Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anbudsförfarande år 2010 för öppenvårdsterapi för gravt handikappade Informationsmöten för serviceproducenter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anbudsförfarande år 2010 för öppenvårdsterapi för gravt handikappade Informationsmöten för serviceproducenter."— Presentationens avskrift:

1 Anbudsförfarande år 2010 för öppenvårdsterapi för gravt handikappade Informationsmöten för serviceproducenter

2 21.6.2014 2 Om anbudsmaterialet •All väsentlig information finns –i anbudsförfrågan •tidtabellen för anbudsförfarandet •avtalsperioden 2011-2014 •lika högt prisanbud för åren 2011-12 –i priserna görs den höjning som anges i anbudsförfrågan för åren 2013-14 –i FPA:s standard för terapi i öppen vård för gravt handikappade –på blanketterna –i övriga bilagor som ingår i anbudsmaterialet

3 Terapi i öppen vård som upphandlas genom anbudsförfarande •Individuell terapi –fysioterapi och dess särskilda former vattenterapi, lymfterapi samt ridterapi* –musikterapi –neuropsykologisk rehabilitering –talterapi –psykoterapi och dess särskilda form bildkonstterapi samt kategorin familjeterapi –ergoterapi och dess särskilda form ridterapi • Gruppterapi och multiprofessionell terapi –fysioterapi –musikterapi –neuropsykologisk rehabilitering –talterapi –psykoterapi –ergoterapi •Dagrehabilitering * I försäkringsdistrikten i Päijänne-Tavastland och Södra Österbotten gäller anbudsförfarandet inte grundläggande individuell terapi

4 4 •Blankett KU 115r Utredning om serviceproducenten och behandlingslokalerna •Blankett KU 116r Utredning om fysio-, tal- och ergoterapeutbehörighet •Blankett KU 122r Prisanbud •Blankett KU 123r Utredning om den offererade terapin •Blankett KU 124r Utredning om neuropsykolog-, musikterapeut- och psykoterapeutbehörighet •Blankett KU 125r Behörighetsvillkor för anbudsgivaren och servicen •Blankett KU 126r Uppgifter om bidrag för ombyggnad som beviljats av FPA •Bilaga 1 FPA:s standard för terapi i öppen vård för gravt handikappade, version 6 •Bilaga 2 och 3 Poängsättningspromemorior för serviceproducenterna •Bilaga 4 Utkast till avtal UNDERSKRIFT AV BLANKETTER: UNDERTECKNAS AV DEN SOM ANSVARAR FÖR VERKSAMHETEN JAG SAMTYCKER TILL ATT FPA PUBLICERAR OCH ANGER ANBUDSGIVARENS KONTAKTINFORMATION SÅ ATT INFORMATIONEN FINNS TILLGÄNGLIG FÖR REHABILITERINGSKLIENTERNA OCH HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Bilagor till anbudsförfrågan och blanketter

5 21.6.2014 5 Anbudsförfrågan •Anbuden ska vara i kraft till 31.12.2010. •Anbuden är slutgiltiga och avgörs utifrån de uppgifter som lämnats i anbuden. Vid behandlingen av anbuden används bara de uppgifter som lämnats i anbuden/anbudsblanketterna. Ytterligare utredningar inhämtas bara undantagsvis och kan endast bestå av preciseringar av de uppgifter som lämnats i anbuden. Att i efterhand komplettera eller förbättra anbuden är inte möjligt. Om ett anbud inte motsvarar anbudsförfrågan, ett pris är oklart eller anbudet i övrigt innehåller en väsentlig brist kan det förkastas.

