Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsförlagd utbildning 1, VFU1, OAU164 Projekt övningsförskolor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsförlagd utbildning 1, VFU1, OAU164 Projekt övningsförskolor"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsförlagd utbildning 1, VFU1, OAU164 Projekt övningsförskolor
Handledarträff Vt. 2017 Verksamhetsförlagd utbildning 1, VFU1, OAU164 Projekt övningsförskolor

2 Förslag på uppläggning 15.30 -17.00
Projekt övningsförskolor Bakgrundsinformation -kursen Kurspresentation Frågor och funderingar, mindre grupper

3 Västerås och Eskilstuna Anette Eriksson Linda Gullberg
Lärare i kursen VFU-kollegiet VFU-ansvarig: Jessica Götberg VFU-samordnare: Sörmland Maud Lindh Västmanland Magda Salinas VFU-handläggare: Karin Sandeberg Västerås och Eskilstuna Anette Eriksson Linda Gullberg Camilla Johansson Maritha Hammar Åsa Flöje Birgitta Gångare Lotten Arkestad-Aronsson Lisbeth Ottosson

4 Pedagogik och didaktik
Termin1 Förskolan i samhället Termin 2 Barnet i förskolan Grundläggande studier VFU 1 Termin 3 Kunskapsområden Termin 4 Pedagogik och didaktik förskolläraren Befästande studier VFU2 Termin 5 Ämnesmässig fördjupning Termin 6 Leda och stöda förskolläraren Fördjupande studier Utbildningens utveckling: Termin 7 Samverkan och forskning Fördjupande studier VFU3

5 Tidigare kurs och bakgrund
Beskriva förskolans framväxt, dess uppdrag, organisation och styrning Redogöra för förskolans och förskollärarprofessionens uppdrag i relation till styrdokument och förordningstexter  Redogöra för och kritiskt granska relationen mellan demokrati och förskolans praktik Analysera förskolans dokument och praktik ur läroplansteoretiska och didaktiska perspektiv  Planera och analysera aktiviteter för hållbar utveckling Undersöka och diskutera den egna övningsförskolan och dess verksamhet utifrån mångfalds - och genusperspektiv Visa grundläggande vetenskapligt kritiskt förhållningssätt, färdigheter i akademiskt skrivande och god språklig framställning     Förskolas uppdrag, organisation och styrning i ett historiskt och nutida perspektiv Förskollärarprofessionens framväxt och utveckling Utbildningsfilosofi, läroplansteori och didaktik Förskolans styrdokument ur läroplansteoretiska och didaktiska perspektiv Förskolans styrdokument utifrån demokrati-, mångfalds- och genusfrågor Innebörder av planerade aktiviteter om hållbar utveckling Akademiskt skrivande (fältstudier) - Förskolas uppdrag, organisation och styrning i ett historiskt och nutida perspektiv - Förskollärarprofessionens framväxt och utveckling - Utbildningsfilosofi, läroplansteori och allmändidaktik - Demokrati och utbildning - Jämställdhet, jämlikhet och hållbar utveckling - Förskolans styrdokument och förordningstexter - Skriftlig framställning, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig akribi

6 VFU1 går parallellt med kursen ”Introduktion till ämnesdidaktik i förskolan” 
Beskriva förskolans holistiska arbetssätt och syn på ämnen Redogöra för och problematisera begreppet undervisning i förskolan i relation till ämnesdidaktik i förskolan samt illustrera med exempel från förskolans verksamhet Beskriva olika ämnesdidaktiska kunskapsområden som berörs i förskolans läroplan I skrift redogöra för ämnesdidaktik och olika kunskapsområden Visa grundläggande vetenskapligt kritiskt förhållningssätt, färdigheter i akademiskt skrivande och god språklig framställning. Undervisning och ämnesdidaktik som begrepp i förskolan Förskolans holistiska arbetssätt och synen på ämnesdidaktik Olika ämnesområden som finns i förskolans läroplan och hur man didaktiskt kan arbeta med dessa

7 Vårens VFU… syftar till att ge studenten möjlighet att skaffa sig insikt, kännedom och kunskap om grunderna för verksamheten i förskolan och få förståelse för förskolans organisation och verksamhet.

