Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi har olika intressen, behov, erfarenheter och möjligheter…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi har olika intressen, behov, erfarenheter och möjligheter…"— Presentationens avskrift:

1 Likabehandlingsplan samt plan mot diskriminering och kränkande behandling

2 Vi har olika intressen, behov, erfarenheter och möjligheter…
Vi vill att just du: Ska komma till skolan och känna dig glad Ska lära dig och få kunskaper i en miljö som är trygg Ska bemötas med respekt Därför har vi en plan på skolan som berättar hur vi ska arbeta. Vår vision är att skapa förutsättningar där alla ska känna sig trygga och utvecklas. Nu ska du få lära dig mer om vår likabehandlingsplan samt plan mot diskriminering och kränkande behandling.

3 I likabehandlingsplanen finns många svåra ord
Lika rättigheter… Diskriminering, trakasserier, konflikt, kränkning, mobbning… Förebyggande arbete, direkt åtgärdande arbete, arbete för att upptäcka…? Har du hört dessa ord förut? Vet du vad de betyder?

4 Att diskriminera, trakassera eller kränka är förbjudet!
Det finns lagar i Sverige som fastställer att en person inte får utsätta någon annan person för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Skolan är skyldig att jobba främjande, förebyggande och direkt åtgärdande. Om något händer på vår skola måste vi jobba för att det ska bli bra!

5 Styrdokument De regelverk som vi använder på vår skola:
Diskrimineringslag (2008:567) Skollag (2010:800) Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling Skolverkets allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10)  Proposition 2005/06:38, Trygghet, respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Proposition 2007/08:95, Ett starkare skydd mot diskriminering Barnkonventionen

6 Vad säger lagen? Och vilka lagar?
Diskrimineringslagen Skollagen

7 Två lagar – skollagen och diskrimineringslagen
4 kap. 2§ Skollagen En likabehandlingsplan enligt 3 kap 16§ diskrimineringslagen och en plan mot diskriminering och kränkande behandling enligt 6 kap 8§ skollagen ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller elever vid den verksamhet för vilken planen gäller. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. 6 kap. 8§ Skollagen Huvudmannen ska se till att det upprättas en plan med åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. 3 kap. 16 § Diskrimineringslagen En utbildningsanordnare… ska årligen upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs, dels för att främja lika rättigheter och möjligheter för de barn som deltar i verksamheten oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels för att förebygga och förhindra trakasserier. En redovisning av hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande plan.

8 Diskrimineringslagen
1 kap. 4 § i diskrimineringslagen avses med diskriminering Direkt diskriminering Indirekt diskriminering Bristande tillgänglighet Trakasserier Sexuella trakasserier Instruktion till att diskriminera

9 Fortsättning… 1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, 3. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt andra omständigheter av betydelse, 4. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 5. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet, 6. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1–5 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. Lag (2014:958)

10 Anmälningsskyldighet enligt skollagen
I 6 kap 10§ står: En lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. Rektor som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla det till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

11 Diskrimineringsgrunderna
Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap. 5 § Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder

12 Diskrimineringsgrund
Kön innebär att någon är kvinna eller man. Alla kvinnor och män ska behandlas på samma sett oavsett kön.

13 Diskrimineringsgrund
Könsöverskridande identitet eller uttryck avser att någon inte identifierar sig som kvinna eller man genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Transperson: Att någon på olika sätt identifierar sig som att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön personen fick när han/hon föddes. Queer: Att någon på något sätt bryter mot heteronormen, dvs föreställningen om att det bara finns två kön och att dessa kön är olika och ska komplettera varandra. Alla människor ska behandlas på samma sätt.

14 Diskrimineringsgrund
Etnisk tillhörighet avser nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Att tillhöra en grupp som kommer från samma område i världen, att ha samma kultur och prata samma språk. Exempel: svensk, arab, afghan, somalier m fl. Alla har rätt att bli behandlade på samma sätt oavsett etnisk tillhörighet.

15 Diskrimineringsgrund
Religion eller annan trosuppfattning avser religiösa åskådningar. Exempel; hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism. Alla har rätt att bli behandlade på samma sätt som andra oavsett tro.

16 Diskrimineringsgrund
Funktionsnedsättning avser varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom som funnits vid födelsen, eller har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Exempelvis att vara rullstolsburen, att vara dyslektiker, att ha hörselnedsättning, att ha en neuropsykiatrisk diagnos m.fl. Alla har rätt att bli behandlade på samma sätt oavsett vilka möjligheter man har.

17 Diskrimineringsgrund
Sexuell läggning avser att individen har heterosexuell, homosexuell eller bisexuell läggning. Heterosexualitet: Att någon blir kär i eller tycker om någon av motsatt kön. Homosexualitet: Att någon bli kär i eller tycker om någon med samma kön. Bisexualitet: Att någon blir kär i eller tycker om någon oavsett vilket kön det är. Alla har rätt att tycka om eller bli kära i vem som helst oavsett kön.

18 Diskrimineringsgrund
Ålder – vi är alla olika gamla i skolan. Både i de olika klasserna men även mellan elever och vuxna. Alla har rätt att bli lyssnade på och respekterade oavsett ålder.

19 Har du hört någon säga att han/hon blivit diskriminerad?
Diskriminering är när någon/några behandlar människor orättvist eller missgynnande på grund av diskrimineringsgrunderna.

20 Har du hört att någon känt sig trakasserad eller blivit utsatt för kränkande behandling?
Trakasserier – att någon/några beter sig illa mot någon annan. Att det är personligt menat samt att det finns en koppling till diskrimineringsgrunderna.

