Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Latinamerika. B e f r i e l s e t e o l o g i i L a t i n a m e r i k a.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Latinamerika. B e f r i e l s e t e o l o g i i L a t i n a m e r i k a."— Presentationens avskrift:

1 Projekt Latinamerika

2 B e f r i e l s e t e o l o g i i L a t i n a m e r i k a

3 Men när man talar om orsaken till fattigdomen, då blir det problematiskt för vissa. ”När fattiga ber om hjälp är de flesta med på noterna. Om fattigdomen vore ett resultat av ödet skulle det inte finnas några ansvariga. Men när man lyfter fram orsaker kan man inte komma ifrån att det finns skyldiga.” Gustavo Gutiérrez

4 Befrielseteologi Historisk Återblick Befrielseteologins framväxt Vad är befrielseteologi? Marxismen som influens 1 2 3 4 Avslutning 5 i L a t i n a m e r i k a

5 Historisk Återblick

6 Under 1500-talet följde i Christopher Columbus farvatten skaror av missionärer över haven till Latinamerika. H istorisk Återblick De nybildade kyrkorna fick samma struktur som i samtidens västerland. Motstånd mot kyrkans stöd av statsmakten En form av kyrklig dualism, verkade både för och emot statsmaktens intressen. Kolonialiseringen skapar en ny maktstruktur Två företeelser följer som en rödtråd genom Latinamerikas historia.

7 Under 1800-talet upphör kolonialväldet när olika nationella frihetsrörelser revolterar H istorisk Återblick Vid 1900-talets början blev den antireligiösa propagandan allt mer påtaglig. 1962-1965 hölls Andra Vatikankonciliet ett stormöte för kyrkans ledning. Som en följd av Andra Vatikankonciliets möttes 1968 i Medellín, Colombia en betydande andel av Latinamerikas katolska biskopar för att diskutera kyrkans framtid i Latinamerika. Två kyrkomöten förändrar synen på kristendomen

8 H istorisk Återblick Medellín, Colombia 1968 Det ständigt återkommande temat i rapporterna från konferensen var; En ny ordning ett nytt samhälle måste skapas som bygger på allas aktiva deltagande. Detta nya samhälle kan inte byggas utan vissa uppoffringar och de som måste göra dessa är de rika och privilegierade. Kampen för de svagaste inom samhället hade nu som på 1500-talet fått sina förespråkare inom kyrka i Latinamerika. Medellín konferensen innebar starten på en ny radikal era för den latinamerikanska teologin.

9 Befrielseteologins framväxt

10 Befrielseteologins Framväxt 1960-70 var tiden för befrielseteologins genombrott. det politiska engagemanget var,inte minst inom kristna kretsar, väl rotat. klasskillnaderna enorma, ekonomin dålig och makthavarna odemokratiska. Mot bakgrund av Latinamerikas kolonialahistoria lade de två ovan nämnda faktorerna grunden till befrielseteologins framväxt. Idéerna hämtade man främst från Bibeln och från marxistisk filosofi, men även från sociologi och psykologi.

11 Vad är befrielseteologi?

12 Befrielseteologi bör ses både som en social rörelse där dess anhängare verkar för byggandet av ett bättre samhälle inspirerade av bibliska förtecken samt en teologiskskola där Biblen analyseras utifrån de fattigas och förtrycktas perspektiv. Mellan dessa två ådror råder ett absolut beroende. Tillsamans bildar de en enhet där teori och praktik förenas. Befrielseteologin genomsyras av strävan efter ett bättre samhälle. Detta skall ske genom befrielse från fattigdom och orättvisor. Det som framförallt utmärker befrielseteologin är dess totala ställningstagande för det fattiga och utstötta. Gud står på de fattigas sida.

13 Upprättande av alternativa strukturer V ad är befrielseteologi? De fattiga som samhällsförändringens huvudaktörer De fem grundläggande delarna i Befrielseteologins vision 1 2 Integrering på världsmarknaden på lika villkor 3 Ett stort gemensamt ägande 4 Skapade av en ny människa 5

14 V ad är befrielseteologi? Traditionell teologi utgår från en deduktiv Metod (slutledningsmetod). Den utgår från Bibelns och kyrkans eviga sanningar för att sedan försöka tillämpa dessa på verkligheten. Befrielseteologin börjar med att se på den verklighet vi befinner oss i och skapar sedan en teori utifrån den samma. Teori Två olika utgångspunkter

15 V ad är befrielseteologi? När teologer i väst talar om Gud och Gudsbilden, har dessa på visst vis stannat vid frågan om Guds existens. För befrielseteologerna blir inte frågan om Guds vara eller inte vara så väsentlig, istället blir Guds karaktär desto viktigare. Teori Två olika utgångspunkter Därför blir metafysiska frågor, som vad händer efter döden? Och vilka som får komma in i himmel? Ovidkommande för befrielseteologerna. Det som är viktigt är människors levnadsvillkor här och nu.

