Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvårdsjournal Utbildningsmaterial ICF, KVÅ och Vodok September 2015, uppdaterat sept 2016 Välkomna! Maria Bende Rydell Kerstin Segerberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvårdsjournal Utbildningsmaterial ICF, KVÅ och Vodok September 2015, uppdaterat sept 2016 Välkomna! Maria Bende Rydell Kerstin Segerberg."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvårdsjournal Utbildningsmaterial ICF, KVÅ och Vodok September 2015, uppdaterat sept 2016 Välkomna! Maria Bende Rydell Kerstin Segerberg Katarina Holmqvist Siam Amiridavani

2 Vad pratar vi om? Verksamhetssystem Dokumentationssystem VIPS
Procapita/VODOK, Lifecare (kommer senare…) TakeCare ”Word” Dokumentationssystem VIPS ARTHUR ICF, KVÅ (ICHI International Classification of Health Intervention) ”Språk” Förtydligande om att det är skillnad på Verksamhetssystem ( själva flaskan) och Dokumentationssystem( innehållet i flaskan).

3 Viktiga begrepp Funktionstillstånd = Status Personliga faktorer
Aktivitet och delaktighet Kroppsfunktioner och kroppsstrukturer Omgivningsfaktorer Bedömningsfaktorer Kartlagt hälsotillstånd Hälsoplan = Vårdplan, (diagnos/problem) Avsett hälsotillstånd = Mål Uppnått hälsotillstånd = Måluppfyllelse/Utvärdering Utredande ordinationer/åtgärder Behandlande ordinationer/åtgärder Beroende ordinationer

4 ICF Socialstyrelsen International Classification of Functioning, Disability and Health Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa ICF-material från oss: Nytt rubrikträd med nationell struktur… Stockholms stads rubrikträd, färgkodat ICF som modell /Socialstyr. WHO Godkänd av WHO Svensk version Publicerad av SoS Sid 2 och 3 i ICF boken. Uppdateringar kommer som separata bilagor på Socialstyrelsens hemsida.

5 Tillämpning av ICF ICF – en klassifikation och en tankemodell!
Ett verktyg för att strukturera dokumentationen Sätter fokus på ”effekten” istället för orsaken Möjliggör ett multiprofessionellt samarbete Tillhandahåller en vetenskaplig bas Skapar ett gemensamt språk Möjliggör jämförelse av data Sid 11 i ICF boken Verktyg för forskning statistik och utbildning, ett kliniskt verktyg att användas vid behovsbedömning ( ÄBIC SoL) , arbetsbedömning , rehabilitering och utvärdering. Fokus Den enskildes möjligheter till aktivitet och delaktighet och hur kroppsfunktioner/stukturer, omgivnings och personfaktorer påverkar detta Multiprofessionellt :Med modellen kan en människa funktionstillstånd beskrivas liksom de möjligheter och hinder som kan påverka möjligheter till aktiviteter och delaktighet Vi måste göra det med patienten och utgå från de aktiviteter som personen vill vara delaktig i . För att få en helhetsbild av patientens situation behöver alla komponenter i ICF modellen användas, De olika komponeneternas har olika tyngd i yrkesgruppernas professionella utövning. ALLA professioner måste förhålla sig till hela komponentsuppsättningen för att patientens behov ska tillgodoses. behöver de olika professionerna samarbeta , vilket kräver ett gemensamt språk

