Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Granskning av delårsbokslut per 2011-08-31 St: Erik Markutveckling koncernen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Granskning av delårsbokslut per 2011-08-31 St: Erik Markutveckling koncernen."— Presentationens avskrift:

1 Granskning av delårsbokslut per 2011-08-31 St: Erik Markutveckling koncernen

2 Bedömning av bokslutet ► Vår granskning har utförts i enlighet med god revisionssed och revisionsinstruktion från Stockholms Stadshus AB för räkenskapsåret 2011. ► Rapportpaketet bedöms ge en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning per 2011-08-31 ► Under vår granskning av delårsbokslutet har vi bildat oss en uppfattning om de redovisningsprinciper som koncernen använder. Vår uppfattning är att bolaget följer Stockholms Stadshus redovisningsprinciper och god redovisningssed samt att redovisningsprinciperna är konsistenta med tidigare perioder. ► Vår bedömning är att bokslutet inklusive dokumentationen är väl genomarbetat.

3 Väsentliga noteringar från granskningen ► Bolaget har under 2011 ingått avtal för köp av fyra fastighetsbolag. Tre av dessa kommer att tillträdas under 2011. Vi följer upp löpande under hösten och till årsbokslut ► Fastighets AB Runda Huset äger två fastigheter. Södre Torn 1 samt Kylhuset 15. Fastigheten Södre torn 1 kommer att avyttras till exploateringsnämnden under december 2011 inför ombyggnaden av Slussen. Vi följer upp löpande under hösten och till årsbokslut

4 Rekommendationer- redovisningsfrågor ► Fastighets AB- G mästaren hade tidigare olja i lager. Oljan låg nedgrävt i en oljetank vilken bolaget nu har tömt och sanerar i enlighet med Miljöbalken. En avsättning för saneringskostnader på 7,5 mkr gjordes i årsbokslutet 2009. Avsättningen har sedan dess minskat med 3,8 mkr till följd av faktiska kostnader. Den ursprungliga bedömningen av avsättningens storlek kvarstår ber bokslutet 20110831. Vår bedömning är att hanteringen är rimlig, men rekommenderar att en uppdaterad bedömning av kvarvarande kostnader görs inför årsbokslutet. ► Vi rekommenderar att bolaget till årsbokslutet inhämtar externa värderingar av fastigheterna ► Vi rekommenderar att analys av effekter av försäljningen av Södre Torn 1 görs så snart köpeskillingen fastställts. ► Förvärvsanalyser avseende köpta fastigheter bör upprättas snarast så att effekter i koncernredovisningen kan utredas och tydliggöras.

5 Rekommendationer- intern kontroll ► Vi har vid genomgång av bolagets attestinstruktion noterat att det inte regleras att bokföringsorder ska attesteras, vilket de i praktiken gör. Vi rekommenderar att detta regleras i attestinstruktionen. ► Bolagen stämmer endast av hyresfodringar mot hyresreskontra kvartalsvis. Då tertial ett och två rapporteras till moderbolag rekommenderar vi att avstämning görs även då.

6 Noteringar om ev. tvister ► Inga tvister är noterade

7 Summering av identifierade beloppsmässiga fel i bokslutet ► Inga fel är noterade


Ladda ner ppt "Granskning av delårsbokslut per 2011-08-31 St: Erik Markutveckling koncernen."

Liknande presentationer


Google-annonser