Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat av fokusgrupper Vad är en bra hjälp för dig i din situation?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat av fokusgrupper Vad är en bra hjälp för dig i din situation?"— Presentationens avskrift:

1 Resultat av fokusgrupper Vad är en bra hjälp för dig i din situation?

2 Kriscentrum för män 2012-10-18  Jag får hjälp med att förstå andra och mig själv  Båda parter får hjälp samtidigt  Det sker en öppen kommunikation med min partner och Vidar  Det görs uppföljningar hos båda parter  Vi får hjälp med att lägga skulden bakom oss

3 Förbättringsförslag  Gruppverksamhet  Förbättrad marknadsföring  Omedelbar hjälp

4 Våld i nära relationer  Jag får information om hur samhället fungerar  Jag blir sedd, hörd, tagen på allvar och respekterad  Jag känner mig trygg, personalen förstår mig och förklarar hur saker och ting fungerar  Man behöver inte tänka på att skaffa pengar till hyran på kvinnojouren, kommunerna och kvinnojourerna samarbetar över gränserna  Myndigheterna förstår innebörden av sekretess och skyddad identitet  Kvinnor på flykt får prio 1 till bostad, dagis m.m.

5 Förbättringsförslag  Sprid information om att kvinnojouren finns  Var kan man söka hjälp; familjerådgivning osv  Informera alla nyanlända i Sverige om rättigheter och skyldigheter, vart vänder man sig vid problem  Besök eller broschyr på t.ex. SFI

6 Hur kan din verksamhet matcha brukarens behov?  Utifrån ditt uppdrag, ge förslag på aktiviteter som säkerställer att redovisade behov tillgodoses, 5 från varje fokusgrupp (Enskilt, skriftligt, redovisa 30 min)

7 Vad saknas?  Diskutera möjliga lösningar (i grupp, skriftligt)

8 Plan för långsiktigt samarbete 2013  Helhetsgrepp genom samverkan. Sprida kunskap och information i kommunen genom gemensamma framträdanden i viktiga frågor. Parterna gör plan för aktiviteter för kommande år. Arbetsuppgift:  Plan för konkreta aktiviteter under 2013

9 Plan för långsiktigt samarbete 2013  Ängelholms kommun och kvinnojour tar initiativ till att utveckla arbetet på regional nivå. Arbetsuppgift:  Beskriv hur arbetet på regional nivå ska utvecklas  Tidplan för ovanstående

10 Plan för långsiktigt samarbete 2013  För att utöka kunskapssamsyn föreslås återkommande temadag kring de olika kompetenserna utifrån målgruppens komplexitet Arbetsuppgift:  Planera för gemensam temadag 2013

11 Plan för långsiktigt samarbete 2013  Utveckla samverkan genom att representanterna bildar arbetsgrupp med representanter från familjefridsteamet, kvinnojour. Gruppen träffas för planering minst en gång per månad. Andra berörda kallas vid behov. Arbetsuppgift:  Bilda arbetsgrupp  Boka träffar i kalendern för 2013

12 Plan för långsiktigt samarbete 2013  För att lyfta barnperspektivet ska samarbetet kring barn som bevittnat våld utvecklas. Arbetsgruppen är överens om att det ska finnas specifik samverkan mellan barnpedagogerna inom respektive verksamhet. Denna arbetsgrupp träffas minst en gång per månad. Arbetsuppgift:  Bilda arbetsgrupp  Boka träffar i kalendern för 2013

13 Plan för långsiktigt samarbete 2013  Genom fokusgrupper ska målgruppens behov följas upp och kartläggas Arbetsuppgift:  Besluta när nästa fokusgrupp ska äga rum

14 Plan för långsiktigt samarbete 2013  Uppföljning av samverkan sker i enlighet med samverkansavtalet två gånger per år. Arbetsuppgift:  Boka in uppföljningsmöten för 2013

15 Uppföljning av plan för långsiktigt arbete


Ladda ner ppt "Resultat av fokusgrupper Vad är en bra hjälp för dig i din situation?"

Liknande presentationer


Google-annonser