Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lex Maria Skolhälsan kartläggning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lex Maria Skolhälsan kartläggning"— Presentationens avskrift:

1 Lex Maria Skolhälsan kartläggning 2005-2010
Nils Lundin Skolöverläkare Vet råd SoS Helsingborg

2 Lex Maria Skolhälsan kartläggning 2005-2010 Disposition
Ramen - SOSFS 2010:4 Bakgrund till kartläggning Lex Maria ärenden i Skolhälsan HSAN ärenden Skolhälsofokus avvikelsehantering lex Maria anmälan Vårdgivarregister och lex Maria ansvarig Fallbeskrivningar Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

3 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin
Om vårdskada ur SOSFS 2010:4 - ändring i föreskrifterna o allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enl lex Maria lidande kroppslig - psykisk skada sjukdom dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid en patients kontakt med hälso- o sjukvården Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

4 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin
Om allvarlig vårdskada ur SOSFS 2010:4 - ändring i föreskrifterna o allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enl lex Maria vårdskada som är: bestående inte ringa har lett till att patienten: fått ett väsentligt ökat vårdbehov avlidit Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

5 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin
Om rapport o anmälan ur SOSFS 2010:4 - ändring i föreskrifterna o allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enl lex Maria rapportera till vårdgivaren: om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av vårdskada anmälan till Socialstyrelsen: händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

6 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin
Om patientdelaktighet ur SOSFS 2010:4 - ändring i föreskrifterna o allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enl lex Maria Patienten underrättas om att en händelse som medfört en vårdskada föranlett lex Maria-anmälan (om ej hinder enligt offentlighets- o sekretesslagen 2009:400 eller patientsäkerhetslagen 2010:659) Patienten ges möjlighet att i anslutning till anmälan beskriva sin upplevelse av händelsen Händelse som hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, bör patienten underrättas Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

7 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin
Bakgrund kartläggning Lex Maria anmälningar i Skolhälsan 1 jan jan 2010 Behov av nationell översiktlig belysning av inkomna Lex Maria ärenden i Skolhälsan Förfrågan till Socialstyrelsens sex Regionala tillsynsenheter i maj 2010 Inom en månad besked från samtliga tillsynsenheter Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

8 Avvikelsehantering inom Skolhälsan
”Indikatorer för god och säker skolhälsovård” (Riksföreningen för skolsköterskor och Svenska skolläkarföreningen, rev mars 2010) Socialstyrelsens ”granskningar av SHV” lyft fram förbättringskrav i riskbedömningsarbetet inom SHV, däribland behov att identifiera Lex Maria ansvarig (Granskning av skolhälsovård inom kommuner o fristående skolor i sju län, ) Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

9 Lex Maria ärendefördelning mellan regionala tillsynsenheter
Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

10 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin
Lex Maria ärendefokus 34% hälsoundersökningar (inklusive Scoliosscreening) 20% vaccinationshändelser Två ärenden genomförda suicid (utifrån ”tvingande” Lex Maria anmälan) Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

11 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin
Lex Maria ärendefokus Hälsoundersökningar/kontroller: uteblivna hälsobesök där skolsköterskan inte haft tillräckligt med tid avsatt i sin tjänst avsaknad av kompetens eller ofullständig kunskap inom visst område bristande uppföljande kontrollrutiner Vaccinationsavseende felaktigt givna vacciner, där stressfaktorer finns med i orsakskedjan Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

12 Lex Maria handläggningstider
Perspektiv: enskilda anmälaren den drabbade (även om ovetande initialt) Handläggningstiden genomsnitt 4,75 månader Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

13 Lex Maria handläggningstider mellan regionala tillsynsenheter
ANTAL ÄRENDEN Handläggningstid Mån (Medel) Mån (Median) Syd 8 (fr 2007) 3,5 2 Sydväst 9 6,5 6 Sydöst 4 4,0 Öst 5,5 7,5 Mitt 4,5 Nord TOTALT 35 4,75 4,6 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

14 HSAN-ärenden i Skolhälsoavseende 1 jan 2005 - 1 jan 2010
Eventuell förklaringsmodell - anmäla enligt HSAN i stället för Lex Maria Förfrågan till HSAN för perioden 5 Skolhälsorelaterade ärenden 2 klagomål på behandling, togs ej upp pga att ärendena fallit utanför 2-år preskriptionstid anmälan bristfällig, kompletterades ej av anmälaren, gick ej att pröva förälders klagomål på att ej ha erhållit information kring insats för elev - Ingen åtgärd förälders klagomål på försenad insats från SHV av elevs ohälsosymptom - Ingen åtgärd De två Lex Maria ärendena (dels vaccinering mot elevs vilja; dels hantering av en överkänslighetsreaktion vid skollunch) vilka vidareförmedlats till HSAN, har inte presenterats från HSAN i denna sammanfattning Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

15 Lex Maria anmälan – vad ska anmälas?
händelser där patienten ”har fått en allvarlig skada eller riskerat att få en allvarlig skada” ”fallskador som lett till allvarliga konsekvenser för patienten” ”förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar eller felexpedieringar” ”sådana där läkemedel är inblandade” ”felaktig användning eller felaktigt underhåll av medicin-teknisk produkt ”vårdrelaterade infektioner” ”utebliven eller fördröjd undersökning” ”felaktigt utförd undersökning” ”felaktig, otillräcklig eller vilseledande information till patienten” ”handling som bedömts som försök till självmord och som föranletts av brister i undersökning, vård eller behandling” Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

16 Lex Maria i Skolhälsan – behov av kvalitetsutveckling
35 Lex Maria anmälningar i Skolhälsan under 5 år - alltför få genomströmning av ”patienter” > elever per år (förväntade erbjudna hälsobesök) samt 1  besök till skolsköterskornas ”öppna mottagning” eller skolläkarmottagningar Förklaringsmodell: lex Maria uppbyggd framför allt ur hälso- o sjukvårdssammanhang, fokus sjukvårdsinsatser och avvikelser i sjukvårdssammanhang finns lokalt utsedd Lex Maria ansvarig inom Skolhälsan? hur är avvikelsehanteringssystemet inom lokal Skolhälsa uppbyggd? Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

17 Socialstyrelsens Vårdgivarregister
sedan 1999 inkluderar alla anmälda från 1999 till dags dato kan inte ge rapport om anmälningsansvariga eller dateringar når inte och är inte direkt tillgänglig för regionala tillsynsenheter avanmälda/avregistrerade finns inte med registrerar vad man anmält som initial sysselsättning uppdateras ej inkluderar ej privata entreprenörer som skolor anlitar för skolhälsoinsats inga straffsanktioner för de som bedriver verksamhet utan att anmäla Ex på anmäld verksamhet inom Skolhälsa: Sjukgymnastikverksamhet Konsumentföreningen i Stockholm Rehabiliteringsaktörer Äldreboenden och hemsjukvårdsinsatser Logopedinsatser Audionomservice Patientsäkerhetslag (2010:659), 2 kap. Anmälan av verksamhet bedriva verksamhet som omfattas av SoS tillsyn, ska anmäla till SoS verksamheten förändras/flyttas, ska anmäla till SoS verksamheten läggs ned, ska anmäla till SoS SoS ska föra ett automatiserat register över verksamheter som anmälts Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

18 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin
Lex Maria-ansvarig inget register inom SoS över lex Maria-ansvariga varje verksamhet har ansvar för att anmälningsansvarig utses Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

19 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin
Avvikelsehantering ur ”Ledningssystem för kvalitet o patientsäkerhet i hälso- o sjukvården” (SOSFS 2005:12, 4 kap; 6 § ) säkerställa rutiner att anmäla till myndigheter i enlighet med gällande författningar identifiera, dokumentera o rapportera negativa händelser o tillbud, fastställa o åtgärda orsakerna, följa upp vidtagna åtgärders effekt sammanställa o återföra negativa/positiva erfarenheter till verksamheten o andra berörda använda erfarenheterna från avvikelsehanteringen i det förebyggande riskhanteringsarbetet ta till vara förslag o klagomål från patienter, närstående o personal Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

20 Utmaning - från enskilda kartbilder till samlad kartbild
Kommunförbundet Skåne skolfördelning Socialstyrelsen vårdgivarregister LexMariaansvariga Skolinspektionen skolfördelning Arbetsmiljöverket skolfördelning Specialpedagogiska skolmyndigheten skolfördelning Länsstyrelsen Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin 20

21 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin
Fallstudie Student Gy Åk 1 Inga hälsobesök under Gr Sjukskriven skolsköterska Gr Händelse uppdagats flera år efter uteblivna hälsokontroller ”…att lägga ett så stort antal elever på en skolsköterska att hennes uppdrag att fullfölja hälsokontroller enligt gällande basprogram avsevärt försvåras kan inte anses förenligt med gällande krav för skolhälsovården” SoS: ingen ytterligare åtgärd då ”…avsatt resurser som enligt skolläkaren bättre motsvarar det arbete som åligger skolhälsovården” Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

22 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin
Fallstudie Icke ändamålsenliga lokaler för skolhälsovård Lokalen en tidigare städskrubb (7 m2) utan fönster, dörr rakt ut till korridor Omöjliggjorde omsorg, respekt o integritet som hälso- o sjukvårdslag kräver SoS: ”ska finnas de lokaler och den utrustning som krävs för att god vård ska kunna ges” ingen ytterligare åtgärd då man planerat för en mer ändamålsenlig lokal Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

23 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin
Fallstudie Felvaccinering av elev Skulle fått MMR (bägge föräldrars skriftliga tillstånd) Uppskjuten vaccination pga infektion Vaccineras vid skolläkarbesök Skolsköterska störs av andra elever Elev får Infanrix i stället Moder informeras Elev inga biverkningar SoS: ”den som iordningsställer läkemedel ska kontrollera identitet, läkemedels namn, styrka, form, dos, tidpunkt mot ordinationen” ”felet inte ringa o skolsköterska kan inte undgå kritik” ”inte tillfyllest att som ordinationsunderlag hänvisa till FASS” ”vaccinationsrutiner dokumenterade, följas upp årligen o hållas aktuella” Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

24 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin
Färsk fallstudie För lite skolsköterska motsvarande elevunderlag på gymnasieskola 2 tim/v för 900 elever Erbjudande om hälsobesök ej tillgängligt för alla Vaccination på entreprenad SoS: ”skolsköterskeinsatsen kraftigt underdimensionerad i jämförelse med nationella förhållanden, vilket kan innebära en patientsäkerhetsrisk” ”…svårigheten att få tid att begära tidigare skolhälsovårdsjournaler som underlag för att kunna bedriva en säker vård” ”sätt på vilket elever erbjuds hälsokontroll i Åk 1 försvårar för utsatta elever att ta del av det lagstadgade besöket” ”att lägga ut delar av skolhälsovårdens ansvarsområden på entreprenad kan komma att äventyra verksamhetschefens samlade ledningsansvar” ”redovisningen av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till SoS senast den 21 oktober 2011” Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin

25 Lex Maria - Lednkonf sept 11 - N Lundin


Ladda ner ppt "Lex Maria Skolhälsan kartläggning"

Liknande presentationer


Google-annonser