6 ICF –biopsykosocial modell
Hälsobetingelse (Störning/sjukdom) Funktionstillstånd/ funktionshinder Kroppsfunktion (fysiologi, psykologi) Kroppsstruktur (anatomi) Aktivitet exempel att äta Delaktighet exempel att välja mat Kontextuella faktorer Modell :sid 22 SoS utbildningsmodell. ICF Hälsobetingelse - Paraplybegrepp – sjukdom ,störning, skada eller trauma. Kroppsfunktioner : Psykologiska och kroppsliga faktorer Kroppsstruktur Kroppens olika delar ( anatomi) Aktiviteter : Hur en person genomför olika uppgifter och handlingar Delaktighet : avser personens engagemang i sin livssituation Personfaktorer: Den individuella bakgrunden eller personliga egenskaper Samspelet : Mellan de olika delarna finns ett samspel . En insats inom ett område kan påverka ett eller flera andra områden. Omgivningsfaktorer: den fysiska sociala och attitydsmässiga omgivningen i vilken personer lever sina liv Omgivningsfaktorer Produkter och teknik: mat, hjälpmedel, läkemedel Personfaktorer Kön, social bakgrund, utbildning

7 Personfaktorer Copingstrategi Kön Social bakgrund Vanor Utbildning
Ålder Yrke Klassificeras inte! Sid 21 Den individuella bakgrunden till en persons liv och leverne. Senaste erfarenheter Karaktär/Livsstil

8 Delaktighet Delaktighet Delaktighetsinskränkningar
- en persons engagemang i en livssituation Delaktighetsinskränkningar - problem som en person kan ha när det gäller engagemang i livssituationer Aktivitet/Delaktighet. Sid 115 i ICF boken Även sid 17-20

9 Aktiviteter Aktivitet Aktivitetsbegränsningar
- en persons genomförande av en handling Aktivitetsbegränsningar - svårigheter som en person kan ha vid genomförande av aktiviteter Aktivitet/Delaktighet. Sid 115 i ICF boken Även sid 17-20

10 Kroppsfunktioner Kroppsfunktioner Funktionsnedsättningar
- kroppssystemens fysiologiska funktioner, inklusive psykologiska funktioner Funktionsnedsättningar - problem såsom en betydande avvikelse eller förlust i kroppsfunktion S 50, ICF-boken. Även sid 15-17

11 Kroppsstrukturer Kroppsstrukturer Strukturavvikelser
- anatomiska delar av kroppen såsom organ, lemmar och deras komponenter Strukturavvikelser - problem såsom en betydande avvikelse eller förlust i kroppsstruktur Sid 99 I ICF boken Även sid 15-17

12 Omgivningsfaktorer Omgivningsfaktorer Underlättande eller hindrande
- den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar Underlättande eller hindrande faktorer Sid 157 i ICF boken även sid

13

14 Symbolen HAMMAREN i Vodok
Klicka på ikonen Hammaren i Vodok. En ruta öppnas som innehåller information om det sökord du har öppet. När man väljer ett annat sökord ändras texten.

15 Uppmärksamhetssignaler (Läsbara utan att öppna journalen)
VARNING : Överkänslighet eller allergi. Överkänslighetsreaktioner Allvarlighetsgraden: skadligt eller livshotande. SMITTA : Av läkare verifierad blodsmitta/tarmsmitta OBSERVANDUM : Observera(övergång till palliativ vård & Info finns i annan journal) -Restriktioner -Allvarlig sjukdom -Allvarlig behandling -Tolkbehov Ange alltid källa! Använd frastexterna! Överkänslighetsreaktioner är patientens egna uppgifter.

16 Bakgrund i trädet i Vodok
ID-kontroll Frastexter finns: ID kontroll via legitimation: eller ID kontroll via närstående: Samtycke Egna önskemål i livets slutskede Medicinska diagnoser Vårdkontakter Personfaktorer, exempel Hälsohistoria: Copingstrategier: Vanor och livsstil: Yrke: Utbildning: Patientens egna mål och önskemål:

17 Patientfallet Ulf ID-kontroll ID-kontroll via legitimation: Skatteverkets ID-kort Samtycke Patienten samtycker till att: information/journaluppgifter av betydelse för patientens vård får hämtas och lämnas till andra vårdgivare Personfaktorer Hälsohistoria: Har varit sjuk i xx sedan 16 år och har försämrats under tiden. Yrke: Musiker Patientens egna mål och önskemål: Vill helst vara uppe och aktiv. (Detta är exempel, fler frastexter finns för sökorden.)

