Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-04-20 Lagen om elektronisk kommunikation Post- och telestyrelsen Per Bergstrand Avdelning för nätsäkerhet per.bergstrand[a]pts.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-04-20 Lagen om elektronisk kommunikation Post- och telestyrelsen Per Bergstrand Avdelning för nätsäkerhet per.bergstrand[a]pts.se."— Presentationens avskrift:

1 2005-04-20 Lagen om elektronisk kommunikation Post- och telestyrelsen Per Bergstrand Avdelning för nätsäkerhet per.bergstrand[a]pts.se

2 2005-04-20 Från 1880-talet Telegrafstyrelsen/Televerket I samband med avregleringen av den svenska telemarknaden bildades Post- och telestyrelsen och ett nytt regelverk i form av Telelagen • Televerket en statlig myndighet • Uppgift att bedriva telerörelse och därmed sammanhängande verksamhet • Möjligt att styra för staten genom ägardirektiv, t. ex. avseende kvalitetskrav och säkerhetsnivåer i nät m.m. Post- och telestyrelsen

3 2005-04-20 Post och telestyrelsens mål • Konsumenternas intressen i centrum • Effektiv konkurrens • Effektivt resursutnyttjande • Säker kommunikation

4 2005-04-20 Konsumenternas intressen i centrum • Alla ska ha tillgång till ett brett utbud av kommunikationstjänster • Tjänsterna ska vara lättanvända, prisvärda och av god kvalitet • Informationen om rättigheter och skyldigheter ska vara tydlig

5 2005-04-20 Effektiv konkurrens • Inträdeshindren för nya leverantörer ska vara låga • De konkurrensbefrämjande reglerna ska vara tydliga • Konsumenterna ska vara välinformerade

6 2005-04-20 Effektivt resursutnyttjande • Frekvenser och nummer ska fördelas så att de gör största möjliga nytta • Radiokommunikationen ska vara rimligt fri från störningar • Reglerna för radioutrustning, nummer och frekvenser ska vara tydliga

7 2005-04-20 Säker kommunikation • Alla ska ha tillgång till säker kommunikation • Integritetsskyddet ska vara högt • Sverige ska ha en robust infrastruktur för kommunikationstjänster och ett aktivt utbyte i IT-säkerhetsfrågor

8 2005-04-20 Hur skall detta uppnås? Lagen om elektronisk kommunikation • Lagens syfte är att skapa en enhetlig och teknikneutral lagstiftning för all elektronisk kommunikation • Begreppet elektronisk kommunikation omfattar alla typer av elektroniska kommunikationsnät, t.ex. telenätet, Internet och kabel-TV-nätet • Verktyget är framförallt: konkurrens

9 2005-04-20 Varför skall lagstiftning finnas? • Kommunikation, viktig för samhället • Traditionellt har staten drivit kommunikationen • Svårlösta monopolförhållanden – inte lämpade för oreglerad marknad

10 2005-04-20 Tillämpningsområde – Vilka aktörer omfattas? •EkomL tillämpningsområde –Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning –Elektroniska kommunikationstjänster: tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersättning och som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät –Elektroniska kommunikationsnät: system för överföring och i tillämpliga fall utrustning för koppling eller dirigering samt andra resurser som medger överföring av signaler, via tråd eller radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska överföringsmedier oberoende av vilken typ av information som överförs •Förhållande till Internetoperatörer –EkomL omfattar tillhandahållande av kommunikationstjänster och kommunikationsnät. Detta innefattar IP-trafik, Internetaccess etc.

11 2005-04-20 Tillstånd Tillstånd EkomL –Tillstånd krävs endast för sådana resurser som är begränsade •Tilldelning av radiofrekvenser •Tilldelning av nummer ur nummerplan •Omfattningen av tillståndskravet har minskat betydligt i EkomL jämfört med telelagen. Syftet är att det skall vara enklare att etablera sig på marknaden. Internetrelaterade verksamheter torde sällan behöva ett tillstånd.

12 2005-04-20 Anmälan •Anmälan EkomL –Allmänna kommunikationsnät som vanligen tillhandahålls mot ersättning –Allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster •Anmälningsplikten har utökats jämfört med telelagen. Internetrelaterade verksamheter som tillhandahåller kommunikationstjänster eller nätkapacitet mot ersättning torde oftast omfattas av anmälningsplikten. •Slutna (privata) nät, och nät som tillhandahålls för icke-kommersiellt bruk omfattas inte av anmälningsplikt.

