Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I DAG PÅ K ONTAKTSJUKSKÖTERKSKAMÖTET : 1. Berätta om projektet och vad vi ska göra 2. Förklara Uppdelning av BVC i 2 grupper Externbedömare 3. Svara på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I DAG PÅ K ONTAKTSJUKSKÖTERKSKAMÖTET : 1. Berätta om projektet och vad vi ska göra 2. Förklara Uppdelning av BVC i 2 grupper Externbedömare 3. Svara på."— Presentationens avskrift:

1

2 I DAG PÅ K ONTAKTSJUKSKÖTERKSKAMÖTET : 1. Berätta om projektet och vad vi ska göra 2. Förklara Uppdelning av BVC i 2 grupper Externbedömare 3. Svara på era frågor 4. Dela ut informationskuvert om ni själva bestämt att n 5. Be Er entusiasmera era arbetskamrater så att vi får så många deltagare som möjligt

3 BAKGRUND Frekvensen av lägesbetingad skallasymmetri har ökat markant efter rekommendationen att lägga spädbarn på rygg när de sover för att förebygga plötsligt spädbarnsdö d. Mellan 10 - 40 % av spädbarnen har någon grad av skallasymmetri

4 B ARNHÄLSOVÅRDENS RÅD : Barnet ska: sova på rygg leka på mage sitta upp för att se på världen Barnet ska använda kudde när det sover fram till ca 3- 4 månaders ålder, då barnet börjar vända på sig skall kudden tas bort

5 I S VERIGE REKOMMENDERAR VI K UDDE FÖR ATT FÖRHINDRA ATT BARNET FÅR PLATT BAKHUVUD Eftersom barnet ska sova på rygg finns en risk att barnet får platt bakhuvud på grund av trycket. Därför rekommenderar vi att barnet ska sova med en kudde under huvudet. Använd en mjuk spädbarnskudde under barnets huvud de första 3-4 månaderna. Placera barnets huvud omväxlande åt ena eller andra hållet tills barnet kan vända sig själv. Ta sedan bort kudden eller ersätt den med en fast platt kudde. Kuddkanten bör inte ligga i nacken utan barnet skall läggas så att även axlarna vilar på kudden för att undvika onormal framåtböjning av huvudet. Kudden ska: vara tjock och spänstig, så att huvudet sjunker ner lite och får stöd på sidorna ha syntetfyllning och tåla minst 60 graders tvätt inte vara genomsydd så att det bildas gropar med pösiga ställen mellan dem, och vara 38 x 55 cm för säng och 28 x 35 cm för vagn och vagga. Då barnet är vaket är det ur utvecklingssynpunkt bra att lägga det på magen.

6 S Å HÄR SER MÅNGA BEBISAR UT IDAG

7 S TUDIEN BÖRJADE 2009 Utvecklade evidensbaserad riktlinjer Pilotstudie med 17 BVC-sjuksköterskor på 7 BVC i Skaraborg Nu ska vi göra en ny studie

8 V ARFÖR NY STUDIE ? Man lär sig mycket av en pilotstudie Studien behöver vara större för att vara mer tillförlitlig Vi behöver en kontrollgrupp för att studien ska vara mer tillförlitlig

9 V ARFÖR STÖRRE STUDIE OCH KONTROLLGRUPP ??? en ”bra metod”: kunna säga något om en större grupp än just den egna gruppen Ju större studien är desto mer representativt den anses vara för den generella populationen En kontrollgrupp möjliggör en tolkning via statistisk analys

10 V I SKA PÅBÖRJA VÅRT PROJEKT I FEBRUARI 2012 Med flera BVC, flera BVC-sjuksköterskor och flera barn blir studien mer tillförlitlig → ev. påvisa statistiskt signifikant resultat → intressant/relevant för andra som arbetar med BHV Med kontrollgrupp har vi en bättre metod som möjliggör analys t.ex. jämförelser. En studie ska kunna tolkas genom statistiska metoder. Med en bra metod kan budskapet nå ut till flera BVC och nyblivna föräldrar- utanför Skaraborg och utanför Sverige. Vi är ≈ 74 BVC-sjuksköterskor på 33 BVC idag. 17 BVC-sjuksköterskor på 7 BVC deltog i piloten

11 D ÄRFÖR ÄR : varje deltagande BVC varje deltagande BVC-sjuksköterska varje deltagande barn viktiga. Deltagande är frivilligt.

12 A LLA BVC- SJUKSKÖTERSKOR ÄR MYCKET UPPTAGNA MEN ….. Vi vill hjälpa barnen slippa ett onödigt problem..med enkla åtgärder som kan göra mycket nytta inga extra BVC-besök - allt görs i samband med rutinkontrollerna mycket medicinsk forskning finns kring skallasymmetri eftersom problemet är så utbrett, men inte mycket tillämpas kliniskt, inte mycket omvårdnadsforskning Därför ska vi göra ett projekt på BVC i Skaraborg med bra metod

13 U PPDELNING AV BVC I 2 GRUPPER Interventionsgrupp : BVC där minst 1 BVC- sjuksköterska redan deltagit i utbildning om skallasymmetrier eller deltagit i pilotstudien Kontrollgrupp : BVC där ingen BVC- sjuksköterska deltagit i utbildningen om skallasymmetrier eller piloten. Ni erbjuds utbildning när barnen varit på 4 månaders kontrollerna. Båda grupperna behövs!

