Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Observation och experiment

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Observation och experiment"— Presentationens avskrift:

1 Observation och experiment

2 Generell och speciell kunskap
Samband mellan generella fenomen: fysik. Enstaka händelser: historia. Biologi både och: förr handlade det bara om fakta, nu även generella samband: evolutionsbiologin, molekylärbiologin och ekologin. Kemi: egenskaper hos enskilda ämnen och generella samband.

3 observationer

4 observationer Empirisk vetenskap: bygger på observationer som vi gör med våra sinnen. Observationerna kan vara direkta …………………………. Indirekta: instrument och information som vi får från någon som faktiskt observerat något.

5 Kan vi lita på våra sinnen?
Synvillor Temperaturer som uppfattas olika Ljudnivåer uppfattas olika ….. Varför använder vi mätinstrument? Objektivet/subjektivitet

6 Observationer är teoriberoende
- de är teoriberoende i den meningen att observationer förutsätter någon uppfattning vilken teori som ger den enklaste beskrivningen av världen. - vad kommer först teorier eller observationer? Observationer kan ifrågasättas om det inte finns någon bakomliggande teori som förklarar dem: Galileo observerade Jupiters 4 månar. Det fanns inte någon teori som förklarade hur teleskopet fungerade. Han tolkade dock några konstiga fläckar som instrumentfel, vilket visade sig vara riktigt. Men då det inte fanns någon teori om hur teleskopet fungerade hur kunde man skilja fläckarna från månarna? På grund av utvecklingen blir observationer mer och mer teoriberoende – observationer överensstämmer inte längre med vad som avses med observation i vardagslag.

7 Mätinstrument i stället för observationer

8 Anekdotisk bevisning Någon har sett UFO:n
Någon har sett en björn i Storheden Observationerna är spontana, oplanerade och osystematiska. Vetenskaplig observationer kan inte vara vilka observationer som helst: de skall vara systematisk och planerade.

9 Olika slags observationer
Speciell kunskap: så direkta och ostörda observationer som möjligt: helst kontrollerade observationer. Generell kunskap: man måste finna en metod som gör att enstaka observationer är generaliserbara: man kan manipulera det man studerar så mycket som möjligt för att få reda på hur det reagerar under olika omständigheter: experiment Experiment = en observation där man själv kontrollerar villkoren.

10 Fyra slags observationer
Experiment: en planerade observation där man både kan kontrollera variablerna och mäta eller registrera dem. Kontrollerad observation: en planerad observation där man kan registrera eller mäta variablerna men inte kontrollera dem. Okontrollerad observation: en observation där man inte har reda på variablerna som kan påverka det man observerar. Rykten: observationer man inte gjort själv och inte vet vem som gjort dem.

11 Vilket slags observation som är bäst beror på vad för slags kunskap man är ute efter
Generell kunskap: experiment Speciell kunskap: kontrollerade/okontrollerade observationer, rykten (?) Vetenskaplighet: Använd så kontrollerade observationer som möjligt Dra inte starkare slutsatser än vad observationerna motiverar.

12 Det går inte alltid att använda de observations metoder som är bäst med avseende på den kunskap man vill uppnå. Observationerna går inte att genomföra Historiska vetenskaper har störst problem: det går inte att direkt observera. Man kan inte heller direkt observera arternas uppkomst. Man kan använda mindre välkontrollerade observationer och man kan studera besläktade fenomen Observationerna är oetiska: gäller framförallt människor och djur (?)

13 Exempel på etiskt kontroversiell forskning: Tuskegee-studien 1928-1972
Studie av obehandlad syfilis hos svarta män i Miss (vid US Public health Service) Deltagarna (399) fick inte veta att de hade syfilis utan dåligt bold. Under 2:a VK ville armén att deltagarna som kallats in (50 st) skulle behandlas med antibiotika men deltagarna behandlades inte efter påtryckningar från US PHS 1943 bärjade US PHS behandla syfilis med pencilin. Deltagarna behandlades inte. Studen avbröts 1972 då Buxton vid US PHS informerade pressen. 28 hade dött av syfilis, 100 av relaterade sjukdomar. 28 fruar och 28 barn hade smittats.