18 Kontaktuppgifter, nås via Centralen
Närstående och Planeringsansvarig

19 ICF- KODNING OCH BEDÖMNING
Var och en av komponenterna (aktivitet och delaktighet (d), kroppsfunktioner (b) och kroppsstrukturer (s), omgivningsfaktorer (e) i klassifikationen ICF kodas med hjälp av en bokstav. Undantaget är personfaktorer på grund av sociala och kulturella skillnader. Exempel - att koda aktivitet och delaktighet (d), bokstaven följs av en numerisk kod: d = Aktivitet och delaktighet (komponent) d = Personlig vård (kapitel 5, första nivån) d = Att klä sig (kategori, andra nivån) Exempel med tillägg av bedömningsfaktor: Att klä sig d540 – Stor svårighet

20 Kapitlen följs åt i viss mån
Kroppsfunktion kap 5: Matsmältnings- och ämnesoms… Kroppsstruktur kap 5: Strukturer som sammanhänger med matsmältnings- och… Aktivitet/delaktighet kap 5 Personlig vård - Att äta Kroppsfunktion kap 3: Röst- och talfunktioner Kroppsstruktur kap 3: Strukturer involverade i röst och tal. (bl a s320 Strukturer i munnen) Aktivitet/delaktighet kap 3 Kommunikation - Att tala Man kan komplettera med att berätta hur ICF är organiserat, att det går ”uppifrån och ner” samt ”inifrån och ut”.

21 Exempel på ICF bedömningskoder
 Aktivitet och delaktighet xxx.0 INGEN svårighet 0-4 % xxx.1 LÄTT svårighet % xxx.2 MÅTTLIG svårighet % xxx.3 STOR svårighet % xxx.4 TOTAL svårighet % Övriga områden: Ingen – total funktionsnedsättning (Kroppsfunktion) Ingen – total strukturavvikelse (Kroppsstruktur) Inget – total underlättande (Omgivningsfaktor) Inget – totalt hinder (Omgivningsfaktor) Socialstyrelsen skriver att forskning behövs för att kalibrera bedömningsfaktorerna. Det är av vikt att man eftersträvar samstämmighet inom verksamheterna och helst inom hela Stockholms stad.

22 Aktivitet/Delaktighet i Vodok
Lärande och att tillämpa kunskap Allmänna uppgifter och krav - Läkemedelsansvar - Egenvård Kommunikation Förflyttning - Att ändra och bibehålla kroppsställning - Att bära, flytta och hantera föremål - Att gå och röra sig omkring - Att förflytta sig med hjälp av transportmedel - Fall Allmänna uppgifter… Rutiner, vanor, kontinuitet, olika behov. Kommunikation – även icke-verbal kommunikation och kommunikation med hjälpmedel såsom pictogram.

23 Aktivitet/Delaktighet i Vodok fortsättning
Personlig vård Hemliv Mellanmänskliga interaktioner och relationer Viktiga livsområden Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv Stödja personen att vara så delaktig som möjligt, t ex vad gäller att hålla kontakt med närstående eller sköta sitt hem. Samhällsgemenskap: intressen, fritidssysselsättningar, sådant som ger mening åt tillvaron.

24 Patientfall Ulf i Aktivitet/Delaktighet Exempel
Förflyttning – Att gå och röra sig omkring Att gå d450 - total svårighet (”Kortare sträckor” är borttaget. Ange i stället gångsträckan!) Att förflytta sig med hjälp av utrustning d465 - stor svårighet Kan med möda köra sin rullstol själv utomhus korta sträckor, mindre än 100m. Fall Beskrivning av händelsen: Gled av duschstol Duschstolen ger ej tillräckligt stöd, bedöms som orsak. Konsekvenser: Rädsla. Sår hö axel. Patient har larmat på hjälp.

