Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50"— Presentationens avskrift:

1 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Om Scenkonstpensionsutredningens förslag 9 juni 2009 Staffan Ekebrand

2 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
28 maj 2009 Dansare får ingen pension Den statliga tjänstepensioneringen för de anställda vid statsunderstödda teater-, dans- och musikinstitutioner ska avvecklas under åren Det föreslår Scenkonstpensionsutredningen som på torsdagen överlämnade sitt betänkande till Finansdepartementet.

3 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
28 maj 2009 Dansare får ingen pension Den statliga tjänstepensioneringen för de anställda vid statsunderstödda teater-, dans- och musikinstitutioner ska avvecklas under åren Det föreslår Scenkonstpensionsutredningen som på torsdagen överlämnade sitt betänkande till Finansdepartementet. Scenkonstpensionsutredningen föreslår att dansare får omställningsersättning och efterlön istället för ålderspension före 65 år. fördubblad tjänstepension från och med 65 år.

4 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Innehåll Bakgrund Det föreslagna nya pensionssystemet – villkor Nuvarande pensionssystem – villkor Ändrad finansiering av statligt reglerade förmåner Frågan om pensionsförbättring fr.o.m. 65 år Institutionernas pensionskostnader Är problemen med nuvarande system lösta?

5 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Uppdraget En översyn av regleringen av tjänstepensioneringen för de anställda vid vissa statsunderstödda teater-, dans- och musikinstitutioner. Inriktning Systemet ska vara anpassat till de speciella förhållanden som råder på området. Arbetsgivarnas pensionskostnader ska vara förutsägbara.

6 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Scenkonstpensionsutredningen Särskild utredare Staffan Ekebrand KPA Pension Experter Ari Niemelä Kulturdepartementet Gunnar Eriksson Finansdepartementet Jaan Kolk Teaterförbundet Kjell Olofsson SPV Veronica Lamppa Lönnbro Kulturrådet Åsa Hollmén Svensk Scenkonst Sekreterare Ronnie Hedin Finansdepartementet 3 april – 28 maj 2009

7 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Nuvarande pensionssystem - villkor PISA-förordningen (SFS 2003:56) = statliga pensionsavtalet PA 03 med tillägg & undantag Förmånsbestämd ÅP fr.o.m. 65 år: % av PU > 7,5 ibb Övergångsgeneration dessutom: < 10 % av PU < 7,5 ibb & < 5 % av PU > 7,5 ibb Tillfällig sjukpension och sjukpension Efterlevandepension dels till make dels till barn

8 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Nuvarande pensionssystem - villkor Pensions-ålder Anställning Antal anställda 41 år Dansare 197 52 år Korist, sångsolist 293 59 år Skådespelare 590 60 år Musiker, institutions-chefer m.fl. 503 63 år Musiker m.fl. 893 65 år Övriga 3 195 2007 PISA: ÅP före 65 101 % 0-1 ibb 65 % ibb 32,5 % ibb

9 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Nuvarande pensionssystem - villkor AIP-avtalet – avgiftsbestämd individuell ålderspension Pensionsavgift på 4,3 % sedan 2008 (2,3 % 2003). Tillgodoräknas från 23 (dansare 18) till 65 års ålder. Hanteras av Pensionsvalet. Årlig förmedling av pensionsavgiften. Icke-valsalternativ: Trad i KPA Pensionsförsäkring.

10 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Nuvarande pensionssystem - kostnader Pensions-ålder AIP 3,3% PISA PISA i % av PU kr/månad/person 41 år 775 15 276 68,5 % 52 år 817 9 825 41,8 % 59 år 822 4 588 19,4 % 60 år 999 5 484 19,1 % 63 år 942 2 667 9,8 % 65 år 808 1 549 6,7 % 2007 PISA-premier ÅP fr.o.m. 65 ÅP före 65 Värdesäkring Risk (SjP, EP och PBF)

11 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Problembild Staten bestämmer. Beräkningen av förmånsbestämd pension fungerar dåligt på grund av speciella anställningsvillkor. Osäkra och höga kostnader för arbetsgivaren. Osäkra förmåner för arbetstagarna. Tidig pensionering ger låg pension fr.o.m. 65 år. Sen pensionering riskerar den konstnärliga kvaliteten. Höga premier för antastbara förmåner. Oklart om avdragsrätt för premier för ÅP före 65 år.

12 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Genomgripande förändringar behövs Utgångspunkten är att arbetsmarknadens parter ska bestämma pensionsvillkoren. Följande frågor behöver då besvaras: Hur kan den statliga regleringen avvecklas på bästa sätt? Behöver någon del i en ny ordning vara statligt reglerad? Hur skulle det kollektivavtalade pensionssystemet kunna se ut?

