Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksrevisionens årliga revision HfR 7-8 maj 2009 2016-09-261.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksrevisionens årliga revision HfR 7-8 maj 2009 2016-09-261."— Presentationens avskrift:

1 Riksrevisionens årliga revision HfR 7-8 maj 2009 2016-09-261

2 Innehåll  Ny uppdragsorganisation för årlig revision från 2009  Iakttagelser från granskning av årsredovisningar för 2008  Effektivitetsrevisionen 2016-09-262

3 Ny uppdragsorganisation från 1 april 2009  Områdesindelning motsvarande departementsindelningen  En ansvarig revisor för samtliga myndigheter inom resp: departementsområde  Vissa departementsområden flera ansvariga revisorer, t.ex. för universitet och högskolor och länsstyrelser 2016-09-263

4 Syfte med den nya uppdragsorganisationen  Förbättra samordningen av revisionen för samtliga myndigheter under ett departement, samordning av granskning och bedömning  Samla ansvar och kunskap hos samma revisor  Skapa en tydlig kontakt för departementet 2016-09-264

5 Ansvariga revisorer för universitet och högskolor 2009  Claes Backman  Christina Fröderberg  Veronica Hedlund Lundgren  Carin Rytoft Drangel  Dan Pederson m fl arbetar fortsatt med samordningsfrågor 2016-09-265

6 Invändningar 2008 2016-09-266  Av alla myndigheter fick fem myndigheter invändning 2008  2006 och 2007 fick 11 myndigheter invändning  Inget lärosäte fick invändning 2008

7 Revisionsåret 2008 – universitet och högskolor Revisionsrapporter (15 totalt varav 9 ISK)  Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll  16 högskolor omfattas av bestämmelserna. Även andra ska ha en betryggande ISK enligt högskoleförordningen  Riksrevisionens interna kvalitetssäkring  9 har fått rapport (styrelsefråga)  Sen start – de flesta  Riskanalyser genomförda, förbättringspotential  Kontrollåtgärder påbörjade eller beslutade (+befintliga)  Uppföljning och utvärdering brister  Samlad dokumentation brister 2016-09-267

8 Revisionsåret 2008 – universitet och högskolor Revisionsrapporter (15)  Process för årsredovisningen – kvalitetssäkring, bokslutsdokumentation, konsekvenser -> brister i ÅR  Relation med holdingbolag – affärsmässighet och ägarstyrning  Engagemang utan regeringens medgivande, tveksamhet kring samarbetsavtal  Lagen om offentlig upphandling (intern styrning och kontroll, rutiner, regelefterlevnad)  Upplupna bidragsintäkter redovisas utan avtal  Oreglerad övertidsskuld i balansräkningen (äldre balanser) 2016-09-268

9 Former för samverkan  Centrumbildningar  Brister i intern styrning och kontroll på några håll (muntlig rapportering, revisionspromemoria)  Interna riktlinjer bör finnas (kriterier, beslutsbefogenhet, lärosätets ansvar, finansiering, ekonomisk redovisning)  Utvecklingsarbete har genomförts eller genomförs  Relation med holdingbolaget  Affärsmässighet – tydlighet i avtal, fakturor etc.  Ägarstyrning – ägardirektiv m.m.  Andra former för samverkan, engagemang i privaträttsliga organisationer  Regeringsbeslut 1996 – styrelserepresentation, tillskjuta resurser i någon form kräver regeringens medgivande  Avvägning – viktigt med forum för att samverka och risker förknippade med exv. styrelserepresentation  Uppdatering av regeringens styrning? Exempel regeringsbeslut styrelserepresentation 2016-09-269

10 Brev rörande LOU – upphandling från holdingbolag och Akademiska hus  Regeringsrättens domar 2008 (kommun – bolag)  Två typfall universitet och högskolor – holdingbolag och Akademiska Hus (byggentreprenad)  Konsultrapport – LOU ska tillämpas. Vissa undantag inom ramen för LOU kan vara aktuella  Brev till samtliga lärosäten – rekommendation att se över hur detta påverkar lärosätet  I rapport eller PM till några lärosäten  Skrivelse till regeringen – kan ha betydelse för regeringens styrning 2016-09-2610

11 Att uppmärksamma 2009  Ny redovisningsmodell indirekta kostnader  Förändring i regleringsbrevet avseende kostnadstäckning i bidragsfinansierad verksamhet – några aspekter behöver förtydligas  Ändringar i FÅB, förordningen om årsredovisning och budgetunderlag  Fortsatt arbete med FISK  Planering av den årliga revisionen av enskilda högskolor under våren  Ev. ytterligare gemensamma insatser 2016-09-2611

12 Effektivitetsrevision våren 2009  Insatser för studenternas anställningsbarhet  Resursstyrning inom den grundläggande högskoleutbildningen  Uppehållstillstånd för studier 2016-09-2612


Ladda ner ppt "Riksrevisionens årliga revision HfR 7-8 maj 2009 2016-09-261."

Liknande presentationer


Google-annonser