Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 TVINGAD TILL HJÄLP om etiska konflikter i barn- och ungdomspsykiatrisk tvångsvård Ingemar Engström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 TVINGAD TILL HJÄLP om etiska konflikter i barn- och ungdomspsykiatrisk tvångsvård Ingemar Engström."— Presentationens avskrift:

1 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 TVINGAD TILL HJÄLP om etiska konflikter i barn- och ungdomspsykiatrisk tvångsvård Ingemar Engström Psykiatriskt forskningscentrum Örebro, Sverige

2 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Studiens rational l Tvång förekommer i BUP-slutenvård, men under vilka omständigheter? l Ämnet berör flera principiellt viktiga frågor: l Vad betyder beslutskompetens hos barn? l Vilken roll spelar föräldrar vs barn? l Vem ska tillfrågas/besluta? l Vad är delaktighet under tvång?

3 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Etiska konflikter l mellan etiska grundprinciper - värdekonflikter l mellan involverade aktörers intressen - intressekonflikter

4 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Aktörer l Ungdomar l Föräldrar l Läkare l Vårdpersonal l Rättsväsendet l Socialtjänsten l Skolan

5 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Utgångspunkt l Man kan inte forska bort etiska konflikter l Man kan tydliggöra och pröva argument och därigenom medverka till en högre grad av medvetenhet i dessa frågor

6 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Disposition l Introduktion o projektpresentation l Kort om lagstiftningen l Kliniska data l Ungdomarnas erfarenheter l Personalens erfarenheter

7 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 PSYRE - perspektiv l psykiatriskt l subjekt l yrkesetiskt l rättsligt l etiskt-teoretiskt

8 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Forskningsgrupp l Ingemar Engström, överläkare, professor barn- och ungdomspsykiatri, projektledare l Karin Engström, fil. dr, pedagogik l Päivi Fredäng, fil. dr, sociologi l Lars Kjellin, docent, samhällsvetare l Björn Sundberg, överläkare l Gustav Svensson, docent, socialrätt l Håkan Thorsén, docent, filosofi

9 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Lagen om psykiatrisk tvångsvård -kriterier l Patienten skall lida av en allvarlig psykisk störning l Patienten skall ha ett oundgängligt behov av kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård l Patienten skall motsätta sig sådan vård eller det ska finnas grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans eller hennes samtycke OBS! förutsätter således beslutskompetens l Även beakta om patienten till följd av sin psykiska störning är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa

10 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Inneliggande/100 000 inv

11 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Endagsinventeringar Vårdform 199419972005 Antal% % % Frivillig vård 661478402570232056 LPT 1108139311685521 LRV 72597701393923 Totalt 844710057261004114100 (Socialstyrelsen 2005)

12 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Sammanfattning l Antalet tvångsvårdade på LPT minskat l Antalet tvångsvårdade på LRV ökat l Relativa andelen tvångsvårdade ökat l Ett allt större problem inom psykiatrisk slutenvård

13 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Epidemiologi l Insamling av journaler avseende alla patienter som vårdats med LPT under 2002-2003 l 27 kliniker l 6 kliniker använder vuxenpsykiatrin l 5 kliniker rapporterade inga patienter l 16 kliniker rapporterade 143 patienter/157 vårdtillfällen

14 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Regional fördelning Landsting/ region Medelfolkmängd 0-17 år, 2002-2003 PatienterVårdtillfällen AntalPer 100 000AntalPer 100 000 Gävleborg57 7241322,51322,5 Halland64 53469,3913,9 Stockholm403 2134912,25413,4 Blekinge30 817413,04 Norrbotten53 621611,26 Kronoberg38 13525,2410,5 Örebro59 085610,26 Östergötland89 69877,8910,0 Dalarna59 58258,45 Västerbotten55 45635,447,2 V:a Götaland329 953216,4226,7 Kalmar49 88936,03 Skåne245 544145,7145,7 Jönköping75 40045,34 1 612 6511438,91579,7

15 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Könsfördelning LPT: 64 % flickor HSL: 67 % flickor

16 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Konverteringar l Andel konverterade patienter 49/143 (34%) l Andel konverteringar vårdtillfällen 63/157 (40%)

17 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Vårdtider l LPT l 149 vårdtillfällen l Medelvärde: 59 dygn l Medianvärde: 22 dygn l Range: 0 – 450 dygn l HSL l 128 vårdtillfällen l Medelvärde: 21 dygn l Medianvärde: 7 dygn l Range: 0 – 337 dygn

18 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Vårdtider, kategoriserat 20% 31% 43% 26% 53% 17% N = 157 vårdtillfällenN = 133 vårdtillfällen

