Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samråd om fortsatt restaurering av Växjös stadsnära sjöar Andreas Hedrén, Växjö kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samråd om fortsatt restaurering av Växjös stadsnära sjöar Andreas Hedrén, Växjö kommun."— Presentationens avskrift:

1 Samråd om fortsatt restaurering av Växjös stadsnära sjöar Andreas Hedrén, Växjö kommun

2 Växjösjöarna - ett litet sjösystem med mycket fosfor (P)… 1-2000 invånare / km2! Övergödning i 200 år.

3 Sjöarna - från en sanitär olägenhet till en tillgång i stadsbilden: WFD God Status! Mest betydelsefulla åtgärder: Muddring i Trummen och Växjösjön 99% fosforrening i ARV. Dagvattenrening (60-90% P-reduktion).  Minskad fosforbelastning Drivkrafter bakom pågående förbättring? Mindre reaktivt fosfor i sediment TROTS högre P-innehåll (fr a Trummen). Export nedströms (Bergundasjöarna)

4 Fortarande kraftiga algblomningar i Växjösjöarna Motion om restaurering av S Bergundasjön 2010 Utredningsprojekt 2011-2013: God status i sjösystemet Trummen, Växjösjön, S + N Bergundasjön. Statsbidrag 1 700 tkr ”Havsmiljarden” Juni 2014: KF ger bifall till förslag till åtgärdsstrategi 2014-2020. Målsättning: God status. Ökat siktdjup, mindre algblomningar, mindre belastning på nedströms sjöar och hav. 2010: nystart på arbetet med de övergödda sjöarna Ovan: Södra Bergundasjön 2011. Foto: Ogun Turkay, Calluna

5 Sammanfattning av föreslagna åtgärder Tre typer av åtgärder: 1.Minskad tillförsel av näring 2.Stabilisera fosfor i sediment 3.Förbättrad biologisk struktur (mer makrofyter, mindre fytoplankton). Två etapper: 1)Trummen, Växjösjön, S Bergundasjön 2)N Bergundasjön

6 Externa källor: Dagvatten, naturmark och reningsverk: minimera effekterna av pågående verksamheter

7 Interna störningskällor: sediment Naturlig sjö fosfor Fosforbindare: Järn, Aluminium, Kalcium fosfor Fosforbindare: Järn, Aluminium, Kalcium Fritt utifrån E Rydin 2012 Övergödd sjö Stabila sediment Ny mer dynamisk jämvikt: Betydande mängder fosfor i vattnet, särskilt under sommar- månader Lösning? -Aluminium

8 Fosforfastläggning i sediment

9 Interna biologiska processer måste också förbättras! Gäller framför allt Trummen, men även de andra sjöarna Copyright: Blom

10 Gediget beslutsunderlag Treårigt utredningsprojekt. Provtagning, bl a: Sediment Vattenkemi sjöar, tillflöden Flöden, lufttemp, vattentemp Fytoplankton Zooplankton Makrofyter Fisk Historisk källfördelning Modellering Åtgärdsutredningar mm… Exempel på modell- indata: temp och relativ fuktighet

11 Modellering av scenarios, exempel i Trummen: Makrofyter: Ljusdämpning + 15 % större zoopl. betningstryck Enbart 30 % större betningstryck Enbart 100 % större betningstryck Extra inflöde från Helgasjön, 2 milj m3; 1 april-30 okt

12 ? Även enkla mätningar kan ge viktig information! Vi kikar närmare på juni-juli!

13 En algblomning i Växjösjön i slutet av juni 2014 -interna och externa processer Siktdjup ca 4 m 20 juni! Temp, dygnsmedel 50 ug PO4 i 20 % av sjövolymen blandas upp och ger ca 10-12 ug/l PO4 eller 10-12 mg /l fytoplankton i hela sjön. Främst cyano pga kvävebrist.

14 Bland annat: Exjobb: Phoslock/AlCl PhD-projekt 2015- Mätningar löst/tot al (Si mm) Kartering bottnar Kompletterande utredningar/undersökningar

15 Förberedelser Al-behandling; Bottenkartering Karta ovan: Robert Rådén, Medins AB

16 Ansökan S. B: Ca 500 t Al i form al polyaluminiumklorid (jfr Vattenrening) under ca 10 år. 2-4 ggr?. Växjösjön: Ca 100 t Al i form al polyaluminiumklorid under ca 10 år. 2-4 ggr? JFR muddring S B 1200 t Al JFR ARV Dominerande Al-källa i systemet DOCK: Al-mätningar 2015 visar på låg löslighet av Al, som väntat p g a gynnsamt pH. Förväntat stor positiv respons Bara kortvariga störningar (individ- system-nivå!) -Fastläggning av 50 t mobil fosfor i S B! - Kompletterande åtgärd dammvall Sundet

17 Tidplan Samråd okt 2015-jan 2016. Färdigställande ansökan jan-feb 2016. Inlämnad ansökan feb 2016. Tillstånd senare del 2016. Entreprenad 2017. Resultat 2017/2018-


Ladda ner ppt "Samråd om fortsatt restaurering av Växjös stadsnära sjöar Andreas Hedrén, Växjö kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser