Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte personalfrågor 2014-04-10. Info om 4 områden •Semester •Karriärmöjligheter för ”unga” forskare •Expertskatt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte personalfrågor 2014-04-10. Info om 4 områden •Semester •Karriärmöjligheter för ”unga” forskare •Expertskatt."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte personalfrågor

2 Info om 4 områden •Semester •Karriärmöjligheter för ”unga” forskare •Expertskatt

3 Semester •Syftet är vila och rekreation på arbetsgivarens bekostnad •Minst 20 dagar måste tas ut under året (om man har minst 20 dagar betald semester) •Arbetsgivaren ytterst ansvarig för att se till semestern läggs ut och att den tas ut •Arbetsgivaren har den slutgiltiga bestämmanderätten om semesterns förläggning i tid •Ska tas ut i ledighet, inte i pengar!

4 Semesterns längd 28 dagar – upp till 29 år 31 dagar – från 30 år 35 dagar – från 40 år

5 Semester för TA-personal •Ansökan om semester i Primula webb •Minst 4 veckors sammanhängande semester under juni- augusti, om inte annat överenskommits •Sommarsemestern bör planeras under april månad

6 Semester för lärare •Läggs ut enligt schablon (enligt Arbetstidsavtalet för lärare) •Hela årssemestern läggs ut från måndagen efter midsommar och framåt •Kan, om något händer, ändras i efterhand •Om semester vid annan tid – underrätta prefekten senast 30 april. Ev. resterande semester läggs ut från midsommar och framåt

7 Semester för doktorander •Semester för doktorander lades tidigare ut enligt schablon (som för lärare) •Från 2012 ska doktorander ansöka om semester i Primula webb •All semester bör tas ut •Antal semesterdagar regleras i samband med ev förlängning av anställning •Kom ihåg att ansöka om semester på klämdagar!

8 Spara semester •Man får ha maximalt 35 dagar sparad semester •Övergångsbestämmelse: Tidigare fick man ha 40 dagar sparad semester. 31 december 2015 måste de sparade dagarna ha kommit ner till max 35 •Semesterdagar ska inte betalas ut i pengar utom i rena undantagsfall t ex långtidsjukskrivning. Hög arbetsbelastning är inte särskilt skäl. •Lärare kan, normalt sett, inte spara semester •Årets semester ska först tas ut – därefter sparad semester

9 Semester och sjuk •Om man blir sjuk under semestern ska det anmälas till arbetsgivaren och semester ändras till sjuk •Om man är långtidsjukskriven kan man ta ut både semester och vara sjukskriven. •Lön och semesterersättning från arbetsgivaren och sjukpenning från Försäkringskassan samtidigt

10 Personalstrategi för lärarkarriär vid LTH REKTORS BESLUT

11 5 områden i beslutet 1.Meriteringsanställning för unga forskare 2.Karriärplanering för unga forskare 3.Anställning av universitetsadjunkt 4.Anställning av forskare tillsvidare 5.Prövning för befordran

12 1. Meriteringsanställning från doktorsexamen till universitetslektor tillsv Anställningstid: •Vid tidsbegränsad anställning efter avlagd doktorsexamen ska möjlighet ges att meritera sig för en framtida anställning som universitetslektor tillsvidare. Denna meriteringstid bör normalt inte överstiga 4 år.

13 1. Meriteringsanställning från doktorsexamen till universitetslektor tillsv, forts. Näringslivserfarenhet och postdoc-perioder vid andra lärosäten: •Näringslivserfarenhet eller postdoc-perioder vid andra högskolor och universitet är meriterande för en anställning som universitetslektor tillsvidare vid LTH.

14 1. Meriteringsanställning från doktorsexamen till universitetslektor tillsv, forts. Anställningsform •Anställning som biträdande universitetslektor under meriteringstiden är att föredra. Andra tidsbegränsade anställningsformer under meriteringstiden är emellertid möjliga; t ex postdoktor, vikariat eller allmän visstidsanställning.

15 Näringsliv, postdoc vid annat lärosäte m.m. Två meriteringsanställningar vid LTH Meriteringsperiod max 4 år innan tillsvidareanställning som universitetslektor Bitr lektor 4 – ( 6 år) Lektor tillsv. Professor Postdok- tor 2 år 2 år LAS ALVA/vikariat år Spår 1 Spår 2 Söka befordran till lektor Söka utlyst anställning Söka befordran till professor Ev antagning som docent

16 Biträdande universitetslektor förutsättningar •Tidsbegränsad anställning under 4 år (max 6 år) •Rätt till prövning för befordran till anställning tillsvidare som universitetslektor om denne bedöms behörig och lämplig •Kraven för befordran ska anges i den ursprungliga kravprofilen •Bara ansöka om befordran vid ett tillfälle. •Det går inte att lägga till en LAS-anställning (§ 5) efter en anställning som bitr UL förrän 6 månader passerat

17 Biträdande universitetslektor behörighet Behörighetskrav: –Avlagd doktorsexamen, i första hand avlagd högst 7 år före sista ansökningsdag Bedömningsgrunder: –God förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga –Både vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk förmåga ska bedömas. I övrigt enligt kravprofilen.

