Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inom lungmedicinen Anna Öjdahl Bodén AT-seminarium MSE 120823.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inom lungmedicinen Anna Öjdahl Bodén AT-seminarium MSE 120823."— Presentationens avskrift:

1 Inom lungmedicinen Anna Öjdahl Bodén AT-seminarium MSE 120823

2  HOSTA  PLEURANS SJUKDOMAR  KOL EXACERBATION  RESPIRATORISK INSUFFICIENS  LUNGCANCER

3 HOSTA  Normal reflex och försvarsmekanism  2-10% av symtom/diagnos i öppenvård  Akut insättande hosta ofta övergående  Kronisk hosta – 8 veckor  Normal lungrtg?  Många orsaker  4 orsaker dock vanligast

4 HOSTA  Astma  Upper airway cough syndrome (”bakdropp eller ”baksnuva”)  Gastroesofageal reflux  Efter infektion

5 HOSTA  Upper airway cough syndrome  Sekret rinner ned i svalget och retar  Ofta slemhosta  Värst på morgonen, bättre under dagen  Nästäppa  Anamnes, klinisk undersökning, DT sinus  Avsvällande, nasal antikolinergika

6 HOSTA  Gastroesofageal refluxsjukdom  I 75% av fallen där orsaken är reflux saknas symtom…  Anamnes, gastroskopi, 24 timmarspH  PPI, högre dos och längre beh.tid

7 HOSTA  Astma  Anamnes, spirometri med revers (+>200 ml och 12%)  PEF-mätning – variabilitet? 20%  Lungrtg om vuxendebut  Vid behovsmedicinering  Underhållsbehandling  LB, Vårdprogram

8 LUNGSÄCKEN  Pleurit  Pleuravätska  Pneumothorax  Iatrogen  Traumatisk  Spontan

9 PLEURAVÄTSKA  Mängd, avkapslad? fritt flytande?  Utseende  Blod, pus, mjölkig, klargul  Exsudat?  Transudat?  Maligna celler?  Inflammatoriska celler?

10 PLEURAVÄTSKA  Thorakocentes  Thorakoskopi  Abrams pleurabiopsi  Analys av själva vätskan  Cytologi, (LD), protein, odling, TG, kolesterol,, hyaluronsyra

11 Man född 1948

12

13

14 PNEUMOTHORAX  Normalt undertryck i pleurarummet  Luft sugs in och lungan faller ihop  Spontanpneumothorax  Lång och gänglig ung man  Ofta familjehistoria  Recidivrisk 30-50% samma sida, 10% andra sidan

15 PNEUMOTHORAX True close Sug set

16

17 KOL EXACERBATION  ”Försämringsskov”  Ofta infektionsutlöst  Både virala och bakteriella infektioner  Ter sig likadant – svårt differenteialdiagnostiskt  Ökad dyspné, ökad mängd sputa, purulenta sputa  Om 2/3 antibiotika – lita inte på CRP

18 KOL EXACERBATION forts  Bedöm svårighetsgrad  AT  Gradera dyspnén  AF  HR  Saturation  Artärblodgas om sat<90%

19 KOL EXACERBATION Lindrig-medelsvårSvårLivshotande AllmänpåvObetydlig-lindrigPåtaglig Lindrig till medelsvår försämring Svår försämringLivshotande försämring AllmänpåverkanObetydlig till lindrig Påtaglig; cyanos, ödem Konfusion, koma DyspnéObetydlig till besvärande ansträngningsdyspn é VilodyspnéUttalad vilodyspné Andningsfrekvens<25>25Varierar Hjärtfrekvens<110>110Varierar Saturation>90%<90% ArtärblodgasBehövs oftast intePO2< 8 PCO2 >6.5 PO2<6.5 PCO2>8-9

20 Svår/livshotande försämring  Syrgas ges vid sat < 90%  1-2 liter/min, målet är sat 90-91% eller PO2 > 8  Kontrollera blodgas  Inhalationsbehandling: -Ventoline 5-10 mg - Atrovent 0.5 mg

21 Svår/livshotande försämring  Perorala steroider  Antibiotika? + Ökad sputumproduktion + Purulent sputum + Ökad dyspné  Amimox, Doxyferm/Vibramycin, Trim/Sulfa

22 Svår/livshotande försämring  Om patienten inte orkar inhalera; ev Teofyllin intravenöst  Ev Bricanyl subkutant  Överväg assisterad ventilation pH < 7.3 PO2 < 6.5 - 7 PCO2 > 8 – 9, ssk om stigande

23 Fortsatt behandling på avd  Varför?  Utlösande faktor?  Hur har patienten mått senaste tiden?  Ödem?  Slem?  Sekretmobilisering?  Hjälpmedel?  Mobilisering?

