Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till partsgemensam avtalskonferens hösten 2013 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till partsgemensam avtalskonferens hösten 2013 2."— Presentationens avskrift:

1

2 Välkommen till partsgemensam avtalskonferens hösten 2013 2

3 Avtalsperiod  Tillsvidare  20130401 - 20160331

4 Avtalsvård  Förutsättning för tillsvidareavtal  Löpande arbete

5 Löneprocess Tjänstemän  Allmänna förutsättningar  Överläggning, del 1  Lönesamtal, del 2  Avstämning, del 3

6 Process: Löneöversyn/Revision År X Överläggning Lönesamtal Lista till facken Avstämning Lokal förhandling Central medverkan Central förhandling Lokalt kollektiv avtal Lönenämnd

7 Förhandlingsordning  Oenighet efter lönesamtal  a) Missnöjd med lönesamtal  b) Om ingen överenskommelse nås  Oenighet efter avstämning  Central medverkan  Central förhandling  Lönenämnd  Kollektivavtalsstatus

8 Löneprocess övriga  Unionen, Kommunal, Seko, Transport  Överläggning  Samtal/Lönesamtal  Förhandling  Särregleringar  Lönenämnd  Individgarantier

9 Allmänna villkor

10 § 1 mom 2 a - Kommunal Lokala kollektivavtal  Parterna ska överenskomma om uppsägningstid  Om löneutrymme används till andra åtgärder än löneökningar:  Det lokala avtalet upphör att gälla tidigast 2016-03-31 10

11 § 2 mom 12 – Utbildning - Lärarna Tidsbegränsad anställning för nyutexaminerad lärare  Syftar till tillsvidareanställning  Introduktionsperiod – Skollagen 2 kap. § 16  Introduktionsperiod kan förlängas  krav på arbete på heltid under ett läsår  giltig frånvaro  i väntan på legitimation  Kvalificerar inte till företrädesrätt om legitimation saknas. 11

12 § 3 mom 1 – Länsmuseerna, Vård och Omsorg, Utbildning Deltidsanställd arbetstagare kan tillåtas arbeta mer än 50 timmar enstaka månad;  om den anställde så önskar och  mertiden inte förutses vara mer än en månad  om mertiden ska pågå mer än en månad:  ytterligare ett anställningsavtal ska skrivas ATLs mertidstak om 200 timmar/kalenderår gäller 12

13 § 3 mom 5:1 – Vård och Omsorg samt Utbildning Bilaga 2 Alternativ beredskapsersättning tas bort §3 moment 5 tillförs bestämmelse om en dags ledighet utan löneavdrag för arbetstagare som inte erhållit veckovila. 13

14 § 5 mom 5 – nytt stycke Uppsägning av längre tidsbegränsad anställning  Tidsbegränsade anställningar längre än 12 månader  Möjligt att säga upp utan saklig grund de tre första månaderna  Två veckor ömsesidig uppsägningstid för Kommunal, Transport, Unionen och Vision  En månads ömsesidig uppsägningstid för Ledarna och Saco- förbunden  Gäller ej Energi - SEKO, Utbildning, Vård och Omsorg, Läns- och Regionmuséer, Personlig Assistans, Trafikhuvudmännen – Vision samt de ej färdigförhandlade avtalen Turism och Fritid och Trafik – Ledarna, Vision och Saco-förbunden 14

15 § 7 mom 3 Avbruten semester  Vid avbruten semester kompenseras AT med en extra semesterdag eller annan kompensation enligt ÖK  Kompensation lämnas för högst fem semesterdagar  Förläggs under semesteråret – Kommunal, Transport och Vision  Förläggs om möjligt i samband med huvudsemestern – Ledarna, Unionen och Saco-förbunden  Gäller ej Energi, Läns- och Regionmuséer, Personlig Assistans, Trafikhuvudmännen – Vision samt de ej färdigförhandlade avtalen Trafik – Ledarna, Vision och Saco-förbunden  Momentet har utgått i Utbildning, Vård och Omsorg samt Turism och Fritid 15

