Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lex Maria Skolhälsan kartläggning 2005-2010 Nils Lundin Skolöverläkare Vet råd SoS Helsingborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lex Maria Skolhälsan kartläggning 2005-2010 Nils Lundin Skolöverläkare Vet råd SoS Helsingborg."— Presentationens avskrift:

1 Lex Maria Skolhälsan kartläggning 2005-2010 Nils Lundin Skolöverläkare Vet råd SoS Helsingborg

2 Lex Maria Skolhälsan kartläggning 2005-2010 Disposition •Ramen - SOSFS 2010:4 •Bakgrund till kartläggning •Lex Maria ärenden i Skolhälsan •HSAN ärenden •Skolhälsofokus –avvikelsehantering –lex Maria anmälan •Vårdgivarregister och lex Maria ansvarig •Fallbeskrivningar Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 2

3 Om vårdskada ur SOSFS 2010:4 - ändring i föreskrifterna o allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enl lex Maria •lidande •kroppslig - psykisk skada •sjukdom •dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid en patients kontakt med hälso- o sjukvården Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 3

4 Om allvarlig vårdskada ur SOSFS 2010:4 - ändring i föreskrifterna o allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enl lex Maria •vårdskada som är: –bestående –inte ringa –har lett till att patienten: •fått ett väsentligt ökat vårdbehov •avlidit Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 4

5 Om rapport o anmälan ur SOSFS 2010:4 - ändring i föreskrifterna o allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enl lex Maria •rapportera till vårdgivaren: –om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av vårdskada •anmälan till Socialstyrelsen: –händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 5

6 Om patientdelaktighet ur SOSFS 2010:4 - ändring i föreskrifterna o allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enl lex Maria •Patienten underrättas om att en händelse som medfört en vårdskada föranlett lex Maria-anmälan (om ej hinder enligt offentlighets- o sekretesslagen 2009:400 eller patientsäkerhetslagen 2010:659) •Patienten ges möjlighet att i anslutning till anmälan beskriva sin upplevelse av händelsen •Händelse som hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, bör patienten underrättas Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 6

7 7 Bakgrund kartläggning Lex Maria anmälningar i Skolhälsan 1 jan 2005 - 1 jan 2010 •Behov av nationell översiktlig belysning av inkomna Lex Maria ärenden i Skolhälsan •Förfrågan till Socialstyrelsens sex Regionala tillsynsenheter i maj 2010 •Inom en månad besked från samtliga tillsynsenheter

8 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 8 Avvikelsehantering inom Skolhälsan •”Indikatorer för god och säker skolhälsovård” (Riksföreningen för skolsköterskor och Svenska skolläkarföreningen, rev mars 2010) •Socialstyrelsens ”granskningar av SHV” lyft fram förbättringskrav i riskbedömningsarbetet inom SHV, däribland behov att identifiera Lex Maria ansvarig (Granskning av skolhälsovård inom kommuner o fristående skolor i sju län, 2005-109-8)

9 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 9 Lex Maria ärendefördelning mellan regionala tillsynsenheter

10 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 10 Lex Maria ärendefokus •34% hälsoundersökningar (inklusive Scoliosscreening) •20% vaccinationshändelser •Två ärenden genomförda suicid (utifrån ”tvingande” Lex Maria anmälan)

11 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 11 Lex Maria ärendefokus •Hälsoundersökningar/kontroller: –uteblivna hälsobesök där skolsköterskan inte haft tillräckligt med tid avsatt i sin tjänst –avsaknad av kompetens eller ofullständig kunskap inom visst område –bristande uppföljande kontrollrutiner •Vaccinationsavseende –felaktigt givna vacciner, där stressfaktorer finns med i orsakskedjan

12 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 12 Lex Maria handläggningstider •Perspektiv: –enskilda anmälaren –den drabbade (även om ovetande initialt) •Handläggningstiden genomsnitt 4,75 månader

