Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barns behov eller Vem tolkar barns behov?. I behov av särskilt stöd I skollagen: I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barns behov eller Vem tolkar barns behov?. I behov av särskilt stöd I skollagen: I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn."— Presentationens avskrift:

1 Barns behov eller Vem tolkar barns behov?

2 I behov av särskilt stöd I skollagen: I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (SFS 2010:800, 4§ )

3 Ur nya skollagen (SFS 2010: 800) Utredning 8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation (min fetstil). Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.

4 Åtgärdsprogram 9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas

5 Vad innebär det att ha behov av något? Behov kan vara primära eller sekundära (förvärvade) De kan vara av fysiologisk-biologisk eller av social karaktär Behov - ett inneboende krav på att en viss brist skall upphävas. Detta krav kan vara medvetet eller omedvetet och bristen kan vara verklig eller upplevd (NE, 2007)

6 Behov är något som det är illa att inte få tillfredsställt (von Wright, 2005).

7 Teoretisk ram Nancy Fraser – amerikansk filosof och feminist Tes: Begreppet behov används ofta utan att det ifrågasätts. Fraser anser att: Människors behov är alltid föremål för tolkning och debatt Behov är aldrig absoluta - alltid tolkade

8 ” Alla pedagogiska handlingar är resultat av våra tolkningar av det vi ser hos barnet eller i barngruppen. Det är viktigt att vi är medvetna om denna tolkningsprocess, så att vi förstår att våra handlingar grundas i vår tolkning gav de människor vi har framför oss. (Askland och Sata¢en)

9 Tvärtom anser Fraser att: Människors behov är alltid föremål för tolkning och debatt Behov är aldrig absoluta - alltid tolkade

10 När det uppstår diskussion om en människas behov… Vem tolkar behovet? Hur tolkas behovet? Var tolkas behovet? JAT-modellen

11 Tre pojkar: Alfred 7 år Birger 12 år Cesar 15 år Intervjuer med eleven, föräldrar, klasslärare, specialpedagoger, speciallärare, rektor

12 Hur uttrycker sig de olika personerna om elevernas behov?

13 Hur kan de uppvisade problembeteendet förstås i termer av behov?

14 Hur tar sig de professionellas tolkning av elevernas behov uttryck i skolans verksamhet

15 Hur ser elevers/föräldrars inflytande ut när det gäller tolkningen av deras barns behov?

16 Vilken repertoar av åtgärder finns på förskolan/skolan? Vad brukar vi föreslå (skriva i åtgärdsprogrammen?) Varför just dessa förslag (åtgärder)?

17 Särskild hänsyn till barnets bästa 10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år. Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.


Ladda ner ppt "Barns behov eller Vem tolkar barns behov?. I behov av särskilt stöd I skollagen: I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn."

Liknande presentationer


Google-annonser