6 •Om anbudsgivaren vid den tidpunkt då anbudet lämnas in inte har alla förutsättningar för att tillhandahålla servicen (t.ex. kunskaper i förstahjälpen eller lokaler), ska en tillförlitlig skriftlig utredning (t.ex. föravtal) ges i anbudet om att ovan nämnda villkor för upphandlingen kommer att uppfyllas senast 1.1.2011. FPA kontrollerar och konstaterar att ifrågavarande villkor uppfyllts, vilket är en förutsättning för att avtal om upphandling ingås. •Upphandlingsenheten utesluter ur anbudsförfarandet en anbudsgivare eller personal som denne offererat eller en underleverantör som på grund av en lagstridig gärning i anslutning till utövandet av sitt yrke har fått en lagakraftvunnen dom eller som i sin yrkesverksamhet har begått ett allvarligt fel eller gjort sig skyldig till brott enligt 20 kap. eller 44 kap. i strafflagen. 21.6.2014 6

7 7 Pris i anbudet Prisanbud på blankett KU 122r •Vid individuell terapi för period på 45 minuter –För alla anbudsgivare fastställs i fråga om individuell terapi alla minutpriser som används ( 60 min, 90 min och 120 min) samt hembesökstillägg (50%, 70% och 100 %) –I anbudsförfrågan finns koefficienter för beräkning enligt olika minutantal och av hembesökspriser  Med prisanbud på individuell terapi i 45 minuter förbinder sig anbudsgivaren till detta pris, om anbudet godkänns fastställs i mitt avtal priserna för alla olika minutantal och hembesökstillägg.

8 21.6.2014 8 •Vid gruppterapi och multiprofessionell terapi för terapibesök på 90-120 minuter •Vid dagrehabilitering 5 timmars aktivt program  I anbudsförfrågan anges vad det offererade priset innefattar

9 21.6.2014 9 Anbudsförfrågan Verksamhetsställen •Anbud lämnas separat för varje verksamhetsställe •Anbudet lämnas inom ramen för anbudsförfarandet i det försäkringsdistrikt inom vars område serviceproducentens verksamhetställe finns, anges på blankett KU 122r •En serviceproducent utan egentligt verksamhetsställe deltar i regel i det försäkringsdistrikts anbudsförfarande inom vars område producenten är bosatt. Ifall en serviceproducents terapitjänster helt och hållet hänför sig till ett annat än boningsortens försäkringsdistrikts område, lämnar denne sitt anbud inom ramen för det försäkringsdistrikts anbudsförfarande som tjänsterna hänför sig till.

10 21.6.2014 10 Anbudsförfrågan Antalet kunder meddelas på blankett KU 115r •Meddelande av antalet rehabiliteringsklienter –Vid individuell terapi räknas en rehabiliteringsklient som får terapi 30 gånger under ett år i 45 minuter per gång som en kund. I anbudsförfrågan finns närmare anvisningar om definitionen av en kund vid individuell terapi. –Vid gruppterapi och multiprofessionell terapi samt vid dagrehabilitering räknas en rehabiliteringsklient alltid som en kund. –Antalet kunder år 2009 –För åren 2011-14 meddelas det offererade antalet kunder per år

11 21.6.2014 11 Anbudsförfrågan Underleverans •Anbudsgivaren kan använda underleverantörer (begreppen Underleverans och Underleverantör har definierats i FPA:s standard). Anbudsgivaren svarar inför FPA för underleverantörernas ansvar och skyldigheter som för sina egna. För underleverantörerna gäller samma behörighetsvillkor som för anbudsgivaren. •En anbudsgivare som anlitar en underleverantör ska med anbudet lämna en kopia av underleverantörsavtalet och/eller en annan tillförlitlig utredning om att underleverantören förbinder sig att iaktta lagens bestämmelser vid insamlingen av patient- och personuppgifter om FPA-klienterna och när det gäller datainnehållet, den egna verksamheten samt utlämning, förvaring, skydd, förstöring och annan hantering av uppgifter. Serviceproducenten och underleverantören ska se till och ansvara för att personuppgiftslagen (523/1999), lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) och social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2009) tillämpas vid upprättande och förvaring av klienternas handlingar och övrigt material som gäller vården av klienterna. En underleverantör har inte heller rätt att i sin egen verksamhet använda sådana sekretessbelagda uppgifter som producerats enligt uppdrag, vilket innebär att det i samband med verksamheten i fråga ska vara möjligt att hålla isär andra än FPA-klienternas uppgifter i patientregistret. •En anbudsgivare som ingår ett underleverantörsavtal ska observera villkoren i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006). Arbetarskyddsbyrån vid Nylands arbetarskyddsdistrikt ger information i hela landet och övervakar att lagen om beställarens utredningsskyldighet iakttas.