16 V ad är befrielseteologi? Börjar med att se på den verklighet vi befinner oss i och skapar sedan en teori utifrån den samma. Guds karaktär viktig. Teori ” Hur skall man kunna tala om en god Gud när världen är full av fattigdom och förtryck?” Ett exempel på frågeställning Det som är viktigt är människors levnadsvillkor här och nu.

17 V ad är befrielseteologi? Kyrkans främsta uppgift är strävan efter befrielse från den verkliga synliga synden; fattigdom, våld och förtryck. Befrielse redan här på jorden. Teori Synd skall främst ses som ett socialt, historiskt faktum vilket visar sig i avsaknaden av brödragemenskap och kärlek mellan människor. Fokus flyttats från individens synd till kollektivets synd. Kollektivets synd går att likställa med alla världens orättvisor.

18 V ad är befrielseteologi? Basförsamlingarna är små kyrkliga grupper bestående utav 20-50 personer. Arbetar för att skapa bättre levnadsvillkor under en kristen inspiration. Praktik Basgrupperna arbetare efter en tre stegs metod: se, analysera och agera Undervisningen utgår från den konkreta situation som de undervisade i fråga befinner sig i.

19 V ad är befrielseteologi? Konkret situation till diskussion. Det kan vara ett problem i kvarteret t ex Avloppssystemet som krånglar. Sedan försöker man förstå hur problemet uppstått och hitta lösningar. Detta sker på två plan : Samhället och Bibeln. Praktik Tanken med arbetet är att människorna skall skaffa sig medvetenhet och få kraft för att de skall kunna resa sig ur misären. Till sist arbetar man med det konkreta problemet och försöker lösa detta. Praktiskt insats Tre stegs metoden – exempel se, analysera och agera SeAnalyseraAgera

20 Marxism som influens

21 M arxismen som influens Gemensamma nämnare Mellan befrielseteologin och marxismen existerar i Latinamerika förutsättningar för en ömsesidig påverkan. Både kyrkan och marxismen har utgjort ett stort inflytande på den kategori människor som tillhör samhällets bottenskikt. Ett gemensamt mål i att försöka förbättra situationen för dessa människor. En tradition av politiskt aktivism inom kyrkan.

22 M arxismen som influens Gemensamma nämnare Exodus, Uttåget från Egypten som finns beskrivet i bibeln blir för socialismen den proletära revolutionen. De kristnas förhoppning om det kommande riket (liv efter döden) motsvaras av socialisternas utopi om det klasslösa samhället. Befrielse teologin kan om man hårdra det ses som en hybrid eller kombination av klassisk kristendom och marxism. Marxismens materiella världsbild förandligas samtidigt tolkas bibelns berättelser utifrån marxismens jordiska utgångspunkt.

23 M arxismen som influens Gemensamma nämnare Marx menade att så länge produktionsmedel och naturresurser är i privat ägo, kontrolleras de av ett fåtal. Vilket leder till att människorna delas in i klasser. Av detta kan slutsatsen dras att i befrielseteologernas alternativa samhälls modell ingår ett stort offentligt ägande. Gutiéerez betonar ägandes avgörande betydelse för demokratins förutsättning i ett land. Samtidigt handlar inte befrielseteologins alternativa samhälle enbart om att förändra de sociala och ekonomiska strukturerna utan minst lika mycket att skapa en ny människa

24 M arxismen som influens En ny människa Delvis skulle detta ske automatiskt som en följd utav att de materiella förutsättningarna förändras Det måste finnas något som göra att samhället hålls samman och fungerar. Utbildning och skapandet av medvetenhet blir därför avgörande faktor för människans förändring. Hur skapas då denna ”nya människa”? Basförsamlingarna – studier av Bibeln och samhället

25 Avslutning

26 Den latinamerikanska befrielseteologin har uppmärksammats och bildat skola världen över. 1991 - beräknades antalet basförsamlingar i Brasilien uppgå till närmare 200 000 Chile, El Salvador och Peru är andra länder där befrielseteologin fått stor betydelse Områden där befrielseteologin fått stor betydelse

27 A vslutning Befrielseteologin i stort är att de under de senaste åren genomgått en period av hårda motgångar. Befrielseteologins teoretiska så väl som dess praktiska del har på senare år kritiserats hårt av både Vatikanen och inhemska teologer Öststaternas fall, protestantismen s frammarsch i Latinamerika har lett till att befrielseteologin tappat anhängare. Befrielseteologin har reformerats och omvärderats under den senaste tio års perioden. Dagens befrielseteologi innefattar en rad nya verksamhets områden exempelvis: feminism, ekologi och ursprungsbefolkning

28 P rojekt Latinamerika Befrielseteologi i Latinamerika

29


Ladda ner ppt "Projekt Latinamerika. B e f r i e l s e t e o l o g i i L a t i n a m e r i k a."

Liknande presentationer


Google-annonser