Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

3x3. Alkohol och drogpreventivt arbete En processutvärdering av ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "3x3. Alkohol och drogpreventivt arbete En processutvärdering av ett långsiktigt utvecklingsarbete."— Presentationens avskrift:

1 3x3. Alkohol och drogpreventivt arbete En processutvärdering av ett långsiktigt utvecklingsarbete.

2 3x3. Nio kommuner i tre län (Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika) Jokkmokk Luleå Piteå Strömsund Östersund Härjedalen Katrineholm Nyköping Oxelösund

3 Utvecklingsarbetet har följande verksamhetsorienterade projektmål (3x3) : Att utveckla och förstärka ett samordnat och långsiktigt alkohol – och narkotikaförebyggande arbete i utvecklingskommunerna Att ge det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet (både tillgång och efterfrågan) en högre politisk prioritet samt en bred förankring i utvecklingskommunerna Att ge politiker och personal i kommunerna ökad kunskap om hur man kartlägger, vilka arenor och faktorer som har betydelse samt vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet Att bidra till att utvecklingskommunerna i större utsträckning utvecklar och använder effektiva arbetsmetoder för att förebygga missbruk och skador Att bidra till att kommunerna följer upp och utvärderar sitt arbete och utvecklar metoder för att återföra resultaten till beslutsfattare, allmänhet och verksamheterna. Att man dokumenterar verksamheten systematiskt och att man tillsammans med länssamordnaren utvecklar ett system för uppföljning av de mål som formulerats i kommunens policy/handlingsplan

4 Kommunernas åtaganden inom 3x3: Att det finns en alkohol- och narkotikasamordnare i kommunen som skall driva arbetet eller att kommunen utser en sådan innan utvecklingsarbetet påbörjas Att man har en sektorsövergripande styrgrupp, i vilken kommunstyrelsens ordförande, eller annan ledande politiker från kommunstyrelsen deltar tillsammans med chefstjänstemän från olika förvaltningar Att samordnaren, kontaktpersonen, politiker förbinder sig att delta på möten arrangerade av länssamordnaren eller av den nationella styrgruppen Att kommunstyrelserna har eller antar en aktuell alkohol- och narkotikapolicy eller liknande styrdokument senast den 31 december 2006 som omfattar alla kommunens invånare Att kommunpolitiker och tjänstemän deltar i utbildning om hur missbruk och skador kan förebyggas och vilka metoder som har visat sig vara effektiva Att man kartlägger situationen dels när det gäller tillgång på alkohol och narkotika, och hur efterfrågan ser ut både bland unga och vuxna. Separata genomförandeplaner för tillgänglighetsbegränsning och föräldrastöd, (frivilligt tredje område, senare tobak)

5 Utvärderingens fokus: tre aspekter A. Måluppfyllelse: 1.Samordning, långsiktighet 2. Prioritet, förankring 3. Kunskaper/Kartläggning 4.Arbetsmetoder,förebyggande metoder 5. Utvärdering/feedback

6 B. Genomförande – implementeringsprocessen Arbetsformer och planering Förankring (deltagare /sektorer i kommunen) Legitimitet (ledare deltar) Delegation (vem gör vad, roll/funktion) Prioritering (i förhållande till andra frågor) Möten/Tidsåtgång/Engagemang Dialog/feedback (hur kommunicerar/diskuterar man inom och mellan olika nivåer i projektet) Yttre och inre hinder/stöd

7 C. Effekt på alkohol och narkotikakonsumtion Försäljningsstatistik Drog och alkoholrelaterad hälsa/dödlighet Drog och alkoholrelaterad brottslighet

8 Datainsamling och material Enkäter; 2007 och 2009/samtliga styrgruppsmedlemmar Intervjuer; lokala samordnare (2006/07 och 2009), länssamordnare, 2007 och 2008/09, fokusgrupper (läns och lokalsamordnare, samt representant från respektive lokal styrgrupp. Deltagande observation (nationell styrgrupp, lokala styrgrupper, konferenser) Dokumentation (genomförandeplaner, protokoll, egna uppföljningar 2006-2010) Referensmaterial / Studentarbeten avseende Norrbottens kommuner Statistik från databaser ( FHI, BRÅ, Systembolaget)

9 Processutvärdering, Intitieringsfas; Formering av styrgrupper, utbildning, genomförandeplaner, kartläggning Etableringsfas; Arbetsformer, sektorsrepresentation, förebyggande insatser, gemensam syn/” problemformulering”, uppföljningar Konsolideringsfas; Varaktighet i arbetssätt, sektorsrepresentation, funktioner, integrerat i den kommunala verksamheten, långsiktiga handlingsprogram

10 Några resultat från utvärderingen A. Måluppfyllelse -Startskott för ett förebyggande arbete -Det förebyggande arbetet har stärkts av 3x3, -Högre prioritet -Tidigare påbörjat preventivt arbete har stärkts av 3x3 -Förebyggande arbetet har blivit mer systematiskt och övergripande -Samsyn och samordningen har stärkts av 3x3 -Bred sektorsrepresentation har utvecklats - Kunskaps och kompetensgenererande arbete - ”Tydlig styrgrupp” -Uppföljningar görs av insatser -Kunskapsbaserade metoder används i större utsträckning -Kopplingen mellan kartläggning och insatser har blivit tydligare -Rimliga ömsesidiga förväntningar hos deltagande parter -Kommer styrgruppen att verka aktivt i ett längre perspektiv -Konkret plan finns för fortsatt arbete i ett längre perspektiv -Kommuner backar från det förebyggande arbetet (resurser) -Nedskärningar i verksamheter hindrar fortsatt utveckling

11 B: Implementering -Kommuner har olika förutsättningar -Samordnare med olika förutsättningar -Tidspress på ”gott och ont” i inledningsfasen - Samordnare/Samordningsfunktion nödvändig för att driva - och förankra utvecklingsarbetet, lokal och regional nivå -Samordningsfunktionen måste vara en fast resurs lokalt och regionalt - ”Nätverkandet” och ”Kunskapande”, internt-externt (utbildningsinsatser konferenser, informella kontakter) -Styrgrupperna har rimlig sammansättning -Genomförandeplaner viktiga: ger kontinuitet och överblick -Ledande företrädare olika sektorer är viktiga för implementeringen

12 Bromsklossar – ledande företrädare för verksamheter förhåller sig passiva eller bromsar (tex ”stuprörstänkandet”) Längre etableringstid behövs för det förebyggande arbetet (3x3) ”Nätverksunderhåll och processunderstöd” efter 3x3 – Stimulans och Feedback (Konferenser, utbildningar etc) för politiker och tjänstemän, samordnare, regionalt stöd Viss flexibilitet i förhållande till lokala förutsättningar Kontinuitet i samordningsfunktionen (rimliga förutsättningar) Kontinuitet och jämförbarhet i kartläggningar Tillgänglig Kompetens/Kunskapsportal Rimliga förväntningar på effekter (tidsperspektiv och ekonomiskt) Egna uppföljningar, vad är rimligt med avseende på omfång och frekvens

13 Vad har genomförts i kommunerna?

14

15

16 Ansvar för genomförande


Ladda ner ppt "3x3. Alkohol och drogpreventivt arbete En processutvärdering av ett långsiktigt utvecklingsarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser