Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- En introduktion till konsten att citera och referera utan att plagiera 2014-06-211.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- En introduktion till konsten att citera och referera utan att plagiera 2014-06-211."— Presentationens avskrift:

1 - En introduktion till konsten att citera och referera utan att plagiera 2014-06-211

2 Förankring i tidigare forskning En vetenskaplig undersökning syftar till att bidra med ny kunskap. Därför utgår den från och anknyter till tidigare forskning. Det ska du också göra i ditt arbete. 22014-06-21

3 Vad är en källa? 2014-06-213 ”En källa utgör grunden för vår kunskap om något.” (Berggren, 2008) ”En källa utgör grunden för vår kunskap om något.” (Berggren, 2008) ”En källa är först en källa när den är en källa ’till’ något, och en källa till något blir den först när den har satts i relation till en fråga.” (Olden-Jørgensen, citerad i Rienecker & Jørgensen, 2008, s. 246) ”En källa är först en källa när den är en källa ’till’ något, och en källa till något blir den först när den har satts i relation till en fråga.” (Olden-Jørgensen, citerad i Rienecker & Jørgensen, 2008, s. 246) ”Att använda andras texter är en förutsättning för att säga något själv…” (Rienecker & Jørgensen, 2008, s. 249) ”Att använda andras texter är en förutsättning för att säga något själv…” (Rienecker & Jørgensen, 2008, s. 249) Tidigare forskning eller andra texter och muntliga anföranden som du använder i din text kallas källor.

4 Källornas funktion i texten  objekt (= det vi undersöker)  metodologisk och teoretisk grund  stöd eller belägg för uppsatsens påståenden  medel för att kritisera andras texter  diskussionsunderlag. (efter Rienecker & Jørgensen, 2008, s. 247) 2014-06-214

5 Dessutom… …kan ämnets texter användas för att  få inspiration  få inblick i och överblick över ämnet  hitta mer information  hitta en modell för det egna arbetet. (efter Rienecker & Jørgensen, 2008, s. 247) 2014-06-215

6 Citat och referat CITAT Att citera innebär att återge källans ord exakt. REFERAT Att referera innebär att sammanfatta innehållet i en text eller utsaga och uttrycka det med egna ord. Läs mer i antiplagieringsguiden Refero (2008). Titta på filmen Att referera och citera från Göteborgs universitetsbibliotek.ReferoAtt referera och citera 2014-06-216

7 Citera för att •få belägg för textanalys •introducera och definiera ett begrepp •låta läsaren ta del av en effektfull formulering •starta en diskussion. Referera för att •ge en generell presentation av källan •återge kärnan i källans text •bemöta ett påstående. (Rienecker & Jørgensen, 2008, s. 259 och 261) 2014-06-217

8 Invävt citat Jan Hjalmarsson har börjat använda Wikipedia i sin biblioteksundervisning, för att han ville ”utgå från något som de allra flesta studenter känner till och använder ” (Hjalmarsson, 2009, s. 129). Självständigt citat Om Wikipedia uppger Hjalmarsson (2009, s. 125): ”I biblioteksvärlden har uppslagsverket alltmer accepterats som källa.” Blockcitat Om standardspråket säger Josephson (2004, s. 162) följande: Vi har mestadels en synnerligen kluven inställning till standardspråket. Det är som med andra auktoriteter; vi litar på det och älskar att ifrågasätta det. Folk tycker att det är trevligt med dialekter – det brukar de alltid uppge i enkätundersökningar. Men de tycker det är ännu viktigare att stava rätt, dvs. i skrift hålla sig till standardspråket. Säkert finns en spridd uppfattning om att det är viktigt för både individ och samhälle med tillgång till ett enhetligt, standardiserat och i någon mening korrekt språk. 2014-06-218

9 Parentessystem Den svenska språkhistoriens 1900-tal kan ses som kort eller långt (Josephson, 2004). Siffersystem Den svenska språkhistoriens korta 1900-tal börjar ungefär 1920 och avslutas kring 1970 [1]. Notsystem Den svenska språkhistoriens långa 1900-tal börjar ungefär 1880 och avslutas kring 2000. 1 Perioden fram till år 1920 var mest omvälvande, då även människor utan bild- ning kom att använda språket i offentligheten och därigenom påverka dess utveckling. 2 ---------------------------------------------------------------- 1 Olle Josephson, Ju. Ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige, Norstedts, Stockholm, 2004, s. 17. 2 Josephson, s. 24-25. Läs mer om källhänvisning i Språkverkstadens skrivguide.Språkverkstadens skrivguide Olika sätt att hänvisa till källor 92014-06-21