16 § 8 mom 2:1 – första stycket Kvalifikationstid för rätten till föräldrapenningtillägg  För samtliga: föräldrapenning över lägstanivå  Anställd minst 365 dagar sammanhängande  Kommunal, SEKO, Transport, Vision  Anställd 365 dagar under den senaste 3-årsperioden för ledigheten. All anställningstid oavsett anställningsform räknas  Samtliga fack i Länsmuséerna, Vård och Utbildning  Ledarna, Saco-förbund och Unionen 16

17 § 8 mom 2:1 - Energi Antalet dagar med föräldrapenningtillägg 17 Barn föddaFörbund Antal dagar Begränsningar Före 2007-04-01Alla90Max 3 ledighetsperioder från 2013-07-01 2010-04-01 till 2013-03-31 Saco, Vision, Ledarna 120 Tas ut inom 24 mån från födsel/adoption. Max 3 ledighetsperioder om minst 30 dagar 2010-04-01 till 2013-03-31 Seko, Kommunal 150 Tas ut inom 24 mån från födsel/adoption. Max 3 ledighetsperioder om minst 30 dagar 2013-04-01 och framåtAlla180 Tas ut inom 24 mån från födsel/adoption. Max 3 ledighetsperioder om minst 30 dagar

18 § 8 mom 2:3 Utbetalning av föräldrapenningtillägg (10%) Max 90, 120 (energi tj.män), 150 resp 180 kalenderdagar  En gång per födsel – innebär att båda föräldrarna inte kan få full ersättning  Kan delas mellan föräldrar på samma arbetsplats  Maximalt 3 ledighetsperioder  Förutsättning ledighet i minst 30 kalenderdagar i följd  Ej för ledighet efter att barnet fyllt 2 år  Utbetalning vid respektive ledighets början alternativt månadsvis enligt överenskommelse 18

19 Protokollsanteckning 1 - Energi Utökade arbetstidsåtgärder (ATK)  54 timmar  9 nya timmar  Tid  Pengar  Information 19

20 Inlösen av ATK - Energi Företag med mer än 54 tim ATK  Om inget annat överenskommes lokalt  1-9 timmar ATK löses in  9 timmar värderas till 0,5 %, färre timmar i proportion  Inlöses till: Lönepotten – SEKO, Kommunal Löneåtgärder – Vision Lön – Ledarna och Saco-förbunden  Exempel: Företaget har tidigare 60 timmar ATK. 6 timmar löses då in till ett värde av 6/9 x 0,5 = 0,33 % Efter avlösning har företaget 54 timmar ATK plus 9 timmar som arbetsgivaren förfogar över 20

21 Protokollsanteckning 2 (endast Energi) Vision  Lön vid annan anställning på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom  Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare  Möjlighet till lokal och central förhandling  Förslag på åtgärder 21

22 Protokollsanteckning 2 (endast Energi) Saco, Ledarna  Lön vid annan anställning på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom  Gäller från 2014-01-01  Om inte annat överenskommes mellan arbetsgivare och arbetstagare  Nya lönen + lönetillägg  helt lönetillägg 24 månader  därefter minskning med 1/12 av tillägget per månad  Skydd för pensionsgrundande lön vid förmånsbestämd pensionsplan  Rätt till ledighet för att pröva annat arbete/starta eget 22

23 Nya protokollsanteckningar – Utbildning - Kommunal Outbildad barnskötare ska erhålla tjänstledigt för behörighetsgivande fortbildning/utbildning till barnskötare. Lokal överenskommelse kan träffas om arbetskläder som bekostas av arbetsgivaren. 23

24 Ny protokollsanteckning Utlandstjänstgöring  Anställningsvillkoren bör regleras innan utlandstjänstgöringen påbörjas  Genom överenskommelse mellan arbetsgivare/arbetstagare  Genom reglemente eller avtal vid företaget 24

