Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Palliativregistrets värdegrund Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Palliativregistrets värdegrund Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad."— Presentationens avskrift:

1 Palliativregistrets värdegrund Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad läkemedel vid behov får god omvårdnad utifrån mina behov vårdas där jag vill dö behöver inte dö ensam vet att mina närstående får stöd Viktigt att det blir bra direkt – vi får bara en chans!

2 Hjälpmedel för att få till en god palliativ vård i livets slut! Socialstyrelsens Nationella Kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Där bl.a. prioriteringar och kvalitetsindikatorer för en god vård återfinns.

3 De fyra delregionerna inom VGR har nu mer spridda placeringar avseende täckningsgraden. Sjuhärad har ökat från plats 7 kvartal 2 till plats 3 kvartal 3 (täckningsgrad 67%), Skaraborg från 10 till 9 (62%), Fyrbodal har fallit ner från plats 8 till 13 (59%) och Göteborg från 9 till 24 (56%) plats. Täckningsgrad i Svenska palliativregistret kvartal tre 2015

4 Socialstyrelsens nationella kvalitetsindikatorerna för god palliativ vård i livets slut Täckningsgrad Svenska Palliativregistret Slutenvårdstillfällen de sista 30 dagarna i livet Förekomst av trycksår Dokumenterat vid behovs inj. läkemedel mot ångest Dokumenterat vid behovs inj. läkemedel (opioid) mot smärta Dokumenterad munhälsobedömning Utvecklingsindikatorer Brytpunktssamtal Kontinuerlig symtomskattning smärta Kontinuerlig symtomskattning andra symtom Socialstyrelsens Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Vägledning, rekommendationer och indikatorer : stöd för styrning och ledning. 2013

5 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer - resultat på nationell nivå Totalt 49 543 väntade dödsfall registrerade under perioden. Resultatet är från alla verksamheter som har registrerat i palliativregistret sista året I stort sett oförändrad utveckling av parametraren (högra stapeln)

6 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat VGR Totalt 8 429väntade dödsfall registrerade under perioden från både kommunal och landstingsverksamhet Resultatet ligger över nationella nivån för alla parametrarna där brytpunktssamtalet sticker ut och är tydligt över jämfört med den nationella nivån på 31,58% En förbättring av parametrarna har skett (trend)

7 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat Halland Totalt 1 568 väntade dödsfall registrerade under perioden från både kommunal och landstingsverksamheter Resultatet ligger som tidigare över den nationella nivån för alla parametrarna, där brytpunktssamtal (nationellt 31,5 %) och smärtskattning (22,5 %) ligger betydligt bättre En försämring av parametrarna har skett (trend)

8 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer - resultat på SU Totalt 950 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger något över sjukhus nationellt nivå för trycksår, inj vb mot ångest och smärta, samt brytpunktssamtal under nationell nivån för munhälsa, smärtskattning och symtomskattning En försämring av parametrarna kan ses (trend)

9 Allingsås sjukhus Totalt 128 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger över nationell nivå för trycksår, vb ordinationer mot ångest och smärta, samt brytpunktssamtal Under nationell nivå för dokumenterad munhälsa, smärtskattning och under 10 pat. har symtomskattats för övriga symtom (redovisas inte) En förbättring av parametrarna ses (trend)

10 Kungälvs sjukhus Totalt 196 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger över den nationella nivån för trycksår, vb. ordination mot ångest och smärta samt brytpunktssamtal Under nationell nivå för, dokumenterad munhälsa och smärtskattning. Mindre än 10 pat. har symtomskattats för övriga symtom (redovisas inte) En förbättring av parametrarna ses (trend)

11 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat SÄS Totalt 449 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger över nationell sjukhusnivå för trycksår, inj vb mot ångest och smärta under den nationella nivån för munhälsa, brytpunktssamtal, smärtskattning och skattning av andra symtom En försämring av parametrarna ses (trend)

12 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat NU sjukvården Totalt 553 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger som tidigare under den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorerna utom för trycksår En förbättring av parametrarna ses (trend)

