Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2 Nationella riktlinjer för tandvården – M etoder för munhälsorelaterade levnadsvanor Faktagrupp: Katarina Konradsson Pia Gabre Görel Müller Katri Ståhlnacke.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2 Nationella riktlinjer för tandvården – M etoder för munhälsorelaterade levnadsvanor Faktagrupp: Katarina Konradsson Pia Gabre Görel Müller Katri Ståhlnacke."— Presentationens avskrift:

1

2 2 Nationella riktlinjer för tandvården – M etoder för munhälsorelaterade levnadsvanor Faktagrupp: Katarina Konradsson Pia Gabre Görel Müller Katri Ståhlnacke

3 Patientperspektivet: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder i tandvården – bästa tillgängliga kunskap

4 Förebygga ↓ Främja ↑

5 Vad är rätt – vad är bäst? Vem vill veta, vem har nytta av att veta? Patienterna - bästa behandling - valuta för sina pengar - likvärdig behandling Vårdplanerare och politiker - vad ska ges resurser Producenter av material och utrustning Behandlarna - vad är lege artis - vad är effektivt

6 Evidens Bästa tillgängliga kunskap Hypotesprövande Hypotesskapande

7 Bästa tillgängliga kunskap Randomiserade kontrollerade studier (RCT) Kontrollerade studier (CT) Observationsstudier Fallstudier Konsensus

8 Tillgänglig information på alla nivåer läggs samman med klinisk erfarenhet av experter – samsyn skapas

9 …för att de hitta de metoder som bäst behandlar sjukdom men även de som bäst förebygger sjukdom Bästa tillgängliga kunskap….. Målet: Största möjliga nytta med den resurs som ställts till förfogande (=kostnadseffektiv)

10 10 Den odontologiska riktlinjeprocessen Tillstånd och åtgärd Bästa tillgängliga kunskap Faktadokument Rangordning 1 - 10 Icke göra FoU

11 Karies Smärta och funktionsstörning i mun, ansikte och käkar Total och partiell tandlöshet Sjukdomar i tandpulpa och periradikulära vävnader Sjukdomar i vävnaderna kring tänder och implantat Bett – och tandpositions- avvikelser

12 Karies Förebyggande Behandling

13 Vilken kariesförebyggande effekt har minskat sockerintag?

14 God effekt OM intaget minskas…

15 Hur kan beteenden och vanor påverkas?

16 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggan de metoder – vanor, beteende

17 När är hälsofrämjande arbete effektivt? Vad är målet med hälsofrämjande arbete? Mäts nyttan i sjukdomsförekomst eller i vilken grad personen kan ta ansvar för sin egen hälsa? Vad är det övergripande målet?

18 Tandvårdslagen …lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder… …respekt för patientens självbestämmande och integritet Vården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten Prioriteringsutredningen 1995: Vårdens svåra val Förebyggande insatser bör ha mycket hög prioritet, näst efter behandling av livshotande tillstånd. Men kravet är att insatsen har bevisad nytta. Värdet av en insats bedöms av: 1) Insatsen ska göra gott, 2) ska inte skada, 3) ska utgå från att alla människor har lika värde, 4) ska främja rättvisa, 5) ska respektera människors självbestämmande och 6) ska göra största möjliga nytta med givna insatser

19 Hälsofrämjande metoder påverkar människors levnadsvanor och livsstil – en etisk dimension tillförs

20 skuldbelägga.

