Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Systemförändringar – månadsvis mätning Lars Munter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Systemförändringar – månadsvis mätning Lars Munter."— Presentationens avskrift:

1 1 Systemförändringar – månadsvis mätning Lars Munter

2 2 •Inte bara månadsmätning •Mätningsföreskrifterna - status •Leverantörsbytesprocessen •Mätvärden & -rapportering •Andelstalsberäkning & -rapportering •Registeruppgifter Systemförändringar – månadsvis mätning

3 3 Systemförändringar – månadsvis mätning Status på föreskrifterna om mätning, avräkning och rapportering •Föreskrifter för mätsystem •SWEDAC har övertagit administrationen av föreskrifterna från EMI. Arbete pågår, osäkert när föreskrifterna blir klara. •Föreskrifter om avräkning och rapportering klara – kom från trycket 2007-09-25

4 4 Systemförändringar – månadsvis mätning Föreskrifterna om avräkning och rapportering - allmänt •Begreppet Nätavräkningsområde ersätter det SvK kallar för nätområde

5 5 •Kvittenser av meddelanden (APERAK) ska ske inom 30 minuter •Rapportören har fullgjort sin rapportering om han rapporterat i tid, kontrollerat att mottagaren kvitterat meddelandet samt påtalat att kvittens saknas. •Elanvändare eller producenter kan välja EDIEL- rapportering av mätvärden. Systemförändringar – månadsvis mätning Kommunikationskrav gäller fr.o.m. 2007-10-01

6 6 Systemförändringar – månadsvis mätning Strukturändringsprocess: Leverantörsbyte, mm Gäller fr.o.m. 2007-10-01: •Person- / org.nr obligatorisk vid anmälan av leverantörsbyte (Z03). •Vilka kontroller som NÄ ska utföras vid leveran- törens anmälningar är preciserade •Z04 och Z05 ska skickas inom 3 vardagar Gäller fr.o.m. 2009-07-01: •Vad som ska ha registrerats i uttagspunkten (AI- lista). •12 månaders uppskattad förbrukning ska rappor- teras till den nya elleverantören senast den 25:e i månaden innan leveransstart

7 7 Systemförändringar – månadsvis mätning Leverantörsbytesprocess med mätvärdesrapportering Tidigare leverantör Kund Ny Leverantör Nätägare Avtal med ny leverantör Sänd anmälan om lev.byte Tar emot anmälan om lev.byte Z03L Bekräftar Lev.byte Registrering månadsmät värden Tar emot bekräftelse Avtal upphör Z05L Z04L Första månadens mätvärden Sista månadens mätvärden UTILTS? Uppskattad 12 mån förbrukning UTILTS?

8 8 Systemförändringar – månadsvis mätning Mätvärden - registrering •Mätarställningen ska avläsas vid mätarbyte, inkoppling och frånkoppling (även timmätare). Registrering av mätarställningen ska ske med klockslag vid det närmaste timskifte som avläsningen skett •Om mätaravläsningen inte kan ske lokalt (p.g.a. spänningslös mätare) får mätarställningen inhämtas m.h.a. tillförlitlig metod •Registrering av mätvärden vid månadsskiften (nytt, ersätter årsavläsning), påbörjan och avslut av elleverans (flyttning mm) •Registrering vid månadsskiften ska ske kl. 00:00 den 1:a i månaden. •Registreringen av mätvärden vid påbörjan och avslut av en elleverans vid den aktuella tidpunkten •Om schablonavräknade mätvärden inte registreras (lokalt i mätsystemet) vid påbjudet registreringstillfälle skall mätvärdet samlas in senast andra vardagen efter. •Mätvärde kl. 00:00 vid månadsskiften ska beräknas så att förbrukningen fördelas proportionellt före och efter, om registrering skett vid annan senare tidpunkt.

9 9 Systemförändringar – månadsvis mätning Mätvärden - Schablonavräknade uttagspunkter •Schablonavräknade mätpunkter •Beräkning av mätvärden framåt i tiden (extrapolering) är förbjuden. Endast beräkning genom interpolering tillåts. •Upplösning: med den upplösning som mätaren registrerat mätvärdet •HL/LL fördelningen tas bort vid fördelning av uppmätt energi •12 månaders uppskattad förbrukning ska fastställas baserat på förbrukningen 12 månader tidigare. •För nyanslutna uttagspunkter ska 12 månaders uppskattad förbrukning fastställas baserat på den uppskattade årsförbrukningen

