Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Implementering av bedömning av funktionell kvalitet för Vittras förskolor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Implementering av bedömning av funktionell kvalitet för Vittras förskolor."— Presentationens avskrift:

1 Implementering av bedömning av funktionell kvalitet för Vittras förskolor

2 Dagordning 9.30 Välkomna – presentation av dig och av dagen 10.00 Genomgång av bedömningsmaterialet – jämför nivåer 10.45- 11.05 Bedömning avseende ett område 11.05- 11.40 Sitt enhetsvis 11.40 Reflektion 12.00 Lunch 13.00- 14.00 Börja gör en ordlista 14.30- 15.15 Gör en handlingsplan för implementeringen av bedömningsmaterialet på din enhet för att kunna genomföra en kvalitativ bedömning maj/juni 15.15 Reflektion

3 Bakgrund Academedia har tagit fram ett självskattningssystem för att kunna göra kvalitativa bedömningar i funktionell kvalité avseende förskolan. Denna blir likvärdig för alla varumärken i Academedia och inom varumärket Vittra. Fokus ligger på förskolans läroplans nationella mål. Academedia har tagit fram ett självskattningssystem för att kunna göra kvalitativa bedömningar i funktionell kvalité avseende förskolan. Denna blir likvärdig för alla varumärken i Academedia och inom varumärket Vittra. Fokus ligger på förskolans läroplans nationella mål.

4 Syfte -Att implementera ett tydligt underlag i kvalitetsarbetet för alla förskolechefer. -Att alla har ett ägarskap som grundar sig i en relevant utvärderingsmodell där fokusområden utifrån Lpfö 98/10 blir tydliga. -Att vi har ett gemensamt språk avseende funktionell kvaliltet för Vittras förskolor -Att implementera ett tydligt underlag i kvalitetsarbetet för alla förskolechefer. -Att alla har ett ägarskap som grundar sig i en relevant utvärderingsmodell där fokusområden utifrån Lpfö 98/10 blir tydliga. -Att vi har ett gemensamt språk avseende funktionell kvaliltet för Vittras förskolor

5 Förväntat resultat -Att det finns en trygghet och ett ägarskap i att driva självskattningen på enheten i maj/juni. -Att det finns en gemensam bild över innebörden av språket/värderingarna -Att det i sin tur leder till kvalitetshöjningar med hjälp av underlag samt samtalen i självskattningsprocessen. -Att förskolecheferna har en handlingsplan och tidsplan för sin implementering och självskattning på enheterna

6 Upplägg Helpdesk obligatorisk 22 eller 29/11 -Genomgång av bedömningssystemet av funktionell kvalitet -Alla förskolechefer gör en värdering avseende normer och värden -Vi gör en reflektion över värderingsbegreppen, vad innebär det konkret för att uppnå en viss nivå. Hur kan vi säkerställa att subjektiva värderingar blir en funktionell kvalitetsnivå. -Alla chefer får tid till att göra handlingsplan över sin enhets implementering och genomförandet av självskattningen -Vi tar uppföljningen av självskattningen inför genomförandet på helpdesk i april/maj

7 I mycket hög grad (8)I hög grad (6)Tillräcklig (4)Inte tillräcklig (2) Normer och värden Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt och långsiktigt med normer och värden där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med normer och värden sker systematiskt både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med normer och värden sker kontinuerligt och i ett naturligt samspel med hemmen. Arbetet med normer och värden vilar genomgående på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt utifrån aktuell forskning. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt, långsiktigt och varierat med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för normer och värden. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av normer och värden används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barn och vårdnadshavare är delaktiga. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med normer och värden där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med normer och värden sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med normer och värden sker kontinuerligt och i samarbete med hemmen vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med normer och värden vilar genomgående på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för normer och värden. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av normer och värden används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barnen är delaktiga. Förskolans pedagoger arbetar med normer och värden där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med normer och värden sker vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med normer och värden sker i samarbete med hemmen vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med normer och värden vilar huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera och följa upp varje barns utveckling och lärande utifrån målen för normer och värden. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av normer och värden används i vidare planering för barngruppens utveckling och lärande. Förskolans pedagoger arbetar med normer och värden vid enstaka tillfällen där barngruppen ges få möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med normer och värden sker vid oplanerade tillfällen. Arbetet med normer och värden informeras till hemmen vid enstaka tillfällen. Arbetet med normer och värden vilar endast på erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera barngruppens utveckling och lärande men inte utifrån målen för normer och värden. Resultatet av dokumentationen av normer och värden används inte i vidare planering för barngruppens utveckling och lärande.