21

22 Vi lägger oss i människors liv – extra viktigt att det vi säger är sant, grundat på bästa tillgängliga kunskap Inte på behandlarens tyckande eller moral

23 Alla kommer till tandvården med nedsatt autonomi

24 Två experter möts – en är expert på tandvård, den andra på sitt eget liv

25 Utmaningen för området hälsofrämjande metoder och levnadsvanor Undvika paternalism Skapa möjligheter för människor att ta egna hälsosamma beslut Och när man är redo för förändring – då har vi identifierat vilka sätt som är mest effektiva

26 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Säker Patientfokuserad Rimlig tid Jämlik Effektiv God vård Vetenskap och beprövad erfarenhet Värdegrunds- dokument Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för hälsofrämjande metoder

27 Förslag på Generella indikatorer för god tandvård Andel av befolkningen som upplever att de har mycket eller ganska bra munhälsa Andel personer som anser att de fått tillräcklig information för att själva kunna förebygga tandsjukdomar Andel i befolkningen som anser att de blivit respektfullt bemötta när de besökt tandvården Synpunkter till Socialstyrelsen före 31 maj

28 Syfte -Att samla det vetenskapliga underlaget för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder -Att sammanställa resultatet och dra slutsatser om metoders effekt -Att skapa konsensus på områden där inget vetenskapligt underlag finns - Att identifiera metoder som ökar patientens delaktighet och självbestämmande ?

29 29 Tillstånds- och åtgärdslista Hälsofrämjande metoder Sjukdomsförebyggande metoder Vilka tillstånd ? Vilka åtgärder ?

30 30 Tillstånd – munhälsa - patientperspektiv Koncensuskonferens Oral Hälsa, 2003

31 Tillstånd A. Vuxen utan känd oral sjukdom och riskfaktorer Patientperspektiv? B. Vuxen med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk - där bristande munhygien är en riskfaktor - där bristande matvanor är en riskfaktor - där tobaksbruk är en riskfaktor Patientperspektiv?

32 A.Enkla råd Korta råd och rekommendationer normalt cirka 5 minuter. C. Kvalificerad rådgivning/samtal Ofta tidsmässigt mer omfattande än rådgivning. Patientcentrerad och teoribaserad. Exempel på teorier som studerats är Social Cognitive Theory, Transtheoretical Model, Theory of Planned Behavior. B. Rådgivning Mer patientcentrerade samtal / mer dialog vid jämförelse med enkla råd Åtgärder – för ett munhälsobeteende

33 B2. Rådgivning/samtal med tillägg av egenkontroll. Patientcentrerade samtal / dialog. Med eller utan demonstration eller övning. Med tillägg av egenkontroll. B3. Rådgivning/samtal med särskild uppföljning, med eller utan tillägg. Patientcentrerade samtal /dialog, Med eller utan demonstration eller övning. Med särskild uppföljning. B1. Rådgivning/samtal Patientcentrerade samtal / dialog, med eller utan demonstration eller övning Åtgärder vid tillstånd ”…. bristande munhygien”

34 C. Kvalificerad rådgivning/samtal Strukturerad teoribaserad rådgivning utifrån antaganden om hur motivation och beteenden kan påverkas. Exempel på teorier/modeller: Social Cognitive Theory, Theory of Planned Behavior och Stages of Change. Rådgivningen följer en viss struktur. Motiverande samtal är exempel på en teoribaserad och strukturerad intervention.

35 35 Ra d HÄLSOTILLSTÅNDÅTGÄRD Prioritet H2 Vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk - där bristande munhygien är en riskfaktor A1. Enkelt råd (cirka 5 min) H3 B1. Rådgivning/samtal med eller utan övning (patientcentrerat- högst 20 min) B2 Rådgivning/samtal, med tillägg av hjälpmedel för egenkontroll (patientcentrerat-30 min) H6 B3. Rådgivning/samtal med särskild uppföljning, med eller utan tillägg. (patientcentrerat-30 min) H7 C1. Kvalificerad rådgivning/samtal(patientcentrerad, teoribaserad) H8 Vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk - där bristande matvanor är en riskfaktor A1. Enkelt råd (cirka 5 min) H9 B1.Rådgivning/samtal med eller utan tillägg av skriftligt och pedagogiskt material (patientcentrerat- högst 20 min) H10 B2.Rådgivning/samtal med särskild uppföljning, med eller utan tillägg av skriftligt och pedagogiskt material (pat.centr.-30 min) H11 C1. Kvalificerad rådgivning/samtal (patientcentrerad, teoribaserad) H12 Vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk - där tobaksbruk är en riskfaktor A1. Enkelt råd (cirka 5 min) H13 B1. Rådgivning/samtal (patientcentrerat- 10-30 min) C1. Kvalificerad rådgivning/samtal (patientcentr., teoribaserad) H14 Munhygien, matvanor och tobak Ra d HÄLSOTILLSTÅNDÅTGÄRD Priorit et H1 Vuxna individer utan känd oral sjukdom och riskfaktorer A1. Enkelt råd (cirka 5 min) Tillstånds- och åtgärdslista

