Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård www. regionuppsala

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård www. regionuppsala"— Presentationens avskrift:

1 Primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård www. regionuppsala
Primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård Region Uppsala Projektledare Sofia Kialt utvecklingsstrateg Kort sammanfattning ur beslutsunderlaget inför vårdstyrelsens möte den 28 feb För att möta framtidens utmaningar och ta tillvara möjligheter är det angeläget att stärka primärvården så att den kan bli patientens kontinuerliga kontakt med vården för de allra flesta vårdbehov som inte kräver vård på sjukhus samt kunna koordinera och integrera tillsammans med patienten, och se patientens samlade förutsättningar och behov.

2 … med målbild för primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård
Om arbetet ... … med målbild för primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård

3 Varför en målbild för primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård?
Projektgrupp: Sofia Kialt, Sofie Schwan, Monica Jonsson, Robert Kristiansson, Monica Cornefjord, Louise Hamark Vägledning Inspiration Skapa minnen av framtiden Knyter oss samman att dela våra bilder om framtiden Se den framtid som redan är här Region Uppsalas målbildsarbete pågår till augusti 2017 inför rapport till vårdstyrelsen i oktober. Dialogen fortsätter dock till våren 2018. Vi har mycket att vinna på att dela våra bilder av framtiden. Det kommer att hjälpa oss framåt.

4 Om framtiden är här – hur är det då?
Framtidens primärvård, första valet för invånarna Om framtiden är här – hur är det då? Önskvärt tillstånd utan begränsningar Utgå i tanken från att primärvårdens utveckling har varit optimal och fått alla förutsättningar den behöver. Förflytta dig fram i tiden ca år och dröm. Hur är det då? Vad är viktigt då? Inspirationsfrågor Vad uppnår framtidens primärvård?  Hur möter framtidens primärvård invånare/patienters behov? Hur är det att vara invånare/ patient i framtidens primärvård? Hur är det att utöva sitt yrke i framtidens primärvård?  Hur utvecklas framtidens primärvård? Sammanställ vad ni talat om och skriv i dialogforum Huvudfrågan som dialogen kring målbild för primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård fokuserar på.

5 Hur vill du vara delaktig i dialogen och arbetet med målbild för framtidens primärvård?
Projektgrupp: Sofia Kialt, Sofie Schwan, Monica Jonsson, Robert Kristiansson, Monica Cornefjord, Louise Hamark Vad är viktigt för dig? – dela med dig För dialog med medarbetare och kollegor Grupp i början av sin yrkesbana och de i slutet av sin yrkesbana Material för inspiration Digitalt dialogforum Delta i dialogen och var med och bidra till att få igång ”pratet” om målbild för framtidens primärvård. Vad är viktigt för dig?  Dela med dig till andra om det du tänker.

6 Extrabilder som stöd för diskussion om målbild

7 Gruppdiskussion 5 och 5 ca 30 min
Önskvärt tillstånd utan begränsningar Utgå i tanken från att primärvårdens utveckling har varit optimal och fått alla förutsättningar den behöver. Förflytta dig fram i tiden ca år och dröm. Hur är det då? Vad är viktigt då? Inspirationsfrågor Vad uppnår framtidens primärvård?  Hur möter framtidens primärvård invånare/patienters behov? Hur är det att vara invånare/ patient i framtidens primärvård? Hur är det att utöva sitt yrke i framtidens primärvård?  Hur utvecklas framtidens primärvård?

8 Gruppdiskussion 5 och 5 ca 10 min
Önskvärt tillstånd utan begränsningar Utgå i tanken från att primärvårdens utveckling har varit optimal och fått alla förutsättningar den behöver. Förflytta dig fram i tiden ca år och dröm. Hur är det då? Vad är viktigt då? Inspirationsfrågor Vad uppnår framtidens primärvård?  Hur möter framtidens primärvård invånare/patienters behov? Hur är det att vara invånare/ patient i framtidens primärvård? Hur är det att utöva sitt yrke i framtidens primärvård?  Hur utvecklas framtidens primärvård? Sammanställ vad ni talat om och skriv i dialogforum

9 Stå upp diskussion ca 15 min
Vad behöver vi för att nå framtidens primärvård? Vilka förutsättningar behöver vi? På kort och lång sikt  Sådant som inte kräver resurser som sådant som kräver resurser 

10 Stå upp diskussion ca 10 min
Vad behöver vi för att nå framtidens primärvård? Vilka förutsättningar behöver vi? På kort och lång sikt.  Sådant som inte kräver resurser som sådant som kräver resurser  Summera och dokumentera i dialogforum. Vad är viktigast för oss att dela med de andra? - muntligt

11 Bakgrund och inspiration
Använd gärna material från som inspiration, som film från föreläsning med utredaren av Effektiv vård Göran Stiernstedt, film från webinar med Mats Brännström med erfarenheter från Norrlandstingen, samt film från föreläsning med Doug Eby, South Central Fundation, Nuka, Alaska.

