Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systemförändringar – månadsvis mätning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systemförändringar – månadsvis mätning"— Presentationens avskrift:

1 Systemförändringar – månadsvis mätning
Lars Munter

2 Systemförändringar – månadsvis mätning
Inte bara månadsmätning Mätningsföreskrifterna - status Leverantörsbytesprocessen Mätvärden & -rapportering Andelstalsberäkning & -rapportering Registeruppgifter

3 Systemförändringar – månadsvis mätning Status på föreskrifterna om mätning, avräkning och rapportering Föreskrifter för mätsystem SWEDAC har övertagit administrationen av föreskrifterna från EMI. Arbete pågår, osäkert när föreskrifterna blir klara. Föreskrifter om avräkning och rapportering klara – kom från trycket

4 Systemförändringar – månadsvis mätning Föreskrifterna om avräkning och rapportering - allmänt
Begreppet Nätavräkningsområde ersätter det SvK kallar för nätområde

5 Systemförändringar – månadsvis mätning Kommunikationskrav gäller fr. o
Systemförändringar – månadsvis mätning Kommunikationskrav gäller fr.o.m Kvittenser av meddelanden (APERAK) ska ske inom 30 minuter Rapportören har fullgjort sin rapportering om han rapporterat i tid, kontrollerat att mottagaren kvitterat meddelandet samt påtalat att kvittens saknas. Elanvändare eller producenter kan välja EDIEL- rapportering av mätvärden.

6 Systemförändringar – månadsvis mätning Strukturändringsprocess: Leverantörsbyte, mm
Gäller fr.o.m : Person- / org.nr obligatorisk vid anmälan av leverantörsbyte (Z03). Vilka kontroller som NÄ ska utföras vid leveran-törens anmälningar är preciserade Z04 och Z05 ska skickas inom 3 vardagar Gäller fr.o.m : Vad som ska ha registrerats i uttagspunkten (AI-lista). 12 månaders uppskattad förbrukning ska rappor-teras till den nya elleverantören senast den 25:e i månaden innan leveransstart

7 Systemförändringar – månadsvis mätning Leverantörsbytesprocess med mätvärdesrapportering
Kund Avtal med ny leverantör Ny Leverantör Uppskattad 12 mån förbrukning UTILTS? Sänd anmälan om lev.byte Tar emot bekräftelse Första månadens mätvärden Z04L Tidigare leverantör Avtal upphör Sista månadens mätvärden Nätägare UTILTS? Z03L Z05L UTILTS? Tar emot anmälan om lev.byte Bekräftar Lev.byte Registrering månadsmätvärden

8 Systemförändringar – månadsvis mätning Mätvärden - registrering
Mätarställningen ska avläsas vid mätarbyte, inkoppling och frånkoppling (även timmätare). Registrering av mätarställningen ska ske med klockslag vid det närmaste timskifte som avläsningen skett Om mätaravläsningen inte kan ske lokalt (p.g.a. spänningslös mätare) får mätarställningen inhämtas m.h.a. tillförlitlig metod Registrering av mätvärden vid månadsskiften (nytt, ersätter årsavläsning), påbörjan och avslut av elleverans (flyttning mm) Registrering vid månadsskiften ska ske kl. 00:00 den 1:a i månaden. Registreringen av mätvärden vid påbörjan och avslut av en elleverans vid den aktuella tidpunkten Om schablonavräknade mätvärden inte registreras (lokalt i mätsystemet) vid påbjudet registreringstillfälle skall mätvärdet samlas in senast andra vardagen efter. Mätvärde kl. 00:00 vid månadsskiften ska beräknas så att förbrukningen fördelas proportionellt före och efter, om registrering skett vid annan senare tidpunkt.

9 Systemförändringar – månadsvis mätning Mätvärden - Schablonavräknade uttagspunkter
Schablonavräknade mätpunkter Beräkning av mätvärden framåt i tiden (extrapolering) är förbjuden. Endast beräkning genom interpolering tillåts. Upplösning: med den upplösning som mätaren registrerat mätvärdet HL/LL fördelningen tas bort vid fördelning av uppmätt energi 12 månaders uppskattad förbrukning ska fastställas baserat på förbrukningen 12 månader tidigare. För nyanslutna uttagspunkter ska 12 månaders uppskattad förbrukning fastställas baserat på den uppskattade årsförbrukningen