36 36 Åtgärds-nivåMunhygienMatvanorTobak ENKLA RÅD NIVÅ A A1: Enkla råd RÅD- GIVNING/ SAMTAL NIVÅ B B1: Rådgivning/samtal med eller utan övning B2: Rådgivning/samtal, med tillägg av hjälpmedel för egenkontroll B3: Rådgivning/samtal med särskild uppföljning, med eller utan tillägg B1: Rådgivning/samtal, med eller utan tillägg av skriftligt och pedagogiskt material B2: Rådgivning/samtal, med särskild uppföljning, med eller utan tillägg av skriftligt och pedagogiskt material B1: Rådgivning/ samtal KVALI- FICERAD RÅD- GIVNING/ SAMTAL NIVÅ C C1: Kvalificerad rådgivning/samtal C1: Kvalificerad rådgivning/ samtal Förslag till gemensamma åtgärdsnivåer avseende munhygien, mat och tobaksvanor 2010-03-19

37 37 Exempel på effektmått 1Plack 2Gingivit 3 Självrapporterat beteende 4Kunskap 5Attityd

38 38 RadTillstånd Åtgärd Tillståndets svårighets- grad Effekt av åtgärd Evidens för effekt Kostnads ­effektivitet Hälso­ ekonomisk evidens Rekom- menda- tion H3T Vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk – där bristande munhygien är en riskfaktor Å Rådgivning/samtal med eller utan övning (patientcentrerat - högst 20 min) Arbetsdokument

39 39 ”Metod och Sökvägar”

40 40 Den odontologiska riktlinjeprocessen Tillstånds- och åtgärdslistan formuleras Bästa tillgängliga kunskap •systematiska översikter •referentgranskade publikationer • beprövad erfarenhet Faktadokument sammanställs Rangordning 1 - 10 Icke göra FoU

41 41

42 42 Litteratursökning, PubMed Start i september 2009 tillsammans med Socialstyrelsens bibliotekarie

43 43 Metod Faktaunderlag Exempel på sökord: •Oral Health/education OR Oral Health/methods OR Oral Health NOT Oral health/standards OR Oral hygiene OR Dental caries/prevention… •Motivation OR Health Education, Dental/methods OR Patient compiance/psychology OR Patient Participation/ psychology…. •Motivational interviewing OR Oral Health Promotion OR Behavioural education intervention OR adherence to oral hygiene instructions….

44 44 Metod Faktaunderlag •Bruttolista efter genomförd sökning – 1099 artiklar •Relevansbedömning utifrån titlar och abstract

45 45 Metod Faktaunderlag •Bruttolista efter genomförd sökning – 1099 artiklar •Relevansbedömning utifrån titlar och abstract Exklusionskriterier – •Barn och ungdomar <15 år •Populationsinriktade studier •Specifika sjukdomsgrupper (kognitiva brister, demens) •Inte relevanta för svenska förhållanden •Utvärderar munhygieniska hjälpmedel och inte pedagogisk metod •Effekt av metod riktad indirekt, ex att påverka moder för att överföra till barn •Studier som inte riktar sig mot metod •Icke systematiska översikter

46 46 Metod Faktaunderlag Läspar om två – Pia/Görel och Katarina/Katri •1099 titlar och abstract lästes •Kvar blev 117 artiklar som lästes i fulltext •Kvar blev 50 artiklar som granskades