12 21.6.2014 12 Anbudsförfrågan Bidrag från FPA meddelas på blankett KU 126r •Beaktande av bidrag som beviljats av FPA •I enlighet med 64 § i lagen om offentlig upphandling beaktas vid anbudsjämförelsen ekonomiskt stöd som beviljats av FPA och som påverkar anbudspriset. Ekonomiskt stöd som erhållits från FPA kalkyleras på upphandlingsenhetens försorg in i priset på tjänsten i jämförelseskedet. Inrättningar som har fått av FPA beviljade bidrag för ombyggnad och som har lyft dem efter 1.3.1998 meddelar uppgifterna på blankett KU 126r.

13 13 •På basis av de anbud som inkommit väljer upphandlingsenheten de serviceproducenter som ska anlitas för ifrågavarande rehabilitering och fastställer priserna på servicen. Upphandlingsenheten ingår avtal endast i den omfattning som beräknas motsvara servicebehovet. Avtalen ingås för perioden 1.1.2011−31.12.2014. •På basis av de anbud som inkommit godkänner FPA de serviceproducenter som ska anlitas för ifrågavarande rehabilitering och fastställer priserna på tjänsterna. Avtalsvillkoren (utkast) beskrivs i anbudsförfrågans bilaga 4. Avtalet är i kraft under perioden 1.1.2011–31.12.2014, varefter det upphör utan uppsägning. Avtal

14 Anbudsgivning •I anbudsförfrågan anges datum och klockslag när anbud senast ska lämnas samt den adress till vilken anbuden ska postas eller lämnas in •Ifall serviceproducenten skickar sitt anbud till någon annan FPA- adress eller något annat FPA- verksamhetsställe har anbudet inte lämnats in på det sätt som anbudsförfrågan förutsätter och då tar serviceproducenten den risken att anbudet, när det vidarebefordras inom FPA, inte når den ovan nämnda adressen inom utsatt tid. 21.6.2014 14

15 21.6.2014 15 •Tilläggsinformation som nämns i anbudsförfrågan: Eventuella förfrågningar rörande anbudsförfrågan ber vi att få per e-post på den adress som nämns i anbudsförfrågan senast det datum som anges i anbudsförfrågan. För att garantera likabehandling av anbudsgivarna besvarar vi inte frågor per telefon. Frågor och svar i anknytning till anbudsförfrågan publiceras senast det datum som anges i anbudsförfrågan på FPA:s webbplats www.fpa.fi under Samarbetspartner > Läkare och hälsovårdspersonal > Rehabiliteringstjänster > Upphandling av rehabiliteringstjänster > Upphandling av terapi i öppen vård > på sidorna för den försäkringskrets som nämns i anbudsförfrågan.

16 21.6.2014 16 Standard för terapi i öppen vård •Se närmare t.ex. dataskyddsfrågor och dokumentation •För beredskap i första hjälpen förutsätts minst Röda Korsets grundkurs Fhj 1 och upprätthållna färdigheter i första hjälpen, giltig utbildning i livräddande första hjälpen eller repetitionskurs eller motsvarande kunskaper och färdigheter. Information om kurser i första hjälpen finns bl.a. på Röda Korsets webbplats www.redcross.fi. •Skyldighet att upprätthålla serviceproducenternas egna webbsidor

17 21.6.2014 17 Standard för terapi i öppen vård •Handledning i olika motions- och fritidsaktiviteter högst 5 gånger/år •Samarbetsbesök högst 4 gånger/år –När rehabiliteringsklienten har beviljats två eller flera terapi –Terapeuterna och rehabiliteringsklienten och i mån av möjlighet anhörig/närstående person •Handledningsbesök, endast för barn. Handledning för vuxna i samband med normalt terapibesök

18 21.6.2014 18 Terapins längd •Rehabiliteringsklienten får öppenvårdsterapi hela den tid som serviceproducenten fakturerat och som FPA:s beslut gäller. I den tid som använts för rehabiliteringen, och som utgör prissättningsgrund vid upphandlingen av rehabiliteringstjänster, ingår sådant förberedande arbete, registreringsarbete och efterarbete som serviceproducenten inte utför under terapitiden. Registreringen av ett terapibesök kan ske under terapitiden bara om detta av motiverade skäl görs tillsammans med klienten och/eller en anhörig/närstående person. Den tid som går åt till resor ingår inte heller i tiden för terapibesöket.

