Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rehabiliteringskedjan. Ohälsotalet i februari 2008 47,4 32,1 41,2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rehabiliteringskedjan. Ohälsotalet i februari 2008 47,4 32,1 41,2."— Presentationens avskrift:

1 Rehabiliteringskedjan

2

3 Ohälsotalet i februari 2008 47,4 32,1 41,2

4 Rehabiliteringskedjan Tidsbestämda gränser för när och hur arbetsförmågan skall prövas! Anställningsskyddet och rehabiliteringsansvaret påverkas inte.

5 Dag 1-90 Dag 1-90: Den försäkrades arbetsförmåga bedöms enbart i förhållande till sitt vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren erbjuder. ” De fackliga organisationerna har en viktig uppgift i att stödja den försäkrade och bevaka dennes intresse av arbetsanpassning och andra rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatsen. ”

6 Dag 91-180 Dag 91-180: Prövning av rätt till sjukpenning omfattar den försäkrades möjlighet att utföra annat arbete hos arbetsgivaren, eventuellt efter en tids rehabilitering. Om detta inte anses möjligt, skall den försäkrade ges möjlighet att etablera kontakt med arbetsförmedlingen för att med stöd av af, kunna använda tiden med bibehållen sjukpenning till att söka nytt arbete. Fram till dag 180 står denna möjlighet till buds utan att rätten till sjukpenning ifrågasätts.

7 Dag 91-180 forts. Olika orsaker till varför den försäkrade inte bedöms kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren, t.ex: -Tillfrisknande inom kort -Behov av medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering -Liten eller ingen möjlighet att återgå inom 180 dagar, erbjuds stöd via arbetsförmedlingen. Egna företagare Prövning mot det vanliga arbetet från och med den tidpunkt arbetsförmågan varit nedsatt under 180 dagar.

8 Dag 181 ff Dag 181 ff: Om inte särskilda skäl talar mot det skall bedömning göras om den försäkrade kan försörja sig genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden. Om den försäkrades funktionsförmåga är så nedsatt att någon arbetsförmåga inte finns oavsett vilket arbete som kan komma ifråga, berörs denne inte av reglerna.

9 Vad är normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden? Regeringsrätten i dom meddelad den 8 april 2008: ” Med normalt förekommande arbete avses vanliga arbeten på arbetsmarknaden där en försäkrads arbetsförmåga kan tas tillvara i full eller närmast full omfattning. Ett sådant arbete innebär krav på normal prestation där ringa eller ingen anpassning kan väntas förekomma med hänsyn till funktionshinder eller medicinska besvär hos en arbetstagare.”

10 Dag 181 ff När kan sjukpenning fortsättningsvis utbetalas efter dag 180? Kräver särskilda skäl, t.ex. Om det är sannolikt att den försäkrade kan återgå i arbete efter rehabilitering/ytterligare behandling Försäkringsmedicinska riktlinjer styr sjukskrivningens längd Tydliga diagnoser. Svårare avseende s.k. diffusa diagnoser. Särskilda skäl bör inte kunna beaktas efter ett års sjukpenning

11 Utlåtande av arbetsgivare En försäkrad skall ge in ett utlåtande av sin arbetsgivare om Försäkringskassan begär det. (FK har redan möjlighet att inhämta läkarutlåtande) Av utlåtandet skall framgå vilka möjligheter som står till buds att tillvarata den försäkrades arbetsförmåga inom arbetsgivarens verksamhet efter omplacering eller annan rehabiliteringsåtgärd.

12 Tidsbegränsad sjukpenning och förlängd sjukpenning Bortre gräns för rätt till sjukpenning Sjukpenning utges under maximalt 364 dagar under en ramtid av 450 dagar. Om det finns särskilda skäl, kan sjukpenning utges för ytterligare tid under ramtiden. Särskilda skäl kan vara: allvarliga sjukdomar av livshotande karaktär, t.ex. tumörsjukdomar, neurologiska sjukdomar och vänta på transplantation. Den försäkrade måste särskilt ansöka om sjukpenning på 80 procent för tid efter 364 dagar.

13 Förlängd sjukpenning Efter maximal sjukpenningperiod kan förlängd sjukpenning beviljas efter skriftlig ansökan. (t.ex. sjukdom som kräver långvarig medicinsk behandling eller då sjukdom/skador tillstöter under tiden eller medicinska insatser dröjt.) Kan utges under 550 dagar. 75 procent av SGI. Ska kunna betalas som förebyggande sjukpenning Minskningsregel Tidsbegränsad rätt till sjuk- och aktivitetsersättning upphör.

14 Sammanläggning av sjukperioder Vid beräkning av hur lång tid den försäkrade haft nedsatt arbetsförmåga ska dagar i sjukperioder, oavsett frånvaroorsak, läggas samman. Perioder sammanläggs förutsatt att den försäkrade inte arbetat 90 dagar mellan sjukperioderna.

15 Ikraftträdandetidpunkt Ikraftträdande den 1 juli 2008 Övergångsperiod: Rehabiliteringskedjan införs 1 januari 2009 för sjukperioder påbörjade före ikraftträdandet Minskningsregeln införs den 1 januari 2009. Avser förnyade eller förlängda KA. Förlängd sjukpenning kan utges utan ansökan till och med den 30 september 2008.

16 Framtidens förstärkta FHV Företagshälsovård på tre ben FHV övertar primärvårdsuppdraget för den förvärvsaktiva befolkningen. FHV kan överta uppgiften med arbetsförmågebedömning inom ramen för sjukförsäkringen. Tredelad finansiering:arbetsgivaren landstinget staten Utredare: Anna Hedborg


Ladda ner ppt "Rehabiliteringskedjan. Ohälsotalet i februari 2008 47,4 32,1 41,2."

Liknande presentationer


Google-annonser