Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ST-Projekt Validering av komplikationsregistrering i Gävle Journalgranskning av alla registrerade Grad 4-komplikationer 2014 Gävle Central-op + Dag kir.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ST-Projekt Validering av komplikationsregistrering i Gävle Journalgranskning av alla registrerade Grad 4-komplikationer 2014 Gävle Central-op + Dag kir."— Presentationens avskrift:

1 ST-Projekt Validering av komplikationsregistrering i Gävle Journalgranskning av alla registrerade Grad 4-komplikationer 2014 Gävle Central-op + Dag kir. Sökning på ett antal anestesirelaterade komplikationer

2 Syfte ? 1) Vilken kvalitet har vår registrering av avvikelser/komplikationer idag ? 2) Kartläggning av ett antal allvarliga anestesirelaterade komplikationer oavsett allvarlighetsgrad.

3 Metod-Grad4-komplikationer Deskriptiv fall-serie Samtliga fall under 2014 med rapporterad allvarlighetsgrad 4 journalgranskas. För varje fall besvaras frågan om rapporterad komplikationskod utifrån journalgranskningen bedöms vara korrekt samt om komplikationen lett till att intensivvård krävdes postoperativt

4 Resultat Registrerad komplikation, grad 4Antal A 122 Hypoventilation/hypoxi1 A 199 Andra respiratoriska problem4 A 211 Hypovolemi8 A 212 Hypotension21 A214 Takykardi1 A216 Arytmi1 A533 Mjukdelsskada1 A711 Anemi som kräver åtgärd3 A713 Elektrolytrubbning som kräver åtgärd1 A799 Andra laboratorievärden, avvikelser som medför specifik åtgärd1 A9 Annan avvikelse och komplikation3

5 Resultat 45 komplikationer av grad 4 fördelat på 11 komplikationskoder vid 37 operationer. 6 elektiva op, varav 1DK och 31 akuta op. A 212 – hypotension vanligast. Vid flertalet operationer har även andra komplikationer av lägre grad registrerats, dessa behandlas ej här.

6 Resultat Samtliga 37 patienter i detta urval vårdades på IVA postoperativt. 15 patienter vårdades på IVA redan före operation. Vid operationsanmälan hade man registrerat postoperativ IVA-vård för 11 patienter, postoperativ UVA-vård (UVA-IVA- vård då UVA varit stängt) registrerades för 23 patienter, och för 3 operationer registrerades inte planerad eftervård.

7 Diskussion Vanligast förekommande patienten i detta material är en allvarligt sjuk patient som före operation vårdas på IVA, där den pågående volyms- eller noradrenalininfusionen bedöms som en komplikation och den påbörjade IVA- vården leder till att komplikationens svårighetsgrad bedöms och som 4. De komplikationer som lett till en oplanerad inskrivning på IVA postoperativt är i detta material få, totalt handlar det om 11 patienter.

8 Metod-Allvarliga komplikationer- sökning på koder i Provisio Analys A111 Oväntat svår intubationA121 Aspiration A112 Intubation ej möjligA123 Lungödem A116 Accidentell extubationA125 Oesofagusintubation A118 Oväntat svår maskventilationA219 Hjärtstopp A119 LaryngospasmA311 Anafylaxi A120 BronkospasmA 319 Malign hypertermi

9 Resultat sökning på utvalda koder KomplikationAntal A111 Oväntat svår intubation47 A112 Intubation ej möjlig0 A116 Accidentell extubation0 A118 Oväntat svår maskventilation6 A119 Laryngospasm22 A120 Bronkospasm5 A121 Aspiration8 A123 Lungödem0 A125 Oesofagusintubation3 A219 Hjärtstopp7 A311 Anafylaxi1 A 319 Malign hypertermi0

10 Ej registrerade avvikelser/komplikationer Saknad komplikationskodAntal A121 Aspiration1 A212 Hypotension som kräver åtgärd 1 A216 Annan arytmi som kräver specifik åtgärd 2 A213 Hypertension som kräver åtgärd 1 A219 Hjärtstopp2 A311 Anafylaxi1 A315 Hypotermi 1 A399 Annan systemreaktion1 A512 Svår punktion av blodkärl1 A 613 Administrering av läkemedel via felaktig administrationsväg 1 A711 Anemi som kräver åtgärd15 A 712 Syra-basstörning som kräver åtgärd 2 A 713 Elektrolytrubbning som kräver åtgärd 4 A799 Andra laboratorievärden som kräver åtgärd 2

11 Diskussion Säkert är att det finns mycket att vinna på förbättrad registrering. Korrekt komplikationsregistrering är ett viktigt verktyg för att kunna öka säkerhet och kvalitet i vården. Sannolikt kan tydligare definitioner, återkommande utbildning och regelbunden återkoppling leda till förbättrad kvalitet i registreringen

12 Diskussion Klara definitioner saknas om vad som är en komplikation och när den ska registreras. Detta leder till att både över- och underrapportering av komplikationer är vanligt förekommande. Hos 22 av 37 patienter identifierades vid journalgranskningen komplikationer som ej registrerats i Provisio


Ladda ner ppt "ST-Projekt Validering av komplikationsregistrering i Gävle Journalgranskning av alla registrerade Grad 4-komplikationer 2014 Gävle Central-op + Dag kir."

Liknande presentationer


Google-annonser