19 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Tidigare psyk. slutenvård l LPT l Första vårdtillfället39 % l Tidigare vårdtillfällen53 % l Oklart8 % l HSL l Första vårdtillfället60 % l Tidigare vårdtillfällen26 % l Oklart14 %

20 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Huvuddiagnoser Huvuddiagnos, ICD10 FrekvensProcent LPTHSLLPTHSL F10-F19Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser. 610,83,8 F20-F29Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom.1032,36,4 F30-F39Förstämningssyndrom.272619,517,2 F40-F48Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom.193022,612,1 F50-F59Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer. 19139,812,1 F60-F69Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna.510,83,2 F70-F79Psykisk utvecklingsstörning.310,81,9 F80-F89Störningar i psykisk utveckling.653,8 F90-F98Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid. 12 9,07,6 F99Ospecificerad psykisk störning.310,81,9 R00-R99Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes. 110,80,6 Z00-Z99Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården. 4118,32,5 X60-X84Avsiktlig självdestruktiv handling721,54,5 Oklara diagnoser352619,522,3 Totalt:157133100100

21 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Vilka? l Flickor 2 x pojkar l Färre med psykos och missbruk l Fler med anorexia nervosa och depression l Många med oklara diagnoser

22 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Subjektperspektiv l Fokus: ungdomarnas egna upplevelser av • tvång • delaktighet • mening • möten

23 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Tvång i vården l Fysiskt tvång l Övervakad och misstrodd l Tvång som hot och straff l Oklarhet och undran

24 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Övervakad och misstrodd l Katrine: det var det värsta jag gjort på länge … jag fick ligga på psyk på sluten avdelning, å det var hemskt. För det första så fick jag inte gå någonstans. Jag fick inte röra mig, överallt var det låst så jag tog mig inte ut. Trots att jag var där bara ett dygn har jag aldrig grinat så mycket. Jag grinade konstant i 24 timmar för det var så hemskt.... dom tog ifrån mig nästan allting som jag hade i väskan … och mobilen fick jag heller inte ha. (HSL)

25 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Tvång som hot och straff Anna: När jag kom hit skulle jag haft LPT på mig, men jag fick välja. Det var ju frivilligt så jag valde frivilligt så klart. … antingen att jag gick in frivilligt på avdelningen eller att dom tog mig på tvångsvård, så det var ju inte mer än så, så jag gick in frivilligt. … sen så hände det så mycket så jag fick LPT och jag var så arg och förbannad liksom för att dom inte lät mig vara. … Det är ganska, det känns skitjobbigt, det känns, jag vet inte hur man ska förklara det. Men från att tidigare ändå ha valt själv vad man gör och att bara kan gå ut hur som helst på natten. Nej, jag vet inte, alltså det är jättejobbigt men på något sätt så orkar man inte, man orkar inte bråka emot så för man vet ändå, ja jag vet inte. (LPT)

26 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Delaktighet i vården l Att säga ja eller nej till vård l Att vara medräknad eller åsidosatt i planeringen av vården l Att vara delaktig i vårdens vardag

27 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Att säga ja eller nej till vård K: Vill du berätta din bild av varför du är här på BUP? Stina: Varför jag är här! Äh saken är väl som så att jag kanske väldigt medvetet valde att liksom få hjälp och ta hjälp helt enkelt, det var väldigt sådär, det var för drygt tre veckor sedan som jag helt enkelt i princip hotade en i personalen vid tjejboendet om att jag antingen skulle ta livet av mig eller så ville jag ha hjälp helt enkelt för att jag kände att jag hade mått så dåligt under så pass lång tid helt enkelt så det kändes helt självklart att få hjälp utifrån och få psykiatrisk vård helt enkelt....

28 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Att säga ja eller nej till vård Jo, men saken är som så att när jag väl efter några timmars väntan på akutpsyk fick prata med den psykiatrikern som jobbade då och han förstod inte riktigt allvaret i det hela och skulle berätta lite grann om hur odeprimerad jag var och rita upp ett diagram och så gjorde det mig ganska frustrerad och ganska irriterad så och då tänkte jag då och bestämde mig absolut för att lämna platsen då precis då liksom och gå därifrån eftersom jag kände att allt var så extremt och hopplöst när inte ens en psykiatriker kan förstå mig så kändes det väldigt hopplöst. Så då någonstans så sattes det in ett vårdintyg och efter det ett LPT tror jag.