8 Kursens lärandemål A) diskutera sina egna och andras handlingar i förhållande till den människo-, demokrati-, kunskapssyn och syn på hållbar utveckling som samhället genom läroplan för förskolan ger uttryck för B) visa kännedom om den kommunikativa kompetens som yrket kräver i mötet med barn, elever, vårdnadshavare och personal i de sammanhang som uppstår i yrket C) identifiera och beskriva ramfaktorer som påverkar verksamheten i förskolan D) leda och utvärdera pedagogisk verksamhet i syfte att skapa ett gott lärandeklimat E) visa kännedom om IT som pedagogiskt verktyg F) dokumentera och diskutera sina erfarenheter av den påbörjade yrkesrollen

9 Momentförteckning för VFU1
Måndag 10/4 Förmiddag Kursstart & upprop Eftermiddag VFU på Övningsförskola VFU VFU-seminarium på Mälardalens högskola VFU-besök VFU-Besök Examinerande Seminarium- kritiska händelser och PYT samt inlämning av ifylld Studentbok (Måndag eller tisdag väljs för examination i parallellkursen) 40 timmar i veckan, 35 timmar i verksamhet Frånvaro dokumenteras (- kvalitet sammanhållen – 4 dagar) Formativ bedömning, rätt till alla timmar! 1.5 i veckan handledning, (löpande under veckan)

10 VFU-seminarium Behovsanpassat innehåll
Andra VFU-veckan kommer du, din handledare (handledarlag) och kurslärare från MDH att träffas i ett seminarium där diskussioner utifrån kursens syfte och lärandemål blir innehåll. Karin Engdahl föreläser en stund kring ”ramfaktorer och läroplan” efter det gruppdiskussioner. Eskilstuna den 18/4 kl sal E208. Västerås den 19/4 kl sal R2-606.

11 VFU-besök Studenters individuella lärprocesser (A-E, F)
förberedelse genomförande Lärandemål –situationer - utmanande eller en styrka i din roll som blivande förskollärare. Dokumentera genom att filma sekvenser, 3 min Reflektera var och en, student och handledare förbered diskussioner utifrån kursens syfte Studenten presenterar kontext och motiv till val av sekvens (alla tittar) Studenter reflekterar tillsammans/handledare och besökande kurslärare reflekterar handledande samtal, lärprocesser, lärandemål och filmerna enskilt samtal med lärarstuderande Bokning av besök: Besökande lärare kontaktar Övningsförskolan för bokning av VFU - besök. Besöken sker i grupp 5-6 studenter med respektive handledare och beräknas ta 2,5-3 timmar, plats planeras av övningsförskolan. Besöken sker på övningsförskolan/området inte på varje enskild förskola, detta planeras av övningsförskolan/området.

12 Examinerande seminarium (F), 1,5hp
förberedelse genomförande En kritisk händelse, ur ett positivt och ett negativt perspektiv. (planerad i den mån att det ska finnas ett tydligt syfte med det egna eller observerade agerandet) Påbörjad praktisk yrkesteori (PYT) Skriftligen dokumenterade! I grupp om fem, muntligen presentera och redovisa den kritiska händelsen och kopplingen till PYTen. (10 min) Gemensam diskussion (10 min) Handledare är varmt välkomna!

13 Studentboken PRA1, 6hp Underkännande av student
Samtliga lärandemål (A-E, F) Kontakta kurslärare, hellre för tidigt än för sent! - Enskilt besök kan bokas med kurslärare från MDH! Handboken Läroplanen Tidigare/relevant litteratur Värdehandling Auskultationer Utflykter Observationer Genomföra pedagogiska aktiviteter Handledningstillfällen Egna lärandemål Avslutande samtal - senast 2 juni SEM 1 PRA1 När-varo Godkänd VFU1

