Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målens betydelse i formativt ledarskap. Upplägg Formativt ledarskap Förskolans uppdrag Styrdokument Analysera mål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målens betydelse i formativt ledarskap. Upplägg Formativt ledarskap Förskolans uppdrag Styrdokument Analysera mål."— Presentationens avskrift:

1 Målens betydelse i formativt ledarskap

2 Upplägg Formativt ledarskap Förskolans uppdrag Styrdokument Analysera mål

3 Det formativa ledarskapet har alltid en riktning

4 Formativt ledarskap Utgår från mål Synliggör mål Lyssnar in (nuläge!) Ger återkoppling – feedback, feedforward Stöttar (det jag kan med hjälp av någon annan) Utvärderar mot målen

5 Vad är syftet med förskola?

6 Skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.

7 Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

8 Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

9 I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov.

10 Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.

11 En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

12 Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

13 Förskolan Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

14 Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

15 Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

16 Hur vet ni att syftet nås?

17 Barnets rätt att utveckla sin potential och barnets rätt att bli en samhällsmedborgare PedagogenMiljön Ledning och organisation

18 Vad innebär ett mål för lärande eller utveckling

19 Förmåga Något vi kan göra Kognitivt, fysiskt, emotionellt eller socialt

20 Objekt Person, föremål, företeelse eller fenomen

21 Kunnande Förmåga + objekt

22 Analysfrågor Vilken är förmågan eller kompetensen? Vad är objektet för förmågan? Hur ska förmågan användas? Hur ska objektet behandlas? Vilket är det förväntade resultatet? Vad ska hända när förmågan används på/med objektet?

23 Kompetenskravet – 17 § I mötet med eleven ska läraren visa sin förmåga att – 1. bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov och anpassa undervisningen till individen, elevgruppen, sammanhanget och situationen, så att varje elev utvecklas så långt det är möjligt i förhållande till läroplanen, ämnesplanen och kunskapskraven,

24 Vilken är förmågan eller kompetensen? bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov och anpassa undervisningen till individen, elevgruppen, sammanhanget och situationen, så att varje elev utvecklas så långt det är möjligt i förhållande till läroplanen, ämnesplanen och kunskapskraven,

25 Uppdelad efter förmågor – bedöma den enskilda elevens behov – dokumentera den enskilda elevens behov – anpassa undervisningen till individen, elevgruppen, sammanhanget och situationen, – så att varje elev utvecklas så långt det är möjligt i förhållande till läroplanen, ämnesplanen och kunskapskraven,

26 Vad är objekt för förmågan? – bedöma den enskilda elevens behov – dokumentera den enskilda elevens behov – anpassa undervisningen till individen, elevgruppen, sammanhanget och situationen, – så att varje elev utvecklas så långt det är möjligt i förhållande till läroplanen, ämnesplanen och kunskapskraven,

27 Vilket är det förväntade resultatet? – bedöma den enskilda elevens behov – dokumentera den enskilda elevens behov – anpassa undervisningen till individen, elevgruppen, sammanhanget och situationen, – så att varje elev utvecklas så långt det är möjligt i förhållande till läroplanen, ämnesplanen och kunskapskraven,

28 Uppgift Skriv om målen till nya mål med en förmåga och ett objekt i varje mål

29 Hur ser kopplingen ut till syftet? Barnets rätt att utveckla sin potential och bli en samhällsmedborgare Makt att bestämma över sitt eget liv

30 Synliggöra målen Varför? Hur görs det? För vem?

31 Nuläge Var finns nulägesbeskrivningen?

32 Återkoppling Hur sker återkopplingen?

33 Hattie och Timperley (2007) beskriver hur feedback kan användas i återkopplingen med att utgå från tre frågor för feed up, feed back och feed forward:

34 Vad ska utföras och vad är målet, dvs. planeringen av arbetet (feed up)? Var är verksamheten i förhållande till målet, dvs. genomförandet av arbetet i en realistisk miljö med relevanta arbetsredskap, material och hjälpmedel (feed back)? Vilka arbetsinsatser behöver genomföras för att närma sig målet, dvs. utvärdering av arbetet i förhållande till målet och förutsättningarna (feed forward)

35 a) hur väl en aktivitet tydliggörs, förstås och utförs utifrån fakta, begrepp, arbetsredskap och hjälpmedel (uppgiftsnivån = viktig),

36 b) den huvudsakliga processens behov i förhållande till deltagarnas färdigheter och förutsättningar (processnivån = viktigast),

37 c) den metakognitiva processen med strategier för deltagarna att kunna bedöma och självvärdera utveckling(metakognitiva nivån = viktig),

38 d) deltagaren som person, där ledare vanligtvis ger beröm för bra arbetsinsats och beteende eller tvärtom för bristande arbetsinsats och inte önskvärt beteende eller ger betygsliknande omdömen (personliga nivån = mindre viktig).

39 Feedback/återkoppling ger bäst effekt när den är omedelbar, tydlig, målinriktad, meningsfull och förenlig med deltagarens förkunskaper och färdigheter och ger exempel på förklaringar och förslag på aktiviteter som deltagaren kan använda för att öka sitt yrkeskunnande. Glöm inte att det är arbetet som ska bedömas, inte personen.

40 Utvärdering Är det slutstationen?

41 Stöttningen Hur ser det ut i ett formativt ledarskap?

42 Förklaringar Frågor som ställs för att utveckla förståelse Att vara en aktiv samtalspartner Att demonstrera, visa och ge modeller Att deltagarna får tanketid Visuellt stöd Förbered aktiviteter Att ge strategier Att ge återkoppling som för utvecklingen framåt


Ladda ner ppt "Målens betydelse i formativt ledarskap. Upplägg Formativt ledarskap Förskolans uppdrag Styrdokument Analysera mål."

Liknande presentationer


Google-annonser