12 Nya förutsättningar och utmaningar
Fler äldre Ekonomin  Kroniska sjukdomar 80% av vården Ur beslutsunderlaget inför vårdstyrelsens möte den 28 feb Det blir allt fler äldre och allt fler kommer att leva länge med kroniska sjukdomar. Antalet personer äldre än 85 år att öka med mer än 90 procent till 2035 (Hälso- och sjukvården 2035). Om kostnadsökningarna fortsätter i samma takt som de senaste decennierna kommer skattesatsen för kommuner och landsting att behöva öka med i genomsnitt cirka 13 kronor fram till 2035 enligt rapporten. Eftersom sådana skattehöjningar inte är möjliga i praktiken, innebär det att hälso- och sjukvården behöver effektivisera resursutnyttjandet. Enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys kan procent av sjukvårdens kostnader knytas till vård av personer med kroniska sjukdomar. I stort sett varannan vuxen har minst en kronisk sjukdom och var femte av dem under 20 år. Av dem som dör av en kronisk sjukdom har 90 procent en sjukdom som är möjlig att förebygga. Vården måste alltså anpassas till ett sjukdomspanorama som allt mer domineras av kroniska sjukdomar.

13 Automatiserade bedömningar och beslutsstöd
Medicinsk information fördubblas vart 3:e år idag och var 73:e dag 2020 En specialist behöver idag läsa in 160 timmar i veckan för att hålla sig ajour Digitalt stöd för diagnos, beslut, behandling osv. Ur beslutsunderlaget inför vårdstyrelsens möte den 28 feb Värdet av hälso- och sjukvården uppstår i interaktionen mellan patienten och vården. En viktig förutsättning är därför att vården arbetar mer personcentrerat och hälsoinriktat jämfört med idag samt att såväl patient som medarbetare har lättillgängligt och anpassat kunskapsstöd med hjälp av digitala verktyg. Digitaliseringen är enskilt den starkaste förändringsfaktorn i hela samhället och e-hälsa är en del av den. Att utgå från hur patientvärde skapas har en avgörande betydelse för utveckling och prioriteringar. Nationellt pågår flera utvecklingsprojekt för att ge bättre förutsättningar för ledare och medarbetare i primärvården exempelvis nationella behandlingsrekommendationer, nationella programråd för de stora sjukdomsgrupperna, primärvård och levnadsvanor, uppföljningsstöd genom Primärvårdskvalitet och utvecklad uppföljning av tillgänglighet.

14 Hälsofrämjande, prevention & egenmakt
Det går att förebygga ohälsa och även vissa kroniska sjukdomar och även om man drabbas går hälsan och välbefinnandet att förbättra. Idag finns bättre förutsättningar att följa sin egen hälsa och förbättra den. Digitaliseringen stödjer personers egenmakt för sin hälsa och kan vara ett stöd i att tillsammans med vården även utveckla riktade förebyggande insatser. Ur beslutsunderlaget inför vårdstyrelsens möte den 28 feb Tidiga vårdinsatser och förebyggande hälso- och sjukvård ökar förutsättningarna för en omställning och resursomfördelning från sjukhusvård till primärvård.

15 Välfärdsteknik för trygghet och självständighet
Välfärdstekniken utvecklas, i många fall i samarbete med de som behöver den, för att öka upplevelse av trygghet och stärker självständigheten.

16 Vårdmöten på nätet är bara början
Vårdmöten på nätet har bara börjat.

17 Personer, människor och patienter har kontroll över behandling och sjukdom i högre utsträckning. De väntar inte på att vården ska utveckla sitt stöd för att stärka och supporta egenvården. De hittar varandra och delar erfarenheter av hur det är att leva med sjukdomen/tillståndet och hur de kan leda sin egenvård i vardagen. Ur beslutsunderlaget inför vårdstyrelsens möte den 28 feb Många patienter söker sig till sjukhusakuterna i stället för primärvården med följd att patienter inte sällan befinner sig på fel vårdnivå. För de patienter som inte behöver sjukhusets resurser ska omhändertagandet främst ske inom primärvården. Primärvården har ett långsiktigt ansvar för listade patienter genom en fortlöpande kontakt och rådgivning.

18 Beteenden och behov för personer i kontakt med vården
diskussionsunderlag för utveckling och innovation Många av dagens samhällstjänster är anpassade för att kunna lösas på flera olika sätt. När vi handlar mat kan vi till exempel beställa varorna på nätet, scanna själv i butiken eller betala i en bemannad kassa – flera lösningar för samma behov. Inom vården utförs många olika tjänster men kanske inte på så många olika sätt. Om tjänsterna anpassas brukar det oftast vara utifrån exempelvis diagnos. Samtidigt är det väl känt i vården att vi människor är så mycket mer än en diagnos. Vi har en rad personliga egenskaper, behov och beteenden och kanske är det utifrån det som vårdtjänsterna borde anpassas? Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med en forskargrupp undersökt olika behov och beteenden bland den svenska befolkningen. Resultatet kan delas in i fyra tydliga grupper.


Ladda ner ppt "Primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård www. regionuppsala"

Liknande presentationer


Google-annonser