25 Förändring av tillstånd efter fall
Hudens skyddsfunktioner b810 - lätt funktionsnedsättning Sår, typ av sår: skrapsår sårets lokalisation: höger axel storlek - längd: 50 mm, bredd: 40 mm (fler frastexter finns för att beskriva såret) Avsluta texter. När såret har läkts ska texten om sår avslutas genom att man fyller i ett avslutsdatum.

26 Patientfall Ulf i Aktivitet/Delaktighet Exempel 2
Kommunikation Att använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker d360- ingen svårighet att använda larm/telefon. Mellanmänskliga interaktioner och relationer Familjerelationer d760 - stor svårighet Har uttryckt att han saknar kontakt med sina döttrar. Bedömningar görs tillsammans med patienten för att kunna dokumentera.

27 Kroppsfunktion/-struktur i Vodok
Psykiska funktioner Sinnesfunktioner och smärta - Syn och därmed sammanhängande funktioner - Hörsel och vestibulära funktioner - Övriga sinnesfunktioner - Smärta Röst- och talfunktioner Hjärt-kärlfunktion, blodbildnings, immunsystems- och andningsfunktioner

28 Kroppsfunktion/-struktur i Vodok, fortsättning
Matsmältnings- och ämnesomsättningsfunktioner och endokrina funktioner Funktioner i köns- och urinorganen samt reproduktiva funktioner Rörelserelaterade funktioner Funktioner i huden och därmed sammanhängande strukturer Funktioner i huden har kompletterats med frastexter om tryckskador.

29 Patientfall Ulf i Kroppsfunktion/-struktur Exempel 1
Psykiska funktioner Motivation b1301 – varierar mellan ingen och svår funktionsnedsättning beroende på dagsform. Aptit b1302- måttlig funktionsnedsättning. Uppger att han äter mindre än tidigare och han tycker inte att maten smakar gott. Emotionella funktioner b152- måttlig funktionsnedsättning, rädsla, ångest när han tänker på hur framtiden ska gestalta sig. Sinnesfunktioner och smärta – Smärta Smärtförnimmelse b280- svår smärta Uppkommer i samband med: att han suttit uppe mer än 4 timmar Lokalisation: Ländryggen. Intensitet: Skattar till 6 på VAS-skalan.

30 Patientfall Ulf i Kroppsfunktion/-struktur Exempel 2
Matsmältnings- och ämnesomsättningsfunktioner och endokrina funktioner Viktuppehållande funktioner b530 – svår funktionsnedsättning Uppger att han har gått ner i vikt, ca 5 kg på 3 månader.

31 Omgivningsfaktorer Produkter och teknik
- Produkter eller substanser för egen konsumtion - Produkter och teknik för eget bruk Naturmiljö och mänskligt skapade miljöförändringar Personligt stöd, personliga relationer Attityder Service, tjänster, system och policies Produkter och teknik för eget bruk – allt i boendemiljön. Attityder – även attityder hos vårdpersonal, t ex rehabiliterande förhållningssätt. Dock svårt att bedöma med bedömningsfaktorer.

32 Patientfall Ulf i Omgivningsfaktorer Exempel 1 av 2
Produkter eller substanser för egen konsumtion - vi vet för lite, kostregistrering behövs Utredande åtgärd Produkter och teknik för eget bruk Produkter och teknik för personlig förflyttning och transport inomhus och utomhus e120 - totalt underlättande vid förflyttning inomhus kortare sträckor: Rullstol XX, reg nr Produkter och teknik för eget bruk i det dagliga livet e115 - måttligt underlättande vid duschning: hygienhjälpmedel, duschstol YY, reg nr Vad gäller hjälpmedel: nödvändigt att läsa i boken/länken och använda frastexterna för att hitta rätt.