10 Källhänvisningarnas funktion • att visa vem det är som talar • att ge läsaren möjlighet att själv bedöma texten • att visa att du är kunnig och påläst inom ämnet • att visa vilken tradition inom ämnet du tillhör • att ge tyngd åt dina argument. (Erikson, 2009, s. 14-23) 2014-06-2110

11 Olika röster i din text Visa vems ord som presenteras i texten med hjälp av: • källhänvisningar …har diskuterats i flera studier (Lidén, 2007; Hagberg, 2008; Sundström, 2010). • referatmarkörer Bergman (2006) lyfter i stället fram… År 2010 gjorde Augustsson ett nytt inlägg i debatten om… • omnämnande av dig själv i löptexten Enligt min uppfattning… Här bör det tilläggas… Av detta drar jag slutsatsen… Exempel är påhittade och följer APA:s stilguide. 112014-06-21

12 Varför måste källan anges? Tre skäl att ange källa:  hederlighet  genomskinlighet  trovärdighet Läs mer i antiplagieringsguiden Refero (2008).Refero Titta på en film som gjorts vid Göteborgs universitetsbibliotek.en film 122014-06-21

13 Vad är plagiering? Medveten plagiering är stöld. Du plagierar 1)text, om du utger dig för att referera och anger källa, men ändå tar ur förlagan ordagrant eller nära nog ordagrant 2)innebörd, om du återger en text eller tanke med egna ord, men utan att ange källa 3)både text och innebörd, om du ordagrant återger en text, dvs. citerar, och inte anger källa. (Erikson, 2009, s. 43-44) 132014-06-21

14 Undvik plagiat! - Anteckna var du har hämtat informationen. -Spara utskrifter av elektroniska källor. -Spara referenser i den databas där du gör dina sökningar. - Kom ihåg citattecken. - Markera långa citat som blockcitat. - Förse alla citat och referat med en källhänvisning. 142014-06-21 Läs mer om plagiat i antiplagieringsguiden Refero (2008). Där hittar du också svar på andra studenters frågor om referat, citat och plagiat.plagiatreferat, citat och plagiat

15 Referenslista Referenslistan placeras i slutet av texten och innehåller utförliga bibliografiska uppgifter om varje källa som används i texten. Enligt parentes- och notsystemen ordnas källorna alfabetiskt efter författarens namn eller annat huvudord. Enligt siffersystemet ordnas källorna numeriskt. 152014-06-21

16 Läs mer i Stora Sökguiden Mer information om källhänvisningar och referenser finns i Språkverkstadens skrivguide:Språkverkstadens skrivguide 2014-06-2116 Hitta en stilguide i avsnittet Referenslista på Universitetsbibliotekets webbsida.Referenslista Lär dig att skapa och spara referenser i LIBRIS och olika databaser på samma webbsida.

17 Käll- och litteraturförteckning Berggren, L. (2008). Källkritik. Hämtad 10 september 2010, från http://www.lub.lu.se/fileadmin/user_upload/pdf/kaellkritik/2_Kallkritik_vad_ar_en_kalla.pdf Erikson, M.G. (2009). Referera reflekterande. Konsten att referera och citera i beteendevetenskap- erna. Lund: Studentlitteratur. Hjalmarsson, J. (2009). Wikipedianer – om Wikipedia i undervisningen. I B. Hansson & A. Lyngfelt (Red.), Pedagogiskt arbete i teori och praktik (s. 123-136). Lund: BTJ Förlag. Josephson, O. (2004). Ju. Ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige. Stockholm: Norstedts. Refero (2008). Hämtad 28 februari 2011, från http://www.bi.hik.se/Refero/1intro.php Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. (2008). Att skriva en bra uppsats (2. uppl.). Malmö: Liber. 172014-06-21


Ladda ner ppt "- En introduktion till konsten att citera och referera utan att plagiera 2014-06-211."

Liknande presentationer


Google-annonser