29 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Att säga ja eller nej till vård Felicia: Jag hade ju inget val. K: Du hade inget val, vad menar du med det? Felicia: Jag kunde inte bestämma någonting. K: Men är du här frivilligt? Felicia: Mm. K: Men du hade inget val, vad menar du med det? Felicia: Mina föräldrar. K: Bestämde dina föräldrar att du skulle hit? Felicia: Mm. K: Jaha, men blev du tillfrågad vad du tyckte? Felicia: Neej. (HSL)

30 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Att vara medräknad Sara: Det var en stor grej att det inte fanns någon vårdplan för det är också så att det står i lagen. Så det fick jag inte heller någon. K: Nehej, så deras tankar och idéer med vad som skulle hända och ske när du var på barnpsyk har du inte tagit del av? Sara: Dom sa aldrig någonting. Nu väntar vi, nu får du vänta, vänta och se.

31 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Att vara delaktig i vårdens vardag Anton: Nja, nja de flesta, jag tycker det är lite jobbigt med att man bara får se på TV från fem, ja efter fem eftersom nu till exempel, det finns ju inget att göra man går ju bara runt här, personalen sitter ju i möte eller sitter och skriver, det finns ju inte så mycket att göra, dom borde ändra de där reglerna. (HSL)

32 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Att vara delaktig i vårdens vardag Felicia: … läkaren har till och med sagt det också och så frågar dom mig vad jag tycker, vad jag behöver, men jag vet ju inte vad jag behöver som jag, jag är ju inte insatt i mig själv. (HSL)

33 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Mening i vården l Vården som betydelselös l Vården som svårbegriplig l Vården som motsägelsefull l Vården som betydelsefull

34 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Vården som betydelselös Anna: Och jag har ju inte velat ha någon hjälp så, jag har bara gjort mig själv illa. … Jag tycker det varit både bra och dåligt och dom har varit trevliga, alltså snälla och så. men jag har inte velat ha den hjälpen alltid, och då har det inte känts bra. (LPT)

35 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Vården som betydelselös Anton: Jag vet inte vad dom har gjort. Man får inte reda på så mycket egentligen, det är många patienter som har varit här som inte vet varför dom är här. Jag vet inte varför jag är här förutom utredningens skull egentligen, förutom att jag inte går i skolan och inte trivs med mamma. … K: Sa dom vad den utredningen skall gå ut på? Anton: Neej, det vet jag inte, dom skulle bara göra en utredning om det är något fel på mig, varför jag inte går i skolan och varför jag bråkar med mamma. Dom sa det häromdagen att jag inte kan vara ömsesidig, det tror jag inte själv på. K. Hur regerade du när du fick höra ett sådant utlåtande om dig? Anton: Det struntar jag i, dom får tro vad dom vill om mig, jag vet om mig. (HSL)

36 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Vården som betydelsefull Therese: Det känns hemskt när man väl är sjuk, men när man blir frisk sedan så förstår man det på ett annat sätt tycker jag. Jag hade aldrig suttit här om jag inte fått tvångsvård, tror jag inte. (LPT)

37 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Vården som betydelsefull Sara: Jag lärde känna mig själv lite bättre så där, det var skönt att koppla av. … Det var skönt att få vara lite i centrum, dom pysslar om mig och så där, det var mysigt. Det var en frihet själv, men omkring var det ju stängt, men det var som att få en paus i livet och sucka, sucka. … jaa i slutet kände jag verkligen precis som att jag sammanfattade alla gånger jag hade varit på psyk. Varför? Varför man är där? Det var som om jag fick den insikten att så här är det. (LPT)

38 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Möten i vården l Engagemang eller rutin l Erkänd eller avvisad l Tillit eller misstro l Ömsesidighet

39 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Engagemang eller rutin Lovisa: Fastän dom vet liksom, fastän dom visste vad jag hade gjort liksom så såg dom inte ner på mig eller jaa dom pratade med mig som om jag var en vanlig människa. (HSL)

40 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Engagemang eller rutin Paula: Läkaren tycker jag inte om, han ville inte att jag skulle läggas in över huvud taget. Han är lite kaxig mot mig eller hur man skall säga, dryg. Han är lite vimsig tycker jag, jag kände att jag inte kunde få någon bra hjälp från personalen men jag trodde jag skulle få bättre hjälp, att dom verkligen skulle förstå. (HSL)

41 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Tillit eller misstro Saga: … Det finns några sjuksköterskor som har varit bra och som det går och prata med. Det är en som är speciell. K: Kan du beskriva vad som är speciellt med henne? Saga: hon lyssnar och peppar en och så här. Men en del är ju verkligen buttra om man säger så. Man tycker inte att dom borde få vara på BUP. Man blir lite rädd för dom nästan, men en del är jättesnälla. (HSL)