13 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer - resultat SkaS Totalt 346 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger över nationell nivån för kvalitetsindikatorerna avsaknad av trycksår, inj vb mot ångest och smärta, brytpunktssamtal, Under nationell nivå för övriga kvalitetsindikatorer speciellt för munhälsa, smärtskattning och mindre än tio symtomskattning har gjorts (redovisas inte) En försämring av parametrarna ses (trend)

14 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat Kungsbacka sjukhus Mindre än 10 registreringar från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet kan inte visas då underlaget är mindre än 10 registreringar

15 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer –resultat Hallands sjukhus Totalt 544 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger över den nationella nivån för alla indikatorer utom för trycksår En försämring av parametrarna ses (trend)

16 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat VGR:s specialiserade palliativa vård Totalt 948 väntade dödsfall registrerade under perioden från ASIH Göteborg, palliativa enheter och hospice Resultatet ligger straxt över den nationella nivån för specialiserad palliativ vård för trycksår, vb läkemedel mot ångest och smärta. Under nationell nivå för munhälsa (nationellt 71 %), brytpunktssamtal (86,5%), smärtskattning (62%) och symtomskattning (35%) En försämring av parametrarna ses (trend)

17 Kvartalets fokusområde –utvecklingen av inj. vid behov mot ångest sjukhus I stort sett kan ingen ökning av andelen ses, men antalet personer som fått en ordination har ökat från 476 pat. Q1 2012 till 712 pat. motsvarande tid 2015.

18 Vårdresultat VGR utan extern hjälp Sista året har 6 394 väntade dödsfall registrerats

19 Vårdresultat VGR med extern hjälp från specialiserad vårdverksamheter Sista året har 758 väntade dödsfall registrerats från verksamheter med allmän palliativ vård som tagit hjälp från den specialiserade vården

20 Vårdresultat sjukhus för män/kvinnor Kvinnor Män

21 Utveckling inj-läkemedel mot illamående på sjukhus i VGR I stort sett ingen ökad andelen som fått ordination av läkemedel mot illamående. Däremot har antalet ökat svagt från ca 300 personer till knappt 500 personer Q1/Q2 2015

22 Läkarinformation till närstående på sjukhus i VGR Antalet närstående som fått ett informerande samtal av läkare har ökat från drygt 400 personer/kvartal 2012 till drygt 500 personer/kvartal 2015 (dock inte Q3 där ännu ytterligare registreringar troligen tillkommer).

23 Erbjudande av efterlevande samtal på sjukhus i VGR Här har antalet som erbjudits efterlevandesamtal ökat från ca 200 till ca 300 personer/kvartal utan att andelen förändrats då antalet registreringar ökat (Q3 troligen ytterligare registreringar). En minskning av andelen vet ej kan noteras.

24 Dokumenterad läkarinformation och patienternas förmåga att kunna delta i beslut på sjukhus i VGR

25 Variationen mellan olika sjukhus i VGR avseende brytpunktssamtal

26 Smärta och smärtskattning sjukhus

27 Utvecklingen av dropp/sond sista levnadsdygnet på sjukhus i VGR

28 sjukhus Pall vård Kommunerna

29 Smärtskattning och smärtlindring på palliativ enheter och ASIH i VGR

30 Utveckling av brytpunktssamtal inom de kommunala verksamheterna i VGR Antalet personer som fått samtalet har ökat från drygt 250/kvartalet 2012 till mellan 440-540/kvartalet 2015

31 Utvecklingen av informerande samtal till närstående i kommunerna Här ses en stadig långsam ökning i andelen vilket tyder på att arbetssättet sakta etableras. Antalet har ökat från ca 500 personer per kvartal 2012 till ca 700 personer första och andra kvartalet 2015.

32 Utvecklingen av smärtskattning och smärtlindring inom den kommunala verksamheten


Ladda ner ppt "Palliativregistrets värdegrund Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad."

Liknande presentationer


Google-annonser