Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmiljö Människa Arbetsplats Arbets- miljö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmiljö Människa Arbetsplats Arbets- miljö."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmiljö Människa Arbetsplats Arbets- miljö

2 Vad är en god arbetsmiljö (exempel)?
Samarbete Socialt klimat Medinflytande Tydliga roller Ledarskap Fysiskt säker Ergonomisk

3

4 Regler Arbetsmiljölagen Arbetsmiljöförordningen Arbetsmiljöverket
de grundläggande reglerna (RAMLAG) Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter (AFS)

5 Lagens syfte Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö

6 Allt arbete där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning
Tillämpningsområde Allt arbete där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning

7 Anpassa… Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar På vilka sätt är vi olika?

8 Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande
Fysisk miljö Luft, ljus, vibrationer och liknande Maskiner, redskap och tekniska anordningar Skyddsåtgärder mot bl a fall, el, brand och explosion Psykisk miljö Möjlighet till variation och sociala kontakter Personlig och yrkesmässig utveckling Självbestämmande och yrkesmässigt ansvar Men VAD betyder ”tillfredsställande” och VEM bedömer detta?

9 Hänsyn till arbetsmiljön ska tas redan vid planeringen.
Tänk efter före!

10 Regelträdet Övriga föreskrifter i Arbetsmiljö- verkets författningssamling (AFS) anger innehållet Systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver de grundläggande aktiviteterna Arbetsmiljölagen är grunden (roten) för arbetsmiljöarbetet

11 Arbetsgivare är ansvarig för arbetsmiljön och ska…
vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete instruera och informera de anställda för att undvika risker utreda ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud underrätta Arbetsmiljöverket om dödsfall, olyckor mm ha en organisation för rehabiliterings- och anpassningsverksamhet fördela arbetsuppgifter anlita den företagshälsovård som behövs

12 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs samt att man uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö, bl a genom att: göra riskbedömningar utreda ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud genomföra åtgärder kontrollera åtgärderna fördela arbetsuppgifter

13 Uppgiftsfördelning / delegering
chefen måste ha fått klart för sig vad som ska göras chefen måste vara kompetent för de uppgifter som fördelats chefen måste ha befogenhet och resurser Kan man inte lösa arbetsuppgiften pga att resurser eller befogenheter är otillräckliga ska den returneras till ovanstående chef

14 Chefers uppgifter, exempel
känna till vilka arbetsmiljöregler som gäller verksamheten informera om policies och rutiner undersöka arbetsmiljön. Vilka metoder kan finnas? genomföra skyddsrond genomföra rehabilitering samla in de uppgifter som behövs för att bedriva ett gott arbetsmiljöarbete

15 Arbetstagarens ansvar
medverka i arbetsmiljöarbetet följa föreskrifter delta i genomförandet av åtgärder använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning påtala fel och brister

16 Gemensamt arbetsställe
Samverkan Inte utsätta anställda i annan verksamhet för risk Samordningsansvarig arbetsgivare ska finnas, t ex vid fasta driftsställen

17 Ansvar har även bland andra…
De som hyr in arbetskraft Tillverkare Ensamföretagare Redare Installatörer Lokalupplåtare Importörer Arkitekter, konstruktörer m fl

18 Särskilda regler för dem under 18 år
Minderåriga Särskilda regler för dem under 18 år Tänk på Anpassning efter individens förutsättningar Introduktion Förbud mot riskfyllda arbetsuppgifter

19 Samverkan mellan arbetsgivare/arbetstagare
Skyddsombud om minst 5 arbetstagare sysselsätts Huvudskyddsombud om flera skyddsombud finns Regionalt skyddsombud om skyddskommitté inte finns Skyddskommitté om minst 50 arbetstagare finns

20 Skyddsombudets roll företräda arbetstagarna vaka över skyddet
vaka över att AG uppfyller kraven i AML delta i planeringen av ny teknik organisationsförändringar nya/förändrade lokaler delta i riskbedömningar delta vid upprättandet av handlingsplaner

21 Skyddsombudets rättigheter
att få utbildning för jobbet att få den tid som behövs att ta del av handlingar mm att inte få försämrade arbetsförhållanden att avbryta arbete vid omedelbar och allvarlig fara att få en fråga behandlad i skyddskommittén mm

22 Skyddskommitténs uppdrag
Behandla frågor om t ex: SAM – handlingsplaner företagshälsovård kemikalier upplysning och information rehabilitering/arbetsanpassning nya processer/lokaler/metoder/ organisation

23 Arbetsmiljöverket - ser till att lagar och regler följs genom att:
inspektera och kräva in uppgifter meddela förelägganden och förbud Inom verket är det arbetsmiljöinspektionen som utför arbetsuppgifterna.

24 Påföljder Föreläggande Förbud Sanktionsavgifter Vite Böter Fängelse

25 Föreskrifter med direkt straffsanktion
finns för bland annat Tillstånd Märkning Godkännande Läkarundersökningar Särskilda villkor Skyldighet att anmäla Förbud Förteckningar

26 Arbetsmiljöverkets beslut överklagas till förvaltningsrätten
Skriftligt Inom 3 veckor Ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas

27 Aktörer ARBETSMILJÖVERKET Tillsyn Kontroll FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN
Rådgivande Stödjande ARBETSGIVAREN Förebygga och utveckla Instruera och informera Systematiskt arbetsmiljöarb SKYDDSOMBUD Påtryckare Resursperson SKYDDSKOMMITTÉN Policyfrågor Granskare ARBETSTAGAREN Följa lagstiftning och regler Medverka Använda skyddsutrustning

28 Systematiskt ArbetsMiljöarbete
Krav vilka baseras på AFS 2001:1 Gäller ALLA arbetsställen

29 Systematiskt ArbetsMiljöarbete
Samordnas med verksamhetens styrning Personer som ansvarar för verksamheten ska också ha ansvar för arbetsmiljön Om arbetsmiljöarbetet sker utanför den dagliga verksamheten blir det en onödigt tung och svårstyrd sidovagn

30 SAM-processen Styrprocesser Centrala processer Stödprocesser

31 Arbetsmiljöpolicy Hur vill man att arbetsmiljön skall vara på lite längre sikt? I en policy beskrivs hur man vill att arbetsmiljöförhållandena skall vara Tydlig och konkret policy

32 Undersök arbetsförhållandena
Exempel på faktorer som påverkar: Arbetsorganisation Arbetsinnehåll Belysning Farliga ämnen Inflytande Klimat Samarbete

33 Riskbedöm, åtgärda och följ upp
Riskbedömning av den befintliga arbetsmiljön Riskbedömning vid förändring i verksamheten Allvarliga eller inte? Skriftlig dokumentation

34 Riskbedöm, åtgärda och följ upp

35 Åtgärda risker som kommit fram
Åtgärda de viktigaste riskerna först. Försök få bort dem vid källan! Om svårt att eliminera - instruktioner, handledning, personlig skyddsutrustning Även utbildning, uppdelning på flera personer mm

36 Handlingsplan Det som inte går att göra omedelbart, dvs samma eller de närmaste dagarna, skriver ni ner i en handlingsplan. Skriv även ner när åtgärderna ska genomföras och vem som har ansvaret

37 Uppföljning Så snart som möjligt kontrolleras att åtgärderna givit de resultat som varit tanken Om åtgärderna INTE har givit önskat resultat görs en ny undersökning/riskbedömning DOKUMENTERA!


Ladda ner ppt "Arbetsmiljö Människa Arbetsplats Arbets- miljö."

Liknande presentationer


Google-annonser