Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafikens betydelse för att nå miljömålen Fredrik Holm RUS/Länsstyrelsen i Värmland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafikens betydelse för att nå miljömålen Fredrik Holm RUS/Länsstyrelsen i Värmland."— Presentationens avskrift:

1 Trafikens betydelse för att nå miljömålen Fredrik Holm RUS/Länsstyrelsen i Värmland

2 Hänsynsmålet: ”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås”

3 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR Miljömålen grunden för regeringens miljöpolitik

4 Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 2020 ska utsläppen vara 25 % lägre jämfört med 1990 2030 en fordonsflotta oberoende av fossil energi 2050 nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll

5 Koldioxidutsläpp från transporterna i Sverige (miljoner ton) Källa Trafikanalys

6 Personbilar dominerar, tunga fordon står för ökningen (i miljoner ton) Källa: Nationella utsläppsdatabasenNationella utsläppsdatabasen

7 Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Partiklar, PM 10 och PM 2,5 års- och dygnsvärden Kvävedioxid, års- och timvärden Marknära ozon, människor och grödor, tim- och säsongsvärden

8 Långtidsexponering ökar både sjuklighet och död på lång siktLångtidsexponering ökar både sjuklighet och död på lång sikt Dödlighet och sjuklighet ökar dagar med höga nivåerDödlighet och sjuklighet ökar dagar med höga nivåer Lungsjukdomar och hjärt-kärlsjukdomarLungsjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar Årligen miljontals dödsfall globalt, uppskattningsvis cirka 5000 i Sverige, 900 i Västra GötalandÅrligen miljontals dödsfall globalt, uppskattningsvis cirka 5000 i Sverige, 900 i Västra Götaland Luftföroreningar och hälsa

9 Marknära ozon och grödor Källa: Ozon pollution: A hidden threat to food security Report prepared by the ICP Vegetation, September, 2011 Gina Mills and Harry Harmens (Editors)

10 God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas… Hållbar samhällsplanering God vardagsmiljö Natur- och grönområden Miljöanpassade transporter Hälsa och säkerhet

11 Ett rikt växt- och djurliv Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer… Arternas livsmiljöer och ekosystemen ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald

12 Citat från Miljökonsekvensbeskrivning för Nationell transportplan 2010–2021 ”Transportsystemets relativa påverkan på biologisk mångfald tilltar stadigt, om än i små steg, men genom mängden små steg över lång tid blir den i regionalt och nationellt perspektiv mycket stor”. … ”Det är fortfarande mycket vanligare att alternativ som påtagligt skadar kulturmiljövärdena väljs vid nyinvesteringar framför alternativ som sparar eller vidareutvecklar kulturmiljöns värden” ”De kumulativa effekterna av planen blir på landskapsnivå betydande i form av fragmentering”.

13 Att bidra till att nå miljömålen Bidrar planen/projektet till att det är enklare att nå målen 2020 Jämför planens/projektets påverkan med avståndet till målet T.ex. behovet av årlig minskning av utsläppen av växthusgaser Hur stort är bidraget / påverkan

14 MKB: er och miljömålen Hur är det idag: -Miljömålen och påverkan beskrivs men -analys saknas ofta och -påverkan underskattas vanligtvis

15 Hur måluppfyllelsen ofta presenteras i planer Visar inte om utsläppen minskar till 2020 jmf med idag

16 Tre transportpolitiska stötestenar… Vetenskapen är komplex och blottlägger ofta stora intressekonflikter Politiken må vara ambitiös, men är valhänt i att omsätta sina intentioner till praktiskt genomförande Förvaltningen har svårt att utveckla och tillämpa de regelverk som finns.

17 Långt kvar …..till de mål där transporterna påverkar mest


Ladda ner ppt "Trafikens betydelse för att nå miljömålen Fredrik Holm RUS/Länsstyrelsen i Värmland."

Liknande presentationer


Google-annonser