33 Patientfall Ulf i Omgivningsfaktorer Exempel 2 av 2
Personligt stöd, personliga relationer Närfamilj e310 - stort underlättande Uppskattar daglig telefonkontakt med sin syster Service, tjänster, system och policies Har färdtjänst för specialfordon (rullstolsfärdtjänst) Frastext finns: Färdtjänst beviljad för buss.

34 Mätvärden (enbart värde, siffran, resultat)
Puls slag/min Blodtryck mm/Hg Längd cm Vikt kg BMI Kroppstemperatur `c P-glukos mmol/l (ordinationen dokumenteras under beroendeord/annat)

35 Bedömningsinstrument i Vodok
Fallrisk – Downton fallriskindex Risk för undernäring – MNA initial, MNA slutgiltig Trycksårsrisk – Modifierad Norton

36 Fler bedömningsinstrument finns i Vodok
Abbey Pain Scale Bergerskalan Berghs balanstest Diabetes bedömningsmall KATZ - adl MMSE-SR Nikola – riskbedömning blåsdysfunktion Använda annat instrument? Javisst, skriv tydligt i texten vilket du använt! På utredande åtgärden. ROAG Sunnås ADL TUG (Timed Up and Go)

37 PATIENTENS DELAKTIGHET
TEAM GEMENSAM JOURNAL

38 Kartlagt hälsotillstånd
Teamet, planeringsansvarig gör en analys av bedömt funktionstillstånd utifrån datainsamling från ICF strukturen, mätvärden och utförda riskbedömningar. Ingen ny information om patientens funktionstillstånd får tillkomma. Här förs ett hypotetiskt resonemang eller antagande, här dokumenteras din bedömning och patientens upplevelse, hur patienten kan och önskar medverka i den vård som planeras samt för vilka områden hälsoplan upprättas. I de fall då riskbedömningar, behandling, hälsoplan inte är aktuellt att upprätta ska det framgå under kartlagt hälsotillstånd. Det finns frastexter! Information maj 2016: arbete pågår och nya frastexter ska komma. Till exempel - Underlättande faktorer och Försvårande faktorer.

39 HÄLSOPLAN Hälsoplan är risk-, problem- eller resursdiagnos
Avsett hälsotillstånd är mål Ordinationer/åtgärder kopplas till Hälsoplan Uppnått hälsotillstånd är utvärdering. För att formulera avsett hälsotillstånd används metoden ”SMARTA MÅL”. De ska vara S=Specifika, M= Mätbara, A=Accepterade, R=Realistiska, T=Tidsbestämda.

40 KVÅ-Klassifikation av VårdÅtgärder (SoS)
Åtgärder i hälso- och sjukvården innebär patientinriktade insatser (handlingar) som huvudsakligen utförs i ett utredande, behandlande eller förebyggande syfte. Ordinationerna/åtgärderna i den utredande delen syftar till att testa hypoteser, prova behandlingar, samla data genom övervakning, undersökning och bedömning Samordning, planering och administration ligger mellan den utredande delen och den behandlande delen av vårdprocessen. Samordningen och planeringen sker med eller utan patient, med eller utan närstående. Behandlande ordinationer/åtgärder eller som socialstyrelsen benämner dem som hälsoproblemåtgärdande vårdaktiviteter. Innehåller nästan åtgärder, varav Vodok har ett urval.

41 Utredande Behandlande Hälsotillstånd Ej behandla Behandling
Planera Hälsotillstånd Bedöma Utföra Utvärdera Ej behandla Planera Behandlande Behandling Bedöma Utföra Utredande: Vikt/kost Behandlande. Trycksår/rullstolsdyna Utvärdera Hälsotillstånd sid 41

42 Ordinationer/Åtgärder i Vodok
Utredande ordination/åtgärd Ord/åtg – Samordn/Admin/Planering Behandlande Ordination/åtgärd Läkarkontakt Ordination – Beroendeordination läkemedel Ordination – Beroendeordination annat

43 Välj mellan Pågående och Engångsåtgärd
Välj mellan Pågående och Engångsåtgärd. De flesta av våra åtgärder är Pågående!