13 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Förslag 1. Övergår till nytt pensionssystem PISA-förordningens förmånsbestämda ålderspension upphör 2012 att gälla för anställda inom scenkonst-området som då har mer än fem år kvar till pensions-åldern och december 2011 inte är institutionschef eller uppbär sjukpension. Pensionsålder enligt PISA Anställd född år… 65 år 1952 eller senare 63 år ” - 60 år ” - 59 år ” - 52 år ” - 41 år ” - Får nya villkor

14 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Förslag Nytt pensionssystem 2012 – villkor Avgiftsbestämd ålderspension enligt kollektivavtal. Omställningsförmåner för sångare och dansare enligt en ny statlig förordning. Sjukpension och efterlevandepension enligt PISA- förordningen till och med 2016, därefter enligt kollektivavtal. Avgiftsbefrielseförsäkring genom SPV till och med 2016, därefter i annan regi. Övergångsbestämmelser.

15 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Förslag Avgiftsbestämd ÅP enligt kollektivavtal En fråga för kollektivavtalsparterna, men… Pensionsavgiften för AIP höjs till följande nivåer. Pensions-ålder Avgift i % av lön Tillgodoräkning < 7,5 ibb > 7,5 ibb fr.o.m. till 41 år 8,3 45 18 år 44 år + 52 år 7,5 40 23 år 55 år + 59 år 6,0 65 år 60 år 63 år 4,5 30

16 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Förslag Avgiftsbestämd ÅP enligt kollektivavtal Institutionerna sätter från och med 2012 av en kollektiv avgift om 1 % av lönesumman plus ett belopp motsvarande särskild löneskatt på pensionskostnader till en eller flera fonder för förtida avgång av konstnärliga skäl samt stöd och vägledning åt dansare och sångare som avgår med omställningsersättning. En partssammansatt nämnd beslutar om tilldelning av medel.

17 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Förslag Omställningsförmåner för sångare & dansare Sångare och dansare med en tjänstetid av minst 16 år ska ha rätt till omställningsersättning och efterlön vid avgång i åldern år respektive år, om inte arbetsgivaren medger senare avgång. Omställningsersättningen uppgår till 85 % av ett löneunderlag i fyra år och 65 % femte året. Därefter utges efterlön med 40 % av underlaget upp till 7,5 inkomstbasbelopp fram till 65 år.

18 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Förslag Omställningsförmåner för sångare & dansare Sångare och dansare med en tjänstetid av minst 8 år ska ha rätt till omställningsersättning med 70 % i tre och ett halvt år och därefter efterlön med 20 %. Detsamma ska gälla för sångare med en tjänstetid av minst 8 år som vid tidigast 43 års ålder är anställd med långtidskontrakt och har varit det i minst fem år. Istället för omställningsersättning ska dansare för hela perioden kunna välja efterlön från år och sångare från år med 49 respektive 56 % av underlaget.

19 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Förslag Övergångsbest. om tilläggsavgifter Exempel på tilläggsavgifter utöver pensionsavgiften Fö-del-seår PÅ 41 år PÅ 52 år PÅ 59/60 år PÅ 63/65 år <7,5 >7,5 1953 - 3,9 20,3 1958 3,2 20,7 2,2 18,0 1963 1,9 18,4 1,1 14,6 1968 3,0 12,3 1,0 14,7 0,5 10,7 1973 1,7 8,0 0,4 6,9 1978 4,9 0,3 2,8 4,4 1,8 1983

20 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Förslag Övergångsbest. om intjänad pensionsrätt Rätt till fribrev för ålderspension från och med 65 år. Tekniskt fribrev för ålderspension före 65 år omräknas till fribrev för ålderspension från och med 65 år för anställda som omfattats av PISA-förordningen i minst 30 dagar 2011 och minst 30 dagar 2012. Storleken på detta s.k. övergångsfribrev beror på antaganden om i vad mån ålderspensionen före 65 år skulle ha utnyttjats. Omställningsförmånerna reducerar berörda fribrev.

21 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Övergångsbest. om intjänad pensionsrätt Exempel på genomsnittliga övergångsfribrev kr/månad. Födelse-år 41 år 52 år 59 år 60 år 63 år 1960 - 3 500 3 000 575 1970 1 000 1 400 1 200 300 1980 200 400 90 1990 500

22 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Förslag 2. Behåller nuvarande pensionssystem PISA-förordningen och nuvarande AIP-avtal fortsätter att gälla för anställda inom scenkonstområdet som har högst fem år kvar till pensionsåldern eller december 2011 är institutionschef eller uppbär sjukpension. Pensionsålder enligt PISA Anställd född år… 65 år 1951 eller tidigare 63 år ” - 60 år ” - 59 år ” - 52 år ” - 41 år ” - Behåller nuvarande villkor

23 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Förslag Nuvarande pensionssystem – nya villkor 2012 Pensionsavgiften enligt AIP-avtalet ska vara 4,5 %. Dansare på PISA-förordningen ska kunna välja omställningsersättning och efterlön istället för ålderspension före 65 år. Efterlönenivån ska då vara % för hel efterlön och 30 % för halv.