14 I NTERVENTIONSGRUPP / KONTROLLGRUPP Interventionsgruppen: BVC-sjuksköterskor får ny utbildning och arbetar aktivt efter riktlinjerna. Jag kommer ut till BVC-grupperna under januari 2012. Boka gärna tider för utbildning/information som passar er. Ni kan boka tider idag om ni vill. Kontrollgruppen: BVC-sjuksköterskor arbetar som vanligt. Får ett kuvert med alla blanketter idag om ni bestämt er. Erbjuds utbildning när februaribarnen varit på 4m kontrollen.

15 I NTERVENTIONSGRUPP + KONTROLLGRUPP SKA : Be verksamhetschef om tillstånd – skicka det till mig Ge informationsblad till föräldrar till barn födda i februari 2012 Fråga föräldrarna om de vill att deras barn ska delta i studien Be att minst en förälder ger skriftlig samtycke Samordna barnens 2m och 4m BVC-besökstider, anteckna tiderna och BVC på samtyckes- blanketten - skicka den till mig

16 V ARJE BVC OCH BVC- SJUKSKÖTERSKA SOM DELTAR ÄR JÄTTEVIKTIG !! Båda grupper lika viktiga Ni kan bestämma idag om ni själva vill vara med. Sedan ska ni gärna informera och få era arbetskamrater intresserade Hör av Er till mig helst under december när ni/era arbetskamrater bestämt sig Freda.lennartsson@gmail.com Frida.lennartsson@vgregion.se ( All bortfall ska antecknas, men ingen blir utpekad. Ska redovisas i en studie med bra metod.)

17 E XTERNBEDÖMARE – FÖR EN BRA METOD får utbildning om bedömning av skallasymmetrier → genomgår en reliabilitetstest → säkerställer tillförlitlig bedömning innan de får delta åker ut till alla BVC i samband med barnens 2m och 4m besök→ gör en bedömning av barnens skallform i direkt anslutning till barnets BVC-besök + delar ut en formulär som föräldrarna ska fylla i (om förlossning, eventuella åkommor, vanor vid vård av barnet) behövs eftersom kontrollgruppens BVC-sjuksköterskor arbetar som vanligt och eftersom interventionsgruppens BVC- sjuksköterskor inte reliabilitetstestats känner inte till grupptillhörighet - berätta inte för dem vilken grupp ni tillhör

18 T ACKSAM OM ALLA DELTAGANDE BVC- SJUKSKÖTERSKOR : samordnar barnens 2m och 4m besökstider!!! fyller i ert namn och BVC samt barnens 2m och 4m besökstider på samtyckesblanketten- så vi vet vart externbedömarna ska åka och när. Vi får pussla ihop det. ordnar ett rum eller avskild plats där externbedömarna ska arbeta

19 E TIK Godkänd av Etikprövningsnämnden i Göteborg Utformning av formulären och blanketterna följer etiska riktlinjer Sekretess, avkodning, förvarning av data, presentation av data Föräldrar får avbryta deltagande när de vill utan att det påverkar deras framtida kontakter på BVC

20 T IDSPLAN November 2011 rekryterat externbedömare December rekrytera intresserade BVC-ssk till studien Januari 2012 utbilda BVC-ssk i interventionsgruppen Februari barnen födds April barnens 2m kontroll på BVC- externbedömare kommer Juni barnens 4 m kontroll på BVC– externbedömare kommer Februari 2013 uppföljning vid 1 års kontroll av barn m skallaymmetri vid 4 m- externbedömare kommer

21 O M NI SKA VARA MED I KONTROLLGRUPPEN  Skaffa verksamhetschefens tillstånd  Ni arbetar som vanligt  ”Rekryterar” februaribarn till studien  All information/alla blanketter ni behöver finns i ett kuvert  Ni blir erbjudna utbildning om skallasymmetri efter barnens 4m kontroller (juli –sept 2012)

22 O M NI SKA VARA MED I INTERVENTIONSGRUPPEN  Informationsblad m tillståndsblankett till verksamhetschefen finns i kuvert  Ni får information, utbildning och blanketterna av mig i januari.  Boka en tid för utbildning i januari (idag, eller meijlar mig tidsförslag)  Jag kommer till Er men gärna till flera BVC ihop

23 S KRIFTLIGT TILLSTÅND BEHÖVS Från verksamhetschefen på varje BVC innan BVC får delta Från en förälder innan ett barn får delta

24 S AMTYCKESBLANKETTEN : En förälders signatur Familjens telefonnummer Barnets BVC och BVC- sjuksköterska Barnen besökstider för 2- och 4- månaders kontroller

25 S NART ÄR DET FEBRUARI Viktigt att Ni meddelar era arbetskamrater nu innan jul Var och en bestämmer sig och kontakt-ssk lämnar besked till mig Informations kuvert finns till varje BVC där minst en BVC-ssk deltar Börja skaffa tillstånd av verksamhetschefen Interventionsgrupp få boka tid för utbildning

26 T ACK FÖR ATT NI HAR LYSSNAT Hör av Er till mig när Ni och arbetskamraterna bestämt vem som vill/vill inte delta Om ni själva bestämt Er för att delta får ni ett kuvert idag

27 K ONTAKTA MIG VIA : Internpost: BVC Götene Vårdcentral Mailadresser: Frida.lennartsson@vgregion.seFrida.lennartsson@vgregion.se Freda.lennartsson@gmail.com (Inga telefonsamtal)


Ladda ner ppt "I DAG PÅ K ONTAKTSJUKSKÖTERKSKAMÖTET : 1. Berätta om projektet och vad vi ska göra 2. Förklara Uppdelning av BVC i 2 grupper Externbedömare 3. Svara på."

Liknande presentationer


Google-annonser