Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisationsstruktur Föreläsningarnas innehåll:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisationsstruktur Föreläsningarnas innehåll:"— Presentationens avskrift:

1 Organisationsstruktur Föreläsningarnas innehåll:
Det strukturella perspektivet i korthet Vad handlar strukturbeslut om? Bl a: Principer för enhetsindelning Styrformer Organisationsformer Linje- och linje-stabsorganisation Funktions-, divisions-, matris- och projektorganisation Mintzbergs fem typer Varför ser organisationer ut som de gör? Interna förhållanden Situationsberoende Makt och kontroll Mytperspektivet

2 Tekniska och institutionella omgivningar
ORGANISATIONEN Mål, strategi och struktur (formell organisation) UTFLÖDE INFLÖDE Sociala relationer och psykiska processer Beteende Kultur och maktförhållanden

3 Exempel på frågor vid struktureringen
hur specialiserade måste jobben vara? vilka bör höra ihop? hur stora enheter bör vi ha? hur ska arbetet i princip styras? hur enhetlig bör organisationen vara? hur mycket och hur långt bör beslut delegeras? finns det behov av centrala staber, i så fall för vad?

4 Balansgångar vid struktureringen
Differentiering  Integration Luckor  Överlappningar Otydlighet  Stelbenthet Frihet  Kontroll Oklar makt  Centralisering … Organisationen är en kompromiss

5 Principer för intern arbetsfördelning: indelning efter…
(exempel från högskolan) Produkter (tekniker, lärare, socionomer…) Kompetenser (ekonomi, pedagogik, matematik…) Processer (distansutbildning, administration, information…) Målgrupper (doktorander, utl. studenter, konferenser…) Platser och tider (campus, lärcentra…; sommarkurser)

6 Styrformer 4 5 2 1 3 DIREKT ORDERGIVNING REGLERA REGLERA UTFLÖDE
INFLÖDE 5 2 1 ÖMSESIDIG ANPASSNING 3 STANDARDISERA ARBETSPROCESSEN

7 Exempel på jämförelse mellan olika organisationsformer
Org-form Fördelar Nackdelar Funktions- Divisions- Matris- Interna olikheter och särintressen Dålig kompetensbredd Storlek ger byråkrati och oöverskådlighet Specialisering – djup kompetens Enkel struktur (om den är liten) Beslut närmare aktiviteter/problem Enkel struktur även i stora org. Anpassning till olika miljöer Kortsiktighet Beroendeförhållanden Intern prissättning Maktkamper Otydligt ansvar Höga ledningskostnader Beslutströghet Flexibilitet Situationsanpassning Lärande

8 Situationsberoende som förklaring till strukturen
Krav Struktur Staber, matris, lös organisation? Osäkerhet Informationshantering Specialiserade avdelningar? Mångfald Mångsidig förmåga Decentralisering? Snabba förändringar Flexibilitet Decentralisering? Professionsbyråkrati? Oklar teknologi Utnyttja profes-sionell kompetens

9 Omvärld och organisation enl Mintzberg
STABIL SITUATION  mekanistisk org. DYNAMISK SITUATION  organisk org. ENKEL OMVÄRLD  centraliserad organisation MASKINBYRÅKRATI Standardiserade arbetsprocesser ENKEL STRUKTUR Direkt styrning KOMPLEX OMVÄRLD decentra-liserad organisation PROFESSIONS-BYRÅKRATI Standardiserad kompetens ADHOCRATI Ömsesidig anpassning samt DIVISIONALISERAD FORM: Standardisering av produkter (ev. i olika omvärldar)

10 Motpoler bland organisations- formerna

11 Organisationsmyter är…
… ”berättelser med stort symbolvärde” … institutionaliserade … rationaliserade … tidstypiska recept … möjliga att anpassa till de flesta organisationer

12 Varför blir organisationer så lika varandra
Varför blir organisationer så lika varandra? De ska ju anpassas till sin speciella situation! ”Mytperspektivets” tre grundförklaringar: De är tvungna p g a lagar eller starka motparter De härmar andra för säkerhets skull De påverkas via utbildningar och professioner

13 Sammanfattning: I strukturperspektivet söker vi effektivitet genom rutinisering – planering, formella regler osv Grundtyperna uppstår som olika sätt att hantera två processer: arbetsfördelning och samordning Alla organisationsformer har för- och nackdelar beroende på situationen Contingency är den dominerande förklaringen till strukturen, men den kan också bero på makt, intressen eller institutionaliserade myter


Ladda ner ppt "Organisationsstruktur Föreläsningarnas innehåll:"

Liknande presentationer


Google-annonser