24 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Förslag Finansiering av statligt reglerade förmåner Nuvarande individuella premier för ålderspension före 65 år görs från och med 2010 om till en kollektiv premie för respektive pensionsålder, utom för institutionschefer. Följande kollektiva premier i procent av pensionsunderlaget ska gälla. Premie-period PÅ år PÅ år PÅ år PÅ år PÅ år 65,6 34,3 13,8 10,4 3,5 - 20,5 16,8 6,2

25 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Förslag Finansiering av statligt reglerade förmåner Från och med 2012 avsätts medel på statsbudgeten för omställningsersättning och efterlön samt ålderspension före 65 år till dansare och sångare som omfattas av PISA-förordningen. Kulturrådet och Kammarkollegiet betalar in medlen till SPV i form av en avgift på 41 miljoner kronor i års nivå plus särskild löneskatt på pensionskostnader om 24,26 %. Statsbidragen till institutioner med dansare och sångare minskar i nivå med det som betalas till SPV.

26 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Frågan om pensionsförbättring fr.o.m. 65 år Inkomster för scenkonstpensionärer födda Inkomstslag PÅ 52 PÅ 59 PÅ 60 PÅ 63 Taxerad förvärvsinkomst …varav allmän pension …varav tjänstepension 49 000 36 000 45 000 39 000 …varav privat pension 6 000 21 000 15 000 19 000 …varav lön & näringsv. 51 000 37 000 32 000 Inkomst av kapital 27 000 54 000 26 000 50 000

27 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Frågan om pensionsförbättring fr.o.m. 65 år Inkomster för scenkonstpensionärer födda 1943– Inkomstslag PÅ 41 PÅ 52 PÅ 59 PÅ 60 PÅ 63 Taxerad förvärvsinkomst …varav allmän pension 11 000 5 000 9 000 35 000 …varav tjänstepension …varav privat pension 1 000 8 000 3 000 12 000 …varav lön & näringsv. Inkomst av kapital 31 000 16 000 27 000 14 000

28 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Frågan om pensionsförbättring fr.o.m. 65 år P-grund ink för scenkonstpensionärer födda 1943– Inkomst-kategori PÅ 41 PÅ 52 PÅ 59 PÅ 60 PÅ 63 Antal 0 kr 20 29 10 11 Antal > 0 kr 78 58 35 18 4 …varav kr kvartil 1 93 000 64 000 91 000 86 000 median kvartil 3

29 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Frågan om pensionsförbättring fr.o.m. 65 år Ska inte behövas för de dansare och sångare som kommer att omfattas av de nya villkoren från och med 2012. För en dansare eller sångare som gick i pension under åren borde det vara möjligt att få frågan prövad av Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd om övergången från bruttopensionssystemet PA-SPR till nettopensionssystemet PA-91 fått orimliga konsekvenser för honom eller henne.

30 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Institutionernas pensionskostnader Institutionernas pensionskostnader exklusive särskild löneskatt i 2007 års nivå, miljoner kronor. Pensions-ålder 2007 (justerad) 2012 2017 2037 41 år 15,6 6,2 5,9 52 år 19,0 11,4 10,2 59 år 32,1 21,1 14,2 60 år 37,7 32,6 28,2 24,0 63 år 35,4 39,0 37,6 33,0 65 år 91,9 103,9 87,6 Samtliga 231,7 214,2 202,9 174,9

31 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Institutionernas pensionskostnader Institutionernas pensionskostnader exklusive särskild löneskatt i 2007 års nivå, kronor per månad. Pensions-ålder 2007 (ej justerad) 2012 2017 2037 41 år 2 603 2 496 52 år 3 250 2 904 59 år 4 532 2 978 2 208 2 002 60 år 6 253 5 404 4 677 3 983 63 år 3 299 3 642 3 508 3 081 65 år 2 398 2 709 2 284 Samtliga 4 009 3 147 2 982 2 571

32 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
Institutionernas pensionskostnader Institutionernas pensionskostnader exklusive särskild löneskatt i 2007 års nivå, i procent av utbetald lön. Pensions-ålder 2007 (ej justerad) 2012 2017 2037 41 år 73,0 11,9 11,4 52 år 47,2 14,3 12,7 59 år 22,3 14,6 10,9 9,8 60 år 22,2 19,2 16,6 14,2 63 år 12,8 13,6 12,0 65 år 9,6 10,8 9,1 Samtliga 16,2 12,1 10,4

33 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50
F.d. problembild Staten bestämmer. Anställningsförhållandena fungerar dåligt för beräkning av förmånsbestämd pension. Osäkra och höga kostnader för arbetsgivaren. Osäkra förmåner för arbetstagarna. Tidig pensionering ger låg pension fr.o.m. 65 år. Sen pensionering riskerar den konstnärliga kvaliteten. Höga premier för antastbara förmåner. Tveksam avdragsrätt för kostnad för ÅP före 65 år.


Ladda ner ppt "Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten – SOU 2009:50"

Liknande presentationer


Google-annonser