10 Systemförändringar – månadsvis mätning Mätvärdesrapportering - allmänt
I rapportering av enskilda mätvärden - både tim- och schablonavräknade ska mätarställningen vid den rapporterade periodens början och slut redovisas. För dygnvis rapporterade mätvärden innebär det mätarställningen i början och slutet av det rapporterade dygnet (om insamlingssystemet kan samla mätarställningar) För månadsvis rapporterade mätvärden innebär det mätarställningen i början och slutet av den rapporterade månaden

11 Systemförändringar – månadsvis mätning Mätvärdesrapportering - schablonavräknad
Mätvärden ska rapporteras till elleverantören senast den 5:e vardagen i månaden efter leveransmånaden. Om hinder föreligger då mätvärden ska rapporteras så ska mätvärden rapporteras till elleverantören snarast dock senast den 10:e i månaden. Mätvärden ska rapporteras med Mätarställning vid periodstart Mätarställning vid periodslut Energi Då mätarställningar saknas ska senast insamlade mätvärde rapporteras, åtföljt av information om att mätvärdet vid ordinarie registreringstidpunkt saknas Startmätarställning vid leveransstart ska ej rapporteras Statistik ska rapporteras till elanvändaren

12 Systemförändringar – månadsvis mätning Mätvärdesrapportering - timavräknad
Mätvärden i enskilda mätpunkter ska rapporteras dygnet efter mätdygnet senast: kl. 08:00 för gränspunkter till NÄ i det angränsande NO

13 Systemförändringar – månadsvis mätning Mätvärden – Timavräknade mätpunkter
Rapportering av aggregerade timmätvärden Nätförluster ska rapporteras separat i timavräknade NO Registreringstidpunkt ska anges Antalet mätpunkter ska anges (lika som för AT) Utbytet mellan NO ska prel. rapporteras senast kl. 10:00 dygnet efter och slutligt inom 5 vardagar efter mätdygnet Aggregerade mätvärden för produktion och förbrukning per elleverantör ska rapporteras preliminärt till BA

14 Systemförändringar – månadsvis mätning Mätvärdesrapportering – rättningar (tim- och schablonavräknade mätpunkter) Redovisning av fel och rapportering NÄ inom skälig tid till intressenterna i en mätpunkt redovisa: Orsaken till felet Beräknad energimängd Tidsperiod Vilka intressenter som felet påverkat Rapportering av saknat eller felaktigt mätvärde NÄ ska rapportera korrigerat mätvärde till berörda

15 Systemförändringar – månadsvis mätning Andelstalsberäkning & -rapportering
Andelstal ska inte beräknas per HL/LL Registreringstidpunkt för AT ska alltid redovisas Antalet uttagspunkter som ingår i AT ska redovisas tillsammans med AT för förbrukning Preliminära AT (PAT) för den kommande leveransmånaden: förbrukning: uttagspunkternas uppskattade förbrukning i kWh (förbrukning 12 månader tidigare) skall summeras per Elleverantör & BA (ej längre i %) förluster: slutligt AT för förluster i NO 12 månader tidigare ska användas totalt prel. AT (ersätter PAT i %) Slutliga AT (SAT): Antal faktiskt avräknade uttagspunkter ska rapporteras (tillsammans med strukturellt antal) Rapporteras ska ske senast inom 2:a månader efter leveransmånaden

16 Systemförändringar – månadsvis mätning Rättning av andelstal & -rapportering
Rättning av slutliga AT (SAT): Om i SAT ingående mätvärde saknas eller är felaktigt ska dessa rättas innan SAT beräknas eller innan prel. AT beräknas för leveransmånaden 12 månader senare. NÄ ska rapportera SAT utan dröjsmål efter att rättning skett dock senast innan PAT för leveransmånaden 12 månader senare.

17 Systemförändringar – månadsvis mätning Processen under en månad
Rapportering preliminära andelstal månad +1 Rapportering slutliga andelstal månad -2 Rapportering mätvärde månad -1 månad +1 månad -1 1:a 5:e var- dagen eller den 10:e 1:a 31:a 15:e 24:e 3 var- dag. Leverans- start 25:e Rapportering uppskattad 12 mån. förbrukning till ny elleverantör Z03 Z04/Z05

18 Systemförändringar – månadsvis mätning Registeruppgifter hos NÄ
Precisering av de masterdata för en mätpunkt som NÄ ska ha registrerade Person- eller org.nummer obligatoriskt NÄ ska vid nyanslutning meddela elanvändaren anl. id och omr. id senast i installations-medgivandet

19 Systemförändringar – månadsvis mätning Information


Ladda ner ppt "Systemförändringar – månadsvis mätning"

Liknande presentationer


Google-annonser