13 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 13 Lex Maria handläggningstider mellan regionala tillsynsenheter REGIONANTAL ÄRENDEN Handläggningstid Mån (Medel) Handläggningstid Mån (Median) Syd8 (fr 2007) 3,52 Sydväst96,56 Sydöst44,03,5 Öst65,57,5 Mitt24,5 Nord64,5 TOTALT354,754,6

14 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 14 HSAN-ärenden i Skolhälsoavseende 1 jan 2005 - 1 jan 2010 •Eventuell förklaringsmodell - anmäla enligt HSAN i stället för Lex Maria •Förfrågan till HSAN för perioden 2005-2010 •5 Skolhälsorelaterade ärenden –2 klagomål på behandling, togs ej upp pga att ärendena fallit utanför 2- år preskriptionstid –anmälan bristfällig, kompletterades ej av anmälaren, gick ej att pröva –förälders klagomål på att ej ha erhållit information kring insats för elev - Ingen åtgärd –förälders klagomål på försenad insats från SHV av elevs ohälsosymptom - Ingen åtgärd •De två Lex Maria ärendena (dels vaccinering mot elevs vilja; dels hantering av en överkänslighetsreaktion vid skollunch) vilka vidareförmedlats till HSAN, har inte presenterats från HSAN i denna sammanfattning

15 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 15 Lex Maria anmälan – vad ska anmälas? •händelser där patienten ”har fått en allvarlig skada eller riskerat att få en allvarlig skada” •”fallskador som lett till allvarliga konsekvenser för patienten” •”förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar eller felexpedieringar” •”sådana där läkemedel är inblandade” •”felaktig användning eller felaktigt underhåll av medicin-teknisk produkt •”vårdrelaterade infektioner” •”utebliven eller fördröjd undersökning” •”felaktigt utförd undersökning” •”felaktig, otillräcklig eller vilseledande information till patienten” •”handling som bedömts som försök till självmord och som föranletts av brister i undersökning, vård eller behandling”

16 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 16 Lex Maria i Skolhälsan – behov av kvalitetsutveckling •35 Lex Maria anmälningar i Skolhälsan under 5 år - alltför få •genomströmning av ”patienter” >700.000 elever per år (förväntade erbjudna hälsobesök) samt 1 000 0000 besök till skolsköterskornas ”öppna mottagning” eller skolläkarmottagningar •Förklaringsmodell: –lex Maria uppbyggd framför allt ur hälso- o sjukvårdssammanhang, fokus sjukvårdsinsatser och avvikelser i sjukvårdssammanhang –finns lokalt utsedd Lex Maria ansvarig inom Skolhälsan? –hur är avvikelsehanteringssystemet inom lokal Skolhälsa uppbyggd?

17 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 17 Socialstyrelsens Vårdgivarregister •sedan 1999 •inkluderar alla anmälda från 1999 till dags dato •kan inte ge rapport om anmälningsansvariga eller dateringar •når inte och är inte direkt tillgänglig för regionala tillsynsenheter •avanmälda/avregistrerade finns inte med •registrerar vad man anmält som initial sysselsättning •uppdateras ej •inkluderar ej privata entreprenörer som skolor anlitar för skolhälsoinsats •inga straffsanktioner för de som bedriver verksamhet utan att anmäla •Ex på anmäld verksamhet inom Skolhälsa: –Sjukgymnastikverksamhet –Konsumentföreningen i Stockholm –Rehabiliteringsaktörer –Äldreboenden och hemsjukvårdsinsatser –Logopedinsatser –Audionomservice •Patientsäkerhetslag (2010:659), 2 kap. Anmälan av verksamhet –bedriva verksamhet som omfattas av SoS tillsyn, ska anmäla till SoS –verksamheten förändras/flyttas, ska anmäla till SoS –verksamheten läggs ned, ska anmäla till SoS –SoS ska föra ett automatiserat register över verksamheter som anmälts

18 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 18 Lex Maria-ansvarig •inget register inom SoS över lex Maria-ansvariga •varje verksamhet har ansvar för att anmälningsansvarig utses