47 Lathund – Granskningsmallar– Arbetsdokument 47

48 48 Metod Granskningsmall SÖ

49 Systematisk översikt Artikel som efter en viss mall refererar och kommenterar alla tillgängliga resultat som belyser ett visst medicinskt problem. Skillnaden jämfört med en metaanalys är att den systematiska översikten inte gör en statistisk sammanslagning av alla de refererade resultaten (SBU:s ordlista, www. sbu.se) 49

50 50 Metod Granskningsmall RCT/CCT

51 51 Randomiserade studier En randomiserad klinisk studie är en undersökning som är både randomiserad och jämförande (kontrollerad). Undersöker effekten av en behandling. Studien kännetecknas av att patienterna fördelas slumpmässigt till att antingen få en experimentell behandling eller en kontrollbehandling (SBU:s ordlista, www. sbu.se)

52 52 Metod Granskningsmall Observationsstudier

53 53 Observationsstudier Studier där ingen aktiv åtgärd vidtas. Exempel: tvärsnittsundersökning, kohortundersökning, fall-kontrollundersökning (SBU:s ordlista, www. sbu.se)

54 54 Bedömning av studier •Ingen osäkerhet •Viss osäkerhet •Osäkerhet •Påtaglig osäkerhet

55 55 Kompletterande sökning •Manuell sökning •Sökning Tobaksavvänjning •Sökning Rökavvänjning

56 56 Metod Faktaunderlag Läspar om två – Pia/Görel och Katarina/Katri •1099 titlar och abstract lästes •Kvar blev 117 artiklar som lästes i fulltext •Kvar blev 50 artiklar som granskades •10 artiklar exkluderas efter granskning • 40 artiklar kvar till evidensgraderingen

57 57 Tabulering i Arbetsdokument inför Evidensgraderingen

58 58 Tabulering i Arbetsdokument inför Evidensgraderingen

59 59 Evidensgraderingen enligt GRADE För varje tillstånd/åtgärdssrad och varje effektmått

60 60 Summering av utfall från inkluderade studier

61 Vad är rätt – vad är bäst?

62 Att införliva patientperspektivet i både tillstånd och åtgärd! I framtiden… TillståndÅtgärd

63 T Vuxna som upplever sig ha dålig munhälsa och med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk – där bristande munhygien är en riskfaktor Å Rådgivning/samtal med eller utan övning (patientcentrerat -högst 20 min)

64 T Individ som upplever sig ha god munhälsa och är oralt frisk Å Positiv förstärkning av hälsofrämjande beteende genom enkelt samtal

65 Instruktion, information, klorhexidingel i skena, fluortandkräm 5000 ppm… Åtgärdsprogram är svåra att utvärdera!

66 Evidens Bästa tillgängliga kunskap Hypotesprövande Hypotesskapande I framtiden…

67 Hälsopromotion – mer än en dimension Patienterna Hälsosamma val Vårdplanerare och politiker Påverkan på social, kulturell och ekonomisk miljö Behandlarna Påverkan på individuella beteenden Välbefinnande!

68 68 RadTillstånd Åtgärd Tillståndet s svårighets- grad Effekt av åtgärd Evidens för effekt Kostnads ­effektivitet Hälso­ ekonomisk evidens Prio- ritering April- Maj Maj Juni I framtiden…

69

70 www.creativecommo ns.org

71 Bett – och tandpositions- avvikelser Smärta och funktionsstörning i mun, ansikte och käkar Total och partiell tandlöshet Sjukdomar i tandpulpa och periradikulära vävnader Sjukdomar i vävnaderna kring tänder och implantat Karies Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggan de metoder – vanor, beteende

72 Diabetesriktlinjerna Helhetsperspektiv

73 73 ÅtgärdTillstånd Sjuk Frisk Risk

74


Ladda ner ppt "2 Nationella riktlinjer för tandvården – M etoder för munhälsorelaterade levnadsvanor Faktagrupp: Katarina Konradsson Pia Gabre Görel Müller Katri Ståhlnacke."

Liknande presentationer


Google-annonser