Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tel: 08-644 20 27, E-post: Henriksdalsringen 58, 131 32 Framtidens avloppsvattenrening.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tel: 08-644 20 27, E-post: Henriksdalsringen 58, 131 32 Framtidens avloppsvattenrening."— Presentationens avskrift:

1 Tel: , E-post: Henriksdalsringen 58, Framtidens avloppsvattenrening Behovet av samverkan på FoU-anläggningar för att bemästra framtiden och skapa utveckling.

2 2 Tel: , E-post: Henriksdalsringen 58, Bakgund  > 2 miljarder människor har vattenbrist  Sjukdomar på grund av dålig vattenkvalitet  Miljoner saknar ordentlig avloppsvattenrening  Försämring av kvantitet och kvalitet av naturliga vattenresurser  Jordbruk använder 2/3 av det vatten som förbrukas  Ökad efterfrågan på vatten för ökat tillväxt  Nya förordningar, krav, regler (t.ex. EU)  Användning av kemikalier vid vattenbehandling  Ökat intresse/behov av förnybara energikällor  Hållbar tillväxt och utveckling  Tydliga länkar till VA-teknik & affärsutveckling inom miljöteknikområdet

3 3 Tel: , E-post: Henriksdalsringen 58, Vad vi har: En reningsanläggning Problem/Utmaningar  Vattensektorn är en stor energianvändare  Utsläpp av växthusgaser  Behandlat vatten används inte  Utflöden kan innehålla föroreningar, virus, patogener m.m.  Slam ses som ett problem Avloppsvatten in Energi in Slam ut Behandlat vatten ut Växthusgaser ut

4 4 Tel: , E-post: Henriksdalsringen 58, Vad vi vill: En produktionsanläggning Möjligheter  Avfall som resurs  Net energiproduktion  Näringsämnen återvinning / återanvändning  Förbättrad behandling/rening  Vattenåteranvändning  Hållbar produktion av energi och resurser  Marknadsmöjligheter Avloppsvatten in Närsalter ut Återanvänding av vatten Energi ut

5 5 Tel: , E-post: Henriksdalsringen 58, Vilken väg att gå?  t.ex. prognostiserat energianvändningen av vattensektorn [%] (British Council for Science & Technology 2009)  Nya metoder och koncept en nödvändighet!  Detta innebär FoU och marknadsmöjligheter!

6 6 Tel: , E-post: Henriksdalsringen 58, Vilken teknik/metodik?  Resurseffektiv behandlingsteknik Soft sensorerna | Anaerob behandling | Anammox | Behandling av sidoströmmar | Avancerad membranteknik | Processkontroll och modellering |...  Teknik för återvinning och återanvändning Återvinning av näringsämnen från aska | Näringsämnen i slam/sorbent | Återanvändning av vatten /Bevattning (näringsrikt avloppsvatten) | Processvatten | Dricksvatten | Konstgjord infiltration | Borttagning av läkemedel, patogener, virus etc. | Online övervakning av vattenkvalitet |...  Energiproduktion & koldioxidneutral /negativa processer Flödesseparation | Ökad slamproduktion | Effektivare slamrötning (även samrötning) | Förgasning / bränning | Mikrobiologisk bränslecell | Alger I vattenrening |... Viktigaste ingrediensen: Kombination och systemintegration med ett holistiskt perspektiv för dessa olika tekniker/metoder för att tillgodose olika krav.

7 7 Tel: , E-post: Henriksdalsringen 58, Vilka andra ingredienser behövs?  Intressenternas engagemang (företag, myndigheter, forskningsorganisationer, föreningar, reningsverk, mm)  Grundläggande och tillämpad FoU-partners  Innovationsplatform  Demonstrationsanläggningar/uppvisning  Kunskapsnätverk/Utbyte  Bättre kunskapsbas/Utbildning  Offentlig dialog och engagemang  Internationellt samarbete och samverkann  Optimal om allt detta kunde hittas på samma plats!

8 8 Tel: , E-post: Henriksdalsringen 58, En av få alternativ som finns Hammarby Sjöstadsverk: En unik VA-teknisk anläggning för FoU i världsklass  Grundläggande FoU  Tillämpad FoU  Referens- och demonstration  Grund- och vidareutbildning  Ägs/drivs av KTH och IVL  Kontakt:

9 9 Tel: , E-post: Henriksdalsringen 58, •Tillgång till olika avloppsvatten •Olika aeroba / anaeroba behandlingslinjer •Relevant pilotskala för realistiska resultat till rimliga kostnader •Mobila reningsmoduler •Slamhantering / biogasproduktion •Systemintegration •Kompetens En unik FoU-anläggning

10 10 Tel: , E-post: Henriksdalsringen 58, En plattform for samverkan

11 11 Tel: , E-post: Henriksdalsringen 58, Pågående projekt  Borttagning av läkemedel från avloppsvattnet  Förbättrad/ökat biogasproduktion  Anammox: kostnadseffektiv och miljövänlig kvävereduktionsteknik  Begränsa utsläpp av växthusgaser från avloppsvattenrening  Användning av spillvärme för den biologiska reningen  Bio-assimilering av näringsämnen i den biologiska steget  Membrandestillation för ultrarent vatten  Kompletterande behandling med alger / CO 2 upptag  Återanvändning av renat avloppsvatten  Övervakning av vattenkvalitet i realtid ...

12 12 Tel: , E-post: Henriksdalsringen 58, Samarbetspartner och sponsorer

13 13 Tel: , E-post: Henriksdalsringen 58, Mer information: Hemsida: Kontakt: Tel: e-post: facebook.com/sjostadsverket


Ladda ner ppt "Tel: 08-644 20 27, E-post: Henriksdalsringen 58, 131 32 Framtidens avloppsvattenrening."

Liknande presentationer


Google-annonser