Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Repetition av Chi2-test Kap 6, Kodning av svaren Kap 10, Olika feltyper Kap 12, Rapportskrivning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Repetition av Chi2-test Kap 6, Kodning av svaren Kap 10, Olika feltyper Kap 12, Rapportskrivning."— Presentationens avskrift:

1 Repetition av Chi2-test Kap 6, Kodning av svaren Kap 10, Olika feltyper Kap 12, Rapportskrivning

2 Samband Kvotnivå: - spridningsdiagram - korrelationskoefficienten Nominal- och/eller ordinal-nivå: - grupperade stapeldiagram -Chi2-test (hypotespröving) OBS! Se upp för falska samband!!!

3 Hypotesprövning: Steg för steg Ange nollhypotes Ange mothypotes (det vi vill visa) Ange signifikansnivå α: 0.05, 0.01, 0.001 (Osannolik händelse. Hur säkra vill vi vara?) Utför testet (beräkna teststatistikan) och beräkna p-värdet. Dra slutsats genom att jämföra p-värde och signifikansnivån (α). - Förkasta nollhypotesen (p-värdet < α ) - Förkasta ej nollhypotesen (p-värdet ≥ α )

4 Exempel: Nollhypotes: Det finns inget samband mellan var man är född och man föredrar hamburgare eller pizza. Mothypotes: Det finns ett samband mellan var man är född och om man föredrar hamburgare eller pizza. Signifikansnivå = 0.05

5 Observerad tabell: HamburgarePizza Norr om S1526 Söder om S321

6 Om nollhypotesen är sann så borde vi förvänta oss följande tabell, förväntad tabell: HamburgarePizza Norr om S41*18/65 =11,4 41*47/65 =29,6 41 Söder om S 24*18/65 =6,6 24*47/65 =17,4 24 184765

7 Avståndet mellan den observerade och den förväntade tabellen mäts med följande teststatistika: χ obs 2 blev 4.28 Motsvarande p-värde blev enligt Excel 0.036 1526 321 11,429,6 6,617,4 Förväntad:Observerad:

8 Desto större avståndet (χ obs 2 -värdet) är mellan den förväntade och den observerade tabellen, desto mindre är sannolikheten att nollhypotesen är sann (p-värdet). Vi ska alltså förkasta nollhypotesen om χ obs 2 -värdet är stort (> 3.84 enligt tabell), eller om p-värdet är litet (<0.05). Eftersom det observerade p-värdet blev 0.036 (<0.05) så förkastas nollhypotesen. Det är alltså statistiskt säkerställt att det finns ett samband mellan norr/söder och hamburgare/pizza!

9 Ett till exempel: a)Hur skulle ni formulera nollhypotesen och mothypotesen i det här exemplet? b)p-värdet blev 0.87. Vad drar ni för slutsats? Kön ÖgonKv.ManTot. Blå29736 Brun628 Annat15520 Totalt501464

10 Kap 6. Dataregistrering & kodning Numrera blanketterna Ställ upp datamatrisen - namnge variablerna Fyll på datamatrisen Redigera datamatrisen - bilda ev. nya variabler - gör ev. klassindelningar

11 Variabelvärden Kodning av fasta svarsalternativ Kodning av öppna svarsalternativ Kodning om flera svar är tillåtna - separat variabel - kombinationsvariabel

12 Kodning av bortfall Individbortfall, Partiellt bortfall, Ej relevanta frågor Bortfall kodas genom att man lämnar den aktuella cellen tom i Excel. OBS! SPARA enkäten! Se till att ni har minst en backup.

13 Kap 12.Rapportskrivning / Disposition Inledning och kunskapsöversikt (ca 1,5 sidor) -Syfte och frågeställningar -Begreppsdefinitioner Metod och tillvägagångssätt (ca 2 sidor) -Ingress -Datainsamling och presentation av materialet -Urval och bortfall -Bearbetning och analys -Etiska överväganden

14 Resultat (ca 7 sidor) -Kvantitativ analys (se krav på statistiska avsnitt) -Kvalitativ analys Diskussion (1,5 sidor) Sammanfattning, kvalitetsredovisning, återkoppling till kunskapsöversikten, förslag på nya forskningsområden.

15 Rapportskrivning / Krav på statistiska avsnitt Definiera alla variabler och begrepp. Ange de tidsperioder som avses. Definiera populationer och ange storlek på urval. Om resultat hämtats från andra källor måste man ange detta. Välj inte bara resultat som stöder den egna teorin! Försök presentera resultaten i en sammanhängande text.

16 Rapportskrivning / Krav på tabeller och diagram. Numrera och sätt rubriker på alla tabeller och diagram. Skriv tabell/diagram-texter. Kom ihåg att tabelltexten skrivs ovanför tabellen, medans diagramtexten skrivs under. Tabeller och diagram måste alltid analyseras och förklaras närmare i texten. Låt inte läsaren själv tolka diagrammet/tabellen. Hänvisa till tabellen/diagrammet i texten.

17 Forts. Tabeller och diagram Markerade skalor och namn på axlar ska finnas med. Ej för detaljerade tabeller och diagram, undvik 3D. Om tabeller/diagram tagits direkt från datorutskrifter ska beteckningar klargöras. Låt inte datorn bestämma hur bilden ska se ut! Tänk på att rapporten inte alltid skrivs ut i färg. Välj därför inte blå/röda grupperade stapeldiagram.

18 Kap 10. Rapportskrivning / Kvalitetsredovisning När man redovisar resultaten från en undersökning, skall dessa alltid åtföljas av en kvalitetsredovisning. I denna skall man försöka identifiera alla fel, och om möjligt, bedöma vilken effekt de har på resultaten. (Dahmström) Totala felet = urvalsfel + täckningsfel + bortfallsfel + mätfel + bearbetningsfel

19 Exempel på olika mätfel –Mätfel som beror på respondenten Okunnig, glömska, känsliga frågor, prestigebias, egenintresse. –Mätfel som beror på intervjuaren Intervjuareffekt. –Mätfel som beror på mätmetoden Olika mätmetoder (besöksintervju, telefonintervju, postenkät, etc) kan ge olika resultat. Exempelvis så ger ofta postenkäter sannare svar på känsliga frågor. –Mätfel som beror på frågeformuläret Oklara frågeformuleringar och definitioner, dåliga anvisningar, etc. kan ge upphov till stora systematiska fel. Även antalet frågor kan ha betydelse för kvaliteten på de data man får. Enkäter som tar lång tid att fylla i leder t.ex. i regel till större bortfall.

20 Kvaliteten på en undersökning brukar mätas i Validitet och Reliabilitet - Validitet är förmåga att mäta det som avses att mätas. - Reliabilitet är huruvida upprepade mätningar ger samma resultat. Hög reliabilitet: Slumpvariationerna är små.

21 Avslutningsvis… Kunskap om vetenskapliga metoder ger er förutsättningar att värdera och kritiskt granska utvärderingar. Kritiken får vetenskapligt innehåll och är inte bara subjektiva åsikter. Era uttalanden får högre status och ger er förhoppningsvis större inflytande.


Ladda ner ppt "Repetition av Chi2-test Kap 6, Kodning av svaren Kap 10, Olika feltyper Kap 12, Rapportskrivning."

Liknande presentationer


Google-annonser