19 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 19 Avvikelsehantering ur ”Ledningssystem för kvalitet o patientsäkerhet i hälso- o sjukvården” (SOSFS 2005:12, 4 kap; 6 § ) •säkerställa rutiner att anmäla till myndigheter i enlighet med gällande författningar •identifiera, dokumentera o rapportera negativa händelser o tillbud, fastställa o åtgärda orsakerna, följa upp vidtagna åtgärders effekt •sammanställa o återföra negativa/positiva erfarenheter till verksamheten o andra berörda •använda erfarenheterna från avvikelsehanteringen i det förebyggande riskhanteringsarbetet •ta till vara förslag o klagomål från patienter, närstående o personal

20 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 20 Utmaning - från enskilda kartbilder till samlad kartbild Kommunförbundet Skåne skolfördelning 20 Skolinspektionen skolfördelning Specialpedagogiska skolmyndigheten skolfördelning Arbetsmiljöverket skolfördelning Länsstyrelsen Socialstyrelsen vårdgivarregister LexMariaansvariga

21 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 21 Fallstudie •Student Gy Åk 1 •Inga hälsobesök under Gr •Sjukskriven skolsköterska Gr •Händelse uppdagats flera år efter uteblivna hälsokontroller •”…att lägga ett så stort antal elever på en skolsköterska att hennes uppdrag att fullfölja hälsokontroller enligt gällande basprogram avsevärt försvåras kan inte anses förenligt med gällande krav för skolhälsovården” •SoS: –ingen ytterligare åtgärd då ”…avsatt resurser som enligt skolläkaren bättre motsvarar det arbete som åligger skolhälsovården”

22 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 22 Fallstudie •Icke ändamålsenliga lokaler för skolhälsovård •Lokalen en tidigare städskrubb (7 m2) utan fönster, dörr rakt ut till korridor •Omöjliggjorde omsorg, respekt o integritet som hälso- o sjukvårdslag kräver •SoS: –”ska finnas de lokaler och den utrustning som krävs för att god vård ska kunna ges” –ingen ytterligare åtgärd då man planerat för en mer ändamålsenlig lokal

23 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 23 Fallstudie •Felvaccinering av elev •Skulle fått MMR (bägge föräldrars skriftliga tillstånd) •Uppskjuten vaccination pga infektion •Vaccineras vid skolläkarbesök •Skolsköterska störs av andra elever •Elev får Infanrix i stället •Moder informeras •Elev inga biverkningar •SoS: –”den som iordningsställer läkemedel ska kontrollera identitet, läkemedels namn, styrka, form, dos, tidpunkt mot ordinationen” –”felet inte ringa o skolsköterska kan inte undgå kritik” –”inte tillfyllest att som ordinationsunderlag hänvisa till FASS” –”vaccinationsrutiner dokumenterade, följas upp årligen o hållas aktuella”

24 Färsk fallstudie •För lite skolsköterska motsvarande elevunderlag på gymnasieskola •2 tim/v för 900 elever •Erbjudande om hälsobesök ej tillgängligt för alla •Vaccination på entreprenad •SoS: –”skolsköterskeinsatsen kraftigt underdimensionerad i jämförelse med nationella förhållanden, vilket kan innebära en patientsäkerhetsrisk” –”…svårigheten att få tid att begära tidigare skolhälsovårdsjournaler som underlag för att kunna bedriva en säker vård” –”sätt på vilket elever erbjuds hälsokontroll i Åk 1 försvårar för utsatta elever att ta del av det lagstadgade besöket” –”att lägga ut delar av skolhälsovårdens ansvarsområden på entreprenad kan komma att äventyra verksamhetschefens samlade ledningsansvar” –”redovisningen av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till SoS senast den 21 oktober 2011” Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 24

25 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 25


Ladda ner ppt "Lex Maria Skolhälsan kartläggning 2005-2010 Nils Lundin Skolöverläkare Vet råd SoS Helsingborg."

Liknande presentationer


Google-annonser