25 Ny protokollsanteckning – Vård - Kommunal Delade arbetspass – Centrala parter är överens om följande:  Vid upptäckt av delade arbetspass  Lokala parter ska ta upp en diskussion om behov av åtgärder 25

26 Bil 12 – KFS gällande från 2012-04-01  Gäller då överenskommelse träffats att arbetstagaren är skyldig att använda egen bil i tjänsten  Bilavtal upprättas  Ömsesidig uppsägningstid 3 månader  Använda bilen i det normala dagliga arbetet  Skyldig låta annan som färdas samma väg följa med i bilen  Transportera utrustning  Gäller då arbetstagare i övriga fall tillfälligt medges använda egen bil i tjänsten 26

27 Bil 12 - KFS Ersättningsmodeller  Kilometerersättning  11:50 kr/mil utöver vid varje tidpunkt gällande skattefri bilersättning (schablonersättning)  Innebär för närvarande: 18:50 + 11:50 = 30 kr/mil  Kombinerad fast ersättning och kilometerersättning  Fast del: 770 kr/månad (skattepliktig ersättning)  Bilavtal krävs  Bibehålls vid semester och sjukdom under max 4 veckor  3 kr/mil utöver vid varje tidpunkt gällande skattefri bilersättning (schablonersättning)  Innebär för närvarande: 18:50 + 3 kr = 21:50 kr/mil 27

28 Bil 12 - KFS  Transportersättning  Då tung arbetsutrustning transporteras i bilen  Personlig utrustning är inte arbetsutrustning  Parkeringsavgift/Trängselskatt  Ersätts av arbetsgivaren  Körjournal krävs  Krav från Skatteverket  Borttaget i Bil 12  Ersättning för medpassagerare 28

29 Trakt 13–KFS gällande från 2013-01-01  Gäller vid flerdygnsförrättning (övernattning krävs) utanför den vanliga verksamhetsorten  Skattefritt traktamente vid inrikes tjänsteresa  Heldagstraktamente f.n. 220 kr  Resan påbörjas före kl 12.00 avresedagen  Mellanliggande dagar  Resan avslutas efter kl 19.00 hemresedagen  Halvdagstraktamente f.n. 110 kr  Resan påbörjas efter kl 12.00 avresedagen  Resan avslutas före kl 19.00 hemresedagen  Måltidsavdrag och kostförmån enligt Skatteverkets regler 29

30 Trakt 13  Skattefritt Nattraktamente  Om arbetsgivaren inte bekostar logi f.n. 110 kr  Resetillägg – skattepliktigt traktamente  Hälften av det skattefria beloppet  Vid heldagstraktamente 220 kr utges resetillägg med 110 kr  Förutsättning: endast om arbetstagaren inte erhållit lunch och/eller middag  Vid halvdagstraktamente 110 kr utges resetillägg med 55 kr  Förutsättning: endast om arbetstagaren inte erhållit lunch och/eller middag  Färdtidsersättning utges vid inrikes tjänsteresor 30

31 Trakt 13  Utlandstraktamente  Skatteverkets rekommendationer gäller  Övernattning krävs  Resetillägg utges inte  Tidsgränserna för helt respektive halvt traktamente samma som vid inrikes tjänsteresa  Måltidsreduktion enligt Skatteverkets regler  Färdtidsersättning utges inte då målet för resan är utlandet 31

32 Arbetsgrupper  Genomlysning av visstidsanställningar  Utförsäkrade kan få stöd av trygghetsfonden  Undersöka möjlig avsättning av ATK till pension  Fackligt arbete  Ungdomsarbetslöshet och utanförskap  Divisorer  Arbetstid lärare och SEKO flygplats 32


Ladda ner ppt "Välkommen till partsgemensam avtalskonferens hösten 2013 2."

Liknande presentationer


Google-annonser