Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Görvälnverket Per Ericsson. 2 Norrvatten Stockholm Vatten Görväln Lovö Norsborg Vattenverk Distributionsområde  Norrvatten  Stockholm Vatten  Ca 1.7.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Görvälnverket Per Ericsson. 2 Norrvatten Stockholm Vatten Görväln Lovö Norsborg Vattenverk Distributionsområde  Norrvatten  Stockholm Vatten  Ca 1.7."— Presentationens avskrift:

1 Görvälnverket Per Ericsson

2 2 Norrvatten Stockholm Vatten Görväln Lovö Norsborg Vattenverk Distributionsområde  Norrvatten  Stockholm Vatten  Ca 1.7 miljoner invånare

3 3 Hur sårbar är Storstockholms dricksvattenförsörjning?

4 4 ”STORSTOCKHOLM KRISHANTERING OCH RESERV- VATTENFÖRSÖRJNING”  Bakgrund  Beskrivning delprojekt  Resultatsammanfattning

5 5 ”Storstockholm – krishantering och reservvattenförsörjning”  Start hösten 2006: VAS-Kommittén (Vatten och avlopps samverkan inom Stockholms län) – reservvattenutredning  Norrvatten / Stockholm Vatten kompletterar med en egen bredare utredning – sårbarhet i nuvarande dricksvattenproduktion + större reservvattentäkter.  Finansiellt stöd från Livsmedelsverket

6 6 STOCKHOLMS LÄN  Mälaren dominerande vattentäkt  23 av 26 kommuner beroende av Mälaren  Otillräcklig reservvatten- kapacitet

7 7 Norrvatten Stockholm Vatten Görväln Lovö Norsborg Vattenverk OM MÄLAREN SLÅS UT KONSEKVENSER  Brist på vatten från dag 1  Risk för trycklösa nät = stora hygieniska risker  Resurser saknas för att förse regionens invånare med vatten från tankbilar, flaskor m.m.  Stora störningar i övrigt i samhället  Avloppen slutar att fungera efter ca 2 dagar  Utrymningsplaner saknas för Storstockholm

8 8 HUR MINIMERA RISKEN FÖR STÖRNINGAR?  Skyddet av Mälarens vattenkvalitet har högsta prioritet  Det är viktigare med full tillgång på vatten än brister i vattenkvaliteten (distributionsnäten skall i det längsta vara trycksatta)  De stora vattenverken, minst 2 av 3, skall kunna producera dricksvatten oavsett estetiska /tekniska brister i vattenkvaliteten  Överföring av vatten skall kunna ske mellan Norrvattens och Stockholm Vattens distributionsnät  Om möjligt öka reservvattentillgången  Hur sårbar är dricksvattenförsörjningen? Riskbedömning från täkt till konsument – vägledande för åtgärder

9 9 FRÅGESTÄLLNINGAR – 5 DELPROJEKT 1. Östra Mälaren – riskbedömning av händelser som kan orsaka råvattenförsämring – Johan Ekvall, Tyréns 2. Sektionering av sund i händelse av plötslig förorening. (Oljeutsläpp i Mälaren-hotbild mot vattenproduktion och åtgärder – Jonas Fejes, IVL) 3. Åtgärdsbehov vid vattenverk vid akut försämrat råvatten – Johanna Blomberg, Stockholm Vatten 4. Storstockholms huvudvattenledningsnät – erforderliga åtgärder för att klara distributionen vid kris/allvarlig händelse Åsa Snith, Stockholm Vatten 5. Reservvattenförsörjning av Stockholmsregionen vid bortfall av Mälaren – Göran Hanson, Grundvattengruppen

10 10 Vad ingår inte i projektet? Mikrobiologiska hälsorisker Klimatpåverkan

11 11 SLUTSATSER  Storstockholms vattenförsörjning är helt beroende av Mälaren – slås Mälaren ut uppstår stora samhällsstörningar från dag 1.  Reservvattentillgången är otillräcklig men kan ökas genom olika åtgärder (norra Mälaren är en tänkbar reservtäkt)  Det är dock mycket osannolikt att alla tre verken slås ut samtidigt i samband med ett föroreningsutsläpp  Mälarens stora vattenvolym medför stor utspädningseffekt av eventuella föroreningar  Det största kemiska föroreningshotet är kopplat till utsläpp av olja / bensin från fartygstrafik, fritidsbåtar, färjor, dagvatten m.m.)  Tankbåtstrafiken (olja/ bensin) utgör inget större hot

12 12 Slutsatser - fortsättning  Vattenverken är i nuläget inte byggda för att kunna rena starkt kemiskt förorenade råvatten (Görvälnverket har dock bättre förutsättningar - tillgång till aktivt kol)  Möjligheten att kunna överföra vatten mellan Norrvatten och Stockholm Vattens huvudledningsnät minskar sårbarheten – det finns dock hydrauliska begränsningar i nuläget

13 13 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER  Komplettera vattenverken med effektivare reningsteknik  Utred möjligheten att komplettera med en råvattenledning från norra Mälaren  Utred möjligheten att förstärka uttagskapaciteten vid Norrvattens grundvattenverk med konstgjord infiltration  Utred ”svaga” delar i huvudledningsnäten VAD KOSTAR EN ALLVARLIG VATTENKVALITETSSTÖRNING? Exempel Ett vattenburet sjukdomsutbrott, som drabbar 100.000 personer, kostar samhället ca 1 miljard kronor (kostnadsberäkning från Bergen, Norge)


Ladda ner ppt "Görvälnverket Per Ericsson. 2 Norrvatten Stockholm Vatten Görväln Lovö Norsborg Vattenverk Distributionsområde  Norrvatten  Stockholm Vatten  Ca 1.7."

Liknande presentationer


Google-annonser