42 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Ömsesidighet Therese: Det är en som jag tycker har varit bättre. K: Vad kännetecknar henne? Therese: Hon har pratat med mig väldigt mycket och förklarat och så där, så jag har tyckt att hon har varit väldigt bra. K: Ja, hon har förklarat för dig. Therese: mm hon har pratat med mig mest och brytt sig mest om mig, hon har haft ett speciellt sätt också. K: Vad är det speciella sättet? Therese: Det är svårt att förklara, jag vet inte riktigt. Hon har varit mer personlig om man säger, jag vet inte hur jag skall förklara det riktigt. Oj hon är mer som en vän och läkaren mer som en läkare. (LPT)

43 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Sammanfattning l Upplevelsen av tvång ganska lite beroende av lagform l Önskan om hjälp - misstro mot vården l Bristande delaktighet i sin egen vård - bristande förståelse för vårdens syfte l Glimtar av tillit och mellanmänskliga möten

44 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Innebörder av delaktighet l Delaktighet som rättighet l Delaktighet som medverkan l Delaktighet som mening

45 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Personalens erfarenheter l Dagboksstudie l All personal vid fem vårdavdelningar i mellansverige l Situationer som innehåller etiska överväganden • Intressekonflikter • Värdekonflikter

46 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Personalens erfarenheter II l Intervjuer med ett tjugotal personer i olika yrkeskategorier l Vilka etiska överväganden beskriver personalen i sitt arbete?

47 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Yrkesetiskt perspektiv III l LPT sällan problematiskt i sig l Tvångsinslag under HSL-vård mera problematiskt l Hur minimera kränkning? l Begränsad möjlighet till delaktighet l Begränsade möjligheter till etisk reflektion och diskussion

48 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Grundfrågan Vilka argument kan anföras för och emot att vårda någon mot dennes vilja?

49 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Formellt tvång l Formellt tvång betraktas vanligen som etiskt rätt eftersom patienten ses som allvarligt sjuk och i behov av psykiatrisk vård l Det är emellertid ofta svårt att nå patienten för att motivera för vård. Detta framförs ofta som ett etiskt problem

50 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Informellt tvång l Informellt tvång är vanligt förekommande l Detta orsakar oftare etiska problem då omständigheter eller krav på patienten kan vara oklara eller subtila l Relationen med patienten blir ofta komplicerad när tvångsåtgärder (ex. tvångsmatning) sker

51 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Informellt tvång II l Det är inte helt ovanligt med hot om formellt tvång för att öka trycket på en patient l NB! Dispositionell makt

52 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Rättfärdiggörande av tvång l Sex huvudkategorier av argument återfanns l Tvånget skyddar l Samhället garanterar l Behandlingen kräver l Tvånget förtydligar l Föräldraskapet stöttas l Vårdvardagen kräver

53 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Skyddsargumentet l Solidaritet och ansvar för andra människor medför att personer med nedsatt förmåga till eget ansvar bör – av samhället genom tvångsvård – skyddas från sina egna handlingar, då centrala värden för personen ifråga och andra är hotade Svag paternalism

54 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Solidaritetsargumentet l Solidaritet och ansvar för andra människor medför att personer även med förmåga till eget ansvar bör – av samhället genom tvångsvård – skyddas från sina egna handlingar, då centrala värden för personen ifråga och andra är hotade Stark paternalism

55 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Behandlingen kräver- argumentet l Tvångsvård är rätt därför att det skapar nödvändiga förutsättningar för den behandling som patienten oundgängligen har behov av

56 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Förtydligande-argumentet l Tvångsvård är rätt därför att det gör situationen tydligare för alla inblandade parter; patienten, föräldrarna och personalen

57 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Stötta föräldraskapet- argumentet l Tvångsvård är rätt därför att det kan stärka föräldraauktoriteten och gör situationen tydligare för ungdomen om vem som beslutar i viktiga frågor

58 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Vårdvardagsargumentet l Tvångsvård är rätt därför att vårdvardagen kräver fasta rutiner och regler för både personal och patienter för de tvångsinsatser som patienten har behov av

59 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Rationalitet eller etik? l Störning eller ej en expertfråga l Oundgängligt behov en värdefråga l Vilka värden? l Vems värden? l En etisk vändning i LPT-frågan l Tydlig argumentation och deliberativa beslutsprocesser

60 Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 Psykiatrins fundament l Etik, evidens och erfarenhet l Fakta och värden l Etik inget som kan läggas till i efterhand l Det teknologiska imperativet l Först människa, sedan professionell


Ladda ner ppt "Ingemar Engström Tvångsvårdskonferens Oslo 2009-04-28 TVINGAD TILL HJÄLP om etiska konflikter i barn- och ungdomspsykiatrisk tvångsvård Ingemar Engström."

Liknande presentationer


Google-annonser