18 Postdoktor förutsättningar –Tidsbegränsad anställning 2 år –Kan förlängs p g a särskilda skäl, t ex föräldraledighet eller sjukdom –Ev förlänga ytterligare 2 år med ALVA (allmän visstidsanställning)

19 Postdoktor behörighet Behörighetskrav: –Avlagd doktorsexamen högst 3 år före sista ansökningsdag, om inte särskilda skäl föreligger Bedömningsgrunder: –God förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga –Främst vetenskaplig/konstnärlig förmåga ska bedömas. I övrigt enligt kravprofilen.

20 Huvudspår för LTH •Spår 1 huvudspår för unga forskare vid LTH, dvs biträdande universitetslektor •Spår 2 kan också användas •De två spåren ska inte ”staplas” på varandra •Max 4 års total meriteringsperiod

21 Varför är det viktigt med tydliga karriärvägar för unga forskare? •God arbetsgivarpolitik = attraktiv arbetsgivare •Knyta ”de bästa” till oss •Lätt att kommunicera – både internt och externt •Strukturerad kompetensutvecklingsprocess •Konkurrensfördel gentemot näringsliv och andra lärosäten •Gynna jämställdhet •Minska antalet tidsbegränsade anställningar – LU-mål

22 2. Karriärplanering under meriteringstiden till universitetslektor Oavsett anställningsform ska •en systematisk planering för kompetensutvecklingen ske •en individuell kompetensutvecklingsplan upprättas av den anställde och chefen i samband med anställningen •regelbundna möten genomföras minst 1 gång/år Syftet är att den anställde ska ha behörighet för anställning som universitetslektor efter meriteringstiden (4 år) Mall för kompetensutvecklingsplan finns framtagen

23 Uppföljning – meriteringsperiod Bitr Lektor 4 år Prövning för befordran till lektor Kompetensutvecklingsplan •Vetenskaplig meritering •Pedagogisk meritering •Ledarskap och adm uppdrag •Samverkan, innovation, entrepr.skap •ETP och docent info •Avstämning inför framtiden •Ev ansökan om befordran •Fortsatt karriärarplanering Finns behov av lektor tillsvidare? Postdok- tor 2 år 2 år LAS Spår 1 Spår ÅR Söka ledig lektorsan- ställning Lektor tillsv. +

24 3. Universitetsadjunkt •LTH ska i första hand anställa lärare som avlagt doktorsexamen •Anställa adjunkter om det finns särskilda skäl, t ex speciell yrkeskoppling/expertis •Tillsvidareanställd adjunkt bör ges möjlighet att forskarstudera inom sin anställning

25 4. Forskare •Anställda som forskar och undervisar bör ha en läraranställning •Tillsvidareanställning som forskare bör undvikas •Tillsvidareanställd forskare bör ges möjlighet till kompetenstutveckling för prövning och omvandling till anställning som lärare, t ex universitetslektor

26 5. Befordran •LTH har en positiv syn på att anställda prövas för befordran •Alla tillsvidareanställda lärare får söka och prövas till en högre anställning •Institutionen ska inför en befordran yttra sig om strategiska överväganden, den anställdes bidrag till verksamhetens utveckling och den anställdes lämplighet

27 Forskarskatt

28 Vem kan ansöka om forskarskatt? Skattelättnad för vissa utländska arbetstagare som: •når upp till en ersättningsnivå som per månad överstiger två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas (89.000:- för 2014). Dessa får alltid forskarskatt ELLER •har befattning som expert/specialist, forskare, företagsledare eller som annan nyckelperson. Bedöms från fall till fall

29 Forskarskatt innebär… •att 75 procent av lönen och annan ersättning av arbetet tas upp som inkomst vid beskattningen •att 75 procent av ersättningen används vid beräkningen av socialavgifterna •i övrigt beskattas inkomsten enligt vanliga regler •omfattar de tre första åren i Sverige

30 Forskarskatt innebär… •också att vissa kostnadsersättningar från arbetsgivaren som är relaterade till vistelsen i Sverige är fria från beskattning. De ingår inte heller i underlaget för socialavgifter. Det gäller kostnadsersättning för: –flyttning till och från Sverige –barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande –två hemresor per år till tidigare hemland för arbetstagaren och övriga familjemedlemmar.

31 Kriterier för att få forskarskatt beviljad? •personen får inte vara svensk medborgare •personen får inte har bott eller vistats stadigvarande i Sverige någon gång under de fem kalenderår som föregått det år då arbetet påbörjas •ansökan om forskaskatt ska ha inkommit inom 3 mån från att den sökande påbörjat sin anställning i Sverige •det finns betydande svårigheter att rekrytera inom landet •anställningen är tidsbegränsad högst fem år (har visat sig fungera även för tillsvidareanställningar) •sökande ska ha en doktorsexamen samt minst 2 års efterföljande fördjupningskompetens som forskare

32 Viktigt att tänka på… •Vi måste argumentera för att det är svårrekryterat inom området och att personen är en expert/specialist •Att en person är mest meriterad är inte tillräckligt skäl för att det föreligger svårigheter att rekrytera inom landet •Även yngre forskare, tex postdoktorer, kan ansöka om forskarskatt (om de har minst 2 års erfarenhet av forskning efter doktorsexamen)


Ladda ner ppt "Informationsmöte personalfrågor 2014-04-10. Info om 4 områden •Semester •Karriärmöjligheter för ”unga” forskare •Expertskatt."

Liknande presentationer


Google-annonser