8 I mycket hög grad (8)I hög grad (6)Tillräcklig (4)Inte tillräcklig (2) Utveckling och lärande Språk och kommunikation Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, Förskolans pedagoger arbetar systematiskt och långsiktigt med språk och kommunikation där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med språk och kommunikation sker systematiskt både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med språk och kommunikation sker kontinuerligt och i ett naturligt samspel med hemmen. Arbetet med språk och kommunikation vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt utifrån aktuell forskning Förskolans pedagoger arbetar systematiskt, långsiktigt och varierat med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för språk och kommunikation. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av språk och kommunikation används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barn och vårdnadshavare är delaktiga. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med språk och kommunikation där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med språk och kommunikation sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med språk och kommunikation sker kontinuerligt och i samarbete med hemmen vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med språk och kommunikation vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för språk och kommunikation. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av språk och kommunikation används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barnen är delaktiga. Förskolans pedagoger arbetar med språk och kommunikation där varje barn ges möjlighet att utvecklas utifrån målen. Arbetet med språk och kommunikation sker vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med språk och kommunikation sker i samarbete med hemmet vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med språk och kommunikation vilar huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera och följa upp varje barns utveckling och lärande utifrån målen för språk och kommunikation. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av språk och kommunikation används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Förskolans pedagoger arbetar med språk och kommunikation vid enstaka tillfällen där barnen ges få möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med språk och kommunikation sker vid oplanerade tillfällen. Arbetet med språk och kommunikation informeras till hemmen vid enstaka tillfällen. Arbetet med språk och kommunikation vilar endast på egen erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera barngruppens utveckling och lärande men inte utifrån målen för språk och kommunikation Resultatet av dokumentationen av språk och kommunikation används inte i vidare planering för barngruppens utveckling och lärande.

9 I mycket hög grad (8)I hög grad (6)Tillräcklig (4)Inte tillräcklig (2) Utveckling och lärande Matematik Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, Förskolans pedagoger arbetar systematiskt och långsiktigt med matematik där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med matematik sker systematiskt både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med matematik sker kontinuerligt och i ett naturligt samspel med hemmen. Arbetet med matematik vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt utifrån aktuell forskning. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt, långsiktigt och varierat med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för matematik Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av matematik används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barn och vårdnadshavare är delaktiga. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med matematik där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med matematik sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med matematik sker kontinuerligt och i samarbete med hemmen och vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med matematik vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för matematik. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av matematik används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barnen är delaktiga. Förskolans pedagoger arbetar med matematik där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med matematik sker vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med matematik sker i samarbete med hemmen vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med matematik vilar på huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera och följa upp varje barns utveckling och lärande utifrån målen för matematik Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av matematik används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Förskolans pedagoger arbetar med matematik vid enstaka tillfällen där barnen ges få möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med matematik sker vid oplanerade tillfällen. Arbetet med matematik informeras till hemmen vid enstaka tillfällen. Arbetet med matematik vilar endast på egen erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera barngruppens utveckling och lärande men inte utifrån målen för matematik Resultatet av dokumentationen av matematik används inte i vidare planering för barngruppens utveckling och lärande.

10 I mycket hög grad (8)I hög grad (6)Tillräcklig (4)Inte tillräcklig (2) Utveckling och lärande Naturvetenskap och teknik Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap Förskolans pedagoger arbetar systematiskt och långsiktigt med naturvetenskap och teknik där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med naturvetenskap och teknik sker systematiskt både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med naturvetenskap och teknik sker kontinuerligt och i ett naturligt samspel med hemmen. Arbetet med naturvetenskap och teknik vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utifrån aktuell forskning. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt, långsiktigt och varierat med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för natur o teknik Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av natur o teknik används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barn och vårdnadshavare är delaktiga. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med naturvetenskap och teknik där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med naturvetenskap och teknik sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med naturvetenskap och teknik sker kontinuerligt och i samarbete med hemmen och vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med naturvetenskap och teknik vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för normer och värden. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av natur o teknik används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barnen är delaktiga. Förskolans pedagoger arbetar med naturvetenskap och teknik där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med naturvetenskap och teknik sker vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med naturvetenskap och teknik sker i samarbete med hemmen vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med naturvetenskap och teknik vilar på huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera och följa upp varje barn utveckling och lärande utifrån målen för normer och värden. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av natur o teknik används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Förskolans pedagoger arbetar med naturvetenskap och teknik vid enstaka tillfällen där barnen ges få möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med naturvetenskap och teknik sker vid oplanerade tillfällen. Arbetet med naturvetenskap och teknik informeras till hemmen vid enstaka tillfällen. Arbetet med naturvetenskap och teknik vilar endast på egen erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera barngruppens utveckling och lärande men inte utifrån målen för normer och värden. Resultatet av dokumentationen av natur o teknik används inte i vidare planering för barngruppens utveckling och lärande.

11 I mycket hög grad (8)I hög grad (6)Tillräcklig (4)Inte tillräcklig (2) Utveckling och lärande Lek Mål : Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, Förskolans pedagoger arbetar systematiskt och långsiktigt med lek där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med lek sker systematiskt både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med lek sker kontinuerligt och i ett naturligt samspel med hemmen. Arbetet med lek vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utifrån aktuell forskning. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt, långsiktigt och varierat med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för lek. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av lek används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barn och vårdnadshavare är delaktiga. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med lek där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med lek sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med lek sker kontinuerligt och i samarbete med hemmen och vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med lek vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för lek. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av lek används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barnen är delaktiga. Förskolans pedagoger arbetar med lek där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med lek sker vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med lek informeras till hemmen vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med lek vilar huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera och följa upp varje barn utveckling och lärande utifrån målen för lek Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av lek används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Förskolans pedagoger arbetar med lek vid enstaka tillfällen där barnen ges få möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med lek sker vid oplanerade tillfällen. Arbetet med lek informeras till hemmen vid enstaka tillfällen. Arbetet lek vilar endast på egen erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera barngruppens utveckling och lärande men inte utifrån målen för lek Resultatet av dokumentationen av lek används inte i vidare planering för barngruppens utveckling och lärande.

12 I mycket hög grad (8)I hög grad (6)Tillräcklig (4)Inte tillräcklig (2) Utveckling och lärande Skapande Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, Förskolans pedagoger arbetar systematiskt och långsiktigt med skapande där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med skapande sker systematiskt både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med skapande sker kontinuerligt och i ett naturligt samspel med hemmen. Arbetet med skapande vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utifrån aktuell forskning. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt, långsiktigt och varierat med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för skapande. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av skapande används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barn och vårdnadshavare är delaktiga. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med skapande där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med skapande sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med skapande sker kontinuerligt och i samarbete med hemmen och vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med skapande vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för skapande. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av skapande används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barnen är delaktiga. Förskolans pedagoger arbetar med skapande där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med skapande sker vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med skapande informeras till hemmen vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med skapande vilar huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera och följa upp varje barn utveckling och lärande utifrån målen för skapande Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av skapande används i vidare planering för varje barn utveckling och lärande. Förskolans pedagoger arbetar med skapande vid enstaka tillfällen där barnen ges få möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med skapande sker vid oplanerade tillfällen. Arbetet med skapande informeras till hemmen vid enstaka tillfällen. Arbetet med skapande vilar endast på egen erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera barngruppens utveckling och lärande men inte utifrån målen för skapande Resultatet av dokumentationen av skapande används inte i vidare planering för barngruppens utveckling och lärande.

13 I mycket hög grad (8)I hög grad (6)Tillräcklig (4)Inte tillräcklig (2) Utveckling och lärande Kultur Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer, utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt och långsiktigt med värdegrund där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med kultur sker systematiskt både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med kultur sker kontinuerligt i ett naturligt samspel med hemmen. Arbetet med kultur vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utifrån aktuell forskning. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt, långsiktigt och varierat med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för kultur Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av kultur används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barn och vårdnadshavare är delaktiga. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med kultur där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med kultur sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med kultur sker kontinuerligt och i samarbete med hemmen och vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med kultur vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för kultur. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av kultur används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barnen är delaktiga. Förskolans pedagoger arbetar med kultur där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med kultur sker vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med kultur informeras till hemmen vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med kultur vilar huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera och följa upp varje barns utveckling och lärande utifrån målen för kultur Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av kultur används i vidare planering för varje barn utveckling och lärande. Förskolans pedagoger arbetar med kultur vid enstaka tillfällen där barnen ges få möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med kultur sker vid oplanerade tillfällen. Arbetet med kultur informeras till hemmen vid enstaka tillfällen. Arbetet med kultur vilar endast på egen erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera barngruppens utveckling och lärande men inte utifrån målen för kultur Resultatet av dokumentationen av kultur används inte i vidare planering för barngruppens utveckling och lärande.

14 I mycket hög grad (8)I hög grad (6)Tillräcklig (4)Inte tillräcklig (2) Barns inflytande Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn Utvecklar sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö, Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt och långsiktigt med barns inflytande där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med barns inflytande sker systematiskt både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med barns inflytande sker kontinuerligt i ett naturligt samspel med hemmen. Arbetet med barns inflytande vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utifrån aktuell forskning. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt, långsiktigt och varierat med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för barns inflytande. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av barns inflytande används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barn och vårdnadshavare är delaktiga. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med barns inflytande där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med barns inflytande sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med barns inflytande sker kontinuerligt och i samarbete med hemmen och vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med barns inflytande vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för barns inflytande. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av barns inflytande används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barnen är delaktiga. Förskolans pedagoger arbetar med barns inflytande där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med barns inflytande sker vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med barns inflytande informeras till hemmen vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med barns inflytande vilar huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera och följa upp varje barns utveckling och lärande utifrån målen för barns inflytande Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av barns inflytande används i vidare planering för barngruppens utveckling och lärande. Förskolans pedagoger arbetar med barns inflytande vid enstaka tillfällen där barnen ges få möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med barns inflytande sker vid oplanerade tillfällen. Arbetet barns inflytande informeras till hemmen vid enstaka tillfällen. Arbetet med barns inflytande vilar endast på egen erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera barngruppens utveckling och lärande men inte utifrån målen för barns inflytande Resultatet av dokumentationen av barns inflytande används inte i vidare planering för barngruppens utveckling och lärande.

15 Nivåer 2. Arbetet med språk och kommunikation informeras till hemmen vid enstaka tillfällen. 4. Arbetet med språk och kommunikation sker i samarbete med hemmet vid särskilt organiserade tillfällen. 6. Arbetet med språk och kommunikation sker kontinuerligt och i samarbete med hemmen vid särskilt organiserade tillfällen. 8. Arbetet med språk och kommunikation sker kontinuerligt och i ett naturligt samspel med hemmen.

16 Nivåer 2. Arbetet med naturvetenskap och teknik sker vid oplanerade tillfällen. 4. Arbetet med naturvetenskap och teknik sker vid särskilt organiserade tillfällen. 6. Arbetet med naturvetenskap och teknik sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. 8. Arbetet med naturvetenskap och teknik sker systematiskt både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet.

17 Nivåer 2. Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera barngruppens utveckling och lärande men inte utifrån målen för barns inflytande 4. Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera och följa upp varje barns utveckling och lärande utifrån målen för barns inflytande 6. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för barns inflytande. 8. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt, långsiktigt och varierat med att dokumentera följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för barns inflytande.

18 Riktlinjer för bedömning Vem bedömer? Förskolechef tillsammans med förskolans pedagoger bedömer utifrån underlaget. Vilka förskolor ska bedömas? Samtliga förskolor bedöms. När görs bedömning? En gång om året görs bedömning för sammanställning på varumärke och koncernnivå. Slutet av maj/början av juni. Vad bedöms? Samtliga 8 områden bedöms varje år. Hur görs bedömningen? Samtliga kriterier för en nivå måste vara uppfyllda för att bli bedömd enligt denna. Det vill säga alla delar inom ett område. Dokumentation och sammanställning? Bedömningen dokumenteras i ett liknande underlag enligt bild 9. Bedömningen skickas till kvalitetsansvariga för respektive varumärke som i sin tur skickar sammanställt resultat till kvalitetsansvarig på AcadeMedia. Stöd? Ordlista skapas som underlag för bedömning. Vad betyder aktiv, långsiktig, systematisk, varje barn etc?

19 Funktionell Kvalitet Förskolan MålBedömning Normer och värden 8 (I mycket hög grad) Utveckling och Lärande - Matematik 6 (I hög grad) Utveckling och Lärande - Språk och Kommunikation 8 (I mycket hög grad) Utveckling och Lärande - Naturvetenskap och Teknik 6 (I hög grad) Utveckling och Lärande - Skapande 6 (I hög grad) Utveckling och Lärande - Lek 6 (I hög grad) Utveckling och Lärande - Kultur 8 (I mycket hög grad) Barns Inflytande 4 (Tillräckligt) Funktionell kvalitet förskolan Enhet:

20 Förväntat resultat -Att det finns en trygghet och ett ägarskap i att driva självskattningen på enheten i maj/juni. -Att det finns en gemensam bild över innebörden av språket/värderingarna -Att det i sin tur leder till kvalitetshöjningar med hjälp av underlag samt samtalen i självskattningsprocessen. -Att förskolecheferna har en handlingsplan och tidsplan för sin implementering och självskattning på enheterna

21 Ordlista Enstaka tillfällen – Någon gång, inte planerat, inte kontinuerligt, här och nu, Olika tillfällen, brandkårsutryckning, sporadiskt, råkade bli Systematiskt – Inplanerat i strukturen, utvärderande, analyserande, ”ett hjul”, återkommande Systematiskt och långsiktigt – Framåtsyftande systematik, tydlig målbild. Undersöka och följa upp, genomförande, utifrån de didaktiska frågorna Få (färre) möjligheter – Inte prioriterat, får se när det blir gjort, hindrar till utveckling Möjligheter – Kan genomföras, skapat förutsättningar för möjligheter. Varierade möjligheter – Olika sätt att skapa förutsättningar, skapa mångfald, Våga gå utanför boxen, olika sätt att lära, utifrån barnens intresse och behov Oplanerade tillfällen – Det som uppstår i vardagen, råkade bli Särskilt organiserade tillfällen – IUP, föräldramöte, planerade aktiviteter Särskilt organiserade och som en naturlig del i det vardagliga arbetet – Förändrar verksamheten efter den planerade aktiviteten, synliggöra verksamheten för föräldrar, Syns i miljön Informeras – Meddela envägskommunikation I samarbete med hemmet – Dialog i ex. föräldraråd och möten etc. överenskommelse Naturligt samspel – Jobba tillsammans och föra dialog i naturliga möten, Gemenskap, öppet Kontinuerligt – Återkommande, regelbundet Endast – ”Bara” Huvudsakligen – Till största del Genomgående – Syns i alla delar, röd tråd Vetenskaplig grund –Källhänvisning till forskning Erfarenhet – Baserat på vad du varit med om Beprövad erfarenhet – Testat tidigare, gjort flera gånger, utvärderats, analyserats, för att dra slutsatser av Används i vidare planering – Framåtsyftande utifrån utvärdering, uppföljning, analys så planerar man framåt, det kan också betyda att man kan planera bredare, (pedagogisk planering) Resultatet –Det man kom fram till, Hur blev det Dokumentera – Synliggöra det vi gör i verksamheten (på olika sätt) Analys – Bearbeta resultatet för att kunna dra slutsats, varför blev det som det blev, Djupdyka, förstå varför, våga se Följa upp – Avstämning/uppföljning, stanna upp, checka av Utvärdering – Följa upp hur det blev, vad har vi gjort och ta reda på varför det blev så


Ladda ner ppt "Implementering av bedömning av funktionell kvalitet för Vittras förskolor."

Liknande presentationer


Google-annonser