21 Vad är kränkande behandling?
Kränkande behandling kan utföras av en eller flera elever och riktas mot en eller flera elever. Det kan var synligt, dvs att någon säger något dumt eller gör något dumt mot någon annan. Det kan vara ett beteende som är dolt, dvs att skriva något dumt om någon i SMS eller på sociala medier. Det kan vara rykten som inte är sanna. Det kan vara att frysa ut någon. Det kan ske en gång, eller flera gånger.

22 Vad är mobbning? Mobbning innebär att någon flera gånger blir utsatt för någon form av kränkning. Att någon många gånger försöker göra någon annan illa. Det kan vara att: Någon/några skriver elaka lappar, SMS eller kommentarer på internet. Någon/några retas varje dag vid flera tillfällen. Gör fula saker mot någon annan vid flera tillfällen t ex knuffas, gömmer saker, grimaserar, fryser ut mm. Att bli retad vid ett tillfälle är inte mobbning utan en konflikt.

23 Vad gör vi för att främja arbetet med likabehandling?
Vi pratar ofta om värdegrunden på vår skola. Den handlar om hur vi ska vara mot varandra. Vi pratar ofta om att visa varandra hänsyn och respekt. Vi skapar regler som vi använder oss av och som ska leda till att vi känner oss trygga. Skolsköterskan har hälsosamtal med er och samtalar b la om trivsel och trygghet. Vi pratar om vår likabehandlingsplan i klassråd och på elevråd. En gång per termin har lärarna utvecklingssamtal med er för att få veta vad du tycker och känner. En gång per år ber vi er fylla i en enkät gällande trivsel och trygghet i skolan. Genom att titta på det här materialet lär vi oss mer hur vi ska vara mot varandra.

24 Vad gör vi för att arbeta förebyggande?
Vi berättar för varandra, för lärare eller annan personal när vi upptäcker något som inte är bra. Vi har vuxna ute i skolan och i korridorerna som hjälper till att påminna om vår värdegrund. Vi frågar om vilka platser på skolan och i vilka lokaler ni eventuellt känner er otrygga på/i. Där försöker vi vistas oftare. Vi frågar er elever och vi pratar med varandra på skolan för att höra att alla känner sig trygga. Vi har klassråd och elevråd där ni kan berätta allt som ni upplever och det stämmer/inte stämmer med vår likabehandlingsplan.

25 Kan vi tillsammans göra mer?
Vi vill att alla ska trivas, må bra och känna sig trygga på vår skola. Vi gör många bra saker tillsammans. Kan vi göra mer?

26 Vad kan du göra om du eller någon annan blir utsatt?
Berätta det för personal på skolan. Prata med någon där hemma som kan berätta det för skolan. Prata med någon som du är trygg med. Det är viktigt att skolan får reda på det så att skolan kan jobba med att göra det bättre.

27 När vi upptäcker saker vi vill förbättra, vad gör vi då?
Vi jobbar med det genom att: Prata om hur och vad vi säger till varandra. Vilka ord vi väljer att säga till varandra. Vi pratar om och gör oss uppmärksamma på hur vi är mot varandra, och vad vi gör. Vuxna går till de platser där elever känner sig otrygga. Mentorer pratar med eleverna och även med föräldrar/god man/familjehem/HVB-hem. Elevhälsoteamet pratar med både elever, klasslärare och föräldrar/god man/familjehem/HVB-hem för att försöka göra saker bättre. Alla samtal dokumenteras.

28 Om kränkningarna inte upphör vad händer då?
Rektor är ansvarig för att undersökning och uppföljning av det som inträffat ska påbörjas så snabbt som möjligt efter händelsen. Elevhälsoteamet kopplas in som tillsammans med rektor har enskilda samtal med de inblandade. Bakgrunden till det inträffade ska redas ut så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Vid fysisk skada kontaktas skolsköterska. Om personal misstänks för trakasserier eller annan kränkande behandling gentemot elev är rektor eller någon annan med motsvarande ledningsfunktion ansvarig för undersökning och uppföljning. Föräldrar eller god man till omyndiga elever informeras. Rektor avgör vilka övriga personer som ska informeras om det inträffade. Vid behov genomförs konfliktlösningssamtal under ledning av elevhälsoteamet. Om elev/elever inte följer den överenskommelse som träffats kan åtgärder vidtas såsom skriftlig varning. Avstängning bli aktuellt enligt Skollagen (SFS 2010:800) kapitel 5. Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras om anmälan till andra myndigheter (t ex socialtjänst, polis, arbetsmiljöverket). Arbetet dokumenteras.

29 Implementering, uppföljning och utvärdering!
Denna plan ska kännas till av: all personal på skolan, elever, vårdnadshavare, god man, familjehem och HVB-hem. Planen ska ses över och skrivas om varje år.

30 Vem är ansvarig att planen upprättas varje år?
Likabehandlingsplanen följs upp och utvärderas i nästkommande års likabehandlingsplan samt beskrivs i den årliga kvalitetsredovisningen. Rektorn ansvarar för att mallen för likabehandlingsplan ses över och omarbetas inför varje nytt läsår.

31 Hoppas du vet mer nu än när vi började
Likabehandlingsplanen jobbar vi med hela tiden för att förbättra, men även för att alla elever ska känna till den och vara delaktiga.


Ladda ner ppt "Vi har olika intressen, behov, erfarenheter och möjligheter…"

Liknande presentationer


Google-annonser