Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vitalis 2016 Rådet för statlig styrning med kunskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vitalis 2016 Rådet för statlig styrning med kunskap."— Presentationens avskrift:

1 Vitalis 2016 Rådet för statlig styrning med kunskap

2 Bakgrund SOU 2012:33 ”Gör det enklare!” Syftet var att minska dubbelarbete och effektivisera statens resurser Utredningen föreslog en ny myndighetsstruktur som bygger på fyra huvuduppgifter Gör det enklare! SOU 2012:33

3 Förslagen i SOU 1.En kunskapsmyndighet som har samlat ansvar för alla typer av kunskapsstöd till vården och omsorgen. 2.En inspektionsmyndighet som har samlat ansvar för tillstånd, legitimationer, godkännanden och tillsyn. 3.En myndighet som tillsammans med övriga aktörer förvaltar och utvecklar sektorns IT- och kommunikationslösningar. 4.En myndighet som följer den övergripande utvecklingen av hälsa, funktionshinderfrågor, vård och omsorg - och därigenom stärker statens förutsättningar för strategisk styrning.

4 Vad har hänt sedan dess?

5 Stärkt samordning Den statliga styrningen med kunskap skulle stärkas Regeringen beslutar om en förordning Rådet för statlig styrning med kunskap Huvudmannagrupp

6 En ny förordning (2015:155) med krav på den statliga styrningen med kunskap På vård- och omsorgs- området ska myndigheternas styrning med kunskap vara samordnad, behovs- anpassad och effektiv – till stöd för huvudmän och profession För att bidra till det ska nio myndigheter samverka i Rådet för styrning med kunskap

7 I rådet ingår 9 myndigheter

8 Rådet ska driva på utvecklingen för att möta förordningens krav Den statliga kunskapsstyrningen* ska vara effektiv och samordnad behovsanpassad till profession och huvudmän beakta vård- och omsorgstagare behov Rådet har ingen beslutanderätt och inget operativt ansvar. *föreskrifter och olika former av kunskapsstöd

9 Rådet ska beakta huvudmännens behov En huvudmannagrupp har bildats med 10 före- trädare för kommuner och 6 företrädare för landsting Huvudmannagruppen informerar rådet om områden där det finns behov av statlig kunskapsstyrning samt hur den bör utformas och kommuniceras

10 Nuläget Rådet har antagit en gemensam avsiktsförklaring Myndigheterna har inlett ett initialt samarbete på följande områden: Samordnade dokumentationskrav Psykisk ohälsa hos äldre E-hälsa Kartläggning av olika kunskapsunderlag

11 Samarbete inom e-hälsoområdet Rådet bör initiera ett samarbete mellan medlemmarna när det gäller att identifiera områden där användningen av e- hälsa skulle effektivisera och underlätta statens kunskapsstyrning Alla nio myndigheter ingår i arbetsgruppen för e-hälsa och arbetet leds av eHälsomyndigheten e-hälsa handlar om att använda digitala verktyg för att bättre kunna utbyta information.

12 Områden som arbetsgruppen för e-hälsa har identifierat Hur kan myndigheterna gemensamt minska dubbelarbete? Effektivisera insamling och återföring av data från och till huvudmännen Hur kan kunskap digitaliseras och tillgängliggöras? Framtida utveckling av Kunskapsguiden Vara involverade i det kommande arbetet relaterat till Regeringens vision för e-hälsa

13 13 Arbetsgrupper Ansv. Myndigh. Samordnade dokumentationskrav. Arbetet har mynnat ut i checklista som alla 9 myndigheter har anslutit sig till och ska användas vid framtagandet av kunskapsstyrande produkter. IVO Är avslutad. Psykisk ohälsa hos äldre, Socialstyrelsen leder arbetet, Rådet enades på senaste mötet bland annat om att gå vidare med en fördjupad förstudie för området välfärdsteknologi som Myndigheten för delaktighet tar huvudansvar för. SoS E-hälsa, eHälsomyndigheten leder arbetet och har identifierat myndigheters informationsinhämtning från huvudmän som i många fall görs överlappande. EHM Kartläggning av kunskapsstyrande produkter och att föreslå förbättringar.SoS Översyn av myndigheternas arbete med vetenskapliga produkter och att föreslå förbättringar.SBU Översyn av hur forskning kan initieras snabbare kring de kunskapsluckor som myndigheterna identifierar SBU Utveckling/digitalisering av Kunskapsguiden, arbetet leds av Socialstyrelsen tillsammans med de 9 kommunikationscheferna. SoS Gemensam föreskriftssamling, leds av Socialstyrelsen tillsammans med de rättschefer på myndigheter som har föreskrifter ingår. SoS Beredningsgruppen, leds av Socialstyrelsen och består av alla 9 myndigheters stabschefer (SoS) SoS

14 14

15


Ladda ner ppt "Vitalis 2016 Rådet för statlig styrning med kunskap."

Liknande presentationer


Google-annonser