Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Webbundersökning om amning i vårdkedjan Åsa Brugård Konde Livsmedelsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Webbundersökning om amning i vårdkedjan Åsa Brugård Konde Livsmedelsverket."— Presentationens avskrift:

1 Webbundersökning om amning i vårdkedjan Åsa Brugård Konde Livsmedelsverket

2 Syfte • Bild av hur olika landsting möter nya utmaningar som uppstår när • mammorna lämnar BB allt tidigare • landstingen inför fria vårdval • Identifiera svaga länkar i vårdkedjan för att veta var extra stöd skulle behövas

3 Två olika webbenkäter • Samordningsbarnmorskor inom mödrahälsovården (MHV)  36 svar av 42 möjliga  16-24 september  www.slv.se/webbenkatmodrahalsovard • Vårdutvecklare inom barnhälsovården (BHV)  31 svar av 36 möjliga  27 september – 4 oktober  www.slv.se/webbenkatbarnhalsovard Flera alternativ kunde fyllas i på samtliga frågor

4 Hur informeras blivande föräldrar om amning? (MHV) • Individuell information av barnmorska (35 st) • I föräldrautbildningen (35 st) • Skriftlig information (27 st) • Amning tas inte upp på MVC (0 st) • Vet ej (0 st) • Annat svar (7 st):  DVD om hud mot hud på somliga barnmorskemottagningar  Amningsanamnes  Gruppinformation på särskilda tider  Beroende på om de kan svenska eller ej

5 När lämnar mammorna BB? (MHV) Annat svar  Vanligen efter 48 tim + PKU-test, 48-72 tim efter förlossningen  Två förlossningsfria nätter  Medelvårdtid 1,8 eller 2,0 dygn (förstföderskor)  Medelvårdtid 1,8 dygn (omföderskor) Antal svar Totalt antal svar: 36

6 Får mamman vara kvar längre om hon vill? (MHV) • Ja, i mån av plats (17 st) • Endast om det finns särskilt skäl (19 st) • Nej, aldrig (0 st) • Vet ej (1 st) • Annat svar (8 st):  På patienthotell utan bemanning (utskriven från kliniken)  Om barnet inte suger kan mor stanna  Innan hemgång ska barnet tagit bröstet med rätt teknik  Vi tvingar aldrig någon att gå hem...  Men det finns mycket sällan plats

7 Vilket amningsstöd ges mamman innan hon får kontakt med BVC (MHV) • Inget stöd om familjen inte själva ber om det (4 st) • Alla mammor/familjer kontaktas per telefon (10 st) • Minst ett besök hemma (2 st) • Två eller flera besök hemma (0 st) • Familjen kan ringa förlossn/BB/återbesöksmottagning på sjukhuset (31 st) • Det finns inget stöd (0 st) • Vet ej (0 st) • Annat svar (16 st):  Olika rutiner beroende på när mamman lämnar BB  Besök på återbesöksmottagningen  De kan även kontakta amningshjälpen

8 Hur sker överlämning till BVC? Annat svar  Vårdval har försvårat överrapporteringen  Val av BVC några veckor före förlossningen  Bevakning skickas i journalsystemet digitalt  Telefonkontakt vid behov Svar från

9 Kontaktas BVC av BB/återbesöks- mottagning vid amningsproblem?  Utdrag ur journal skickas till BVC  Ja, i speciella fall, t.ex. barnet gått ner mer än 10% i vikt  Hjälp via amningsmottagning i första hand  Ja, om familjen samtycker  BVC kan följa vårdåtgärder via datajournal.  Görs ibland, inte alltid ”Ibland” fanns inte med som svarsalternativ till MHV Svar från

10 Erbjuder BVC hembesök till alla familjer? (BHV) • Ja - till nästan alla förstagångsföräldrar (11 st) • Ja - till nästan alla familjer oavsett om de har fler barn (26 st) • Nej – endast om det av någon anledning verkar finnas särskilt behov (1 st) • I mån av tid genomförs hembesök (4 st) • Vet ej (0 st) • Annat svar (7 st):  Mål: alla – men i praktiken mycket färre  Ett landsting bara 25 % av alla nyfödda

11 Vilka metoder används på BVC vid rådgivning kring amning? (BHV) • Rådgivning efter mammans behov (31 st) • Amningsobservation (21 st) • Vet ej (0 st) • Annat svar (3 st):  Amningsobservation skall göras vid problem som hjälp till hur vi skall gå vidare tillsammans med mamman.