24 Fortsatt behandling på avd  Relevanta odlingar inför ev byte av antibiotika  Farmakologisk behandling  Syrgas (är ett läkemedel, glöm inte BMS)  Om utebliven förbättring; överväg annan utlösande orsak eller tillstötande komplikation  Notera vårdnivå i journalen; NIV? Resp?  Förbättring ej möjlig?  God palliativ vård

25 Fortsatt behandling på avd  AT? Utmattning? Mental påverkan?  Blodgaser  Inhalationsteknink  Lungrtg; pneumothorax? hjärtsvikt? pneumoni?  Lab  EKG; vid arytmi, hjärtsvikt, bröstsmärta

26 Farmakologisk behandling  Syrgas  Bronkdilaterare via nebulisator x 4-6  Ev Bricanyl subkutant vb  Ev Teofyllamin intravenöst vb  Systemisk steroidbehandling  Ev inhalationssteroider kan fortsätta  Antibiotika  Diuretika  Ev trombosprofylax  Ev lugnande, orosdämpande

27 Icke farmakologisk behandling  Nutrition  Vätskebalans  Andningsgymnastik, sekretmobilisering  Mobilisering  Rökstopp  Dietistkontakt  Kurator

28 RESPIRATORISK INSUFFICIENS  Akut eller kronisk  PO2 6.5 kPa  Varför?  Ventilation/Perfusionsrubbning  Diffusionshinder  Shunt  Hypoventilation

29 KRONISK RESPINSUFF  KOL  Lungfibros  Pulmonell hypertension, kronisk lungembolism  Cancer  Resttillstånd av tidigare lungsjukdom

30 KOL och RESPINSUFF  Hypoxi och ofta hyperkapni  Tecken till högersvikt  Vasokonstriktion i njurarna  Vätskeretention  Ökad insöndring av EPO  Nedsatt muskelstyrka och muskelatrofi  Kognitiv påverkan

31 LTOT  Det enda som förlänger överlevnaden  PO2 < 7.4  Trovärdigt och varaktigt rökfri 3 mån  Gasspis? Öppen spis? Kamin?  Minst 16 timmar/dygn, helst 24 tim/dygn  Stationär utrustning  Mobil utrustning

32

33 Utredningen  Det bör inte gå mer än 7 dagar från det att remissen kommit till lungkliniken och till första besöket  Det bör inte gå mer än 21 dagar från första besöket och till diagnosen lungcancer ställs och beslut om behandling tagits  Tiden från beslut om behandling till behandlingsstart bör inte överstiga 10 d

34 Utredningen  Parallellt med primärtumörutredning görs operabilitetsbedömning och metastasutredning  Lungröntgen + DT thorax+övre buk  Är patienten tekniskt operabel?  Bedömning av patienten  Är patienten funktionellt operabel?  Spirometri, arbetsprov, artärgaser, blodprover

35 Utredningen  Klinisk undersökning  DT thorax+övre buk (snitt till nedre njurpolen)  Bronkoskopi  Px, borstprover, sköljvätska, TBNA  Endoskopiskt ultraljud EUS, EBUS  Mediastinoskopi  PET/PET/CT  Analys av pleuravätska, torakoskopi, Abrams biopsi

36 Utredningen  DT hjärna om kurativt syftande behandling  Skelettscintigrafi om smärtor  Ev MR  Sputumcytologi  Finnålspunktion av körtlar eller subcutana metastaser  Transthorakal mellannålsbiopsi

37 Preoperativ utredning  Funktionsbedömning  Om FEV1 >80% av förväntat värde eller >2 liter kan valfri op göras  Om FEV1 >1,5 liter klarar pat en lobektomi  Kardiella riskfaktorer  Ålder >75 år  Tidigare hjärtkirurgi  Anamnes på koronarsjukdom  Pågående beh för arytmier eller hjärtsvikt

38

39 Histologisk klassifikation  Icke småcellig lungcancer NSCLC  Skivepitelcancer  Adenocarcinom  Storcellig neuroendokrin cancer  Storcellig cancer UNS  Sarkomatoid cancer  Småcellig lungcancer SCLC  Carcinoider

40 Behandling av lungcancer  NSCLC  Kirurgi  Kemoterapi  Biologisk behandling  Strålbehandling  SCLC  Kirurgi?  Kemoterapi, ev strålning

41 Nya behandlingsprinciper  Biologisk terapi eller targeted therapies  EGFR; epidermal growth factor receptor  Tyrosinkinashämmare  Finns EGFR mutation?  VEGF; vascular endothelial growth factor  Angiogeneshämmare  Ej skivepitelcancer  ALK

42 Man född 1940  Rökare 50 paketår, arbetat på järnverket i Oxelösund  TIA -03, inga sequelae  Sökt VC pga viktnedgång  Lungrtg 100506 visar tumörmisstänkt förändring vänster  Remiss via VC till medicinkliniken NLN  Remiss vidare till lungkliniken 100521  Nybesök lungmottagningen 100527, gott AT, FEV1 2.42 (77%)  Bronkoskopi 100607+100616  Remiss till thoraxrond, beslut 100624  Op med pulmektomi 100708

43 Man född 1940

44

45

46

47

48 Man född 1949

49

50

51 Kvinna född 1949

52

53 Utmaningar  PET/CT  EBUS/EUS  Nya läkemedel  ”Molekylärbiologiskt porträtt”  Ekonomi

54 Och sist…men inte minst  Alla ”fläckar” är inte cancer  Men remittera gärna eller slå oss en signal

55 Kvinna född

56 Man född 1952

57

58

59


Ladda ner ppt "Inom lungmedicinen Anna Öjdahl Bodén AT-seminarium MSE 120823."

Liknande presentationer


Google-annonser