14 Exempel på etiskt kontroversiell forskning: Vipeholms-studien
Vipeholm: sjukhus för utvecklingsstörda: Hur påverkar socker karies förekomsten? Barnen får tillgång till godis i olika mängder. Baren är utvecklingsstörda och ingen frågas om samtycke. Forskningsresultaten var mycket intressanta.

15 Det är oetiskt att skada människor
Det är oetiskt att observera människor utan att de vet om det. ….. Man kan göra mindre kontrollerade observationer av människor som redan utsatts för skada Man kan studera något närliggande: djur.

16 Lagen om etik prövning

17 Vad kan göra observationer mindre tillförlitliga?
1) observatören påverkan: a) observatörens närvaro påverkar människor som observeras b) Mätinstrument påverkar det som mäts. Det finns ingen generell lösning på hur man undviker påverkan. tolkning: Man gör tolkningar utifrån de förväntningar man har. För att undvika problemet kan man använda ’blinda bedömningar’ = om man letar efter två egenskaper hos individer bör den som letar efter den ena egenskapen inte känna till om individen har den andra egenskapen. Dubbel-blinda test: = i kliniska studier vet varken läkaren eller patienten vem som får sockerpiller.

18 När man inte använder kontrollerade experiment; Källkritik
Historiska dokument bedöms enligt kriterierna Äkthet Beroende: ju mer oberoende av andra källor desto bättre. Två kriterier: direkt: ögonvittnesskildringar = primärkällor sekundärkällor b) Ojämkad: inte anpassad efter andras minnesbilder. 3) Tidsavstånd (gäller även inom naturvetenskap vid laborationer: det är bättre att anteckna på en gång än senare) 4) Författarens syfte Ett femte kriterium (läggs till då källkritik används inom andra områden): kompetens: av vikt t ex vid observationer av djurarter.

19 Mätteori Ordningsskala: t ex smärtupplevelse.
Intervallskala: en konstant mätenhet – Celsius Kvotskala: en intervallskala med en absolut nollpunkt. 0= det finns inget av egenskapen. Kelvinskalan: 0 = den absolut lägsta temperaturen.

20 Experiment Det som avgör om något är ett experiment eller inte är granden av kontroll över det som man observerar. Fyra saker som bör finnas med: Realisering: få fenomenet som man vill observera att uppträda. Separering: undanröja icke relevant fenomen. Kontrollering: kontrollera de fenomen man vill observera. observering

21 Exempel: psykiska problem som uppkommer om tonåringar tar droger
Realisera: se till att några tonåringar tar droger. Separera: skilja effekterna av drogerna från andra psykiska problem som är normala för tonåringar. Kontrollera: se till att de får i sig lagom dos. Observera: finna en metod som gör det möjligt att observera psykiska problem.

22 separera Det kan vara svårt att skilja den effekt man vill observera from liknande eller samma effekt men vilka uppkommer av andra skäl. - Effekter av förväntningar

23 Hålla variablerna under kontroll:
Identifiera variablerna Identifiera faktorer som kan påverka utgången: Håll dem konstanta Variera dem. Om man vill ta reda på effekterna av ett läkemedel gäller det att hålla faktorerna konstanta: djurförsök: en testgrupp och en kontrollgrupp vilka är så genetiskt lika varandra som möjligt allt annat är identiskt; samma mat…. Klinisk studie: slumpvisa utvalda patienter i ett så stort antal att resultatet blir detsamma som att hålla faktorerna konstanta.

24 Upprepning av experiment
Experiment som syfta till generell kunskap skall vara utförd under så kontrollerade former att det går att upprepa det.


Ladda ner ppt "Observation och experiment"

Liknande presentationer


Google-annonser