12 Finns det någon Amningsmottagning eller motsvarande i ert landsting? Annat svar (6 st MHV, 3 st BHV)  Vi har jobbat för detta i flera år och har nu tagit nya tag.  BB har amningsmottagning dygnet runt.  Förlossningsmottagningen  Återbesöksmottagningen har även amningsmottagning  Finns på vissa sjukhus – men inte alla Svar från

13 På vilket sätt samarbetar BVC med amningsmottagningen? (BHV) • Delar ut information från Amningsmottagningen och/eller tipsar om deras information på webben (5 st) • Ringer och rådfrågar/diskuterar när vi behöver hjälp med något amningsproblem (21 st) • Rekommenderar föräldrarna att ta kontakt med mottagningen om de får problem med amningen (25 st) • Inget samarbete (1 st) • Vet ej (0 st) • Annat svar (3 st): • BVC-sköterskan rekommenderar om mamman behöver hjälp på kvällar och helger. Ofta så vet mammorna om att amningsmottagningen finns eftersom den finns på BB. • Skriftlig information om amningsmottagningen delas ut från MVC samt inför hemgång från BB. • Ser mycket olika ut över länet

14 Finns det något samarbete med Amningshjälpen eller någon annan frivilligorganisation? Annat svar (12 st MHV, 7 st BHV)  Amningshjälpen finns inte i vårt län/få hjälpmammor  Vissa VC lämnar telnr till amningshjälpen i annat län  Info finns på anslagstavlor och i BB-pärm  Broschyrer förlegat – hänvisar till webben + länkar  Amningshjälpen ingår i länets amningsstrategigrupp  Amningshjälpen finns i MVCs väntrum en fm i månaden  Kontaktperson från Amningshjälpen utbildar föräldrar Svar från

15 Utbildning eller annan information till personalen om SOSFS 2008:33 Annat svar (7 st MHV, 7 st BHV)  Varierande grad  Länsamningsgrupp sprider info  Dietistens besök vid konsultation på BVC och studiedagar  Skickade till alla och fick animerad diskussion bland ssk Svar från

16 Får personalen utbildning i amningsfrågor? Annat svar (10 st MHV, 6 st BHV):  Amningscirklar och utbildningar, vissa regelbundet andra mer sporadiskt  Ibland tillsammans med representanter från MHV, förlossning/BB, neonatal och BHV  Alla erbjuds men alla går inte MHVBHV Ja, alla utbildas regelbundet19 Ja, regelbundet för dem som har amning som sitt ansvarsområde 73 Ja, vid anställningens början07 Har hänt vid några enstaka tillfällen86 Inget fokus på frågan för närvarande20 Vet ej00

17 När informerar BVC om smakportioner? (BHV) • På MVC/föräldrautbildning innan barnet föds (0 st) • Före 4 månaders ålder (3 st) • Vid cirka 4 månaders ålder (20 st) • Vid cirka 5 månaders ålder (13 st) • Vid cirka 6 månaders ålder (7 st) • När föräldrarna frågar om det (17 st) • Vet ej (0 st) • Annat svar (12 st):  Någon gång mellan 4-6 månader. Kan skifta en del i tid då det ofta tas upp på föräldragrupper och barnen är i olika åldrar. Kan också skifta beroende på hur intresserad föräldrar är att få informationen tidigare. • Mål är att ändra till ca 6 mån.

18 Fortsättning Annat svar • Tidpunkten för informationen är olika beroende på vilken BVC- sjuksköterska föräldrarna talar med. • Det varierar. Får skriftlig info från Livsmedelsverket vid 1:a hembesöket (mat för spädbarn). I den står det om smakportioner. Vid första besöket informeras föräldrarna om att barnet klarar sig på enbart bröstmjölk i 6 mån och att det är WHO:s rekommendation. I många fall vill ändå föräldrar börja ge smakportioner redan från 4 mån. I så fall ges information då. Annars ges info vid 5 respektive 6 mån. • Det skiftar efter sjuksköterskan och familjens uppfödningsmetod. Om de ger tillägg informerar de troligen före 4 mån.

