Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia Hyvän käytännön kuvaus1 Modell för beskrivning av god praktik Stakes, FinSoc.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia Hyvän käytännön kuvaus1 Modell för beskrivning av god praktik Stakes, FinSoc."— Presentationens avskrift:

1 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia Hyvän käytännön kuvaus1 Modell för beskrivning av god praktik Stakes, FinSoc

2 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia Hyvän käytännön kuvaus2 God praktik beskrivningsmodell Beskrivningsmodellen för god praktik är avsedd som ett verktyg för hur en praktik, som utvärderats ge goda resultat, kan komprimeras. Praktiken granskas utförligt och består av en beskrivning av både verksamhetsmiljön och själva praktiken. Praktiken bedöms utgående från vilka effekter praktiken haft. Modllen kan tillämpas vid beskrivning av sådana praktiker, som utvärderats ge goda resultat. Det kan även vara frågan om praktiker, som bedöms som lovande.

3 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia Hyvän käytännön kuvaus3 Tydligheten och transparensen i beskrivningen gör det möjligt för läsaren att bedöma på vilken evidens och kunskap praktiken bygger på. Beskrivningen är ämnad för andra praktiker som kan tänkas tillämpa den goda praktiken i sin arbetsmiljö. FinSoc erbjuder en kanal att sprida god praktik för dem som vill beksriva sin praktik. Beskrivningarna publiceras på god.praktik.fi/ hyvakaytanto.fi sidorna. FinSoc konsulterar och arrangerar workshoppar för dem som vill beskriva sin goda praktik. Kontaktperson : ilse.julkunen[at]stakes.fiilse.julkunen[at]stakes.fi

4 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia Hyvän käytännön kuvaus4 Beskrivningen Beskrivningen av god praktik skall högst vara 10 sidor. Den består av två delar: 1. Verksamhetsmiljön, där den goda praktiken har utvecklats 2. Den praktiska verksamheten

5 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia Hyvän käytännön kuvaus5 1. Verksamhetsmiljön, där den goda praktiken utvecklats I denna del beskrivs den verksamhetsmiljö, antingen basverksamheten eller utvecklingsprojektet, där den goda praktiken har utvecklats. Det är centralt att göra synligt hur praktiken har utvärderats och bedömts ge goda resultat. Beskriv verksamhetsmiljön och utvecklingsprocesserna genom följande aspekter:

6 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia Hyvän käytännön kuvaus6  Stället där praktiken förverkligas  Aktörer som deltagit i verksamheten  Vid frågan om basaktivitet, beskriv verksamheten i huvuddrag  Vid frågan om utvecklingsprojekt, beskriv bakgrunden, utgångspunkterna och målsättningarna, samt det varifrån initiativet till utvecklingsprojektet härstammat från  Hur har klienternas/brukarnas synvinklar tagits i beaktande vid planeringen och utförandet av verksamheten?  Vilka antaganden om arbetsmodellen fanns (programteori); antaganden kan gälla direkta, indirekta, positiva och negativa effekter  Utvärdering av praktiken: Hur utvärderades praktiken, vilka olika faser ingick i den och hur gick man tillväga? Användes olika resultatkriterier? Vilka utvärderingsmetoder användes? Metoder kan vara t.ex kontrollstudier, processutvärdering, realistisk utvärdering som kombinerar både process och resultatutvärdering, uppföljning, sakkunnigbedömningar, klientt/brukarbedömningar. En mångsidig utvärdering där olika synvinklar har beaktats och utvärderats ger en god grund och god bild för läsaren om den kunskap som den goda praktiken bygger på.

7 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia Hyvän käytännön kuvaus7 2. God praktik I denna del beskrivs vilka nödvändiga aktörer, strukturer och processer den goda praktiken består av. Fundera över vilka alla delar i verksamhetsmiljön som är viktigt att beskriva för att andra skall kunna implementera praktiken. Beskriv därmed de olika delarna med en tillräcklig noggrannhet som möjliggör att praktiken kan tas i bruk av andra. Beskriv därtill de resultat som utvärderats av praktiken och hurudana planer skapats på hur den goda praktiken kan tänkas spridas.

8 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia Hyvän käytännön kuvaus8 Aktörer: Beskriv vilka aktörer som är nödvändiga för att verksamheten skall lyckas. Aktörer kan vara socialarbetare, ledare, andra sakkunniga, klienter, familj, sociala nätverk etc. Beskriv därtill vilka egenskaper aktörerna borde ha, dvs vilka speciell expertis och kunnande bör finnas. Motivera varför de är nödvändiga. Beskriv även de nätverksrelationer och samarbetsformer som är nödvändiga för en god praktik.

9 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia Hyvän käytännön kuvaus9 Struktur: Beskriv vilka strukturer är nödvändiga för att verksamheten skall lyckas. Beskriv speciellt de faktorer som är nödvändiga för denna praktik. Motivera varför just dessa faktorer är nödvändiga. Strukturella faktorer kan vara t.ex antalet personal, arbetsredskap, utrymmen, arbetsmodeller och teorier etc. Det är nödvändigt att beskriva de allmänna förutsättningar för arbetet, utan sträva efter att beskriva vad som speciellt är nödvändigt för denna goda praktik.

10 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia Hyvän käytännön kuvaus10 Process: Här beskrivs verksamheten och arbetsprocessen. Specificera vilka olika faser och aktivititeter som är nödvändiga för alla aktörer i processen. T.ex från klienternas synvinkel kan det betyda någon form av aktivitetet. Från socialarbetarnas synvinkel kan det betyda olika arbetsmetoder, såsom uppsökande arbete, pararbete, familjearbete, grupparbete och hur man arbetar med dem. Från familjens och nätverkets synvinkel kan det betyda deltagandeformer och de stödformer som erbjuds familjerna. Sammanfatta gärna processen i en tabell som åskådliggör de olika processerna.

11 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia Hyvän käytännön kuvaus11 Resultat: Beskriv vilka resultat man uppnått med verksamheten/praktiken. Specificera resultaten utgående från de mål som uppställts. Resultatdelen bör vara tillräckligt detaljerad och beskriva vilka resultat som uppnåtts med praktiken, t.ex vilka förändringar kan man finna bland klienternas situation. För vem ha resultaten varit goda, hur och varför? Kom ihåg att även beskriva möjliga negativa resultat.

12 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia Hyvän käytännön kuvaus12 Implementeringsplan: Beskriv till slut hur man tänkt fortsätta implementera praktiken och vad är viktigt att uppmärksamma i denna process.


Ladda ner ppt "Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia Hyvän käytännön kuvaus1 Modell för beskrivning av god praktik Stakes, FinSoc."

Liknande presentationer


Google-annonser