Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Nu ska ni få visa vad ni lärt er. För att det ska bli rättvist får alla samma uppgift att lösa – klättra upp i trädet!”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Nu ska ni få visa vad ni lärt er. För att det ska bli rättvist får alla samma uppgift att lösa – klättra upp i trädet!”"— Presentationens avskrift:

1 ”Nu ska ni få visa vad ni lärt er. För att det ska bli rättvist får alla samma uppgift att lösa – klättra upp i trädet!”

2 Vi måste … anpassa och ge stöd så att alla elever kan tillgodogöra sig undervisningen och ges en möjlighet att klara kunskapskraven. OM det trots detta finns elever som vid betygsättningen inte klarar kunskapskraven undersöker vi om det är aktuellt att använda sig av undantagsbestämmelsen.

3 Undantagsbestämmelsen

4 Undantagsbestämmelsen i skollagen (2010:800) 15 kap. 26 § (gymnasieskolan) ”Pysparagrafen” Det syns inte i betyget att paragrafen har använts.

5 Kan läraren bortse från något i kunskapskraven om det finns särskilda skäl för det? Ja, i skollagen finns bestämmelser som säger att läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven som eleven ska ha uppnått vid betygssättningen om det finns särskilda skäl för detta. enstaka = bestämmelsen ger inte möjlighet att vid betygssättning bortse från större delar av kunskapskraven

6 Med särskilda skäl menas att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som direkt hindrar eleven från att uppfylla kunskapskraven. Det behöver inte finnas en diagnos. Nedsättningen ska inte kunna ”tränas bort”. Ett direkt hinder innebär att det ska vara omöjligt för eleven att nå kunskapskravet oavsett i vilka former och i vilken omfattning anpassningar och särskilt stöd har getts.

7 Det är vid betygssättningen som man undantar de delar av kunskapskraven som är aktuella. Det är däremot inte meningen att eleven ska gå miste om undervisning på grund av sin funktionsnedsättning.

8 Exempel: En elev med Aspergers syndrom kan ha svårt för att samarbeta med andra vid arbete med olika uppgifter, vilket det i flera ämnen förutsätts att eleven ska kunna. Dessa elever kan även ha problem med att inte våga prata i grupp eller ha svårt att komma ihåg. En elev med grav synskada kan, i vissa fall, inte som andra elever förväntas kunna ta del av bilder, analysera dem eller beskriva dem. Eleven kan heller inte orientera sig i okända marker på samma sätt som andra elever. Det kan också vara svårt att använda mätinstrument, ritningar och kartor liksom att i bild presentera idéer till ett arbete. En elev med rörelsehinder kan vara oförmögen att hantera vissa redskap och viss teknisk utrustning på ett funktionellt sätt. Det kan vara svårt för eleven att på egen hand tillaga en måltid eller spela på olika instrument, exempelvis. För en elev med språkstörning kan det vara svårt att berätta eller genomföra andra uppgifter muntligt. Det kan även finnas svårigheter att delta aktivt i samtal och diskussioner och att redovisa ett arbete muntligt.

9 Undantagsbestämmelsen kan inte användas vid: bristfälliga kunskaper i allmänhet i ett visst ämne tillfälliga svårigheter som orsakas av t.ex. sociala omständigheter, familjeförhållanden eller av att eleven kommer från ett annat land De kunskapskrav som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter ska alltid uppfyllas.


Ladda ner ppt "”Nu ska ni få visa vad ni lärt er. För att det ska bli rättvist får alla samma uppgift att lösa – klättra upp i trädet!”"

Liknande presentationer


Google-annonser