Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Strategi för att minska POP-halter i miljön”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Strategi för att minska POP-halter i miljön”"— Presentationens avskrift:

1 ”Strategi för att minska POP-halter i miljön”
Niklas Johansson Naturvårdsverket och Karolinska institutet

2 ”Svenskt perspektiv” Upptäckt av PCB i miljön Miljön startpunkt …
Förbränningsprocesser Litet land, utsatt läge Avgörande beslut på nivåer över den nationella

3 Giftfri miljö Riksdagen beslutade 1999 om femton nationella miljökvalitetsmål, varav ”Giftfri miljö” är ett. "Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.” halter av naturliga ämnen nära bakgrund halter av främmande ämnen ”nära noll” Inriktning: miljökvalitetsmålen skall nås inom en generation (20-25 år)

4 Delmål 1 & 2; kunskapsmålen
Senast år 2010 skall det finnas uppgifter om egenskaperna hos alla avsiktligt framställda eller utvunna kemiska ämnen som hanteras på marknaden. Senast år 2020 skall det även så långt som möjligt finnas uppgifter om egenskaperna hos alla oavsiktligt framställda och utvunna kemiska ämnen. Senast år 2010 skall varor vara försedda med hälso- och miljöinformation om de farliga ämnen som ingår.

5 Delmål 3; utfasningsmålet (1)
Nyproducerade varor skall så långt det är möjligt vara fria från cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande ämnen senast år 2007 … nya organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande så snart som möjligt, dock senast år 2005 – övriga organiska ämnen som är mycket långlivade och mycket bioackumulerande senast år 2010

6 Delmål 3; utfasningsmålet (2)
Nyproducerade varor skall så långt det är möjligt vidare vara fria från övriga organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande senast år 2015 Dessa ämnen skall inte heller användas i produktionsprocesser om inte företaget kan visa att hälsa och miljö inte kan komma till skada. Delmålet avser även ämnen som ger upphov till ämnen med ovanstående egenskaper, inklusive de som bildats oavsiktligt.

7 Delmål 4; riskminskningsmålet
Hälso- och miljöriskerna vid framställning och användning av kemiska ämnen skall minska fortlöpande fram till 2010 enligt indikatorer och nyckeltal som skall fastställas av berörda myndigheter. Förekomsten och användningen av kemiska ämnen som försvårar återvinning av material skall minska. Delmålet avser ämnen som inte omfattas av delmål 3.

8 Delmål 5; miljökvalitetsmålet
För minst 100 utvalda kemiska ämnen, som inte omfattas av delmål 3, skall det senast år 2010 finnas riktvärden fastlagda av berörda myndigheter. Riktvärden skall ange vilka halter som får förekomma i miljön eller vilka halter människor högst får exponeras för. Syftet är att riktvärdena på sikt skall fastställas som miljökvalitetsnormer

9 Delmål 6; saneringsmålet
Förorenade områden skall vara identifierade För minst 100 särskilt prioriterade områden skall arbetet med sanering och efterbehandling ha påbörjats senast år 2005. Minst 50 av de områden där arbete påbörjats skall dessutom vara åtgärdade.

10 ”Varor utan faror” Genomförande av nya riktlinjer inom kemikaliepolitiken (kemikalieutredningen 2000)

11 Förslag i ”Varor utan faror” (kemikalieutredningen 2000)
Samma krav på dokumentation av nya och existerande ämnens egenskaper Definitioner av Persistens och Bioackumulerbarhet Inga nya PB-ämnen på marknaden från 2005, existerande PB-ämnen bort senast 2015, för vPvB 2010 Skärpning av tillämpning av EU:s ämnesdirektiv för Cancerogena, Mutagena och Reproduktionstoxiska CMR ämnen samt ny klassificering av PB-ämnen

12 Förslag i ”Varor utan faror” (kemikalieutredningen 2000)
Preparatdirektivet: Ändring av regler för märkning av preparat som innehåller PB-ämnen Begränsningsdirektivet: Försiktighetsprincipen förs in i direktivet. Nya regler för utfasning av PB-ämnen och dagens begränsning av kemiska CMR-produkter utvidgas till att omfatta även andra konsumenttillgängliga varor.

