Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den misstänktes rättigheter vid överföring mellan medlemsstaterna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den misstänktes rättigheter vid överföring mellan medlemsstaterna."— Presentationens avskrift:

1 Den misstänktes rättigheter vid överföring mellan medlemsstaterna

2 Disposition Bakgrund Europeisk arresteringsorder Förutsättningar för en europeisk arresteringsorder “Färdplanen + rättighetspaketet” Efter ett överlämnande Straffverkställighet Diskussion

3 Frågor ●I vilket land hade du helst velat sitta häktad/dömd? ●Varför?

4 Bakgrund Artikel 6 FEU -EU:s rättighetsstadga -Europakonventionen -Medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner ●Principen om ömsesidigt erkännande ○Effektiv brottsbekämpning ○Förtroende mellan staterna

5 Europeisk arresteringsorder Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002

6 Tillämpningsområde ●Strafftrösklar – artikel 2: -Lagföring: brott med påföljd som kan medföra fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i ett år eller mer -Verkställighet: straffets längd ska uppgå till minst fyra månaders fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd ● Dubbel straffbarhet -Undantag för ”listan” -T.ex. Terrorism, människohandel, penningtvätt, mord, IT-brottslighet

7 Avslagsgrunder Artikel 3: Obligatoriska avslagsgrunder När en ansökan skall nekas: -1. Amnesti i den verkställande staten -2. Ne bis in idem -3. Ej straffmyndig eftersökt Artikel 4: Fakultativa avslagsgrunder När en ansökan får nekas: -1. Ej dubbel straffbarhet eller listan -2. Lis pendens -3. Beslut att ej väcka åtal -4. Åtals- eller påföljdspreskription -5. Ne bis in idem i tredje land -6. Övertagande av verkställighet -7. Territorium

8 Avslagsgrunder Grundläggande rättigheter ●Nationell konstitutionell rätt ● Artikel 5 - Villkor för att verkställa en arresteringsorder -1. Utevaro-domar -2. Brott med livstidsstraff -3. Återförande ● C-399/11 Melloni

9 Kritik och problematik “Listan” - Legalitetsproblem? -Mål C-303/05 Advocaten voor de Wereld ●Avvägning mellan effektiv lagföring och krav på dubbel straffbarhet ● “Blandade” brott RÅ → HD ● European Criminal Bar Association (ECBA) ● Fair Trials International

10

11

12 Kritik och problematik ●Väl använd men stora skillnader mellan länderna ●Negativ respons: -Vissa medlemsstater använder arresteringsordern för relativt ringa förseelser -Skyddet för den enskildes processuella rättigheter blir i vissa fall lidande ●→ Färdplan för att stärka den enskildes processuella rättigheter

13 Färdplanen Rättighetspaketet

14 Rätt till rättvis rättegång Stadgan Art 47 [...] Var och en ska ha möjlighet att erhålla rådgivning, låta sig försvaras och företrädas. Rättshjälp ska ges till personer som inte har tillräckliga medel, om denna hjälp är nödvändig för att ge dem en effektiv möjlighet att få sin sak prövad inför domstol.” Art 48.2 Var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse ska garanteras respekt för rätten till försvar.

15 Minimirättigheter EKMR Art 6.2 Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts. Art 6.3 3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom, b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar, c) att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar, d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom samt att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom, e) att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det språk som begagnas i domstolen.

16 Rådets resolution av den 30 november 2009 ●Färdplan för att stärka misstänktas och tilltalades processuella rättigheter vid straffrättsliga förfarande. ●Åtgärder: a. översättning och tolkning b. information om rättigheter och om åtal c. juridisk rådgivning och rättshjälp d. kommunikation med släktingar, arbetsgivare och konsulära myndigheter e. särskilda skyddsåtgärder för utsatta misstänkta eller åtalade personer f. en grönbok om häktning

17 Direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 “Om rätten till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden” Åtgärd A ●Implementerad 1 oktober 2013 - (27 oktober)

18 Direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 “Om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden” Åtgärd B ●Implementerad 1 juni 2014 (2 juni)

19 Direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 “Om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet”. Åtgärd C+D ●Senast 27 november 2016

20 Ett paket med procesuella rättigheter Faktapromemoria 2013/14:FPM35 Förslag på ●3 direktiv - stärka aspekten av oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid huvudförhandling i straffrättsliga ärenden. - Om rättssäkerhetsgarantier i straffrättsliga förfaranden för misstänkta eller tilltalade som är barn - Rätt till provisorisk rättshjälp för misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden och om rättshjälp i förfarande i samband med en europeisk arresteringsorder ●2 rekommendationer - Om rättssäkerhetsgarantier för särskilt utsatta misstänkta eller tilltalade i straffrättsligaförfarande - åtgärd E - Om rätt till rättshjälp för misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfarande

21

22 stadgan Art 47 [...] Var och en ska ha möjlighet att erhålla rådgivning, låta sig försvaras och företrädas. Rättshjälp ska ges till personer som inte har tillräckliga medel, om denna hjälp är nödvändig för att ge dem en effektiv möjlighet att få sin sak prövad inför domstol.” Art 48.2 Var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse ska garanteras respekt för rätten till försvar.

23 EKMR Art 6.2 Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts. Art 6.3 3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom, b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar, c) att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar, d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom samt att själv få vittnen inkallade och ………...

24 Efter överlämnande Introduktion - Rättshjälpen är lidande - Straffrättsligt samarbete => en blind process - Fair Trial provisionen - Strafftidsavräkning - Specialitetsprincipen

25 Försök till att stärka den misstänkas rättigheter Stockholmsprogrammet - Samarbete - Tillit - Ömsesidigt erkännande

26 Försök till att stärka den misstänkas rättigheter Grönbok - Frihetsberövande kontra ömsesidigt erkännande - Skulle genomföras i december månad 2011 - Syftar till att underlätta den sociala återanpassningen av dömda - Gällande utfärdande av en EAO – ett medel som underlättar?

27 Verkligheten - Lanigan o EAO av England o Häktad i Irland o Häktningstid att inte ses som lovligt frihetsberövande o Tidsfristen på 60 (+30) dagar är obegränsad o I strid med artiklarna 5 och 6 EKMR o Godtyckligt frihetsberövande? - Assange o EAO av Sverige till England o Utomeuropeisk ambassad i England o Häktad i 2.5 år på grund av Sveriges EAO o Godtyckligt frihetsberövande enligt FN och EKMR o Möjligen lovligt frihetsberövande enligt ECJ

28 Grönboken stadgar att “det är de nationella rättsliga myndigheternas uppgift att se till att, i ett givet mål, en tilltalad inte sitter frihetsberövad längre än vad som är rimligt och att principen om oskuldspresumtion och rätten till frihet respekteras, samtidigt som behoven i samband med brottsutredningen tillgodoses” – dessa är de ställda kraven som varken medlemsstaterna eller den europeiska unionen själv lever upp till.

29 Överföring av verkställighet Rambeslut 2008/909/RIF av den 27 november 2008

30 Det straffrättsliga samarbetet mellan medlemsstater ★ Principen om ömsesidigt erkännande ★ Stater bistår varandra; -I pågående brottsutredningar -Inför och under rättegång -Eller att verkställa en straffrättslig påföljd eller ett beslut om särskild rättsverkan av brott

31 Rambeslutets grundläggande syfte ★ Den dömdes sociala återanpassning ★ Kriminalpolitiska och humanitära skäl ★ Underlätta en effektiv brottsbekämpning Enklare, snabbare & effektivare samarbete

32 Rambeslutets tillämpningsområde Den dömde befinner sig i den utfärdande eller den verkställande staten: Fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd... … som dömts ut efter ett straffrättsligt förfarande på grund av en straffbar gärning. -Ska i princip ersätta andra konventioner och överensstämmelser -Bilaterala & multilaterala överenskommelser okej i och för sig -Grundläggande rättigheter

33 Kriterier för översändande av dom och intyg Förutsatt att den dömde befinner sig i den utfärdande/ verkställande staten; ●Den dömdes samtycke ●Den utfärdande staten ska vara förvissad om att ett överförande underlättar den dömdes sociala anpassning. Den dömdes samtycke krävs inte i de fall då...

34 Dubbel straffbarhet Handling som föranlett domen ska anses vara en straffbar gärning i båda medlemsstater. -“Listan” -Erkännande och verkställighet utan kontroll av dubbel straffbarhet -Brotten som de definieras i den utfärdande staten -Fängelse/ frihetsberövande åtgärd -Minst 3 år Andra brott än “listan” som inte är straffbara i den verkställande staten

35 Erkännande och vägransgrunder Myndighet i verkställande stat får vägra att erkänna domen/ verkställa påföljden; Formalia och kriterier inte är uppfyllda Ne bis in idem Gärningar som inte anses vara ett brott Preskription Immunitet Ålder 6 månader Utevaro “Fel” brott Vård Territorium -Att anpassa påföljden -Överstiger strängaste straffet -Så nära som möjligt

36 Förfarande Slutliga beslutet → Inom 90 dagar Överförande → Senast 30 dagar efter slutliga beslutet

37 Verkställighet Verkställigheten av en påföljd sker enligt lagen i den verkställande staten. Avräkning av tid Rätten att verkställa påföljden till den utfärdande staten Om den dömde rymmer från fängelset Om det visar sig i praktiken omöjligt att verkställa påföljden, dömde inte kan påträffas på dess territorium. Både den utfärdande och den verkställande staten har rätt att besluta om nåd eller amnesti Endast den utfärdande staten som får ompröva den aktuella domen Konsekvenser…

38 Specialitetsprincipen En person som med tvång överförs till en annan stat för att... Till exempel: verkställa ett straff......inte kan frihetsberövas, åtalas eller straffas i den verkställande staten för andra brott som begåtts före överförandet än det brott som överförandet avser. -Samtycke

39 Sverige ★ Lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder ★ Lag (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen Frivården eller ett frihetsberövande Fängelse Rättspsykiatrisk vård Sluten ungdomsvård -Helhetsbedömning -Undantag och presumtion -Lämplighet och verkställighet i praktiken

40 Kritik och problematik Förutsättningslöst acceptera övriga medlemsstaters myndighetsutövning utan omprövning i sak. Rättsosäkerhet. Harmonisering inom straffrätten. Materiell fråga/ processuell karaktär. Lita på varandras domar och beslut. Minska överbeläggningen i fängelserna/förbättra förhållandena. Möjliggöra betydande besparingar. Nya krav på svensk kriminalvård. Systemfrämmande lösningar.

41 Var hade du helst velat sitta häktad?

42 Slutsatser Tillräckligt förtroende till varandra? Är förtroende berättigat? Framtiden: fortsätta stärka den misstänktes rättigheter för att bygga upp en jämnvikt


Ladda ner ppt "Den misstänktes rättigheter vid överföring mellan medlemsstaterna."

Liknande presentationer


Google-annonser