Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRESSKONFERENS Segregationens dynamik och planeringens möjligheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRESSKONFERENS Segregationens dynamik och planeringens möjligheter"— Presentationens avskrift:

1 PRESSKONFERENS Segregationens dynamik och planeringens möjligheter
Segregationens dynamik och planeringens möjligheter - En studie av bostadsmarknad och flyttningar i Malmöregionen Medverkande Anders Rubin, ordf. i utredningen Malmös framtida kollektivtrafik, Malmö stad Jan Haak, Utredare, Malmö stad Gunnar Bergström, Utredare, Malmö stad Roger Andersson, Uppsala universitet Stadskontoret dec. 2007

2 Stadskontoret dec. 2007

3 Författarna Prof. Roger Andersson, kulturgeograf, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet Fil. Dr. Åsa Bråmå, kulturgeograf, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet Jon Hogdal, konsult och journalist, IM-gruppen i Uppsala Stadskontoret dec. 2007

4 Frågor Om flyttningsmönster och segregationsprocesser i Malmö. Särskilt fokus på sk utsatta bostadsområden. Kan man med fysisk planering skapa en långsiktigt mindre segregerad stad? Finns annat än fysisk planering som är möjligt att använda i anti-segregationsarbetet? Material Årliga individdata (SCB) med uppgifter om demografiska och socioekonomiska förhållanden som kan knytas till individernas bosättning i regionens bostadsområden. Individer och områden kan därmed följas över tiden; möjliggör dynamiska analyser. Intervjuer med planerare, politiker och forskare. Stadskontoret dec. 2007

5 Stadskontoret dec. 2007

6 Figur 1. Relationen mellan segregation och integration
Situationen idag är generellt sett (3) och den politiska ambitionen är (2). Men var börjar man? Med boende eller arbete eller både och? Stadskontoret dec. 2007

7 Etnisk segregation Tre föreställningar i debatten
”Invandrare/etniska minoriteter bor där de bor för att de är fattiga” (Strukturella orsaker) ”Invandrare bor där de bor för att de vill bo där (…bland landsmän, släktingar etc)” (Kulturella orsaker) ”Invandrare bor där de bor för att majoritetsbefolkningen vill att de ska bo där” (Diskriminering/förvisning/institutionell styrning/ majoritetens avståndstagande) Stadskontoret dec. 2007

8 Mellankommunal segregation inom den lokala arbetsmarknadsregionen
Boendemässigt domineras regionens kommuner av egnahem och bostadsrätter. Allmännyttan har med något enda undantag en svag position. Endast i fem av kommunerna – däribland Malmö stad – bor mindre än hälften av befolkningen i egnahem, en upplåtelseform som å andra sidan kraftigt dominerar i t.ex. Vellinge och Lomma. Stadskontoret dec. 2007

9 Social polarisering Under perioden 1990–2004 ökade inkomstspridningen mellan bostadsområden i regionen. Våra beräkningar visar att inkomstspridningen ökar i alla inkomstskikt och mest påtagligt mellan de fattigaste och de rikaste områdena. Spridningen är dock fortfarande mindre än i Stockholmsregionen. Å andra sidan finns inom Malmö stad fler mycket fattiga områden, i huvudsak de områden som staten valt att benämna utsatta i sin storstadspolitik. Stadskontoret dec. 2007

10 Fattiga områden I 45 av regionens c:a 1000 bostads-områden understiger medelinkomsten av arbete kr. Här bor drygt personer varav av dem bor i Malmö stad. Genomsnittet är: Malmö stad: Malmö arbetsmarknadsregion: Stadskontoret dec. 2007

11 Ensidiga egnahemsområden
Ju större andel av de boende i ett område som bor i egnahem desto högre är den genomsnittliga arbetsinkomsten och sysselsättningsgraden och desto lägre är andelen med utländsk bakgrund. Bristen på blandning/bostadsalternativ i egnahemsområdena är det största ensidighets-(segregations-)problemet. Stadskontoret dec. 2007

12 Upplåtelseformer efter ålder 2004 i Malmö LA-region
Upplåtelseformer efter ålder 2004 i Malmö LA-region. Personer med svensk bakgrund. Stadskontoret dec. 2007

13 Upplåtelseformer efter ålder 2004 i Malmö LA-region
Upplåtelseformer efter ålder 2004 i Malmö LA-region. Personer med utländsk bakgrund. Stadskontoret dec. 2007

14 Kännetecknande för den etniska segregationen är
en stark sortering som kan kopplas till de olika upplåtelseformerna (marknadssegment) en geografisk segregation inom varje upplåtelseform, samt en etnisk hierarki. Stadskontoret dec. 2007

15 Segmentsammansättningen är viktig, men
Segregationen är betydande också inom segmenten (andel med utländsk bakgrund är i vissa av allmännyttans områden mindre än 10 procent samtidigt som andra områden har mer än 90 procent). Situationen är likartad inom bostadsrätts-marknaden och den privata hyresmarknaden. Stadskontoret dec. 2007

16 Stadskontoret dec. 2007

17 Medelinkomst 2004 i olika segment i Malmös utsatta områden samt i staden och LA-regionen
Stadskontoret dec. 2007

18 Figur 13. Andel boende efter bakgrundsland bosatta i utsatta områden i Malmö.
Hierarkin är likartad även om man mäter t.ex. segregations- nivån med statistiska index och motsvaras av hierarkin på arbetsmarknaden (inkomstnivåer, sysselsättning) Stadskontoret dec. 2007 Intressant utveckling för personer födda i Turkiet.