13 Förslag i ”Varor utan faror” (kemikalieutredningen 2000)
Ändringar i: Förordningen om riskbedömning av existerande ämnen Produktdirektiv och standarder Miljöstyrningssystem – EMAS-förordningen

14 Bedömning i ”Varor utan faror” (kemikalieutredningen 2000)
”Vi har bedömt det som allvarligare att ett biotillgängligt ämne är långlivat än att det är bioackumulerande …”

15 Konsekvenser av hög persistens
Kommer att finnas i miljön under lång tid Möjlighet till spridning över stora avstånd Möjlighet till ackumulering i olika ”compartments” Långa exponeringstider … Lång tid tills att utsläppsbegränsningar och andra åtgärder ger positiva effekter i miljön

16 Många fora Etc. Etc. UNEP Baselkonventionen Rotterdamkonventionen
OSPAR BARCOM EU CLRTAP OECD HELCOM NMR BARCOM Etc.

17 EU och OSPAR EU: Riskbedömning av nya och existerande ämnen. TGD ”… risk assessment of the marine environment may not be adequately addressed …” Concern that hazardous substances may accumulate in parts of the marine environment and that: effects of such accumulation are unpredictable in the long-term that such accumulation would be practically difficult to reverse Concern that remote areas of the oceans should remain untouched by hazardous substances … the intrinsic value of pristine environments should be protected

18 CLRTAP The Convention on Long-range Transboundary Air Pollution
[allmän information] [dokument]

19 De 47 länder som signerat POP-protokollet inom CLRTAP
Artic Ocean Atlantic Ocean Pacific Ocean Slovenia Hungary Slovakia Poland Lithuania Latvia Estonia Finland Armenia Sweden Georgia Norway Belarus Czech Rep. Ukraine Denmark Moldova Germany Yugoslavia Austria Bulgaria Liechtenstein Turkey Italy Monaco Cyprus Switzerland Malta Netherlands Greece Belgium F.Y.R.of Macedonia Luxembourg Albania France Bosnia and Herzegovina Spain Croatia Portugal Ireland United Kingdom Romania Russian Federation Iceland Kara Sea Barents Sea North Sea Mediterranean Sea Black Sea Caspian Sea Aral Canada of America Kyrgyzstan

20 Mellanstatliga organ, expertgrupper och vetenskapliga centra inom CLRTAP

21 Protokoll som trätt i kraft:
1984 Protocol on the Long-term Financing of the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of Long-range Transboundary Air Pollution, EMEP, 38 Parties 1985 Protocol on the Reduction of Sulphur Emissions by at least 30%, 22 Parties 1988 Protocol on the Control of Emissions of Nitrogen Oxides, 27 Parties 1991 Protocol on the Control of Emissions of Volatile Organic Compounds, 19 Parties 1994 Protocol on Further Reduction of Sulphur Emissions, 22 Parties

22 Protokoll som ännu ej trätt i kraft ?
1998 Protocol on Heavy Metals, 36 signatories 1998 Protocol on Persistent Organic Pollutants, 36 signatories, 12 ratifications 1999 Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone, 31 signatories

23 Ämnen i POP-protokollet där användningen skall elimineras eller begränsas samt utsläppen reduceras
Aldrin [e] Chlordane [e] Chlordecone [e] DDT [e,b] Dieldrin [e] Endrin [e] Heptachlor [e] Hexabromobiphenyl [e] Hexachlorobenzene [e,r] Mirex [e] PCB [e,b] Toxaphene [e] HCH [b] PAH [r] Dioxiner [r]

24 Att lägga till nya ämnen till POP-protokollet
Article 14, para. 6: In the case of a proposal to amend annex I, II, or III by adding a substance to the present Protocol: [a] The proposer shall provide the Executive Body with the information specified in Executive Body decision 1998/2, including any amendments thereto; and [b] The Parties shall evaluate the proposal in accordance with the procedures set forth in Executive Body decision 1998/2, including any amendments thereto.

