Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta. VTI-rapport 2013:793 Jan-Eric Nilsson, Roger Pyddoke Matts Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta. VTI-rapport 2013:793 Jan-Eric Nilsson, Roger Pyddoke Matts Andersson."— Presentationens avskrift:

1 Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta. VTI-rapport 2013:793 Jan-Eric Nilsson, Roger Pyddoke Matts Andersson

2 Uppdraget •Regeringen har tillsatt en utredning för att belysa hur man ska agera för att göra Sverige oberoende av fossila drivmedel till år •Vi fick i uppdrag att klargöra vilken roll som kollektivtrafiken kan spela i ljuset av en sådan strategi. •I en trivial mening kommer allt kollektivtrafik- resande att bidra till att minska beroendet av fossila bränslen. •Uppgiften består därför i att överväga •… vad som händer om ingenting görs •… vilka aktiva insatser som kan genomföras.

3 Uppläggning 2.De senaste årens utveckling 3. Den framtida utvecklingen; Prognos och trend 4.Utgångspunkter för en policyanalys; Internaliseringsgrad Samhällsekonomiskt optimal subventionsgrad 5.Styrning inom sektorn 6.Påverkan och styrning utanför sektorn 7.Den regionala dimensionen 8.Räkneexempel

4 De senaste årens utveckling •Busstrafiken ökar långsamt. •Däremot ökar resandet med regionalt finansierade (pendel-)tåg. •Tågresande < 10 mil ökar i omfattning och utgör ca 45 procent av alla resandekm med tåg.

5 Kollektivtrafikens totala kostnader, reviderade uppgifter från Trafikanalys 2011 inkl. ca 2 mdr drift och underhåll som ej redovisats tidigare.

6 Genomsnittlig årlig förändring (procent) av kollektivtrafikens efterfrågan, utbud, intäkter och kostnader för perioden för landet som helhet. Resor Personkm (avser ) Utbudskm Verksamhetsin täkter BidragKostnader 2,03,61,23,85,95,1

7 Prisökningar, procent per år Konsumentprisindex3,81,91,6 - därav lokal kollektivtafik6,95,55,8 - därav långdistant tågtrafik5,73,22,1 - därav inrikesflyg6,25,68,0 Bensinpris5,23,72,9

8 Påverkan och styrning utanför sektorn •Inkomst och bilinnehav •Drivmedelspriser ökar enligt gällande prognos; finns det skäl att ytterligare öka vägtrafikbeskattningen?

9 Internaliseringsgrad PersonbilLastbil utan släpLastbil med släp Olyckor0,1620,3730,369 Infrastruktur0,0160,1520,348 Buller0,0860,4280, ,767 Luft och CO20,2531,1601,896 Total marginalkostnad 0,5162,1133, ,831 Skatt0,4421,0441,861 Internaliseringsgrad0,860,490,52 - 0,42

10 Påverkan och styrning utanför sektorn •Inkomst och bilinnehav •Drivmedelspriser •Reseavdrag (En studie av WSP indikerar stor potential att minska bilanvändning och öka koll!) •Bebyggelseplanering och parkeringsbestämmelser •Även om vi begränsar oss till att styrmedlen ska vara samhällsekonomiskt lönsamma så finns en potential att öka kollektivtrafiken med externa styrmedel. •… men det är politisk kostsamt…

11 Optimal subventionering •Det finns ett antal principiella motiv för subventioner till kollektivtrafiken. -Skalfördelar -Mohringeffekten -Icke internaliserade externa effekter för biltrafiken -Distorsioner på bostads- och arbetsmarknaden. •Finns flera studier av hur enskilda parametrar påverkar resande och kostnader. •Kan inte dra slutsatser från studierna om huruvida dagens subventioneringsgrad borde vara högre eller lägre.

12 Interna styrmedel •Kostnadsbesparingar •Taxenivå •Taxedifferentiering •Möjligheten att differentiera priser och därmed åstadkomma resande- och välfärdsökningar torde vara goda. •Utbudsförändringar påverkar resande men är kostsamma. Bra svenska studier saknas. Få utländska också.

13 Den regionala dimensionen •De tre största städerna står för •71 procent av personkilometer •60 procent av utbudskilometer •70 procent av omsättningen •De tio största städerna växer alla med cirka 10 procent på tio år. Bara det innebär en tillväxtpotential för kollektivtrafiken.

14 Räkneexempel •Antag att antalet personkilometer fördubblas mellan 2010 och •Personbilstrafikens utsläpp av CO2 skulle fortfarande öka men att ökningen skulle vara cirka 6 procent lägre än i Trafikverkets prognos. •Antag att följande åtgärder genomförs: •Skatten på drivmedel höjs så att drivmedelspriset är 50 procent högre år 2030 jämfört med år 2010; •avdragsrätten för kostnaden för arbetsresor tas bort •kollektivtrafiktaxan sänks med 25 procent. •Resandet med kollektivtrafik skulle öka med 44 procent till år 2030 jämfört med år 2010.

15 Slutsatser •Det finns möjligheter att påverka kollektivtrafikens omfattning med både interna och externa styrmedel. •För att klargöra om detta är lämpligt behövs systematiska utvärderingar av kostnader för, och effekter av de olika styrmedlen. •Förutsättningarna i form av modeller för analyser av förändrat trafikutbud är relativt goda •Svaga förutsättningar finns för att kollektivtrafiken ska kunna bidra till 2030-målet? •Beror i slutänden på vilka styrmedel man bestämmer sig för att använda.

16

17 Persontransportarbete i basprognoserna 2010 och Hundratals miljoner personkilometer per år. FärdmedelBasprognos 2010Basprognos 2030 Tillväxt , % Årlig tillväxt , % Långväga bil ,9 Långväga tåg ,4 Långväga buss ,4 Flyg ,8 Summa långväga ,9 Regional bil ,7 Regional tåg ,4 Regional övrig spår ,4 Regional buss ,2 Övrigt * ,4 Summa regionalt ,4 Summa bil ,5 Summa spårtrafik ,2 Summa buss ,3 Totalt transportarbete ,3

18 Trendframskrivning År Trend Årlig tillväxt, % Värde 2030 Tillväxt , % Resor (Miljoner) , Personkilometer (Miljoner) , Utbudskilometer (Miljoner)777 1,


Ladda ner ppt "Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta. VTI-rapport 2013:793 Jan-Eric Nilsson, Roger Pyddoke Matts Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser