Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Litet buller ska man väl tåla, eller? Seminariet Bo i Ro 2015-10-20

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Litet buller ska man väl tåla, eller? Seminariet Bo i Ro 2015-10-20"— Presentationens avskrift:

1 Litet buller ska man väl tåla, eller? Seminariet Bo i Ro 2015-10-20 Barbro.Westerholm@riksdagen.se

2 Hur definieras buller Med buller avses oönskat ljud

3 Oönskat ljud – många olika störningsmoment Grannens gräl Pianoklink/musikövning Fotsteg i taket Droppande kran Fläkt på gården Vindkraftsljud Prat utanför sovrumsfönstret Bakgrundsmusik på TV och radio Kraxande fåglar och måsar som parar sig Externt industribuller Buller från byggarbetsplatser Bil-, flyg- och tågtrafik

4 Handlingsplan mot buller 1993/94:JoU31 Syfte att kraftigt begränsa bullerstörningarna i samhället så att ljudnivåerna sänks och färre människor utsätts för buller Buller i arbetsmiljö, boendemiljö och fritidsmiljön behandlades Behov av samordning av myndigheternas insatser. Statens naturvårdsverk fick i uppdrag att vara huvudansvarig myndighet Trafikbullret borde minskas kraftigt Höga ljudnivåer vid konserter, på diskotek och i fritidslokaler borde åtgärdas. Satsning på forskning inom bullerområdet

5 Mistras multidisciplinära forskningsprogram Ljudlandskap för bättre hälsa 1999 - 2007 Ljudlandskapet är alltför komplext för att kunna beskrivas med ett enda ljudnivåtal. Viktigt med lyssningsvandringar Vikten av tyst sida i bostaden Tillgång till tystnad leder till minskad stress och ökat välbefinnande Buller medför ökad risk för hjärt-kärlsjukdom Bostadens uterum viktigt Tillgång till nära grönområden – särskilt viktigt i bullerutsatt bebyggelse Den sammanlagda ljudnivån från flera bullerkällor måste beaktas. Emission och immission – däck, vägbeläggning

6 Mistras multidisciplinära forskningsprogram Ljudlandskap för bättre hälsa 1999 – 2007 Ingredienser i planeringen för goda ljudlandskap i stadsbebyggelsen Flertalet åtgärder är ett kommunalt ansvar men insatser behöver samordnas regionalt Samordning mellan myndigheter och andra berörda parter liksom ansvarsfördelningen. Naturvårdsverket ska ha det övergripande ansvaret och prioritera bullerfrågorna. Vägverkets ansvar för immissionsfrågorna nationellt och internationellt en grundförutsättning för att klara av att skapa önskvärda ljudlandskap.

7 Riksdagen Prop. 2013/14: 128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan – och bygglagen

8 Riksdagen 2015 För att underlätta bostadsbyggande i närheten av vägar och spårtrafik ändras regeringens regler som skulle börja gälla 1 juni 2015 från 55 decibel som riktvärde till 60 decibel. Riktvärde för studentbostäder 65 decibel ”Litet buller ska man väl tåla om man vill bo i tätort” och ”studenter bor ändå så kort tid” är repliker jag fått höra.

9 Slutord Ljudlandskapstänkande viktigt hos beslutsfattande organisationer och myndigheter Samordning mellan myndigheter och behov av en huvudansvarig Det behövs ännu mer forskning kring bullers inverkan på hälsan och vad de negativa effekterna kostar Mer forskning om hur hälsoskadligt buller kan minskas/undvikas Forskningsresultaten måste nå beslutsfattarna och tas på allvar Motivation hos alla inbegripna i byggande och samhällsplanering att ta bullerfrågorna på allvar Kom ihåg att i politiken gäller ”Money talks”


Ladda ner ppt "Litet buller ska man väl tåla, eller? Seminariet Bo i Ro 2015-10-20"

Liknande presentationer


Google-annonser