13 2005-04-20 Skyldigheter •Skyldigheter som följer direkt av lagen –Vissa allmänna skyldigheter t ex allmänna skyldigheter som gäller alla som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefontjänst (5 kap 7 §), •Skyldigheter som tillsynsmyndigheten kan lägga på vissa aktörer –Samhällsomfattande tjänster: Vissa tjänster som det anses viktigt för samhället att de upprätthålls. Om så inte sker kan ”den som bedöms lämplig” förpliktigas att tillhandahålla dessa. Ex. abonnentförteckning, telefonitjänst, –SMP (significant market power) skyldigheter: Inom vissa definierade marknader kan SMP-aktörer utses. Dessa aktörer kan åläggas vissa skyldigheter, t ex samtrafiksskyldighet, samlokalisering, prissättning m.m.

14 2005-04-20 Tillsynsmyndighetens uppgifter •Skall utöva tillsyn över lagens (samt föreskrifter och beslut om skyldigheters) efterlevnad •Kan förelägga om tillhandhållande av uppgift eller handling som behövs för denna kontroll (7 kap 3 §) •Kan underrätta den som bedriver verksamhet om att denne inte efterlever lagen och begära rättelse (7 kap 4 §) •Kan meddela föreläggande eller förbud om rättelse inte sker, sådant föreläggande eller förbud kan förenas med vite (7 kap 5 §) •Besluta i tvister mellan parter om tvisten berör skyldigheter som följer av lagen, föreskrifter, tillståndsvillkor eller beslut om förpliktelser som meddelats med stöd av lagen

15 2005-04-20 Integritetsrelaterade bestämmelser Integritet i EkomL •Uppgifters hemlighet •Uppgifters skydd •Kommunikationens skydd •EkomL reglerar hur operatörer kan hantera uppgifter och hur uppgifter som är under kommunikation får hanteras. Lagen berör dock inte hur olika individer behandlar varandra (tex. ”abuse”)

16 2005-04-20 Integritetsrelaterade bestämmelser •Behandling av trafikuppgifter •Tystnadsplikt •Förbud mot avlyssning •Cookies-bestämmelser

17 2005-04-20 Behandling av trafikuppgifter •Trafikuppgift: uppgift som behandlas i syfte att befordra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera detta meddelande. Exempelvis ip-nummer, abonnentuppgifter •Huvudregel: Trafikuppgifter skall utplånas eller avidentifieras när de inte längre behövs •Undantag: Skyldigheten gäller bara anmälda verksamheter Trafikuppgifter som behövs för abonnentfakturering och samtrafik uppgifter får behållas till så skett (6 kap 6 § 1 st) Om samtycke finns från den uppgiften berör kan uppgiften behandlas på olika sätt (6 kap 6 § 2 st)

18 2005-04-20 Tystnadsplikt •Huvudregel: Uppgifter som en operatör får tillgång till genom sin verksamhet får inte obehörigen föras vidare •Bestämmelsen omfattar tillhandahållare av kommunikationsnät och tjänster (behöver ej vara anmälda) – mycket brett tillämpningsområde •Med ”uppgifter” menas: –(1) Uppgift om abonnemang (namn, nummer, adress etc) –(2) Innehållet i ett meddelande (själva innehållet) –(3) Annan uppgift som berör ett meddelande (trafikuppgifter)

19 2005-04-20 Tystnadsplikt (forts.) •Undantag: –Gäller inte för de som utväxlat ett meddelande (alla slags uppgifter) –Gäller inte mot innehavare av abonnemang (typ 1 och 3) –Gäller inte i anledning av brott (typ 1 och 3) •När uppgifterna behövs i brottsutredning är operatörer skyldiga att lämna ut dem. (gäller ej meddelandets innehåll – avlyssning)

20 2005-04-20 Förbud mot avlyssning •Huvudregel: Endast berörda användare får behandla uppgifter som kommuniceras •Gäller endast under kommunikationen, bestämmelsen skyddar inte uppgifterna senare •”Behandling” omfattar all form av hantering av uppgifterna •Undantag: •Behandling som krävs av tekniska anledningar •Om en av användarna samtyckt till behandlingen

21 Den s.k. Cookie-bestämmelsen •Informationskrav när någon använder ett nätverk (t.ex. Internet) för att lagra eller hämta information från en användares dator. •Det krävs inte samtycke, endast information –Om vad som händer –Syftet med att det händer –Möjlighet att undvika att det händer •Tekniken cookies innebär en lagring – bestämmelsen kan dock omfatta mycket mer än just cookies, t.ex. s.k. spionprogram som ofta lagrar eller hämtar uppgifter utan användarens vetskap

22 2005-04-20 Slut •Tips, rapport från PTS – ”Spionprogram och närliggande företeelser”, PTS-ER-2005:15


Ladda ner ppt "2005-04-20 Lagen om elektronisk kommunikation Post- och telestyrelsen Per Bergstrand Avdelning för nätsäkerhet per.bergstrand[a]pts.se."

Liknande presentationer


Google-annonser