Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolledarföreningen - för 2000-talets skolledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolledarföreningen - för 2000-talets skolledare."— Presentationens avskrift:

1 Skolledarföreningen - för 2000-talets skolledare

2 Ledarskapet Legitimation och skärpta Behörighets- regler Kompetens- Utveckling Avtalen och HÖK 10 Initiativ på arbetsplatsen Övriga Författ- ningar Systematiskt kvalitetsarbete Tidsresurser Arbetets organisation

3 Framgångsrika skolkommuner 1.har bra ledare 2.tar reda på hur det går 3.lyfter fram kompetenta lärare 4.har höga förväntningar på alla 5.fångar upp barn i svårigheter 6.har tydlig ansvarsfördelning 7.har fungerande relationer 8.har samsyn om skolans mål

4 Vad säger forskningen?  Flexibla grupperingar  Systematisk självvärdering, erfarenhetsutbyte  Strategisk kompetensutveckling  Förtroendefulla relationer  Positivt ledarskap  Dialog – återkoppling  Tydlighet i förutsättningar, mandat, rutiner  Höga förväntningar

5 Ledarskapet är avgörande ”Målet är att varje skolenhet och dess ledning har mandat och förutsättningar att fullfölja sina uppgifter på ett sätt som gör att de kan utveckla och förbättra verksamheten.” HÖK 10, bilaga 4A

6 Ledarskapet är avgörande ”Ledarskapet i skolan måste utvecklas. För detta har skolchefer huvudansvaret. Det krävs närvarande pedagogiska ledare som, tillsammans med lärarna och deras fackliga företrädare, tar ansvar för förändringar och förbättringar som måste göras” HÖK 10, bilaga 4A

7 Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse ”Läraruppdraget är komplext och ställer stora krav på varje lärare och ett professionellt samarbete dem emellan för att möjliggöra en ökad måluppfyllelse för elever.” (HÖK 10, bilaga 6)

8 Skollagen 2011 - sett ur rektors perspektiv Rektors befogenheter Åtgärdsprogram Kvalitetsarbete Frånvarorapportering

9  Klagomålshantering  Skolbibliotek  Elevhälsan  Skolskjuts

10 Skolledare i Lärarförbundet – strategier för arbetet Engagera och rekrytera fler medlemmar – kräver arbete på alla nivåer och i alla konstellationer Ledord i arbetet: Identitet och Attityd Identiteten i samhällsuppdrag och profession Attityden i samspel och samsyn

11 Lokal skolledarförening i avdelningen  Viktig roll i avdelningens arbete  Mer involverad i förbundspolitiska aktiviteter, men…  Eget företrädarskap och egen representation  Uppdatera/träffa överenskommelse om mandat och rollfördelning  Dra nytta av HÖK 10

12 Kontaktperson för skolledare Skolledarombu d Regional ombudsutbildning årligen

13 Skolledarföreningens verksamhetsplan 2011-2014 Tre övergripande mål

14 Övergripande mål 2011 - 2014 Det självklara valet för Sveriges skolledare Lön i relation till yrkets komplexitet, ansvar och kunskapskrav Skolledaryrket är ett yrke i och för utveckling

15 Skolledarföreningens verksamhetsplan 2011-2014  Skolledarföreningen är det självklara valet för Sveriges skolledare - Professionella skolledare syns och hörs - Överenskommelse mellan skolledarförening och avdelning - Skolledare representeras av skolledare - Skolledarombud finns i varje kommun - Medlemsantalet ökar med 350 per år

16 Skolledarföreningens verksamhetsplan 2011-2014  Skolledares löner värderas i relation till yrkets komplexitet, ansvar och kunskapskrav - Skolledares ansvar, mandat och roller är klargjorda - Skolledare anställs tillsvidare och på heltid - Lönerna ökar och baseras på alla skolledares rätt till löne- och medarbetarsamtal - Kunskap om gällande arbetstidsbestämmelser har ökat - Skolledare har egna skyddsombud

17 Skolledarföreningens verksamhetsplan 2011-2014  Skolledaryrket är ett yrke i och för utveckling - Skolledartjänster är attraktiva - Skolledares yrkesetiska kompetens har stärkts - Skolledare ökar sin kunskap om skolledarforskningens innehåll - Kompetensutvecklingsplaner för skolledare baseras på utvecklingssamtal - Skolledare har förutsättningar att leda det systematiska kvalitetsarbetet - Skolledare har god handlingsberedskap inför framtiden

18 Sammanfattning:  Arbeta för ökad samsyn skolledarförening - avdelning  Skolledare företräds av skolledare  Skolledarombud istf kontaktperson  Regional ombudsutbildning  Stöd/coachning i yrkesrollen  HÖK 10 som verktyg för skolledarnas förutsättningar  Möjlighet till forskarstöd


Ladda ner ppt "Skolledarföreningen - för 2000-talets skolledare."

Liknande presentationer


Google-annonser