Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samarbete mellan kommun och länsstyrelse Hur svårt kan det vara? Förenkla – helt enkelt, SKL Blekinge 23 oktober 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samarbete mellan kommun och länsstyrelse Hur svårt kan det vara? Förenkla – helt enkelt, SKL Blekinge 23 oktober 2012."— Presentationens avskrift:

1 Samarbete mellan kommun och länsstyrelse Hur svårt kan det vara? Förenkla – helt enkelt, SKL Blekinge 23 oktober 2012

2 www.lansstyrelsen.se Vårt uppdrag Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet. Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och vi samordnar den stat­liga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen. Vi är en kunskapsorgani­sation som arbetar tvärsektoriellt med många olika sakfrågor. Våra kompetens­områden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer. Enligt länsstyrelseinstruktionen (SFS 2007:825) ska vi bland annat arbeta med •livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor •regional tillväxt •infrastrukturplanering •hållbar samhällsplanering och boende •energi och klimat •kulturmiljö •skydd mot olyckor samt krisberedskap och civilt försvar •naturvård samt miljö- och hälsoskydd •lantbruk och landsbygd •fiske •jämställdhet •integration. 23 oktober 2012www.kosunen.se2

3 ”www.kommunen.se” Det kommunala uppdraget •Förskoleverksamhet och barnomsorg •Grundskola, gymnasieskola, särskola och kommunal vuxenutbildning •Öppen förskola •Fritidsverksamhet •Socialtjänst (inkl. individ och familjeomsorg) •Omsorg om äldre och funktionshindrade •Kollektivtrafik •Renhållning och avfallshantering •Kultur •Näringslivsservice •Sysselsättning •Bygga bostäder •Stadsplanering och byggfrågor •Hälso- och miljöskydd •Energi •Tekniska frågor (vägar, VA, fastigheter) •Räddningstjänst •Krisberedskap •Myndighetsutövning (livsmedelstillsyn, serveringstillstånd, bygglov m.m.) 23 oktober 2012www.kosunen.se3

4 16 april 2012 4www.kosunen.se

5 Tillväxt – Välfärd Arbetstillfällen Inflyttning Kultur & Nöje Turism Skattekraft Social service Utbildning Tillgång kompetens Nya företag Forskning/Utveckling Tillgång till bostäder Tillväxt Välfärd Vård 23 oktober 20125www.kosunen.se Fritid In- och utpendling Starka företag Inkomst/Intäktsbas

6 Hur svårt kan det vara? 4 § Förvaltningslagen Varje myndighet ska lämna – upplysningar - vägledning och råd till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhet 6 § Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten. 7 § Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen skall myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs… 23 oktober 2012www.kosunen.se6

7 Blekinge har: - fem kommuner - ca 160.000 invånare - landareal 2.941 km 2 - ca 4 mil söder-norr, - ca 11 mil öst-väst - öar, sjöar och åar - Sverige i ”miniatyr”

8 Vilken slags bild av Blekinge kommuniceras med omvärlden? http://www.youtube.com/watch?v=JNsS0ckRq5g 23 oktober 2012www.kosunen.se8

9 Februari 2009 Fastighetsägaren presenterar önskemål om att exploatera sin fastighet. 9

10

11 Planering lokal + mellankommunal + regional – gränsande till/inom tillväxtområde (ökande näringsliv och befolkning) – strategiskt läge / attraktivt område – gräns mellan två kommuner – gräns mellan två länsstyrelser – nära till både kommunikationer och naturområden 23 oktober 2012www.kosunen.se 11

12 23 oktober 201212

13 Lägesbestämning – markområdet är beläget södra delen av Laholmsbukten – i väster område med naturmark och södra Skummeslövs naturreservat, sanddyner och sandstrand – Reningsverk (Laholm/Båstad) – söder om ett bostadsområde – gränsande till jordbruksmark – och gränsande till ett ridcenter i Båstads kommun – i öster Västkustbanans banvall och E6 – ny järnvägsstation (Hallandsås), inom cykelavstånd – mellan två flygplatser – närhet till europaväg Oslo - Köpenhamn 23 oktober 2012www.kosunen.se 13

14 23 oktober 201214www.kosunen.se

15 Ny järnvägsstation

16 Ta fram ett preliminärt planeringsdokument - Ekologisk - Social - Ekonomisk Steg 1 Steg 2 Viljeförklaring Steg 3 Kontakta myndigheter och andra berörda aktörer samt intresserade för informationsutbyte… 23 oktober 2012www.kosunen.se16

17 förberedande arbete innan den formella planprocessen • informella kontakter för att informera och diskutera – Länsstyrelsen (regional nivå) – Trafikverket – Lantmäteriet – Grannkommunen (mellankommunal nivå) – Energileverantörer etc. ------------------------------------------------------------------- – lägga en god grund inför beslutsfattande/kvalitetssäkra beslutsunderlaget – lägga grunden för att etablera kontakter i syfte att att ge information till både formella beslutsfattare och opinionsbildare t.ex. sociala organisationer, miljöorganisationer första möte i februari 2010 23 oktober 2012 17 www.kosunen.se

18 Samråd – detaljplan Under samrådsskedet – informationsmöten anordnade av kommunen (förtroendevalda, tjänstemän och exploatören) – Exploatörens egna aktiviteter och arrangemang för att skapa kontakt och informera. 23 oktober 2012www.kosunen.se 18

19 1+3 personer 12 relationer 6 30 relationer 10 99 relationer Hur svårt kan det vara? 1+1 personer 2 relationer 1+2 6 relationer 23 oktober 201219www.kosunen.se

20 …jobbar vi ihop eller bara samtidigt? 23 oktober 201220www.kosunen.se

21 Viljeyttring Exploatör – Kommun Letter of intent Genom samarbete skapa ett område •som är attraktivt att bo och leva i, •ger ett innovativt livstidboende, vari tas ett samlat grepp för att utveckla det hållbara samhället •där miljöfrågor och förutsättningar för en gynnsam ekologisk utveckling prioriteras och klimateffekten beaktas •där nya tekniska lösningar tillämpas när det gäller såväl byggteknik som energianvändning •som kan profilera sig med närproducerad energi, •med hög kvalitet vad avser arkitektur och som kommer att bidra till områdets speciella profil, som anpassas till landskapsbilden och som tar upp de natur- och kulturvärden som finns i området, •vari Kommunens mål att utvecklas i riktning mot en fossilbränslefri kommun och där behovet av kommunal service tillgodoses. 21

22 Detaljplan– schemalagd/formell process Planstart Program Samråd Utställning Antagande Genomförande Verkställighet Kommunfullmäktige 31 maj 2011 laga kraft 30 juni 2011 Utställning till 31 december 2011 Samråd juni-augusti 2010 Planprogram 21 sep 2009 rev. 27 april 2010 22

23 Länsstyrelse Grannkommuner Politiker/kommunen Lantmäteriet Trafikverket Energileverantörer Verksamma företag Kommunal service Kollektivtrafik Verksamma företag Exploatören/Fastighetsägare Kommersiell service Intresseorganisationer Hur svårt kan det vara? 23 oktober 2012www.kosunen.se23

24

25

26

27 16 april 2012 27 www.kosunen.se foto Lars Ingemarson


Ladda ner ppt "Samarbete mellan kommun och länsstyrelse Hur svårt kan det vara? Förenkla – helt enkelt, SKL Blekinge 23 oktober 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser