Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård"— Presentationens avskrift:

1 Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård

2 Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika! Det här är drivkraften och visionen.

3 Med sikte mot ett nationellt gemensamt system för kunskapsstyrning
Bakom systemet står regioner i samverkan med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sikte på ett nationellt gemensamt system i samarbete med kommunerna Samverkan med bland andra stat, patient- och professionsföreningar För att systemet ska fungera och bli ändamålsenligt är samverkan med stat, patient- och professionsföreningar samt kommuner av yttersta vikt. Eftersom att vi bygger upp systemet parallellt med arbetssätten i det så kommer formerna för samverkan med andra aktörer att formas under arbetet gång. Sikte på ett nationellt system där kommunerna tar formella beslut om att ingå – kopplar till vårdkedjan och patientens perspektiv.

4 Vad är kunskapsstyrning?
Att utveckla, sprida och använda bästa kunskap Målet – bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte Detta ingår: Kunskapsstöd stöd till uppföljning och analys stöd till verksamhetsutveckling stöd till ledarskapet Bidrar till att utveckla ett lärande system Källa: Kunskapsbaserad och jämlik vård – Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård (Sofia Wallström, 2017)

5 Regionernas beslut i korthet
Beslut att: Arbeta utifrån den gemensamma visionen Samarbeta inom den gemensamma strukturen för kunskapsstyrning Anpassa sin regionala och lokala kunskapsorganisation till den nationella programområdes- och samverkansstrukturen Långsiktigt säkra en regional och lokal kunskapsorganisation Avsätta resurser regionalt – värdskap för programområden, ordförandeskap, processledare samt experter i NPO, NAG och NSG Detta har samtliga regioner tagit beslut om och därmed förbundit sig till: Att i samverkan arbeta utifrån den gemensamma visionen: Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika. Att regioner samarbetar inom den gemensamma strukturen för kunskapsstyrning. Att regioner anpassar sin regionala och lokala kunskapsorganisation till den nationella programområdes- och samverkansstrukturen med syfte att få styrka genom hela systemet. Att regioner långsiktigt säkrar en regional och lokal kunskapsorganisation i enlighet med den nationella strukturen. Att regioner avsätter resurser regionalt i form av att ta på sig värdskap för ett antal programområden, tillsätter ordförande och processledare för aktuella programområden samt avsätter tid för experter att delta i programområden och samverkansgrupper. Att regioner, med stöd av SKL, etablerar en gemensam organisations- och styrmodell för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning genom att: inrätta nationella programområden med experter inom sjukdomsspecifika eller organisatoriska fält tillsätta nationella samverkansgrupper med experter inom tvärgående områden såsom uppföljning och analys, läkemedel och medicinsk teknik, patientsäkerhet tillsätta en strategisk styrgrupp – styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan (SKS) tillsätta en beredningsgrupp som bereder ärenden inför ställningstagande och beslut i styrgruppen (SKS) inrätta en nationell stödfunktion, som utgår från och i första hand bemannas från SKL Att regioner följer och gör de förändringar som krävs regionalt och lokalt utifrån beslut tagna av styrgruppen (SKS) i frågor rörande den nationella strukturen. Att regioner utifrån en rekommendation från SKL:s politiska ledning tar politiskt inriktningsbeslut om styrgruppens uppdrag, mandat och den finansiella ram som styrgruppen råder över för det gemensamma arbetet och att sjukvårdshuvudmannens politiska ledning utser landstings-/regiondirektören till ombud för hantering av frågan framåt.

6 Så att bästa möjliga kunskap är tillgänglig och enkel att använda

7 Målområden – God vård Kunskapsbaserad Säker Individanpassad Jämlik
Tillgänglig Effektiv Det här är basen – Socialstyrelsens definition av vad god vård är. Kunskapsbaserad. Vården ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet. Säker. Vården ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska förhindra skador. Verksamheten ska präglas av rättssäkerhet. Individanpassad. Vården ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig. Jämlik. Vården ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla. Tillgänglig. Vården ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid; ingen ska behöva vänta oskälig tid på vård eller omsorg. Effektiv. Tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för att kunna erbjuda bästa möjliga vård till hela befolkningen. God vård, enligt Socialstyrelsen

8 Sammanhållet system för kunskapsstyrning – ett lärande system
Kunskapsstöd Stöd för utveckling och ledarskap Stöd för uppföljning, Öppna jämförelser och analys En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning Fokus i systemet är att skapa en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning och stödja ett lärande arbetssätt i svensk hälso- och sjukvård. Sedan tidigare finns många kunskapsstöd och olika stöd för att arbeta evidensbaserat – till exempel nationella riktlinjer, vetenskapliga publikationer, vårdprogram och många webbsidor. Trots det är vården i dagsläget ojämlik. Vem du är eller vart du bor påverkar kvaliteten på vården du får. Detta vill vi förbättra. Alla patienter och vårdgivare ska kunna lita på att bästa tillgängliga kunskap alltid används. Ett gemensamt system och arbetssätt för att arbeta evidensbaserat bidrar också till att samhällets resurser används på bästa sätt.

9 Värdet skapas i mötet med patienten

10 Målbild – kunskapsstyrning i praktiken
Vi använder den bästa tillgängliga kunskap som finns i varje möte Mötet följs upp och analyseras både på individnivå och på gruppnivå Ny kunskap kan snabbt omsättas, och ny kunskap genereras och systematiseras Identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten är en del av vardagen Det är enkelt att jobba kunskapsbaserat Lägg Detta är målområden – det vi jobbar mot. Så här behöver det fungera i vardagen. Patienten som medskapare.

11 Samspel för kunskapsstyrning
Utgå ifrån patienternas behov Utgå från bästa tillgängliga kunskap Analysera patientrelaterade resultat Jobba med ständiga förbättringar och innovation Efterfråga stöd vid behov Sprida goda erfarenheter vidare Säkra verksamhetens tillgång till patientrelaterade resultat Kvalitetsdialog utifrån patientrelaterade resultat Lättillgängliga kunskapsstöd och stöd för implementering Struktur och stöd för förbättringsarbete och innovation Stöd till verksamheternas ledningar att leda för bättre patientresultat Stöd för samverkan och erfarenhetsutbyte Gemensam infrastruktur för kliniskt kunskapsstöd Samverkan i arbetet med indikatorer, uppföljning, jämförelser och analys Samverka kring gemensamma utvecklingsområden Stöd för samverkan och erfarenhetsutbyte Det krävs ett samspel i hela kedjan för att få det att fungera. Källhänvisning för bilden: Bilden utvecklades under 2013 på SKL och utgår från Mikrosystemmodellen Nelson EC, Batalden PB, Huber TP, Mohr, JJ, Godfrey MM, Headrick, LA, Wasson, JH: Microsystems in Health Care: Part 1. The Joint Commission Journal on Quality Improvement. Volume 28 (9): , Artikeln på svenska

12 Nationella samverkansgrupper (NSG)
Nationella Programområden (NPO) Respektive NPO speglar hela vårdkedjan: prevention, primärvård, specialistvård, (Regionalt värdskap) rehabilitering, omvårdnad etc. Akut vård Barn och ungdomars hälsa Cancersjukdomar (utgörs av RCC i samverkan ) Endokrina sjukdomar Hjärt- och kärlsjukdomar Hud- och könssjukdomar Infektionssjukdomar Kvinnosjukdomar och förlossning Levnadsvanor Lung- och allergisjukdomar Nervsystemets sjukdomar Njur- och urinvägssjukdomar Mag- och tarmsjukdomar Medicinsk diagnostik Psykisk hälsa Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin Reumatiska sjukdomar Rörelseorganens sjukdomar Sällsynta sjukdomar Tandvård Äldres hälsa Ögonsjukdomar Öron-, näsa- och halssjukdomar Nationella samverkansgrupper (NSG) Metoder för kunskapsstöd Kvalitetsregister Uppföljning och analys Läkemedel/medicinteknik Forskning/Life Science Patientsäkerhet Strukturerad vårdinformation Tillfälliga satsningar Nationella primärvårdsrådet Det här är de programområden och nationella samverkansgrupper som hittills definierats och beslutats om.

13 Värdskap Nationella programområden/primärvårdsrådet
Sydöstra Barn- och ungdomars hälsa Kvinnosjukdomar och förlossning Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin Västra Lung- och allergisjukdomar Mag- och tarmsjukdomar Rörelseorganens sjukdomar Norra Endokrina sjukdomar Levnadsvanor Uppsala/Örebro Akut vård Hjärt- och kärlsjukdomar Äldres hälsa Öron-, näsa-, halssjukdomar Stockholm/Gotland Hud- och könssjukdomar Infektionssjukdomar Medicinsk diagnostik Reumatiska sjukdomar Sällsynta sjukdomar Ögonsjukdomar Södra Nervsystemets sjukdomar Njur- och urinvägssjukdomar Tandvård SKL/Vilande värdskap Cancer (RCC i samverka) Vilande värdskap Norra Primärvårdsrådet Vilande värdskap Södra Psykisk hälsa Vilande värdskap Västra Akut vård Värdskap: Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Ordförande: Lisa Kurland Processtöd: Ola Dahlberg, Barn och ungdomars hälsa Värdskap: Sydöstra sjukvårdsregionen Ordförande: Simon Rundqvist Processtöd: Ingvor Andersson, Cancersjukdomar Värdskap: SKL (så länge statligfinansiering finns) samt vilande värdskap Norra sjukvårdsregionen Ordförande: Beatrice Melin NPO Cancersjukdomar utgörs av Regionala cancercentrum i samverkan. Regionala cancercentrum i samverkan Endokrina sjukdomar Värdskap: Norra sjukvårdsregionen Ordförande: Håkan Fureman Processtöd: Helen Abrahamsson, Kunskapsstöd inom diabetes Hjärt- och kärlsjukdomar Ordförande: Bertil Lindahl Hud- och könssjukdomar Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion Ordförande: Lena Lundeberg Processtöd: Kristina Ateva, Infektionssjukdomar Ordförande: Olle Reichard Processtöd: Christina Walldin, Kunskapsstöd inom strama (samverkan mot antibiotikaresistens) Kvinnosjukdomar och förlossning Ordförande: Masoumeh Rezapour Isfahani Processtöd: Charlotte Lindqvist, Levnadsvanearbete Ordförande: programområde under uppstart Processtöd: Annika Serrander, Lung- och allergisjukdomar Värdskap: Västra sjukvårdsregionen Ordförande: Anders Ullman Processtöd: Maria Dahlström Roos, Kunskapsstöd inom astma och KOL Mag- och tarmsjukdomar Ordförande: Hans Törnblom Processtöd: Malin Samuelsson, Medicinsk diagnostik Ordförande: Joachim Lundahl Processtöd: Jenny Björk, Nervsystemets sjukdomar Värdskap: Södra sjukvårdsregionen Ordförande: Jesper Petersson Processtöd: Anna Benemark, Kunskapsstöd inom stroke Njur- och urinvägssjukdomar Ordförande: Anders Christensson Processtöd: Joel Björnklev, Psykisk hälsa Värdskap: SKL (så länge statligfinansiering finns) samt vilande värdskap Västra sjukvårdsregionen Ordförande: Lise-Lotte Risö Bergerlind NPO psykisk hälsa på Uppdrag psykisk hälsas webb Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin Ordförande: Stefan Bragsjö Processtöd: Siv Folkhammar Andersson, Reumatiska sjukdomar Värdskap: Programområde under uppstart Ordförande: Programområde under uppstart Processtöd: Programområde under uppstart Rörelseorganens sjukdomar Ordförande: Maziar Mohaddes Processtöd: Anna Norman Kjellström, Sällsynta sjukdomar Ordförande: Anna Wedell Processtöd: Anna Zucco, Tandvård Ordförande: Gunnel Håkansson Processtöd: Ulrika Svantesson, Äldres hälsa Ordförande: Madelene Johanzon  Processtöd: programområde under uppstart  Ögonsjukdomar Ordförande: Anne Odergren Processtöd: Carina Libert, Öron-, näsa- och halssjukdomar Ordförande: Göran Laurell Processtöd: Kerstin Troedsson, Nationellt primärvårdsråd Värdskap: SKL samt vilande värdskap Södra sjukvårdsregionen Ordförande: Emma Spak Processtöd: Sofia Kialt, Ordförande, ledamöter och processledare på webben

14 Regionala programområden (RPO) – uppdrag
Genomföra behovsinventering och bidra till det nationella programområdets behovsanalys och omvärldsbevakning Initiera frågor för nationell samverkan Skapa regionala tillämpningar av nationella kunskapsunderlag och beslutsstöd Ta emot, anpassa och omsätta nationell kunskap för att det ska nå ut till patientmötet Stödja spridning och implementering av bästa möjliga tillgängliga kunskap Integrera och skapa förutsättningar för de nationella kvalitetsregistren som en del av kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården Samverkan med regional registercentrumorganisation Specifika regionala uppdrag

15 Nationella programområden (NPO) – uppdrag
Hur ser det ut idag? Behovs- och gapanalys Åtgärder/förslag/prioritera Utser nationella arbetsgrupper (NAG) Omvärldsbevakning Kunskapsstöd för jämlik hälsa och vård- behandlingsrekommendationer – standardiserade vårdförlopp Kvalitetsregister Ordnat införande/ordnad utfasning Nivåstrukturering Bidra i arbete med ev. statliga satsningar Samverka med myndigheter inom aktuellt område Annat, till exempel e-hälsa, kompetensutveckling En grupp per programområde med representation från samtliga sjukvårdsregioner (dvs. 6 ledamöter) Sjukvårdsregionalt värdskap för NPO Stödresurser: processledare från värdsjukvårdsregion, metodstöd, statistik- och analysstöd, annat

16 Sammansättning NPO och nationella arbetsgrupper (NAG)
6 regionala ledamöter och en processledare Representanter från respektive sjukvårdsregion Bred professionell kompetens inom fältet och med ett regionalt mandat Sammansättning NAG Experter (primär- och specialistvård) Kvalitetsregister Patientföreträdare Vårdprogram Om relevant: kommunrepresentant Arbetet stöds av processledaren för NPO samt stödfunktion vid SKL Representation från samtliga regioner Jämn könsfördelning ska eftersträvas Multiprofessionell sammansättning samt representativitet från primärvård och sjukhus Vissa NAG kan vara gemensamma för flera NPO

17 Sjukvårdsregionalt värdskap för NPO
Varje sjukvårdsregion är värd för ett antal NPO Värdskapet innebär att förse NPO med processledare, kompetens och utvecklingskraft. Värdskapet är i de flesta fall kopplat till ordförandeposten i respektive NPO Värd för NPO för cancersjukdomar respektive psykisk hälsa är SKL, så länge statliga medel finns

18 Nationella samverkansgrupper (NSG)
Metoder för kunskapsstöd Nationella kvalitetsregister Uppföljning och analys Läkemedel/medicinteknik Forskning/Life Science Patientsäkerhet Strukturerad vårdinformation Vid behov kan ytterligare samverkansgrupper inrättas, till exempel för tillfälliga satsningar Uppdrag varierar beroende på område Till exempel förvaltning/utveckling Behovsanalys Utser expert-, projekt-, referensgrupper Omvärldsbevakning Annat Sjukvårdsregionala representanter Stöd från nationell stödfunktion vid SKL

19 Nationellt kliniskt kunskapsstöd
Vision – bästa möjliga tillgängliga kunskap vid varje patientmöte Syfte ett samordnat kliniskt kunskapsstöd som stärker förutsättningarna för en god och jämlik hälso-och sjukvård ett praktiskt, tillgängligt, uppdaterat kunskapsstöd för den kliniska vardagen Mål – skapa förutsättningar för en bättre och mer jämlik vård Målgrupp – professionen NKK på webben Vidareutveckling pågår Syftet är att se vad som behöver utvecklas vidare för att infrastrukturen, processerna och organisationen ska kunna utgöra ett stöd för hela vårdkedjan. Nationellt kliniskt kunskapsstöd har initialt haft fokus på primärvård och barnsjukvård.

20 Styrgrupp och beredningsgrupp
Tillsätts av styrgruppen Bereder underlag från NPO och NSG Beredningen sker i samspel med den nationella stödfunktionen Bidrar till att säkra och stödja samordning mellan NPO och NSG Ordförande Marie Lawrence, nationell stödfunktion vid SKL Styrgrupp Verka för att kunskapsstyrningen blir ett stöd för huvudmännen och professionen Vara ett stöd och en arena för dialog mellan huvudmännen och staten i kunskapsstyrningsfrågor på tjänstemannanivå Godkänna verksamhetsplaner, fördela gemensamma medel, viss prioritering Ordförande Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län Läs mer om uppdrag och ledamöter på webben

21 NSK regiongrupp – plattform för erfarenhetsutbyte
Nätverk för utbyte av erfarenheter och lärande mellan regioner i kunskapsstyrningsfrågor Gruppen bidrar till att arbetet på nationell nivå tar in flera olika perspektiv, samt förankrar pågående arbete i respektive region Representation från alla 21 regioner NSK-R ledamöter på webben

22 Nationell stödfunktion vid SKL uppdrag
Bidra till ett likartat arbetssätt i kunskapsstyrningssystemet Säkra strukturens inre samverkan Stödja samverkansgrupperna och beredningsgruppen Skapa mötesplatser och tillhandhålla plattform för informationsspridning Vara ett administrativt stöd till styrgruppen, inklusive en sekreterarfunktion Hantera processen för verksamhetsplan och budget Säkra SKL-representation där det bör/ska finnas Bidra med kompetens i drift, förvaltning och utveckling inom de olika program- och samverkansområdena Strategiskt och operativt kommunikationsstöd Kontakt: Bidra med koncept, mallar och till ett likartat arbetssätt inom strukturen. 2. Säkra strukturens inre samverkan dvs. att programområdena hittar former att samverka mellan sig samt med och mellan samverkansgrupperna. 3. Samspela med och stödja samverkans-grupperna och beredningsgruppen i beredning av underlag för beslut och ställningstagande i styrgruppen. 4. Skapa mötesplatser och tillhandhålla plattform för informationsspridning, med utgångspunkt från SKL, för regioner i samverkan. Vara ett administrativt stöd till styrgruppen, inklusive en sekreterarfunktion. 6. Hantera processen för verksamhetsplaner, budget och inhämtningen av gemensamma medel för modellen. 7. Säkra att programområdena och samverkansgrupperna bemannas med SKL-representation där det bör/ska finnas. 8. Bidra med kompetens i drift, förvaltning och utveckling inom de olika program- och samverkansområdena.

23 Mer information skl.se E-post Nyhetsbrev Öppet forum, webbsändningar
Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård skl.se  Hälsa, sjukvård  Kunskapsstöd, vård, behandling  System för kunskapsstyrning E-post Nyhetsbrev Öppet forum, webbsändningar Lärande och erfarenhetsutbyte om kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård oppetforum html

24 Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika!


Ladda ner ppt "Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård"

Liknande presentationer


Google-annonser