44 Ordination/åtgärd Frastexter för ordinationer/åtgärder finns ett urval. Hittas inte den specifika åtgärden väljs en mer övergripande. Exempel: Afasiträning finns inte som specifik åtgärd för närvarande. Välj i stället: Behandling relaterad till psykiska funktioner Varje vald åtgärd kan kopplas till en eller flera KVÅ-koder i nästa steg. Den ovan nämnda kopplas till QA000 Behandling relaterad till psykiska funktioner Till hjälp finns Hitta rätt KVÅ-åtgärd-dokumentet. Anledningen till att de ska kopplas: Statistik till Socialstyrelsen.

45 Utredande ordination/åtgärd
Utredning – Aktivitet/Delaktighet Utredning av förmåga att kommunicera Kopplas till PL000 Utredning av förmåga att kommunicera Utredning –Kroppsfunktion/Kroppsstruktur Bedömning av smärta Kopplas till PB009 Bedömning av smärta Näringsvärdeberäkning, förenklad (AV090) Utredning – Omgivningsfaktorer Bedömning av hjälpmedelsbehov (PT002) Bedömning av boendemiljö (PT009) OBS! Alla undersökningar!

46 VAD – vad som ska utföras
I ordinationen/åtgärden ska VAD, HUR, NÄR, VEM och UPPFÖLJNING dokumenteras i de fall det är relevant. VAD – vad som ska utföras HUR – instruktionen till hur åtgärden ska utföras NÄR – när ska åtgärden utföras, intervall, tid på dygnet, vid behov VEM – vem som ska utföra åtgärden UPPFÖLJNING - Vem och när/tidsintervall

47 Utredande ordination/åtgärd Kroppsfunktion/kroppsstruktur
Patientfall Ulf Vad: Bedömning efter fall Hur: Bedömning av smärta, hudkostym, bedömning av funktioner/ strukturer som sammanhänger med rörelse, förflyttningar, puls och blodtryck, medvetandegrad och orientering, oro/ångest. När: i nära anslutning till given information om fall Vem: sjuksköterska Åtgärden kopplas till lämpliga KVÅ-koder. Utförd åtgärd: enligt ordination. Inga tecken på skada förutom ett sår på hö axel.

48 Utredande ordination/åtgärd Kroppsfunktion/kroppsstruktur
Vad: Bedömning av smärta Hur: VAS Vem: Sjuksköterska eller delegerad personal När: före läggdags Uppföljning: tjänstgörande SSK, 7 september Kopplas till KVÅ-kod: PB009 Bedömning av smärta

49 Behandlande ordination/åtgärd
Observation/övervakning Vad: Viktmätning (AV112 Viktmätning) Samordn/admin/planering Vad: Information och rådgivning med företrädare för patienten (XS001) Vad: Krishantering (QK007) Träning Vad: Muskelfunktions- och styrketräning (QG003) Omgivningsanpassning Vad: Nutritionsbehandling, individuellt anpassad kost (DV051) Behandling Vad: Smärtreducerande behandling (QB008) Förskrivning Vad: Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel (exklusive rullstol) (GA025)

50 Behandlande ordinationer/ åtgärder Behandling
Vad: Sårvård: Omläggning av sår hö axel Hur: Tvättas med tvål och vatten, läggs om med Mepitel, fixeras med Mepore Pro. Vem: Sjuksköterska alternativt delegerad personal När: måndagar och torsdagar Uppföljning: Tjänstgörande sjuksköterska, 14 september Kopplas till KVÅ-kod: QH008 Sårvård Välj om ordination/åtgärd ska vara pågående eller om det är en engångsåtgärd. Den ska kopplas till tillhörande hälsoplan (om det finns).