25 Att lägga till nya ämnen till POP-protokollet
En “Riskprofil” som omfattar: [a] Potential för LRTAT [long-range transboundary atmospheric transport] [b] Toxicitet [c] Persistens [d] Bioackumulation En sammanfattande rapport som ger information om*: Produktion/användning/utsläpp, uppmätta nivåer i avlägsna områden, nedbrytning och nedbrytningsprodukter samt biotillgänglighet; Socio-ekonomiska faktorer relaterade till alternativ och/eller tillgängliga tekniker för utsläppsbegränsning. * Om sådan information finns tillgänglig

26 Att lägga till nya ämnen till POP- protokollet
[a] LRTAP: Ångtryck < 1,000 Pa, t½ i atmosfären > 2 dagar, eller uppgifter som visar att ämnet påträffas långt från källor; [b] Toxicitet: potential att påverka människa och/eller miljö; [c] Persistens: t½ i vatten > 2 månader, eller t½ i jord > 6 månader, eller t½ i sediment > 6 månader. Även andra tecken på persistens kan beaktas [d] Bioackumulation: BCF eller BAF > 5,000 eller log Kow > 5 eller, om bioackumulationspotentialen är väsentligt lägre kan detta uppvägas av t ex hög toxicitet

27 Att lägga till nya ämnen till POP- protokollet
Riskprofil: “A comprehensive review of the scientific information related to the determination of general human health and environmental risks associated with the uses and releases of a substance. Such a review need not explicitly address risks associated with long-range transboundary air pollution, but must provide suitable information for the assessment of such risk.”

28 Ämnen som står på tur Pentabrom-difenyleter Lindan Ugilec
Polyklorerade terfenyler, PCT Dicofol Hexaklorbutadien Pentaklorbensen Polyklorerade naftalener (SCCP) (PCP)

29 Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (UNEP POPs)

30 Artikel 1 Syftet med denna konvention är att, under iakttagande av
Försiktighetsprincipen … skydda människors hälsa och miljön mot långlivade organiska föroreningar.

31 Artikel 3 Varje part skall
förbjuda och/eller vidta sådana rättsliga eller administrativa åtgärder som fordras för att eliminera: sin produktion och användning av kemikalier i bilaga A och sin import och export av kemikalier i bilaga A begränsa sin produktion och användning av kemikalier i bilaga B

32 Artikel 3 (forts.) Varje part skall vidta åtgärder för att säkerställa att en kemikalie upptagen i bilaga A eller B endast importeras för att omhändertas på miljömässigt godtagbart sätt enligt artikel 6.1 d eller för en användning eller i ett syfte som är tillåtet för den parten i enlighet med bilaga A eller B

33 Särskilt angivna undantag
Bilaga A Kemikalie Aktivitet Särskilt angivna undantag (ej för användning) Aldrin Produktion Inga Klordan Enligt tillåtelse för parter upptagna i förteckningen Dieldrin Endrin Heptaklor Hexaklorobensen Mirex Toxafen PCB

34 Artikel 5 Åtgärder för att minska eller eliminera utsläpp av oavsiktlig produktion Varje part skall åtminstone vidta följande åtgärder för att minska det totala utsläppet från mänskliga källor för var och en av de kemikalier som anges i bilaga C med sikte på deras fortsatta minimering och, där så är möjligt, slutliga eliminering:

35 Bilaga C Polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner (PCDD/PCDF) Hexaklorbensen (HCB) Polyklorerade bifenyler (PCB)

36 Artikel 5 (forts.) … upprätta ett handlingsprogram innehållande:
en utvärdering av nuvarande och planerade utsläpp en uppskattning av effektiviteten av partens lagar och policy som hänför sig till kontrollen av sådana utsläpp; strategier för att uppfylla åtagandena i denna punkt åtgärder för att främja utbildning och yrkesutbildning en tidsplan för genomförande av handlingsprogrammet inklusive de strategier och åtgärder som däri anges

37 Artikel 6 Åtgärder för att minska utsläpp från lager och avfall
utforma strategier som är lämpliga för att identifiera: lager som består av eller innehåller kemikalier upptagna i bilaga A eller B; produkter och artiklar i användning och avfall som består av, innehåller eller är förorenade av kemikalier upptagna i bilaga A, B eller C;


Ladda ner ppt "”Strategi för att minska POP-halter i miljön”"

Liknande presentationer


Google-annonser