10 10 Systemförändringar – månadsvis mätning Mätvärdesrapportering - allmänt •I rapportering av enskilda mätvärden - både tim- och schablonavräknade ska mätarställningen vid den rapporterade periodens början och slut redovisas. •För dygnvis rapporterade mätvärden innebär det mätarställningen i början och slutet av det rapporterade dygnet (om insamlingssystemet kan samla mätarställningar) •För månadsvis rapporterade mätvärden innebär det mätarställningen i början och slutet av den rapporterade månaden

11 11 Systemförändringar – månadsvis mätning Mätvärdesrapportering - schablonavräknad •Mätvärden ska rapporteras till elleverantören senast den 5:e vardagen i månaden efter leveransmånaden. •Om hinder föreligger då mätvärden ska rapporteras så ska mätvärden rapporteras till elleverantören snarast dock senast den 10:e i månaden. •Mätvärden ska rapporteras med •Mätarställning vid periodstart •Mätarställning vid periodslut •Energi •Då mätarställningar saknas ska senast insamlade mätvärde rapporteras, åtföljt av information om att mätvärdet vid ordinarie registreringstidpunkt saknas •Startmätarställning vid leveransstart ska ej rapporteras •Statistik ska rapporteras till elanvändaren

12 12 Systemförändringar – månadsvis mätning Mätvärdesrapportering - timavräknad •Mätvärden i enskilda mätpunkter ska rapporteras dygnet efter mätdygnet senast: •kl. 08:00 för gränspunkter till NÄ i det angränsande NO

13 13 Systemförändringar – månadsvis mätning Mätvärden – Timavräknade mätpunkter •Rapportering av aggregerade timmätvärden •Nätförluster ska rapporteras separat i timavräknade NO •Registreringstidpunkt ska anges •Antalet mätpunkter ska anges (lika som för AT) •Utbytet mellan NO ska prel. rapporteras senast kl. 10:00 dygnet efter och slutligt inom 5 vardagar efter mätdygnet •Aggregerade mätvärden för produktion och förbrukning per elleverantör ska rapporteras preliminärt till BA

14 14 Systemförändringar – månadsvis mätning Mätvärdesrapportering – rättningar (tim- och schablonavräknade mätpunkter) •Redovisning av fel och rapportering •NÄ inom skälig tid till intressenterna i en mätpunkt redovisa: •Orsaken till felet •Beräknad energimängd •Tidsperiod •Vilka intressenter som felet påverkat •Rapportering av saknat eller felaktigt mätvärde •NÄ ska rapportera korrigerat mätvärde till berörda

15 15 Systemförändringar – månadsvis mätning Andelstalsberäkning & -rapportering •Andelstal ska inte beräknas per HL/LL •Registreringstidpunkt för AT ska alltid redovisas •Antalet uttagspunkter som ingår i AT ska redovisas tillsammans med AT för förbrukning •Preliminära AT (PAT) för den kommande leveransmånaden: •förbrukning: uttagspunkternas uppskattade förbrukning i kWh (förbrukning 12 månader tidigare) skall summeras per Elleverantör & BA (ej längre i %) •förluster: slutligt AT för förluster i NO 12 månader tidigare ska användas •totalt prel. AT (ersätter PAT i %) •Slutliga AT (SAT): •Antal faktiskt avräknade uttagspunkter ska rapporteras (tillsammans med strukturellt antal) •Rapporteras ska ske senast inom 2:a månader efter leveransmånaden

16 16 Systemförändringar – månadsvis mätning Rättning av andelstal & -rapportering •Rättning av slutliga AT (SAT): •Om i SAT ingående mätvärde saknas eller är felaktigt ska dessa rättas innan SAT beräknas eller innan prel. AT beräknas för leveransmånaden 12 månader senare. •NÄ ska rapportera SAT utan dröjsmål efter att rättning skett dock senast innan PAT för leveransmånaden 12 månader senare.

17 17 månad Systemförändringar – månadsvis mätning Processen under en månad månad -1 månad +1 5:e var- dagen eller den 10:e Z03 Rapportering preliminära andelstal månad +1 Rapportering mätvärde månad -1 3 var- dag. 31:a Z04/Z05 15:e Rapportering slutliga andelstal månad -2 25:e Rapportering uppskattad 12 mån. förbrukning till ny elleverantör 1:a Leverans- start 1:a 24:e

18 18 Systemförändringar – månadsvis mätning Registeruppgifter hos NÄ •Precisering av de masterdata för en mätpunkt som NÄ ska ha registrerade •Person- eller org.nummer obligatoriskt •NÄ ska vid nyanslutning meddela elanvändaren anl. id och omr. id senast i installations- medgivandet

19 19 Systemförändringar – månadsvis mätning Information www.elmarknadshandboken.se www.svk.se www.ediel.se


Ladda ner ppt "1 Systemförändringar – månadsvis mätning Lars Munter."

Liknande presentationer


Google-annonser