51 ordination -Beroendeord läkemedel
Vad: läkemedelstillförsel orsak: smärta Hur: enligt ordination läkemedelslista När: enligt ordination vid behov Vem: sjuksköterska Ansvarig läkare/klinik: Läkarorganisation Dr. Frisk Kopplas till KVÅ-kod: DT008 Läkemedelstillförsel (Ytterligare två varianter av DT008 finns: Ordination enligt generella ordinationslistan samt Enligt telefonordination)

52 utförd beroendeord läkemedel
Utgå från den planerade åtgärden Läkemedelstillförsel, orsak: smärta… med dess KVÅ-kod DT008 Välj Registrera utförd åtgärd Välj Utförd eller Ej utförd Välj vem som utfört, dvs vilken/vilka yrkesroller Skriv en kommentar såsom: Utfört enligt ordination. given dos: T. Morfin 5 mg. Se till att händelsedatum och tid stämmer Utförda åtgärder kan registreras från rubrikträdet, från Planfliken och från Att göra-listan!

53 Viktigt att tänka på! Man måste använda de två nivåerna på Ord/åtgärder
Skriv en Planerad åtgärd som kan användas till flera tillfällen med utförda åtgärder! När du sedan dokumenterar så utgår du från den planerade åtgärden och väljer Registrera utförd åtgärd. Exempel: (Samordning/adm/plan) Vad: Information och rådgivning med företrädare för patienten Hur: personlig kontakt/ per mail/ per telefon med systern Eva När: vid förändrat tillstånd eller förändrad behandling Vem: Sjuksköterska t ex Koppla till XS001 Information… XS001 hette förut Närståendekontakt. Anledning: statistiken till Socialstyrelsen

54 Sammanfattning ÅTGÄRDER kan SAMMANFATTAS i Vodok.
Det görs i fliken Plan. Man måste markera rätt Ord/Åtg. Det ska framgå om ordinationen har utförts enligt ordination eller inte utförts, samt hur den har fungerat. Exempel: Patienten har fått morfin vid behov vid 6 tillfällen med god effekt under perioden –

55 Uppnått hälsotillstånd = Utvärdering
Utvärdering av Hälsoplan görs i fliken Plan. Man måste markera rätt Hälsoplan för att kunna göra utvärderingen. Rubriken i trädet är ”Uppnått hälsotillstånd”. Uppnått hälsotillstånd – man anger om man har nått det avsedda hälsotillståndet eller inte. Förutsättning för att det ska fungera bra: man måste har skrivit ett mål, ett ”Avsett hälsotillstånd”.

56

57 Palliativ vård i livets slutskede
Efter beslut (brytpunkt) om att vården byter inriktning från behandlande vård till symtomlindring i den sena palliativa vården i livets slutskede dokumenteras allt om patientens vård under planen Palliativ vård i livets slutskede.

58 Palliativ vård i rubrikträdet
”Hälsoplan” ”Mål” Ordinationer Åtgärder

59

60 Viktigt stöd i det dagliga arbetet: Nytt rubrikträd med nationellt fackspråk och ICF
Hämtas från Dokumentation, till vänster i inloggningsbilden. Långt ner, på Vodok – Nytt rubrik- träd med nationellt fackspråk… Sammanställning av KVÅ- åtgärder i Vodok är också bra! Hämtas från Dokumentation i inloggningsbilden. Vodok, Nytt rubrikträd… långt ner. KVÅ-bladen.

61 SUPPORT Processledare Dokumentationshandledare Hemsidan
Utbildningsmaterial Manualer, under Dokumentation i inloggningsbilden. Boken ICF och KVÅ åtgärder - laddas ner från Socialstyrelsen. (ICF-boken) Vodokpärmen (ICF-Vodok)

62 Tack för idag! Kontakta mig: Tfn:


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvårdsjournal Utbildningsmaterial ICF, KVÅ och Vodok September 2015, uppdaterat sept 2016 Välkomna! Maria Bende Rydell Kerstin Segerberg."

Liknande presentationer


Google-annonser