19 21.6.2014 19 Standard för terapi i öppen vård, version 6 •Gruppterapins andel –Gruppterapi kan genomföras separat för olika terapiformer (inte särskilda terapiformer). –Grupper för barn och ungdomar som är 5 år eller äldre. Grupperna för barn och ungdomar (under 18 år) leds av en terapeut i grupper om 3–4 barn/ungdomar eller av två terapeuter i grupper om 4– 6 barn/ungdomar. –Grupperna för vuxna leds av en terapeut i grupper om 3–5 vuxna eller av två terapeuter i grupper om 4–8 vuxna. –Vid gruppbildningen beaktar man de särskilda behov och utmaningar som hänför sig till olika åldersstadier (t.ex. yngre och äldre skolelever, processen att bli vuxen) och till funktionsförmågan.

20 21.6.2014 20 Standard för terapi i öppen vård, version 6 •Den multiprofessionella terapins andel –Två olika terapiformer ( inte särskilda terapiformer ) –Grupperna för multiprofessionell terapi är avsedda för barn som är 5 år eller äldre samt för ungdomar och vuxna. Barn- och ungdomsgrupperna kan omfatta 4–6 personer och vuxengrupperna 4–8 personer. –Vid gruppbildningen beaktar man de särskilda krav som hänför sig till olika åldersstadier (t.ex. yngre och äldre skolelever, processen att bli vuxen).

21 21.6.2014 21 Standard för terapi i öppen vård •Dagrehabiliteringens andel –Endast för vuxna rehabiliteringsklienter –Närmare definition av programmet för dagrehabiliteringen

22 21.6.2014 22 Behörighetsvillkor (blankett KU 125r) Bl.a. följande behörighetsvillkor: –Terapeuten ska uppfylla kraven på terapeututbildning och -behörighet i enlighet med FPA:s rehabiliteringsstandard och ha fått behörighet av VALVIRA –Kunskaper i första hjälpen enligt standarden –Handledning (psykoterapeuter och musikterapeuter) Gäller alla blanketter i anbudsförfarandet: Om man i anbudet inte kryssar för ”Ja” och ”Nej” i de relevanta rutorna, tolkas anbudet så att man har svarat ”Nej” på ifrågavarande punkt

23 21.6.2014 23 Under avtalsperioden Avtalstext: –Serviceproducenten förbinder sig att upprätthålla och övervaka kvalitetsnivån så att den under hela den avtalade perioden inte sjunker under nivån enligt det godkända anbudet. En utredning om denna verksamhet ska på begäran lämnas till FPA. –Förändringar med betydelse för kvaliteten, t.ex. personalförändringar med central betydelse för verksamheten, ska omedelbart meddelas det FPA-försäkringsdistrikt som har ingått avtalet.

24 21.6.2014 24 www.fpa.fi På FPA:s webbplats www.fpa.fi under Samarbetspartner > Läkare och hälsovårdspersonal > Rehabiliteringstjänster > Upphandling av rehabiliteringstjänster > Upphandling av terapi i öppen vård –vi uppdaterar informationen om upphandling av terapi i öppen vård På FPA:s webbplats www.kela.fi (på finska) under Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö > Kuntoutuspalvelut > Jälki-ilmoitukset –Meddelar de serviceproducenter som valts i anbudsförfarandet På FPA:s webbplats www.kela.fi (på finska) under Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö > Kuntoutuspalvelut > Valitut palveluntuottajat (uppdaterar förteckningen över valda serviceproducenter)

25 Tack Ett stöd i livets alla skeden


Ladda ner ppt "Anbudsförfarande år 2010 för öppenvårdsterapi för gravt handikappade Informationsmöten för serviceproducenter."

Liknande presentationer


Google-annonser