14 Gemensamt läraruppdrag:
VFU-seminarium VFU-besök Bedömningsfrågor Utvärdering Andra frågor?

15 Lärandemål 1 (A) Arbeta och handla enligt den människo-, demokrati- och kunskapssyn som samhället genom läroplan för förskolan ger uttryck för tar initiativ till kontakt med vårdnadshavare och andra för barnet närstående aktivt skapar goda relationer till barn och personal lyssnar på barnet och beaktar barnets perspektiv samt skapar en miljö som främjar barns delaktighet och Inflytande aktivt tar del av förskolans styrdokument och diskuterar dem med personalen  reflekterar och samtalar med sin handledare utifrån det som dokumenterats kring lärandemålet i den påbörjade praktiska yrkesteorin. Lärandemål 2 (B) Visa god språkförmåga i tal och skrift för kommunikation, lärande och reflektion i det svenska språket alltid använder ett vårdat och tydligt språk så att misstolkningar undviks som kan påverka barns förståelse negativt visar förståelse för barnens språk och språkutveckling samt visar ett vuxet förhållningssätt vad gäller den egna språkbehandling reflekterar och samtalar med sin handledare utifrån det som dokumenterats kring lärandemålet i den påbörjade praktiska yrkesteorin

16 Lärandemål 4 (D) Leda, utvärdera och samtala om pedagogisk verksamhet i syfte att skapa ett gott lärande för hållbar utveckling i förskolan samtalar med handledaren om möjliga lek- och lärandeprocesser introduceras av handledaren till målinriktade aktiviteter som kan genomföras får tillfälle att kontinuerligt reflektera och samtala kring genomförda aktiviteter med handledarens stöd identifierar barns egna estetiska uttryck och lärprocesser reflekterar och samtalar med sin handledare utifrån det som dokumenterats kring lärandemålet i den påbörjade praktiska yrkesteorin Lärandemål 3 (C) Identifiera, beskriva och sammanfatta de faktorer som påverkar verksamheten i förskolan   samtalar med förskolechef/handledare utifrån faktorer som påverkar verksamheten t.ex. barns sociala och kulturella sammansättning, barngruppernas storlek, förskolans läge, lokaler och övriga pedagogiska utrymmen, material och IT-utrustning visar nyfikenhet och vågar samtala om läraryrkets komplexitet reflekterar och samtalar med sin handledare utifrån det som dokumenterats kring lärandemålet i den påbörjade praktiska yrkesteorin

17 Lärandemål 6 (F) Kontinuerligt dokumentera och reflektera över erfarenheter av sin påbörjade lärarroll uppmuntras att dokumentera sina erfarenheter för att synliggöra sin egen lärprocess reflekterar och samtalar med sin handledare utifrån det som dokumenterats kring lärandemålet i den påbörjade praktiska yrkesteorin Lärande mål 5 (E) Visa kännedom om IT som pedagogiskt verktyg identifierar och ger exempel på hur IT kan användas som pedagogiskt verktyg stödjer och hjälper barn-/elever i sin datoranvändning inom de pedagogiska områden som pågår i verksamheten reflekterar och samtalar med sin handledare utifrån det som dokumenterats kring lärandemålet i den påbörjade praktiska yrkesteorin IT är mycket olika utvecklat på förskolorna. Där IT-utrustning saknas ska studenten dock formulera hur en verksamhet med IT skulle kunna se ut

18 Varför? medvetandegöra formulera utmana Människosyn, Samhällssyn
Kunskapssyn, Syn på lärande Syn på barn, Vision Etik Teori Praktik Tankenivå 2: en metakognitiv nivå där olika teorier och principer jämförs och värderas Forskning Erfarenhet (egen/andras) Tankenivå 1: tänkandet kring läroplanen utgör ett sammanhang Aktionsnivå: reflektioner endast över handlande och interaktionen med teorier saknas. Verksamheten/vardagsarbetet Synliggöra hur dina bakomliggande teorier tar gestalt i undervisningssituationer


Ladda ner ppt "Verksamhetsförlagd utbildning 1, VFU1, OAU164 Projekt övningsförskolor"

Liknande presentationer


Google-annonser