19 Från vilken ålder rekommenderas introduktion av smakportioner? (BHV) • Före 4 månaders ålder (0 st) • Vid cirka 4 månaders ålder (4 st) • Vid cirka 5 månaders ålder (4 st) • Vid cirka 6 månaders ålder (22 st) • När barnet verkar intresserat (19 st) • Vet ej (0 st) • Annat svar (12 st):  Flexibelt och lyhört för barnets intresse  Olika på olika BVC  Viktigt med långsam introduktion när barnet visar intresse  Om barnet inte verkar nöjd på bara bröstmjölk rek att man kan börja med smakportioner från (4)5-6 månaders ålder.  Vet att vissa sjuksköterskor fortfarande säger att man kan börja vid 4 månader. Vi har dock gått ut med att det är rekommendationen från 6 mån som gäller

20 Ges särskilda råd om introduktion av gluten? (BHV) • Ja, glutenintroduktion rekommenderas tidigare än andra smakportioner (0 st) • Ja, glutenintroduktion rekommenderas senare än andra smakportioner (0 st) • Ja, att gluten om möjligt bör introduceras under skydd av amning (30 st) • Nej (0 st) • Vet ej (1 st) • Annat svar (1 st):  Överhuvudtaget säger vi att det kan vara bra att introducera annan mat under skydd av amning

21 Förekommer särskilda vårdkedjemöten där amning tas upp? Svar från

22 Vilka är representerade vid vårdkedjemöten? Annan(4 st MHV, 7 st BHV):  Psykolog, småbarnsteam från BUP  Återbesöksmottagning, amningsmottagning  Amningshjälpen  Barnsjukvården, amningsmott, forskningsbarnmorska, dietist Svar från

23 Finns det något gemensamt dokument för amning? Annat svar  Flera hänvisar till WHO:s handlingsplan och rek.  Amningsstrategi enligt Standardvårdplanen  För hela vårdkedjan finns gemensamma riktlinjer för komplicerad amning Svar från

24 Vilket år skrevs/uppdaterades den/de senast? Inom BHV angav många att de just nu höll på att uppdatera gemensamma strategidokument Antal svar Svar från

25 Har amningsstödet någon gång utvärderas bland mammorna? Annat svar (7 st MHV, 5 st BHV):  Primärvård och slutenvård har gemensam webb-baserad utvärderingsenkät som alla mammor får fylla i när de går hem från BB. Jag tror att det finns frågor om amning i den.  Webb-enkät med nationella jämförelser med vissa sjukhus  Via KUPP  KK + BB har utvärderat, ej MVC  BFHI, D-uppsats Svar från

26 Snabba frågor/påståenden - BHV Instämmer i påståendet HeltDel- vis Inte alls Vet ej Det är vanligare att mammor aktivt väljer att inte helamma under den första månaden nu än för tio år sedan 121361 Det är fler mammor som vill helamma i sex månader nu än för tio år sedan 210145 De flesta mammor vill amma i början29200

27 Varför börjar man med tillägg? • Instämmer i påståendet Instämmer i påståendet HeltDel- vis Inte alls Vet ej De flesta mammor som börjar med tillägg gör det för att de tror att bröstmjölken inte räcker till 62410 De flesta mammor som börjar med tillägg gör det för att de har amningsproblem t.ex. spruckna bröstvårtor 216103 De flesta mammor som börjar med tillägg gör det för att de vill att barnen ska sova bättre på natten 32143

28 Föräldrarnas kunskaper och osäkerhet Instämmer i påståendet HeltDel- vis Inte alls Vet ej De flesta mammor vet att bröstmjölk räcker som enda föda till cirka 6 månaders ålder 121412 De flesta föräldrar känner till att amning i tolv månader eller längre är till fördel för barnet och mamman 314103 Föräldrarna är ofta osäkra på när de ska börja med smakportioner 21892

29 Slutsatser • De flesta landsting har policydokument och vårdkedjemöten • Stöd efter BB innan kontakt med BVC hänger oftast på föräldrarna själva • Rutiner för överlämning av info mellan BB och BVC varierar • Hembesök hinns inte med i så hög grad som man önskar • Utvärdering av amningsstöd är en förbättringspotential


Ladda ner ppt "Webbundersökning om amning i vårdkedjan Åsa Brugård Konde Livsmedelsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser