Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energifrågor i tillsynen Miljösamverkansprojekt under 2008 Arbetsgruppen bestod av: Jessica Berggren, Stockholm Hans Svedhag, Sundbyberg Anne Pagés, Järfälla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energifrågor i tillsynen Miljösamverkansprojekt under 2008 Arbetsgruppen bestod av: Jessica Berggren, Stockholm Hans Svedhag, Sundbyberg Anne Pagés, Järfälla."— Presentationens avskrift:

1 Energifrågor i tillsynen Miljösamverkansprojekt under 2008 Arbetsgruppen bestod av: Jessica Berggren, Stockholm Hans Svedhag, Sundbyberg Anne Pagés, Järfälla Johan Lindsten, Norrtälje Kristina Eriksson, Österåker Thomas Fredriksson, KSL

2 Vad sa projektplanen? Bakgrund Energibesparing viktig fråga i miljödebatten. Alltmer prioriterad tillsynsfråga Mål Skapa en tillsynsvägledning och en samsyn på hur man kan få med energifrågan i tillsynsarbetet. Öka medvetandet hos verksamhetsutövare om vikten av energibesparande åtgärder. Resultat Ta fram vägledning för hur MoH-kontor kan bedriva tillsyn gällande energifrågor. Ta fram en informationsbroschyr / folder med utgångspunkt från Miljöbalken och verksamhetsutövarens egenkontroll.

3 Detta har vi gjort: Handledning för energifrågor i tillsynen Checklista Folder

4 Presentation av handledningen Handledningen ska hjälpa inspektören att enklare få energifokus samtidigt som det görs en genomgång av verksamhets- utövarnas övriga egenkontroll

5 Att komma igång med energiinspektioner Förutsättningarna för att diskutera energifrågorna är bäst vid föranmäld insp. alt. särskilt inbokat möte om energi Andra personer än de som hanterar miljöfrågorna kan behöva delta Som steg 1 bör målet vara att få VU att få bättre kunskap om sin energianvändning Som steg 2 bör VU minska och förändra energianvändningen i en hållbar riktning. Informationsfolder samt informationsmöten kan vara ett sätt. Inför tillsynsbesöket är det bra att gå igenom vad de redan gjort

6 Så här kan du genomföra inspektionen Tänk igenom syftet med inspektionen Koppla ihop energi med egenkontrollen, omvända bevisbördan, kunskapskravet och kravet på bästa möjliga teknik Har VU en fungerande egenkontroll? Vad har VU gjort? Vilka möjligheter finns? Be VU redovisa energistatistik, drift och underhållsrutiner, inköpspolicys m.m. Fortsätt med konkreta frågor om energislag och energianvändning. Gör en rundtur i verksamheten – använd gärna checklistan Diskutera fram en rimlig plan, kortsiktiga och långsiktiga åtgärder

7 Vilka krav kan vi ställa? Godtagbar egenkontroll ska finnas. En energikartläggning är grunden i egenkontrollen gällande energi. Krav på energikartläggning och åtgärder ska anpassas efter verksamhetens storlek, typ av verksamhet och energianvändning. Åtgärder med kort återbetalningstid och som inte kräver någon större investering bör kunna genomföras direkt. Kan krävas mer ingående utredning och ekonomisk kalkyl för åtgärder med längre återbetalningstid. För anmälningspliktiga verksamheter ska energifrågan beskrivas i anmälan. Minimikravet är att VU har kunskap om sin användning och vad som är mest energikrävande.

8 Bedömningar utifrån checklistan Organisation Energikartläggning Statistik Drift och underhåll Energieffektivisering Mål och uppföljning

9 Motivering till åtgärder Ansvaret för energisparåtgärder är ofta delat mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare Belysningen 30% av elanvändningen – stora möjligheter till effektivisering Uppvärmningsbehovet kan minskas genom värmeåtervinning av frånluften Tryckluftssystem som används för att driva handverktyg har ofta låg verkningsgrad – idag finns bättre alternativ Se över att motorer till ex. drift av pumpar, fläktar, bearbetningsmaskiner och transportsystem inte är överdimensionerade

10 Några exempel på energispar- åtgärder Stäng av datorer, skrivare, fax Se över transporter Se över energisparfunktionen på datorn Koppla bort laddare från eluttagen Släck lampor Byt till lågenergilampor Välj energisnåla maskiner Otäta portar, dörrar och fönster ska åtgärdas Allt avfall ska källsorteras Vädra kort och intensivt

11 Några större energisparåtgärder Åtgärda otätheter i byggnadsskalet Injustering av värmesystem Ökad effektivitet i värmeväxlare Behovsanpassad drift på ventilationen Luftflödesinjustering Installation av belysningsautomatik Installera självavstängande duschar

12 Argument för tillsyn och lagstöd Viktig utgångspunkt för kommunernas miljöarbete är de 16 nationella miljökvalitetsmålen, energianvändningen berörs i följande mål: Begränsad klimatpåverkan God bebyggd miljö Tillsyn avseende energi är fortfarande obeprövad mark. Ingen vet exakt var kravnivån enligt Miljöbalkens energihushållningskrav ligger

13 Vad säger Miljöbalken? Alla verksamheter som omfattas av Miljöbalken ska uppfylla: Målen i första kapitlet Hushållning med energi De allmänna hänsynsreglerna i andra kapitlet Kunskapskravet, det ska finnas kunskap om den egna energianvändningen och möjlighet till besparingar Försiktighetsprincipen, bästa möjliga teknik ska användas Hushållnings- och kretsloppsprincipen, verksamheten ska bedrivas och åtgärder vidtas så att råvaror och energi används så effektivt som möjligt

14 Rimlighetsavvägning, VU har till uppgift att utreda om åtgärderna är miljömässigt motiverade och ekonomiskt rimliga Kraven på egenkontroll i 26 kapitlet All energianvändning innebär en påverkan och ska därför ingå i egenkontrollarbetet Förordningar och föreskrifter som är meddelade med stöd av Miljöbalken Naturvårdsverkets föreskrift om miljörapport säger att de Betydande åtgärder som vidtagits för att minska Energianvändningen ska tas med i rapporteringen

15 Övriga myndighetsbeslut Villkor i tillståndsbeslut, det finns ex. på villkor som innebär att den tillståndspliktiga verksamheten ska ha en energiplan eller villkor om utredning hur energianvändningen kan minska Andra lagar inom energiområdet Lag om energideklaration av byggnader Boverkets byggregler, avsnitt 9 energihushållning


Ladda ner ppt "Energifrågor i tillsynen Miljösamverkansprojekt under 2008 Arbetsgruppen bestod av: Jessica Berggren, Stockholm Hans Svedhag, Sundbyberg Anne Pagés, Järfälla."

Liknande presentationer


Google-annonser