Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Införa rambeslut Bedöma tid för hemtjänst Bildspel för introduktion av handläggare Bildspel för information till utförare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Införa rambeslut Bedöma tid för hemtjänst Bildspel för introduktion av handläggare Bildspel för information till utförare."— Presentationens avskrift:

1 Införa rambeslut Bedöma tid för hemtjänst Bildspel för introduktion av handläggare Bildspel för information till utförare

2 Bakgrund 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Det är viktigt att den biståndsbedömda tiden för hemtjänst överensstämmer med den enskildes behov Vägledning tagits fram inom projekt införa rambeslut inom programmet Attraktiv hemtjänst. Vägledningen kan användas både för rambeslut och för insatsbeslut. Formuleringar är delvis valda utifrån ”ICF-språk” ( Internationell klassifikation av funktionstillstånd) Vägledningen ska börja användas senast 1 april 2016

3 Syfte och målgrupp 3 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Vägledningen ska ge stöd i myndighetsutövningen för äldre samt yngre personer med funktionsnedsättning. Avser handläggning av hemtjänst (dag och kväll) inte andra beslutstyper Målgrupp för vägledningen är handläggare av hemtjänst i Göteborgs Stad. Vägledningen ska vara tillgänglig även för utförare av hemtjänst.

4 Vägledning kontra riktlinjer 4 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Handläggare ska alltid beakta vad som fastställts i stadens riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige, t.ex. nedan. Socialtjänstlagens regler om att den enskilde har rätt till bistånd för ”sin livsföring i övrigt”, om ”skälig levnadsnivå” och om ”självständigt liv”, innebär att handläggaren i lagens och riktlinjernas anda alltid måste göra individuella bedömningar och avvägningar.

5 Hur tid ska anges och vad ingår 5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Bifallsbeslutet ska innehålla vilken tid som bedömts behövas i antal timmar per vecka. I vägledningen anges huvudsakligen behov/insats i minuter per tillfälle. Antal tillfällen är upp till varje handläggare att bedöma individuellt. Behov av att städa och göra inköp har i stadens riktlinjer angetts i frekvens per vecka. De behov/insatser som anges i minuter per vecka utgår i stora drag från den praxis som funnits kring så kallade serviceinsatser. (praxis skälig levnadsnivå”) Bedömd tid ska motsvara de enskildes faktiska behov av stöd, d.v.s. tiden ska inte innehålla transporttid, tid för dokumentation m.m.

6 Behov kopplade till person min/tillfälle 6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 Behov kopplade till hemmet min/vecka 7 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8 Behov och vad som kan ingå 8 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Syftet med att beskriva vad som kan ingå är att ge en bild av vilka moment som kan förekomma inom ett behovsområde. Vägledningen är inte heltäckande. Fler behov kan behöva tillgodoses och tidssättas än vad som beskrivs i vägledningen.

9 Ex vad kan ingå 9 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

10 Dagliga behov och punktinsats 10 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Vägledningen har delats in i två avsnitt Dagliga behov Behov av punktinsats/enstaka insats. Det kan förekomma att punktinsats/enstaka insats behöver utföras tillsammans med annan eller andra insatser. I dessa fall ska handläggaren bedöma om tiden kan minskas.

11 Behov i tre nivåer 11 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Behov/insats har delats in i tre nivåer av behov av stöd och hjälp; Mindre behov Grundbehov Större behov I bedömning av tidsåtgång spelar den enskildes funktionstillstånd stor roll, men ibland även den enskildes bostad och omgivning.

12 Exempel 12 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN


Ladda ner ppt "Införa rambeslut Bedöma tid för hemtjänst Bildspel för introduktion av handläggare Bildspel för information till utförare."

Liknande presentationer


Google-annonser