Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska erfarenheter av att betjäna specialgrupper på biblioteket Vasa 2016-09-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska erfarenheter av att betjäna specialgrupper på biblioteket Vasa 2016-09-15."— Presentationens avskrift:

1 Svenska erfarenheter av att betjäna specialgrupper på biblioteket Vasa 2016-09-15

2 Presentation av mig Bibliotekarie folkbibliotek Medlem i IFLA:s LSN Tidigare regional konsulent

3 Vad ska jag prata om? Lagar som reglerar Svenska talboksmodellen Handfast biblioteksarbete Talböcker, lättläst IFLA Riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi

4 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

5 Ny bibliotekslag proposition 2012/13:147 Tydligare ansvar för vissa grupper. Prioriterade grupper 4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

6 Diskrimineringslag Lagens ändamål 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958).

7 Kort historik 1955 Synskadades förening 1955-1977 Talböcker till blinda 1958 Samarbetet folkbiblioteken 1977 Utökad målgrupp 1980Tpb tar över 2013MTM

8 Den svenska talboksmodellen MTM Myndigheten för tillgängliga medier Producerar, distribuerar och lånar ut Biblioteken förmedlar och lånar ut Region- och länsbibliotek supportrar, utbildar, utvecklar Appen Legimus Webbläsaren

9 Varför så bra? Möter alla olika typer av funktionsnedsättning Personen möter utbildad personal personligen Den lokala kännedomen värdefull Samverkan Utbud Biblioteket är till för alla Besökaren är som alla andra

10 Bibliotekens ansvarsområden All personal måste känna till talböcker, lättläst mm Vem som kan låna Upphovsrättslagen Kunskap om olika funktionsnedsättning/läshinder Bemötande Fortbildning

11 Bemötande Respekt och förståelse Diskretion Flexibel Lätt att hitta information Lätt att kontakta personalen

12 Intern organisation på biblioteket APT Arbetsgrupp/Teamwork Ansvarig Specialiserad bibliotekarie Fortbildning för kollegor

13 En Personlig bibliotekarie Vet vem att kontakta Slipper förklara sig för många och ofta 94 % säger att det är lättare att kontakta biblioteket Framtiden för biblioteket

14 Läsa talböcker

15 Låna talböcker Direkt i öppna hyllor Talbokskort, förlängd lånetid Skicka med posten Gratis Personalen väljer i samråd Lånehistorik Egen nedladdning

16 Informationsfilm om Legimus http://www.mtm.se/om-oss/Publikationer/filmer/

17 Egen nedladdning Legimus Låntagaren behöver: Komma till biblioteket Registreras MTM Information Under 18 år medgivande målsman

18 Informationsfilm om webbläsaren http://www.legimus.se/webbspelare

19 Talböcker i biblioteket Egen avdelning ”Läsa på olika sätt” Öppna hyllor Olika typer av media Olika teknik Arrangemang Inbjudande Utlån av talboksspelare

20 Boktips

21 Information om anpassade medier

22 Inläsningstjänst Inlästa läromedel Abonnemangskund Alla elever App som Legimus Strömmande Lyssna och följ i boken

23 Lättläst Varför lättläst Vad är lättläst Målgrupp Vad är en lättläst text MTM LL-förlaget, Vilja förlag Inköp https://www.youtube.com/watch?v=J1oST1pPs6A

24 Varför lättläst Olika människor har olika lätt att läsa och behöver anpassning Allas tillgång till litteratur o. samhällsinformation Demokrati Inkludering Jämlikhet

25 Vad är lättläst Lätt skrivna böcker för vuxna Skönlitteratur, facklitteratur o nyheter Nyhetstidningen 8- sidor Olika svårighetsgrader Lix Två förlag: Lättlästa förlaget, MTM Vilja förlag kommersiellt

26 Målgrupp för lättläst Nyanlända i Sverige Läs- och skrivsvårigheter Dyslexi Intellektuell funktionsnedsättning Andra Kognitiva funktionshinder Demenssjukdomar Läsovana Utbrändhet äldre

27 Vad är en lättläst text Korta meningar Enkla ord, förklarade ord Luftig typografi Rak kronologi Inga bisatser Rak ordföljd Tydligt innehåll, språket är konkret och vardagligt utan att bli färglöst. illustrerade, Typsnittet är lättläst Den grafiska formen tydlig med mycket luft kring text och bild.

28 Dyslexiveckan Europeiska dyslexiveckan Uppmärksamma dyslexi Arrangemang Föreläsningar Föräldracirkel

29 Marknadsföring Foldrar Webben Teknik - Drop in Samarbeten Kampanjer Uppsökande Studiebesök Media Brukarråd

30 IFLA Library Services to People with Special Needs Section

31 IFLA Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia – Revised and extended, 2014 Översatt av MTM, 2016

32 Riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker 2001 Mycket har hänt Nya biblioteksformer tillagda Personer med dyslexi är en stor grupp Varför nya riktlinjer?

33 Syfte Bistå bibliotekens service till personer med dyslexi Ge ett redskap till ny personal och erfarna Beskriva nya lösningar och alternativa sätt att läsa Skapa en kunskapsbas ”Best practises”

34 Effekter på läsningen: typiska drag hos läsare med dyslexi Läsningen går långsamt De är tvungna att läsa vissa ord eller stycken två eller tre gånger De har en tendens att tappa bort sig på sidan och tvingas söka efter den mening de höll på att läsa Stor ansträngning går till läsning på ordnivå, vilket gör att de inte får något grepp om texten som helhet.

35 Fler effekter Svårigheter med att sätta ord på tankar och formulera tydliga frågor (skriva och tala) Svårigheter med att hitta ord Svårigheter med att utföra två saker på samma gång (som att lyssna och göra anteckningar samtidigt) Svårigheter med att arbeta under tidspress Dålig handstil Problem med att hitta i information som är alfabetiskt uppställd Problem med att hitta i byggnader

36 Del av trösklar

37 Dyslexivänliga utskrifter Sans-Serif typsnitt Arial or Verdana eller speciellt http://opendyslexic.org/about/ 12 till 14 textstorlek mellan raderna of 1.5 or dubbel Cream/ vitt papper Bryt ner texten i mindre block, använd rubriker och underrubriker Använd fetstil för att förtydliga istället för kursiv stil eller understruket Sätt in texten i rutor för att lyfta innehållet Korta rader och meningar http://www.altformat.org/index.asp?pid=344

38 Open Dyslexic

39 Undvik Onödigt långa meningar Långa stycken Att börja en ny mening alldeles i slutet av en rad Blankt vitt papper som ökar risken för bländning Onödig användning av stora bokstäver Tunt papper som gör att text lyser igenom från baksidan Onödiga bindestreck

40 Bibliotekspersonalen Medvetenhet Diskreta Personlig bibliotekarie Dela erfarenheter Brukarråd Ge tillförlitligt material

41 Placering i biblioteket Tillgängliga medier Centralt placerad nära informationen Tydliga skyltar och pictogram Inspirerande Anpassade medier samlat Tänk på visa omslagsbilden

42 Goda exempel Danmark : Letbib.dk. Nota är det danska nationalbiblioteket Flandern – Belgien: Luisterpuntbibliotheek Storbritannien: Birmingham Public Library

43 Bilaga B: Kunskapsdatabas En lista med pålitliga och objektiva källor; en liten kunskapsdatabas som bibliotekspersonal kan konsultera. Vi föreställer oss att bibliotekspersonal vill förbättra sina kunskaper på det här området för att kunna erbjuda skräddarsydda tjänster till personer med dyslexi. Internationella dyslexiorganisationer M.fl.

44 Hur kan vi bli bättre? Fortbildning Uppsökande Kunskap Arrangemang Samverkan Hjärta

45 Sammanfattning Alla tjänar på att erbjuda talböcker på biblioteket Biblioteket är till för alla Arbeta i team Kunskap om talböcker anpassade medier ska finnas hos all personal Läs på!

46 Tack för mig! Heidi Carlsson Asplund Kontaktuppgift +46302-52 14 77 Lerums bibliotek Sverige Heidi.carlsson-asplund@lerum.se


Ladda ner ppt "Svenska erfarenheter av att betjäna specialgrupper på biblioteket Vasa 2016-09-15."

Liknande presentationer


Google-annonser