19 Koncentration av minoriteter
Majoritetsrelaterade förklaringar - Flykt, undvikande, blockering - Diskriminering Minoritetsrelaterade förklaringar - Klustring för: skydd, ömsesidig praktisk nytta, ”kulturellt bevarande”, kamp för inflytande Typer av etniska koncentrationer - Koloni (en-generationsfenomen) - Enklav (fler-generationsfenomen) - Ghetto (underordningsfenomen/”inlåsning”) Stadskontoret dec. 2007

20 Rörligheten på bostadsmarknaden
Mellan 11 och 14 procent av Malmö stads befolkning lämnar sitt bostadsområde varje år. För nyinvandrade är rörligheten ibland väsentligt större än så. Tidigare studier i Stockholm har visat att hushåll som lämnar de utsatta områdena har högre sysselsättning och inkomster än de som flyttar in medan stannarna tenderar att vara fastare förankrade på arbetsmarknaden än inflyttarna men ändå klart svagare förankrade än utflyttarna. Uttryckt på annat sätt kan man säga att utsatta områden genom flyttningar förlorar de som lyckas hyggligt. Precis detta mönster iakttar vi också i Malmö. Stadskontoret dec. 2007

21 Stadskontoret dec. 2007

22 Utflyttningen från utsatta områden
Vår beräkning av utflyttningsfrekvenser efter inkomster visar att de med svensk bakgrund har en högre benägenhet i snart sagt varje inkomstklass att lämna utsatta områden. Stadskontoret dec. 2007

23 Utflyttningen från Södra Innerstaden 1996–2004, totalt 11 437personer
Vart tar man vägen? Ett exempel. Stadskontoret dec. 2007

24 För personer med utländsk bakgrund spelar inkomsten stor roll för
utflyttningsbenägenheten från utsatta bostadsområden. Detta samband finns inte för personer med svensk bakgrund (undantaget de allra fattigaste). Stadskontoret dec. 2007

25 Viss ”cirkulationsflyttning” mellan utsatta bostadsområden i Malmö 2000–2004
* Tre av fyra utflyttare från Malmös utsatta bostadsområden lämnar också kategorin utsatta områden. * Resterande fjärdedel flyttar till ett annat men liknande område; en rörlighet vi kan kalla cirkulationsflyttningar. Stadskontoret dec. 2007

26 Nyare forskning visar:
SEGREGATIONENS KONSEKVENSER Nyare forskning visar: att det är svårare för en arbetslös att komma tillbaka i sysselsättning om många i grannskapet är arbetslösa, att denna effekt märks tydligare i det lilla grannskaps-sammanhanget; hur befolkningssammansättningen ser ut alldeles i närheten av en individ betyder mer än hur det ser ut i exempelvis den stadsdel man bor att personer som invandrat har sämre inkomstutveckling om de under längre tid bor i koncentrationer med många från samma ursprungsland och särskilt om arbetslösheten är 4-5% eller högre Stadskontoret dec. 2007

27 Antisegregationsplanering
Om sådana grannskapseffekter finns ökar det legitimiteten i strävanden att både kompensera individer som bor i särskilt utsatta områden och att arbeta långsiktigt med att förändra befolkningssamman-sättningen i Malmöregionens och Malmö stads bostadsområden. Stadskontoret dec. 2007

28 PLANERING FÖR MINSKAD SEGREGATION
När vi väger samman resultaten av den statistiska analysen av bosättningsmönster och flyttningar i Malmö stad och i regionen med den erfarenhet som tjänstemän och politiker redovisar, är det några slutsatser som är särskilt viktiga. En erfarenhet och en utgångspunkt är då att det är svårt att nå bestående resultat genom riktade områdessatsningar. Det visar en rad tidigare utvärderingar av Storstadssatsningen och andra områdessatsningar. En analys av dessa satsningar visar i sin tur att segregationen är relationell och därmed är hela kommunens och egentligen hela regionens ansvar. Stadskontoret dec. 2007

29 Några slutsatser Långsiktigt arbete - med symbolinslag
(markanvisning, dialog med byggherrar och bostadsföretag) Bryta med etablerade planeringsmodeller (minska barriäreffekter och öppna låsta strukturer, nya attraktioner i utsatta områden) Kommunens och MKB:s anti-diskriminerings-arbete viktigt Bostadsallokeringen inom allmännyttan? Fler kommuner och bostadsområden bereder plats för nyinvandring av flyktingar och anhöriga Stadskontoret dec. 2007


Ladda ner ppt "PRESSKONFERENS Segregationens dynamik och planeringens möjligheter"

Liknande presentationer


Google-annonser